31 Ocak 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31381

YÖNETMELİK

İstanbul Gelişim Üniversitesinden:

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 21/7/2015 tarihli ve 29421 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bütünleme sınavı: Final sınavına girme hakkı elde ederek sınava giren ve FF-DD-DC notlarını alan ve diş hekimliği lisans programında zorunlu alan dersleri ile alan seçmeli dersler için FF ve DC notlarını ve sosyal seçmeli dersler için FF-DC-DD notlarını alan öğrenciler ile final sınavına girme hakkı olmasına rağmen sınava girmeyen öğrencilerin her dönem sonunda katılacakları sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Sağlık sorunları hariç, özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan ders alan öğrencilerin aldığı derslerin yerel kredilerinin toplamı, kayıtlı olduğu programın toplam yerel kredisinin 1/3’ünden fazla olamaz. Özel öğrenciler aynı yarıyıl içinde iki farklı üniversiteden ve aynı anda kayıtlı olduğu programın güz ve bahar yarıyıllarından ders alamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Mevlana ve Erasmus programları gibi yurt dışı öğrenci değişim programlarında aldıkları derslerden başarısız olan öğrenciler döndüklerinde, başarısız olduğu dersler yerine, kayıtlı oldukları programın müfredatında yer alan zorunlu ve seçmeli dersleri alırlar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç olmak üzere, meslek yüksekokullarının ön lisans programlarını tamamlamak için normal öğrenim süresi iki eğitim-öğretim yılı olup, öğrenci iş yüküne bağlı olarak tamamlanması gereken toplam asgari kredi miktarı 120 AKTS’dir. Fakülte ve yüksekokulların lisans programları, ön lisans düzeyini içinde barındıran bütünleşik iki düzeyden oluşur. Bu programların ön lisans düzeyini tamamlamak için öğrencinin iki eğitim-öğretim yılını tamamlaması ve müfredatının ilk iki yılında yer alan tüm derslerden başarılı olması ve 120 AKTS kredisini tamamlaması gerekir. Dört yıllık lisans programlarında tamamlaması gereken toplam asgari AKTS kredisi 240, beş yıllık lisans programları için 300 ve altı yıllık lisans programları için ise 360’tır. 1 AKTS kredisi 25,5 saat öğrenci iş yüküne karşılık gelecek şekilde belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Öğrencilerin yurt dışı değişim programlarından bir yarıyılda aldıkları ve başarılı oldukları derslerin en çok 45 AKTS kredisi veya bir yarıyıllık yerel kredisine eş değer kredisi kadar dersi ilgili yarıyıl not döküm belgesine işlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Diş hekimliği lisans programında pratik eğitim veya klinik eğitim gibi uygulamalı dersler hariç, ön koşullu bir dersten DC, diğer ön lisans ve lisans programlarında DD ve üstü not alan öğrenci o ders için ön koşulu yerine getirmiş sayılır.”

