1 Şubat 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31382

YÖNETMELİK

Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ VE YÖRESİ TARİH ARAŞTIRMALARI

MERKEZİ (KAYTAM) ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 18/4/1993 tarihli ve 21556 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi (KAYTAM) Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.