3 Şubat 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31384

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE FİLİSTİN ULUSAL YÖNETİMİ ADINA FİLİSTİN

KURTULUŞ ÖRGÜTÜ ARASINDA GEÇİCİ SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

İLE KURULAN ORTAK KOMİTE’NİN; TEMEL TARIM ÜRÜNLERİ VE

İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İLE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNDE TAVİZ

DEĞİŞİMİNE DAİR PROTOKOL I’E AİT TABLO I’İN TADİLİ HAKKINDA

1/2020 SAYILI KARARI İLE GEÇİCİ SERBEST TİCARET ANLAŞMASI’NIN

“MENŞELİ ÜRÜNLER” KAVRAMININ TANIMI VE İDARİ İŞ BİRLİĞİ

YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN PROTOKOL II’SİNİN TADİLİ HAKKINDA

2/2020 SAYILI KARARININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

VE ANLAŞMANIN PROTOKOLLER VE EKLERİNE İLİŞKİN

DEĞİŞİKLİKLERİN CUMHURBAŞKANINCA DOĞRUDAN

ONAYLANMASINA DAİR YETKİ VERİLMESİNE

İLİŞKİN KANUN

 

             Kanun No. 7264                                                                                                         Kabul Tarihi: 29/1/2021

MADDE 1 – (1) 9 Ocak 2020 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Ulusal Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasında Geçici Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komite’nin; Temel Tarım Ürünleri ve İşlenmiş Tarım Ürünleri ile Balıkçılık Ürünlerinde Taviz Değişimine Dair Protokol I’e Ait Tablo I’in Tadili Hakkında 1/2020 Sayılı Kararı ile Geçici Serbest Ticaret Anlaşması’nın ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tanımı ve İdari İş Birliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’sinin Tadili Hakkında 2/2020 Sayılı Kararı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – 10/2/2005 tarihli ve 5301 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Birinci fıkrada belirtilen Anlaşmanın protokolleri ve eklerine ilişkin değişiklikleri doğrudan onaylamaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.”

MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

2/2/2021