29 Ocak 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31379

YÖNETMELİK

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER

VE GİRİŞİMCİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kariyer ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kariyer ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kariyer temsilcisi: Merkezin kariyer temsilcilerini,

b) Merkez (KAGİM): Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kariyer ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

d) Rektör: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite öğrencilerinin girişimcilik yönünün ortaya çıkarılması ve tanıtılması için toplantılar yapmak, bilimsel çalışmalar düzenlemek ve yürütmek.

b) Üniversitede kayıtlı eğitim-öğretim programlarındaki öğrenciler ve mezunlar ile yeni iş fikirleri, girişimcilik ve iş hayatları ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetlerini ilgili mevzuat hükümleri kapsamında özel ve kamu sektörleri ile koordinasyon halinde vermek.

c) Üniversite öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının kariyer planlamalarına yönelik stratejik plan, proje ve organizasyonlar yapmak.

ç) Üniversite öğrencilerine ve mezunlarına bireysel kariyer planlama, iş arama, mesleki ve kişisel birikimlerini sunma konusunda yetkinlikler kazandırmak ve kariyerlerini geliştirmeye yönelik eğitim ve yayın faaliyetlerini gerçekleştirmek, koordine etmek ve desteklemek.

d) Öğrenci kulüpleri ile işbirliği ve koordinasyon içinde kariyer günleri ve benzeri etkinlikleri planlamak, düzenlemek veya düzenlenmesine destek vermek.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında, kariyer danışmanlığı konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kariyer merkezleri ile iletişim ağı kurmak ve ortak çalışmalar yürütmek.

f) Üniversite mezunları ile iletişim içinde, ortak veya destekleriyle faaliyetler yürütmek.

g) Belirtilen faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, mevcut öğrencilerin ve mezunların planladıkları iş fikirlerini uygulamaya koymalarına destek vermek.

ğ) AFSÜ Mezun Platformu sisteminin oluşturulması ve mezunlar ile etkileşim içinde olunmasını sağlanmak.

h) Üniversite mezunlarıyla kalıcı iş birlikleri kurulmasını ve sürekli iletişim içinde olunmasını sağlamak.

ı) Girişimcilik konusunda araştırmalar yaparak lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde yürütülen derslerin girişimcilik boyutuna akademik katkı sağlamak.

i) Girişimcilik konusunda çalışmaları olan üniversiteler, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoloji transfer ofisleri ve çeşitli kurum, kuruluşlarla işbirliği yapmak.

j) Girişimciliğin anlaşılması, başlangıcı, yönetimi ve büyütülmesini sağlamak, yerel ve bölgesel kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle girişimciliği geliştirici öneriler sunmak, yerel düzeyde uygun model ve programlar oluşturarak birlikte bu programları gerçekleştirmek ve uygulamak.

k) Üniversite öğrencilerinin yeteneklerinin ve girişimcilik faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasını, geliştirilmesini sağlayacak çalışmalarda bulunmak, staj yapmalarını sağlamak.

l) Girişimcilik konusunda yatırım, ihracat, büyüme, sosyal yardım, liderlik ilkelerini araştırarak girişimci kültürü konusunda akademik yayınlar yapmak ve akademisyenlerin, sanayicilerin, girişimcilerin ve iş adamlarının katılımları ile bilimsel içerikli toplantılar (sempozyum, kongre, çalıştay ve benzeri) düzenlemek ve ilgili konularda eğitimler vermek.

m) Kadın girişimciliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve araştırmalar yapmak, kadın girişimcilerin desteklenmesi, sorunlarının çözümü ve başarılı rol modellerin paylaşımını sağlamak.

n) Engellilerin girişimcilik konusunda desteklenmesi, sorunlarının çözümü ve başarılı rol modellerin paylaşımını sağlamak.

o) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında, küçük ve orta ölçekli işletmelerde girişimcilik kültürü, mevcut işi geliştirme konusunda eğitim çalışmaları yapmak.

ö) Girişimcilik konusundaki araştırmaları yayımlamak ve girişimcilik alanındaki yeni gelişmeleri sektöre, girişimcilere aktarmak amacıyla akademik içerikli dergi yayımlamak.

p) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında, Afyonkarahisar ilinde yerel ve bölgesel girişimciliği geliştirici destek mekanizmaları oluşturulmasına katkıda bulunmak, mevcut ve potansiyel özel projelerin geliştirilmesi, desteklenmesi ve bunlardan yararlanılarak her türlü bilginin paylaşılmasını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversitede görevli öğretim üyeleri/elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebileceği gibi, süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini oluşturmak ve toplantıya başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.

c) Merkez içinde hazırlanan projeleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Her faaliyet dönemi sonunda Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programı taslağını ve bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak.

e) Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda görüşmeler yapmak, ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli çalışmaları yürütmek.

f) Merkez personelinin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.

g) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile Rektörlüğe bildirmek.

Müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere; Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Müdürün vereceği görevleri yerine getirmek.

b) Müdürün katılamadığı toplantılara başkanlık etmek.

c) Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda Müdüre vekâlet etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen dört öğretim elemanı ile birlikte yedi kişiden oluşur. Görevlendirilen üyelerin görev süresi üç yıldır. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir. Görevi sona eren üye tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine toplanır ve başkanlığını Müdür yapar. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar almak.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışma grupları oluşturmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları ve kariyer temsilcileri

MADDE 11 – (1) Çalışma grupları, Merkezin amaçları doğrultusunda projelere yönelik olarak Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur. Farklı projeler için farklı çalışma grupları oluşturulur.

(2) Kariyer temsilcileri, Fakülte dekanlıkları, enstitüler ve yüksekokul müdürlükleri bünyesinde; kariyer faaliyetlerini ve mezunlarla iletişimi gerçekleştirmek ve danışmanlık konusunda destek vermek amacıyla birimler tarafından görevlendirilen, en az birer, en fazla üçer öğretim elemanı ve/veya öğrenci temsilcileridir.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin ihtiyacı olan akademik, teknik ve idari personel, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.