24 Ocak 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31374

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ETİK UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademik Etik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademik Etik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AHCI: Arts and Humanities Citation Index’i,

b) ESCI: Emerging Sources Citation Index’i,

c) Merkez: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademik Etik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

e) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

f) SCI: Science Citation Index’i,

g) SCIE: Science Citation Index Expanded’ı,

ğ) SSCI: Social Sciences Citation Index’i,

h) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversiteye bağlı tüm birimlerin hazırlık sınıfları dahil olmak üzere ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında akademik dürüstlükle ilgili farkındalığı artırabilme adına kurumsal politika geliştirilmesini sağlamak, bu doğrultuda akademik dürüstlük ihlaline neden olabilecek hususların belirlenmesi ve yaptırımların uygulanması hususlarında ilgili kurullara tavsiye kararları sunmaktır. Bu tavsiye kararlarının alınmasında yükseköğretime ilişkin mevzuat hükümleri ve Avrupa Akademik Dürüstlük Ağı (ENAI) ve Uluslararası Akademik Dürüstlük Merkezi (ICAI) gibi ilgili uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen akademik dürüstlük ilkeleri dikkate alınır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyeti yürüttüğü birimlerde akademik dürüstlük kültürü oluşturmaya yönelik eğitim programı, seviye tespit sınavı, anket, mülakat, seminer, çalıştay, sempozyum, konferans gibi sosyal, bilimsel etkinlikler ya da araştırma etkinlikleri planlamak ve düzenlemek; değişen ve gelişen şartlara göre tüm bu etkinlikleri yüz yüze ya da uzaktan öğretim/katılım olacak şekilde planlamak ve yürütmek.

b) Üniversitenin hedefleri ve ilgili birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin akademik dürüstlük ilkelerine uygun olarak yürütülmesi süreçlerine destek vermek.

c) Kurumsal akademik dürüstlük kültürü ve politikaları geliştirilmesine yönelik Üniversite-özel sektör işbirliklerinin kurulmasına katkıda bulunmak.

ç) Faaliyet alanları kapsamında yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları, eğitim kuruluşları, mesleki belgelendirme kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak, işbirlikleri kurmak ve belirlenen konularda danışmanlık hizmeti vermek.

d) Merkezin tanıtımına ilişkin faaliyetleri planlamak ve yürütmek.

e) Merkezin amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede görev yapan ve SCI, SCIE, SSCI, AHCI veya ESCI kapsamındaki dergilerde akademik dürüstlük alanı ile ilgili bir konuda yayınlanmış en az bir çalışması bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi yardımcısı olarak görevlendirilmesi için Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Göreve vekâletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör gerekli gördüğü durumlarda Müdürü görev süresi bitmeden önce görevden alabilir.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemlerini belirlemek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve toplantılara başkanlık etmek.

c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

ç) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin amaçları doğrultusunda işbirliğini sağlamak.

d) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklere Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere en fazla yedi üyeden oluşur. Müdür, Merkezin oluşum amacını, kapsamını ve etkinlik alanlarını gözeterek gerekli sayının iki katı sayıda öğretim elemanını Rektöre önerir ve Rektör bu öğretim elemanları arasından gerekli sayıda kişiyi Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, yılda en az iki defa ve/veya gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla açık oylama ile alınır. Oyların eşit olması halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(4) Geçerli mazereti olmadan üç kez Yönetim Kurulu toplantısına katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği sona erer.

(5) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Gerekli durumlarda Müdür tarafından önerilen komisyonların oluşturulmasını karara bağlamak, bu komisyonların kimlerden ve kaç kişiden oluşacağını ve görevlerini belirlemek.

c) Üniversitenin tüm birimleri ile Merkezin amaçları doğrultusunda işbirliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

ç) Merkezin ödenek ve akademik, idari, teknik personel ihtiyaçlarını karara bağlamak.

d) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili eğitim programlarının yürütülmesi amacıyla usul ve esasları belirlemek.

e) Müdürün belirleyeceği diğer konuları görüşerek karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik, idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.