1 Şubat 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31382

YÖNETMELİK

Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erciyes Üniversitesi Kayseri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erciyes Üniversitesi Kayseri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Erciyes Üniversitesi Kayseri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Erciyes Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı;  Kayseri ilinin yazılı, görsel ve işitsel hafızasını oluşturarak ilin tarihi kimliğinin korunmasına katkı sağlamak ve Kayseri ilinin sosyal, kültürel, tarihi, demografik, ekonomik ve sağlık konusunda bilgi bankasını kurarak yapılacak araştırmalar için ilk çağlardan günümüze Kayseri tarihi ve kültürüyle ilgili her türlü bilgi, belge ve malzemenin tespiti, temini ve değerlendirmesinin yanı sıra arşiv belgesi, şer’iyye sicili ve benzeri ana kaynakların temini ile istatistik bilgi (veri tabanı) hizmeti sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Veri tabanı ve kütüphane sistemleri kurarak araştırmacıların ve kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün hizmetine sunmak.

b) Merkez bünyesinde bir ihtisas kütüphanesi ve mevcut arşiv belgelerini dijital ortama aktarıp günümüz harflerine çevirmek suretiyle bir arşiv merkezi oluşturmak ve Kayseri hakkında yazılı tüm eserleri toplamak.

c) Günlük hayatımızın en otantik kaynaklarından biri olan kadı defterleri (Şer’iyye sicilleri) kataloğunu hazırlamak ve bu defterler üzerinde ilmî araştırmalar yapmak.

ç) Kayseri hakkında yapılacak araştırmaları tedarik etmek üzere üniversiteler, araştırma kurumları ve yayınevleri ile düzenli iletişim kurmak.

d) Kayseri ilinde üretilen malların pazarlandığı ulusal ve uluslararası piyasalar hakkında araştırma yapmak, edinilen bilgileri ve istatistikleri düzenli olarak arşivlemek, bunlardan yeni bilgiler ortaya çıkarmak ve hizmete sunmak.

e) Kayseri sanayisinin talep ettiği ham madde ve yarı mamullerin pazarlarını elektronik ortamda takip etmek, bunlar hakkında düzenli bir şekilde bilgi ve istatistikleri toplamak, bunlardan yeni bilgiler ortaya çıkarmak ve hizmete sunmak.

f) Merkezin amaçlarına uygun konularda bilimsel toplantılar düzenlemek ve düzenlenen toplantılara katılmak, düzenlenen bilimsel toplantı metinlerini kitap ve yayına dönüştürmek.

g) Her yıl, Kayseri ilinin sosyal ve ekonomik durum raporu konulu çalışma yapılmasını teşvik etmek.

ğ) Kayseri ilini ilgilendiren yerel, ulusal ve uluslararası haberleri yazılı ve elektronik basından tedarik etmek ve web sayfasından duyurmak.

h) Geçmişten günümüze Kayseri’nin tarihinin yazılmasını teşvik etmek, bu konuda çalışacak araştırmacılara mevcut arşiv kaynaklarını kullandırmak.

ı) Kayseri ilinin sosyal, kültürel, demografik, ekonomik ve sağlık konulu istatistiklerini her yıl düzenli olarak toplamak, depolamak, işletmeci ve araştırmacıların hizmetine sunmak.

i) Kayseri ve bulunduğu bölgenin kalkınması ile ilgili devlet yatırım teşvik politikaları hakkındaki bilgileri düzenli olarak tedarik etmek ve hizmete sunmak.

j) Kayseri ile ilgili yapılan araştırmaları yerel, ulusal ve uluslararası seviyede takip, tespit ve tedarik ederek hizmete sunmak.

k) Kayseri hakkında yakın tarihin yazılmasını teşvik etmek.

l) Üniversitelerde yapılacak olan yüksek lisans, doktora tezleri ve diğer bilimsel araştırmalardan, Merkezin amaçlarına uygun olanlarının yayınlanmasını teşvik etmek ve bu amaçla diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

m) Faaliyet alanları kapsamında, yurt içinde ve yurt dışında bulunan bilgi merkezleri ve araştırmacı kuruluşlarla iş birliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Erciyes Üniversitesi öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır, çalışmalarında Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık yapmak.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Her yıl Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşleri alındıktan sonra, geçmiş yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programını hazırlamak.

d) Yıllık plan ve programa göre ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit etmek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

Müdür Yardımcısı

MADDE 9 – (1) Müdür Yardımcısı; Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıllığına görevlendirilir.

(2) Müdürün yokluğunda kendisine yardımcısı vekâlet eder.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı ile Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek dört öğretim elemanı olmak üzere toplam altı üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup süresi dolan üyenin tekrar görevlendirilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu olağan olarak üç ayda bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar verilmiş sayılır. İzinsiz, özürsüz ve mazeretsiz olarak üst üste iki defa veya bir yılda üç defa Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.           

(2) Yönetim Kurulunun görevleri, Merkezin yıllık faaliyet raporunu, gelecek yılın faaliyet planını, personel ve diğer ihtiyaçlarını görüşmek ve Rektörlüğe teklif etmektir.

Danışma Kurulu ve görevleri              

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında Üniversiteden ve Üniversite dışından üç yıl için görevlendirilecek on üyeden oluşur.  Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, olağan olarak altı ayda bir toplanır ve Merkezin amaçlarına uygun faaliyetler ile yeni açılımlar önerir. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya da çağırabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 4/2/2009 tarihli ve 27131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.