“(3) Yaz stajları dışında, diş hekimliği lisans programında yer alan pratik eğitim, klinik eğitim gibi dersler ile diğer ön lisans ve lisans programlarındaki mesleki uygulamalar, alan uygulamaları, mesleki stajlar ve benzer uygulamalı derslerin ön koşulları ve değerlendirme ölçütlerinin usul ve esasları Üniversite Senatosunca çıkartılacak bir uygulama yönergesiyle düzenlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“c) Bulunduğu yarıyılın alt yarıyıllardaki müfredatında yer alan tüm derslerini başaran öğrenciler, ön koşullu dersler, teorik ders saati bulunmayan uygulamalı dersler ve diş hekimliğinde pratik eğitim ve klinik eğitim dersleri gibi dersler hariç olmak üzere, üst yıla ait yarıyıldan ders alabilir. Bu koşulları sağlayan öğrencilerden GANO’su 3.00 ve üzerinde olanların bir ders ve GANO’su 3.50 ve üzeri olanların ise en fazla iki ders alma hakkı vardır. Yaz öğretiminde üst yarıyıllardan ders alınamaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Daha önce devam koşulu sağlanmış ve başarısız olunan dersler için güz ve bahar yarıyıllarında tekrar devam koşulu aranmaz. Diş hekimliği lisans programında ise GANO’su 4.00 üzerinden 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler, pratik ve klinik eğitimi gibi teorik ders saati bulunmayan derslerinin dışında kalan ve daha önce devam koşulunu sağladığı ve başarısız olduğu dersleri tekrar aldıklarında devam koşulu aranmaz. Fakat yaz öğretiminde kayıt yaptırılan tüm dersler için devam zorunluluğu vardır. Yaz öğretiminde devamsız kaldıkları dersleri güz ve bahar yarıyıllarında tekrar alan öğrenciler derslere devam etmek zorundadır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Bir dersin yerel kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile uygulama, pratik ve klinik çalışmalar, laboratuvar, proje ve atölye çalışmalarının haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşur. AKTS kredisi ise bir dersin hedeflenen öğrenme çıktılarını kazandırmak amacıyla planlanan ve öğrenim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli olan zamanı temel alarak belirlenen iş yüküne dayanan kredi sistemidir. Yerel kredilerde kesirli kredi kullanılmaz fakat AKTS kredilerinde kesirli sayılar bir üst veya bir alt tam sayıya yuvarlanır. Yerel krediye göre kredilendirilmiş derslerin AKTS karşılıkları ilgili birim yönetim kurullarınca belirlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Bir yarıyıl içerisinde alınan derslerin rakamsal başarı katsayılarının, o derslerin yerel kredi değerleri ile ayrı ayrı çarpımları toplamının, bu derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle elde edilen rakama yarıyıl not ortalaması (ANO) denir. Bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülüp yuvarlatılarak bulunur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen yöntemin, alınan tüm derslere uygulanması ile hesaplanan rakama da GANO adı verilir.  Ancak, genel not ortalamasının hesabına sadece öğretim programında bulunan dersler katılır. Fazladan alınan seçmeli veya diğer dersler ortalama hesabında dikkate alınmaz. Fakat not döküm belgesinde veya diploma ekinde gösterilebilir. Fazladan alınan dersler öğretim programında yer alan zorunlu dersler yerine sayılamaz.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Diş hekimliği lisans programında Sosyal Seçmeli derslerin dışında kalan dersler için 100 üzerinden not döküm belgesinde gösterilen notlar:

      Başarı Notu            Katsayı             Eş Değer Puan

            AA                     4.00                     90-100

             BA                     3.50                      85-89

             BB                      3.00                      75-84

             CB                      2.50                      65-74

             CC                      2.00                      55-64

             DC                     1.80                      50-55

             FF                      0.00                      00-50

1) Diğer ön lisans ve lisans programlarında yer alan dersler ile diş hekimliği lisans programındaki Sosyal Seçmeli dersler için 100 üzerinden not döküm belgesinde gösterilen notlar:

       Başarı Notu            Katsayı            Eş Değer Puan

             AA                     4.00                    90-100

             BA                     3.50                     85-89

             BB                      3.00                     75-84

             CB                      2.50                     65-74

             CC                      2.00                     55-64

             DC                     1.80                     45-54

             DD                     1.50                     40-44

              FF                      0.00                     00-39”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Diş hekimliği fakültesi zorunlu alan ve alan seçmeli dersler dışında, ön lisans ve lisans programı uygulayan tüm fakülte ve yüksekokullarda bir dersin başarı notu o derse ait yarıyıl içi çalışmalarından alınan notun %50’si ve yarıyıl sonu sınavlarından en az 40 puan almak koşuluyla alınan notun %50’si toplanarak hesaplanır. Diş hekimliği fakültesinde ise zorunlu alan ve alan seçmeli bir dersin başarı notu o derse ait yarıyıl içi çalışmalarından alınan notun %50’si ve yarıyıl sonu sınavlarından en az 50 puan almak koşuluyla alınan notun %50’si toplanarak hesaplanır. Yarıyıl içinde ara sınavların dışındaki çalışmalar için (kısa sınavlar, laboratuvar/uygulama, ödev veya proje gibi) not verilmesi ve yüzdelik oranlarının ders izlencelerinde gösterilmesi halinde ara sınavların katkısı en az %30 ve diğer çalışmaların katkısı en fazla %20’dir. Diş hekimliği lisans programı zorunlu alan dersleri ve alan seçmeli derslerin dışında, yarıyıl sonu sınavlarında 40 puanın altında alınan dersler için FF harf notu işlenir. Diş hekimliği lisans programındaki zorunlu alan dersleri ve alan seçmeli dersleri için ise 50 puanın altında alınan dersler için FF harf notu işlenir.

