24 Ocak 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31374

YÖNETMELİK

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı, Tıp Fakültesi dışında kalan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında eğitim-öğretim ile ilgili hususlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı, Tıp Fakültesi dışında kalan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına öğrenci kabulü, eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, sınav ve değerlendirme, ilişik kesme, diploma işlemleri ile diğer eğitim-öğretim çalışmalarına ilişkin hükümleri kapsar.

(3) Diş Hekimliği Fakültesinin ilgili işlemleri, bu Yönetmelik çerçevesinde kalmak kaydıyla ayrı bir yönerge ile düzenlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Diş Hekimliği Fakültesinde kullanılacak yarıyıl başarı notları ve katsayıları ile 100 puan üzerinden karşılıkları ayrı bir yönerge ile belirlenebilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

27/8/2011

28038

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

11/1/2012

28170

2-

13/9/2012

28410

3-

10/4/2013

28614

4-

7/2/2020

31032