24 Ocak 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31374

YÖNETMELİK

İstanbul Galata Üniversitesinden:

İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 28/8/2020 tarihli ve 31227 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Galata Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “, dersten çekilme” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(12) Diğer harf notları ve anlamları aşağıda gösterilmiştir:

a) Eksik (I) notu, hastalık veya başka bir zorunlu nedenle, başarılı olduğu halde ders için gerekli çalışmaları bitiremeyen veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere verilir. Bir öğrenci (I) notu aldığı dersin eksikliklerini o dersin yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren on beş gün içinde tamamlamak zorundadır. Aksi halde, (I) notu kendiliğinden (FF) notuna dönüşür. Ancak ilgili yönetim kurulu kararıyla bu bentte yer alan süre uzatılabilir.

b) Yeterli (S) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

c) Yetersiz (U) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarı gösteremeyen öğrencilere verilir.

ç) (EX) notu, öğrencinin ilgili yönetim kurulunca muaf tutulduğu dersler için verilir. Ayrıca, bazı derslerden Senato tarafından belirlenen koşulları sağlayan öğrencilere de ilgili derslerden (EX) notu verilebilir. (EX) notu ortalamaya katılmaz, ancak not belgelerinde gösterilir.

d) Gelişmekte (P) notu, not ortalamalarına katılmayan dersleri başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

(13) Öğrenci değişim programlarında alınan derslerin kredi eşdeğerliliği ve notların intibakı, AKTS çerçevesinde ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) İlişik kesmek isteyen öğrenciler; kendileri veya Üniversiteden kayıt silme ile ilgili resmi vekâlet verdikleri vekilleri aracılığıyla bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat ederler. Bu öğrencilerin ilişik kesme işlemlerini tamamlamaları şartıyla kayıtları silinir ve ayrılmak için başvurdukları tarih itibarıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Üniversite ile ilişikleri kesilir. İlişik kesme ve kayıt silme işlemleri tamamlanan öğrencilerin istemeleri halinde, kendilerine öğrenim durumlarını gösteren bir belge verilir. Üniversiteden ayrılan öğrencilerin tüm öğrencilik hakları sona erer.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Galata Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

28/8/2020

31227