3 Şubat 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31384

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ ARASINDA

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI İLE KURULAN ORTAK KOMİTENİN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ ARASINDA

SERBEST TİCARET ANLAŞMASINA EK “MENŞELİ ÜRÜNLER” KAVRAMININ

TANIMI VE İDARİ İŞ BİRLİĞİ YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN PROTOKOL II’Yİ

DEĞİŞTİREN 1/2020 SAYILI KARARININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA VE ANLAŞMANIN PROTOKOLLER VE EKLERİNE

İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLERİN CUMHURBAŞKANINCA DOĞRUDAN

ONAYLANMASINA DAİR YETKİ VERİLMESİNE İLİŞKİN KANUN

 

             Kanun No. 7265                                                                                                         Kabul Tarihi: 29/1/2021

MADDE 1 – (1) 23 Ocak 2020 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komitenin Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına Ek ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tanımı ve İdari İş Birliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’yi Değiştiren 1/2020 Sayılı Kararı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – 11/12/2007 tarihli ve 5723 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Birinci fıkrada belirtilen Anlaşmanın protokolleri ve eklerine ilişkin değişiklikleri doğrudan onaylamaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.”

MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

2/2/2021