b) Teorik ders saati bulunmayan arazi çalışması, bitirme çalışması, bitirme projesi, mezuniyet tezi, atölye çalışması, laboratuvar uygulamaları, mesleki uygulamalar, alan uygulaması, klinik uygulamalar, pratik eğitimler gibi dersler için ara sınav, yarıyıl sonu sınavları, mezuniyet durumundaki öğrenciler için tek ders ve not yükseltme sınavları yapılmaz. Bu durumlarda öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notu, değerlendirme ölçütlerinin usul ve esasları Senatoca çıkarılan yönerge esaslarına göre hesaplanır. Normal öğrenim süresini tamamlayan ve mezuniyeti için tek dersi bulunan öğrencilerin ders kayıt döneminden önce yazılı başvurusu üzerine ilgili yönetim kurulunun uygun görmesi halinde bu dersler öğrenci sayısına bakılmaksızın farklı yarıyıllarda ve yaz öğretiminde açılabilir veya uygulamanın özelliğine göre bir telafi programı uygulanabilir. Zorunlu veya isteğe bağlı stajlar, staj yönergesine uygun olarak, yarıyıl ders kaydına bakılmaksızın yarıyıl içinde veya yazın yapılabilir. Yarıyıl içinde veya yazın yapılan stajlar başarılı/başarısız olarak değerlendirilir, G veya K notu verilerek ortalamaya katılmaz. Zorunlu ve isteğe bağlı stajlar öğrenci not döküm belgesinde ve diploma ekinde gösterilir.

c) Teorik ders saati ve uygulaması bulunan (2+2, 2+4 gibi) arazi çalışması, mezuniyet projesi, bitirme çalışması, atölye çalışması, laboratuvar uygulamaları, mesleki uygulamalar, mesleki stajlar, alan uygulaması gibi derslerin teorik kısmı için ara sınav, yarıyıl sonu sınavları, mezuniyet durumundaki öğrenciler için tek ders ve not yükseltme sınavları yapılır. Bu derslerin yarıyıl sonunda yapılan final/bütünleme sınav notu dersin özelliğine ve ilgili öğretim elemanının isteğine bağlı olarak ve ders izlencesinde/ders bilgi formunda gösterilmek koşulu ile iki parçadan oluşabilir. Final/bütünleme sınav notu dersin teorik kısmı için yapılan sınav notu ile dersin uygulamasından verilen notun belli oranlarda katkılarının toplamı ile belirlenir. Dersin teori ağırlıklı ve uygulama ağırlıklı olmasına göre dersin teorik kısmı için yapılan sınavın katkısı %30’dan az olamaz. Öğrencilerin uygulamalı derslerde veya dersin uygulama kısmındaki başarı veya başarısızlığı ile uygulamanın final/bütünleme sınav notuna katkı oranlarının usul ve esasları Senatoca çıkarılan yönerge esaslarına göre hesaplanır. Bu derslerin uygulama kısmından devamsız olarak ilan edilen öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarına alınmaz. Ders uygulamasından başarısız öğrenciler dersin tekrarında derse devam etmek zorundadır. Dersin uygulamasında başarılı olan öğrenciler ise ders uygulamasını tekrar etmek zorunda değildir.”

“(2) Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarından sonra dersin sorumlu öğretim elemanı sınav belgelerini (dersin not listesi, sınav yoklama listesi, sınav kâğıtları, soru ve cevap anahtarları, uygulamalı veya uygulama ağırlıklı dersler için değerlendirme ölçütlerini) içeren bir zarf içinde akademik takvimde gösterilen süre içinde ilgili idari birime bir tutanak ile teslim eder. Öğretim elemanı ders ile ilgili devamsızlık listelerini ise final sınav zarfının içinde teslim eder.”

