31 Ocak 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31381

YÖNETMELİK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL ÇALIŞMALAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarımsal Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarımsal Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarımsal Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez (TUAM): Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarımsal Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitede mevcut olan akademik yapıların eğitim, araştırma, proje ve tez çalışmalarına destek vermek.

b) Tarımsal araştırmalarda yeni gelişmeleri göz önünde tutarak mevcut ıslah ve agronomik çalışmaların geliştirilmesi, bölgeye uygun çözümler üretilmesi ve elde edilen sonuçların uygulamaya aktarılmasını sağlamak.

c) Tarımsal üretimin geliştirilmesi ve yeni teknolojiler kullanılarak üretim yapılması amacıyla gerekli araştırma-eğitim çalışmaları yapmak ve bu doğrultuda iş birliği ve/veya Ar-Ge çalışmaları yapmak.

ç) Bölgede çiftçinin ve tarımsal sanayinin ihtiyacı doğrultusunda Üniversite-sanayi-üretici iş birliğine yönelik altyapıyı oluşturmak ve bu iş birliğinin sürdürülebilir olmasını sağlamak.

d) Üretici ve sanayicinin taleplerine uygun materyal ve yöntem geliştirmek ve bunlardan bölgenin ve ülkenin faydalanmasını sağlamak.

e) Üniversitemiz öğrencilerinin kendi yetenek, ilgi, kişilik ve kariyer değerlerinin geliştirilmesi amacıyla iş ve eğitim alanında bilgi ve becerilerinin artırılması için çalışmalar yapmak.

f) Tarımsal faaliyet gösteren kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak, öğrenci ve mezunların istihdam imkânlarını artırmak.

g) Lisansüstü düzeyde yapılan eğitimlerde verilen teorik ve uygulamalı dersler ile yürütülen tezlere katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin Ziraat Fakültesi ve tarımla ilgili diğer eğitim ve uygulama faaliyeti gösteren kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak buna uygun stratejiler belirlemek ve ortak faaliyetler yürütmek.

b) Üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim ve araştırma yapan fakülte ve yüksekokulların bitkisel, hayvansal ve gıda ile ilgili uygulamalı dersleri, staj, tez ve araştırma projeleri için materyal ve hizmet sağlamak.

c) Lisans ve lisansüstü düzeyinde yürütülen araştırmaların düzenli yürütülmesi amacıyla buralarda görev alan araştırmacı ve öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması için uygun imkanları sağlamak.

ç) Bitkisel ve hayvansal alanlarda geliştirilen yeni teknolojiler takip edilerek Eskişehir ve bölgesi için ekonomik değeri olan uygulamaların hayata geçmesine katkıda bulunmak.

d) Tarımı ilgilendiren bitkisel ve hayvansal araştırma ve üretimler, bitki ve hayvan sağlığı, tarımsal mekanizasyon, biyoteknoloji, biyosistem, toprak ve bitki besleme ve tarımla ilgili diğer konularla ilgili temel-teknolojik uygulamalar yapmak ve bu konularda yürütülen araştırmalara destek vermek, araştırmacılara kaynak, materyal ve araştırma alanı temini konularında destek çalışmaları yapmak.

e) Üniversitenin Ziraat Fakültesi bünyesindeki bölümlerin ilgili anabilim dallarının çalışma alanlarına ilişkin agronomi, ıslah ve biyoteknoloji alanlarında arazi ve laboratuvar çalışmaları yapmak ve gen bankası kurulumu için gerekli altyapıyı oluşturmak veya buna katkıda bulunmak.

f) Merkezin faaliyet alanları kapsamında proje ve rapor hazırlamak, bilimsel çalışmalar yapmak, eğitim vermek.

g) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili film, video, dergi, slayt, kitap, gazete ve benzeri yayın materyali hazırlamak ve ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, panel, konferans, sempozyum, çalıştay, kurs ve seminer gibi programlar düzenlemek ve bu konularda ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

ğ) Bölge üreticilerini ekonomik yönden güçlendirmek ve aynı zamanda tarımsal üretimde verimliliğin devamlılığını sağlamak amacıyla modern tarım tekniklerinin benimsetilmesine destek vermek.

h) Tarımsal konularda danışmanlık hizmeti vermek.

ı) Merkezin amaçlarına uygun olarak ulusal ve uluslararası üniversiteler ve kuruluşlar ile iş birliği olanaklarını geliştirmek, faaliyet alanları ile ilgili ortak yayınlar yapmak, veri bankası ve dokümantasyon merkezleri oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Görev süresi biten Müdür aynı yöntemle tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından en az iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görevleri Müdürün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

(4) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.

b) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

c) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun uygun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

ç) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere, her türlü çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturmak, çalışma ve faaliyetleri yönlendirmek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ve kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yaparak Merkezin amacına uygun ön çalışmalar yapmak ve ortak projeler geliştirmek.

e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun toplantı gündemlerini belirlemek; Merkezin hazırladığı araştırma, uygulama ve çalışma plan ve projelerini değerlendirmek üzere Danışma Kuruluna sunmak.

f) Gerektiğinde Danışma Kurulunun toplanma çağrısını yapmak ve Danışma Kurulu toplantılarına ilgilileri davet etmek.

(5) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dahil beş üyeden oluşur. Diğer üç üye, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Yönetim Kurulu üyelerinin görevi de kendiliğinden sona erer.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine Müdürün başkanlığında toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyunun içinde olduğu karar esas alınır.

(3) Yönetim Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeret belirtmeden katılmayan üyenin görevi görevlendirildiği usulle sonlandırılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin her türlü çalışmaları ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlarını görüşmek, karara bağlamak ve uygulanmasını sağlamak.

b) Müdür tarafından hazırlanan konularda; ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliğine yönelik ön çalışmaları ve ortak proje önerilerini değerlendirerek karara bağlamak, Rektörün onayını gerektiren işlemleri Rektöre sunmak.

c) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.

ç) Yıllık faaliyet raporlarını görüşerek kabul etmek.

d) Merkeze bağlı birim ve işletmelerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen düzenlemeleri hazırlamak ve Rektöre sunmak.

e) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

f) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

g) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

ğ) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

h) Müdürün, Merkezin yönetimiyle ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri hâlinde ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Danışma Kurulu üyelerinin görevi de kendiliğinden sona erer.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirme yapmak ve istişarî nitelikte görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen  personel tarafından karşılanır.

Demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen projeler kapsamında alınan her türlü teknik cihaz, ekipman ve demirbaşlar, proje bitiminde Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.