31 Ocak 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31381

YÖNETMELİK

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KUANTUM TEKNOLOJİLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kuantum Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kuantum Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Enstitü: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünü,

b) Merkez (KUANTAM): İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kuantum Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörünü,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, temel bilimler ve mühendislik alanlarında, özellikle kuantum fiziği alanında ileri düzeyde araştırmalar yapmak, bunları endüstriye uygulamak, ulusal ve uluslararası projeler yazmak, yüksek lisans doktora öğrencisi yetiştirmek, disiplinlerarası çalışmaları teşvik ve organize etmek ve anılan bu çalışmaların yürütülmesinde kullanılacak merkezi laboratuvar altyapı ve olanaklarını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bilimsel ve teknolojik araştırma yapmak.

b) Bölümler arası ortak araştırmaları desteklemek ve organize etmek.

c) Yapılacak araştırmalar için bölümler tarafından ortaklaşa kullanılan ve kullanılması planlanan laboratuvar ekipmanlarını Merkez altında bir araya getirerek daha etkin kullanımını sağlamak.

ç) Enstitüde yapılan yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları ve diğer araştırmalarda, araştırmacıların Merkezin olanaklarından yararlanmasını sağlamak.

d) Endüstrinin ihtiyaç duyduğu ve gelişmesine olanak sağlayacak araştırma ve uygulama projelerini yürütmek.

e) Özel ve kamu kuruluşlarına danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek, seminerler, çalıştaylar ve konferanslar düzenlemek.

f) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Merkez, Yönetim Kuruluna seçilmiş üyeler arasından kuantum teknolojileri, nanofabrikasyon, temizoda teknikleri, spektroskopi tekniklerinde deneyimi olan ve konuyla ilgili SCI düzeyinde dergilerde makaleleri bulunan Enstitü öğretim üyelerinden üç yıllığına Enstitü Yönetim Kurulu görüşü de alınarak Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından nanofabrikasyon, temizoda teknikleri, spektroskopi tekniklerinde deneyimi olan ve konuyla ilgili SCI düzeyinde dergilerde makaleleri bulunan bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak seçilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdüre yokluğunda yardımcısı vekalet eder. Vekalet 6 aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkeze bağlı personelin ve fiziki alt yapının düzenli bir şekilde, kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun olarak çalışmasını sağlamak.

ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

d) Yurt içinde ve yurt dışındaki kuruluşlarla işbirliği protokolleri hazırlayıp, onay için Rektöre sunmak.

e) Her yıl sonunda, Merkezin çalışmaları hakkında Yönetim Kuruluna faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Enstitüde tam gün çalışan, kuantum teknolojileri, nanofabrikasyon, spektroskopik analiz, temizoda teknikleri ile ilgili çalışmaları, yayın, araştırma, uygulama deneyimi ve birikimi bulunan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere aşağıdaki şekilde oluşturulur:

a) Fen Fakültesi öğretim üyeleri arasından Fen Fakültesi Dekanı tarafından Fakülte Kurulu görüşü alınarak önerilen dört kişi arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç üye.

b) Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri arasından Mühendislik Fakültesi Dekanı tarafından Fakülte Kurulu görüşü alınarak önerilen üç kişi arasından Rektör tarafından görevlendirilen iki üye.

c) Rektör tarafından doğrudan görevlendirilen bir üye.

(2) Yönetim Kurulunun oluşturulma prosedürü Rektörlüğün tüm öğretim üyelerine konuyu duyurması ve adayların ilgili bölüm başkanlıklarına müracaatı ile başlar. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan veya üç aydan fazla bir süre Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine aynı yöntemle seçim ve görevlendirme yapılır. Görevi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilirler.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az 2 ayda bir kez üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Çoğunluğun sağlanamadığı durumlarda dördüncü turda oy çokluğu esası uygulanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkelerini belirleyen yönergeler hazırlamak.

c) Merkeze bağlı laboratuvarların ve cihazların kullanım ilkelerini belirleyen yönergeler hazırlamak.

ç) Üniversite de bölümler arasında işbirliğini gerektiren çalışmaların yürütülmesini sağlamak amacı ile protokoller düzenlemek.

d) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe iletilmek üzere karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından uygun görülen, Üniversite içinden ve dışından konu ile ilgili bilim insanları, sanayiciler, kamu ve özel kuruluşların temsilcilerinden en fazla 12 üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kere toplanarak, Merkezin çalışmaları konusunda görüşlerini bildirir ve yeni çalışma alanları üzerinde Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Proje grupları ve Merkez birimleri

MADDE 13 – (1) Proje gruplarının ve Merkez birimlerinin sayısı, çalışma konuları ve görev süreleri Yönetim Kurulunca belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür.