30 Ocak 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31380

YÖNETMELİK

Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM POLİTİKALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ (GAZİ-EPAR) YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesi Eğitim Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAZİ-EPAR)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi Eğitim Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAZİ-EPAR)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Koordinatörler: Merkezin koordinatörlerini,

c) Merkez (GAZİ-EPAR): Gazi Üniversitesi Eğitim Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

e) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Gazi Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim alanındaki gelişmeleri takip ederek kâr amacı olmaksızın güncel tartışmaları eğitim politikası çerçevesinde ele almak ve bu faaliyeti sürdürürken kanıta dayalı araştırma verisi kullanmayı daima ön planda tutmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Eğitim alanındaki bilimsel bilgi hakkında geleceğe yönelik varsayımlarda bulunmak.

b) Eğitime ilişkin bilgi, belge ve politika metinlerini analiz etmek ve bu analizleri kamuoyu ile paylaşmak.

c) Yıllık eğitim değerlendirme raporlarını hazırlamak.

ç) Güncel olarak ortaya çıkan, eğitimi doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen konularda değerlendirme ve önerilerde bulunmak, politika belgeleri hazırlamak.

d) Faaliyet alanıyla ilgili olan konularda disiplinler arası bir yaklaşım benimsemek ve paydaşlarla iş birliği yapmak.

e) İlgili kurum ve kuruluşlar ile her türlü iletişim ve etkileşimi sağlamak.

f) Eğitim alanında faaliyet gösteren akademisyenlerin, öğretmenlerin, yöneticilerin, kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı etkinlikler düzenlemek ve bu etkinliklerin sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Türk eğitim sistemi, eğitim politikaları ve eğitim araştırmaları ile ilgili çalışmaları olan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi yardımcısı olarak görevlendirilmesi için Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Göreve vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve denetimiyle ilgili önlemleri almak.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini belirlemek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını Rektöre sunmak.

c) Hazırlanacak olan raporlarda görev yapmak üzere Üniversitenin farklı fakülte, enstitü, yüksekokul ve merkezlerden Yönetim Kurulunda görev yapabilecek öğretim elemanlarını tespit etmek ve görevlendirilmeleri için Rektöre öneride bulunmak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek.

d) Yönetim Kurulu tarafından karar verilen konularda gerekli protokol ve anlaşmalar ile ilgili hazırlıkları yaparak Rektörlüğe sunmak.

e) Merkez bünyesinde oluşturulan koordinatörlüklerin faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemek.

f) Merkezin yıllık çalışma raporunu Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisiyle Rektör tarafından iki yıl süre için görevlendirilen Merkezin çalışma alanı ile ilgili bilimsel faaliyetlerde bulunan dokuz Üniversite öğretim elemanı olmak üzere en fazla on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu üyeleri arasında yer alabilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görevden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, Merkezin idari ve teknik kadro ihtiyacını tespit etmek.

b) Gerekli görülen durumlarda, Merkez bünyesinde geçici veya sürekli çalışma grupları oluşturmak ve bu gruplarda görevlendirilecek kişileri tespit etmek.

c) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak Merkezin amaç ve görevlerine uygun faaliyetler gerçekleştirmek.

ç) Merkezin yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve raporu Müdüre bildirmek.

d) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin amacı ve faaliyet alanları kapsamında, bilgi ve deneyim sahibi uzman bilim insanları ile bu alanlarla ilgili çalışmalarda bulunan kurum ve kuruluş temsilcileri olmak üzere en fazla yirmi beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeliğine seçilme ve üyeliğe son verme, Yönetim Kurulunun salt çoğunluğunun kararı ile gerçekleşir. Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az bir defa salt çoğunluk aranmaksızın toplanır.

(2) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin çalışma alanları ile ilgili konularda görüşlerini bildirmek ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından gerçekleştirilecek faaliyetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.