1 Şubat 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31382

YÖNETMELİK

Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ANADOLU KUVATERNER

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi Anadolu Kuvaterner Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Süleyman Demirel Üniversitesi Anadolu Kuvaterner Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Süleyman Demirel Üniversitesi Anadolu Kuvaterner Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Jeokronolojik, sedimantolojik, jeokimyasal, palinolojik ve paleobotanik analizler yapmak.

b) Doğa bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında disiplinler arası çalışmalara önderlik etmek.

c) Anadolu kültür ve doğal ortam zenginliğine dair farklı arkeoloji ve yer bilimleri alanlarında uzman araştırmacıları bir araya getirmek.

ç) Anadolu kültür ve doğal ortam zenginliğine dair araştırma önceliklerini belirlemek.

d) Olası iklim değişiklikleri yaşandığında, bu iklimsel değişikliğe adaptasyon sağlanması ve ekonomik güvenlik bakımından alınması gereken tedbirlere ilişkin politikalar geliştirilmesinde önemli altlıklar oluşturmak.

e) Jeoarkeoloji çalışmalarının yaygınlaştırılması amacıyla donanımlı araştırmacı yetiştirilmesine katkı sağlamak.

f) Paleoekoloji ve insan-iklim etkileşimi konusunda kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve benzeri toplantılar düzenlemek, yapılan araştırma ve proje sonuçlarının paylaşılması için bilimsel yayınlar yapmak.

g) Bireysel olarak yapılması mümkün olamayan öncü fikirlerin geliştirilmesi için işbirliği yapmak (çok uluslu çalışmak).

ğ) Anadolu’nun kültür ve doğa mirası zenginliği üzerine hem bilgi ekosistemi ve hem de ilgi ekosistemini kurmak.

h) Çevre, insan hakları, demokrasi ve yaşam kalitesinin gelişmesine katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yeni iletişim teknolojilerini, dijital veri üretimini-yönetimi, interneti, web sitelerini, sayısallaştırmayı etkin kullanmak.

b) Proje bazlı çalışarak, disiplinler arası proje kurgulamak, projelere destek vermek.

c) Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerinde ilişkisel, bütüncül ve kantitatif veri değerlendirme yazılımı ve modelleri geliştirerek analizler gerçekleştirerek bu konuda ihtiyaç duyan birimlere bilimsel destek hizmetleri sağlamak, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ç) Öncelikli olarak Anadolu genelinde araştırmalar yapmak, konu ile ilgili kitap, makale, belge, doküman ve benzeri malzemelerin teminini sağlamak.

d) Üniversite bünyesinde paleoekoloji ve arkeoloji araştırmaları konusunda yapılan proje, araştırma, uygulama ve benzeri çalışmalara destek olacak altyapıyı ve akademisyen potansiyelini belirlemek, mevcut akademik personeli ve lisansüstü öğrencileri konu ile ilgili çalışma yapmaya teşvik etmek.

e) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, konferans, seminer, panel, çalıştay ve eğitimler düzenlemek veya düzenlenmesine yardımcı olmak, konuyla ilgili bilim insanlarını bu çalışmalara davet etmek.

f) Üniversitedeki mevcut altyapıyı kuvaterner araştırmalarına yönelik kullanarak kamu kurumlarının ve özel kuruluşların bu alandaki ihtiyaçları karşılanarak yörenin kalkınmasına katkı sağlamak.

g) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede kuvaterner bilimi alanında çalışan öğretim elemanları arasından üç yıllık bir süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi ile en çok iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi başında bulunamadığı hâllerde müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevleri sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak ve bunun için gereken her türlü tedbiri almak.

b) Yönetim Kurulu toplantılarını organize etmek, toplantı gündemini belirlemek ve toplantılara başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Yurt içi ve yurt dışı ile ilgili Merkez ve kuruluşlarla işbirliği yaparak amaca uygun proje ve karşılıklı işbirliğini gerçekleştirmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlayıp Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezin idari işlerini yürütmek, ihtiyaçları belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, doğal üye olan Müdür dahil beş kişiden oluşur. Diğer dört üye Merkezin çalışma alanıyla ilgili öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine Müdürün önerisi ile Rektör tarafından yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile Müdürün başkanlığında yılda iki kez toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre Merkezin çalışma düzenini tespit etmek.

b) Kuruluş amaçları doğrultusunda Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak.

c) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma grupları ve bu gruplara atanacak adaylar ile ilgili Müdürün önerilerini incelemek ve karara bağlamak.

ç) Mevcut imkanlara göre uygulama ve araştırma alanları konusunda kararlar almak.

d) Müdür tarafından hazırlanan yıl sonu faaliyet raporunu görüşüp karara bağlamak.

e) Merkezin çalışmalarıyla ilgili görevlendirmeleri karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 12 – (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek çalışmaları yürütmek ve verimliliği artırmak amacıyla Rektörün onayı ile çalışma grupları oluşturulabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.