“(5) Tüm lisans programlarında dördüncü yarıyıl ve altıncı yarıyıl sonunda GANO’su 1.80’in altında kalan öğrenciler ile diş hekimliği lisans programında GANO’su 2.00 altında kalan öğrenciler sınamalı statüye geçirilir. Sınamalı statüde olan bir öğrenci, sınamalı statüden çıkana kadar ancak sınamalı duruma düştüğü yarıyıl ve alt yarıyıllara ait dersleri alır. Sınamalı durumunda olan bir öğrencinin yarıyıl ders yükü 45 AKTS ders yükünü geçemez. Dikey geçiş ve yatay geçiş ile kayıt yaptıran lisans öğrencileri için de bu koşul geçerlidir. Fakat yatay ve dikey geçişleri kabul edilen öğrencilerin ilk intibak ettirildikleri sınıf ve yarıyıl için sınamalı statü aranmaz. Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrenciler alt yarıyıl derslerine öncelikle kayıt yaptırarak yarıyıl azami ders yükünü aşmamak koşulu ile tüm derslere kayıt yaptırabilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin altıncı ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Bütünleme sınavı; öğrencilerin dönem sonunda başarısız oldukları ve koşullu başarılı oldukları dersler için tanınan bir hak olup, her yarıyıl sonu final sınavlarından sonra, Üniversite Senatosu aksine bir karar almadıkça, final sınavı yapılan derslerin bütünleme sınavları yapılır. Diş hekimliği lisans programı zorunlu alan ve alan seçmeli dersler hariç yarıyıl içindeki ara sınav ve tüm çalışmaların %50’si ve bütünleme sınavından en az 40 puan almak koşuluyla alınan notun %50’si toplanarak başarı notu 23 üncü maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanır. Diş hekimliği lisans programı zorunlu alan ve alan seçmeli derslerinin bütünleme sınavlarında ise öğrencilerin en az 50 puan alması gerekir. Bütünleme sınavına girme hakkı olduğu halde bütünleme sınavına girmeyen öğrencilerin en son aldıkları not geçerlidir.”

“(9) Öğretim programındaki bütün dersleri almış, başarılı veya koşullu başarılı olmuş; ancak genel not ortalamaları 4.00 üzerinden 2.00’dan az olduğu için mezun olamayan; ön lisans öğrencilerine müfredat programlarındaki ilk iki yarıyıl, lisans öğrencilerine ise ilk dört yarıyıl derslerinin dışındaki, istedikleri derslerden akademik takvimde belirtilen tarihlerde genel not ortalaması yükseltme sınavı hakkı verilir. Öğrencinin genel not ortalaması yükseltme sınavına girebilmesi için, sınavına gireceği dersleri belirtir bir dilekçe ile dekanlık/müdürlüğe başvurarak, genel not ortalaması yükseltme sınav hakkını kullanmak istediğini bildirmesi gerekir. Genel not ortalaması yükseltme sınavında başarısız olan öğrenciler derslere kayıt olma koşulu aranmaksızın, aynı başvuru koşulları ile istedikleri derslerden izleyen eğitim öğretim döneminde tekrar genel not ortalaması yükseltme sınavına girebilirler. Genel not ortalaması yükseltme sınavında aldığı not başarı notu olarak işlenir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınavlar yazılı veya çoktan seçmeli olarak yapılabilir. Diğer sınav türlerinin uygulanmasına ilgili bölüm/program başkanının önerisi ve yönetim kurulunun onayı ile karar verilir. Uygulanacak sınav türü dersin öğretim elemanı tarafından ders bilgi formunda belirtilir ve öğrencilere duyurulur.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu öğrencilerden, Meslek Yüksekokullarına intibakları yapılanlar 25 inci madde hükümlerine göre ek sınav haklarından yararlanabilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Hazırlık sınıfı hariç öğrencinin normal öğrenim süresini aşmaması,”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 34 – (1) Öğrenciler kesin kayıtları esnasında, yazılı duyuru ve tebligatları, gönderilecek kısa mesajları (SMS) alabilmeleri için veya sözlü iletişimin sağlanması için adres bilgilerini ve telefon numaralarını beyan etmek zorundadır. İletişim bilgilerinin değişikliğinde öğrenciler bir ay içerisinde bu değişikliği Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmesi gerekir. Aksi halde öğrencinin kayıt sırasında bildirmiş olduğu iletişim adresine yapılan tüm duyurular veya yazılı tebligatlar geçerli sayılır ve aksi halde tüm yasal sorumluluk öğrenciye aittir.”

MADDE 18 – Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

21/7/2015

29421

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

15/3/2017

30008

2-

13/6/2018

30450

3-

18/3/2019

30718

4-

1/11/2019

30935