24 Ocak 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31374

YÖNETMELİK

İzmir Tınaztepe Üniversitesinden:

İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Tınaztepe Üniversitesi Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Tınaztepe Üniversitesi Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının ve çalışanlarının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)  Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: İzmir Tınaztepe Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin ilgili birimlerinin ve tüm akademik programlarının işbirliğiyle kariyer danışmanlığı alanında araştırmalar yapmak.

b) Üniversite öğrencilerinin kariyer planlamalarına; liseden üniversiteye, üniversiteden çalışma yaşamına uyum sağlayabilmelerine, mezuniyet sonrasında kendi özelliklerine uygun işlere yerleşmelerine ve bireysel potansiyellerini, kişisel özelliklerini, becerilerini, öz değerlerini, eğilim ve beklentilerini ortaya çıkarmaya yönelik gerekli kariyer danışmanlığı ile yardımcı olmak.

c) Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına, mesleki yeterliklerini artırmalarına ve alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerine yönelik eğitimler vermek.

ç) Üniversite adaylarına ilgi ve yeteneklerini tanıtıp nitelikleriyle uyumlu lisans programları hakkında bilgiler vererek Üniversitenin tercih edilebilirliğini artırmayı sağlamak ve bu surette Üniversite ve Ülkemizin insan kaynakları potansiyelinin ve performansının geliştirilmesine katkıda bulunmak.

d) Üniversite bünyesinde bulunan 4 hastane yönetimi ile işbirliği yaparak Üniversite öğrencilerinin istihdam sağlayabilecekleri, uygulama ve proje yapabilecekleri öğrencilerin uygulama yapabilecekleri kurum ve kuruluşlar ile bağlantılar kurmalarına destek olmak ve koordinasyonu sağlamak.

e) Ulusal ve uluslararası düzeyde İzmir Tınaztepe Üniversitesi mezunlarının istihdamını arttırmaya yönelik çalışmalar yürütmek.

f) Merkezin işbirliğinde üniversite mezunlarının kariyer gelişim süreçlerine ilişkin izleme çalışmaları yapmak.

g) Öğrencilerin ARGE, girişimcilik ve inovasyon alanlarında gelişimlerine destek olmak ve teşvik etmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içinde ve dışında; kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ve gerçek kişiler ile kariyer danışmanlığı alanında uygulama, araştırma, inceleme yapmak, projeler hazırlamak, yapılmakta olan çalışmalara katılmak ve bu tür çalışmaları desteklemek.

b) Kariyer danışmanlığı alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, eğitimler sunmak ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

c) Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin mesleki uyumlarını artırmaya dönük çalışmalar planlamak ve uygulamak.

ç) Kariyer günleri ve kariyer fuarları düzenlemek ve bu etkinliklere Üniversite personelinin, öğrencilerin ve çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yapan Üniversite mezunlarının da katılımlarını sağlamak.

d) Eğitim ve kariyer geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak amacı ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında öğrenci bilgilerini ve iş-işyeri bilgilerini kapsayan sürdürülebilir Kariyer Geliştirme Bilgi Yönetim Sistemi oluşturmak ve işletmek.

e) Yurt içi ve yurt dışı eğitim olanaklarıyla ilgili burs ve staj günleri düzenleyerek öğrencileri bu konularda bilgilendirmek ve yönlendirmek.

f) Öğrencilere bireysel kariyer planlama, mesleki ve kişisel birikimlerini sunma konusunda yetkinlikler kazandırma ve geliştirmeye yönelik her türlü eğitim, bilimsel organizasyon ve yayın faaliyetlerini gerçekleştirmek, öğrencilere kariyer danışmanlığı yapmak.

g) Üniversite bünyesinde yürütülen Farabi, Mevlana, Free Mover, Erasmus+ ve benzeri öğrenci hareketliliği programları kapsamında, öğrencilerin yurt dışı eğitim ve meslek/iş/staj olanakları hakkında bilgi ve deneyim edinmelerine yardımcı olmak.

ğ) Kariyer danışmanlığı konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kariyer merkezleri ile iletişim ağı kurmak ve ortak çalışmalar yürütmek.

h) Mezunlar ile öğrencileri bir araya getirecek toplantılar düzenlemek.

ı) İlgili kamu ve özel kuruluşlara mesleki gelişim gezileri ve ziyaretler düzenlemek.

i) Faaliyet alanlarına yönelik tanıtıcı ve bilgilendirici e-bülten ve benzeri yayınlar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından iki yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdürün çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardımcılarının görev süresi Müdürün görev süresi ile sınırlıdır.

(3) Müdürün yokluğunda, görevlendireceği müdür yardımcısı müdürlüğe vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla süremez.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya davet etmek, Yönetim Kurulunun geçici gündemini belirlemek ve alınan kararları bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak ve uygulanmasını denetlemek.

ç) Merkez çalışanlarının görevlerini planlamak, koordine etmek ve denetlemek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı/yardımcıları ile Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen en fazla yedi üyeden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulu Başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan veya altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün önerisi ile Merkezin amaçları doğrultusunda hazırlanan çalışma programını kontrol etmek, onaylamak.

b) Hazırlanan yıllık faaliyet raporunu kontrol etmek, onaylamak.

c) Merkezde yapılan araştırmaların vizyonu, odağı, yeni çalışma alanları, ortaklık ve işbirliği ile ilgili kararları görüşüp onaylamak.

ç) Müdürün önerisiyle geçici ve sürekli bilimsel araştırma grupları kurulması ve bunların görev sürelerinin belirlenmesi konularını karara bağlamak.

d) Merkezde yürütülen faaliyetlerin etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli kararları ve önlemleri almak.

e) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili diğer konular ile Müdür tarafından getirilen konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından Üniversite ve istekleri halinde; kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile diğer üniversitelerden görevlendirilen en fazla altı üye ile Müdürden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır.

(2) Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda en az iki kez toplanarak Merkez faaliyetleriyle ilgili görüş ve önerilerde bulunur.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

(4) Danışma Kurulunun kararları danışma niteliğinde olup bağlayıcı değildir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversite ile kamu kuruluşları, sanayi, ticaret ve hizmet çevreleri arasında işbirliğinin sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkezin çalışma alanları kapsamındaki gelişmeleri takip etmek ve değerlendirmeler yaparak ilgili konularda Yönetim Kuruluna yeni fikirler ve öneriler sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörü yürütür.