24 Ocak 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31374

YÖNETMELİK

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Sporcuların laboratuvar ortamında fiziksel, fizyolojik ve psikolojik değerlerini ölçen testler yaparak antrenörlere sporcuları hakkında durum bilgisi vermek.

b) Bilimsel araştırma çalışmaları için araştırmacılara amaca yönelik bilimsel destek vermek.

c) Mühendislik, tıp, eğitim ve sağlık alanlarıyla çoklu disiplinli bilimsel çalışmalar yapmak.

ç) Spor sağlığı, halk sağlığı gibi toplumu ilgilendiren projelere alt yapı hizmeti sunmak.

d) Şehrin spor turizmine katkı sağlayacak sportif hizmetleri sağlamak.

e) Çocukların yeteneklerini ölçerek hangi spora meyilli olduklarını belirlemek suretiyle özelliklerine göre spor yapabilecekleri uygun olan branşlara yönlendirmek.

f) Yüksek irtifa kamp merkezine gelen sporcu ve takımların performans testlerini yaparak periyodik takiplerini yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bölgede ilköğretim ve lise düzeyindeki öğrencilere yetenek taraması yapılarak, yetenekli oldukları spor branşlarına yönlendirmek.

b) Federasyon ve kulüplerle görüşülerek sporcu performans ölçüm, değerlendirme ve rehabilitasyon konusunda hizmet almaları için gerekli protokolleri uygulamak.

c) Atatürk Üniversitesi Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü tarafından kış sporları ve sporcu performansı üzerine bilimsel kongre yapmak.

ç) Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü bünyesinde öğrenim gören lisansüstü öğrencilerin tezlerinin sporcu performans, ölçüm, değerlendirme ve rehabilitasyon üzerine yapması için teşvik etmek.

d) Bölgedeki amatör ve profesyonel spor kulüplerine bilimsel ve teknik destek sağlamak.

e) Bölgedeki sporcu, antrenör ve yöneticileri bilgilendirici ve eğitici toplantılar düzenlemek.

f) Bölge halkının spor yapmasını teşvik etmek için gerekli tanıtım, eğitim ve faaliyetleri düzenlemek.

g) Çoklu disiplinli araştırmalara katkı sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin amaçları ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda uzmanlığı bulunan, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevi başında altı aydan fazla bulunmadığı zamanlarda, yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kurulu gündemini belirleyerek başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

c) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesi, tüm faaliyetlerin planlanması ve denetimini sağlamak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezle benzer faaliyet alanında olan ulusal ve uluslararası merkezlerle iş birliği tesis etmek ve onay için Rektöre sunmak.

d) Merkezin faaliyet raporlarını Yönetim Kuruluna ve kabul edilen şekli ile Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezde çalışan personelin çalışma düzenini kontrol etmek ve verimli şekilde çalışmalarını sağlamak.

f) Merkezin faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

Müdür yardımcısı

MADDE 10 – (1) Müdürün önerisiyle Merkezde bulunan kinesiyoloji, egzersiz fizyolojisi, atletik performans, nöro-psikoloji ve hareket analiz laboratuvarlarında yapılacak faaliyetlerle ilgili çalışmaları yürütmek için çalışacağı alanda uzman öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(2) Müdür yardımcıları her bir laboratuvar için ayrı ayrı belirlenebileceği gibi birden fazla laboratuvar için tek bir müdür yardımcısı da belirlenebilir.

(3) Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Müdüre vekâlet altı ayı geçemez.

Müdür yardımcısının görevleri

MADDE 11 – (1) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Sorumlu olduğu laboratuvarlarla ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek.

b) Ölçüm taleplerini alarak talep eden kişilere uygun tarih ve saat vererek randevu oluşturmak.

c) Ölçüm yapacak ölçüm uzmanlarının online sistem üzerinden görevlendirmesini yapmak.

ç) Yapılan ölçümlere ait sonuçları online sistem üzerinden yorumlayıcı/analistlere göndermek.

d) Merkez müdürü tarafından Merkezle ilgili verilen diğer işleri takip etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin çalışma alanıyla ilgili anabilim dallarında görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen, Müdür ve yardımcıları dâhil olmak üzere, en fazla beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin hedefleri doğrultusunda araştırma, eğitim, uygulama, danışmanlık faaliyetleri ve bunların yürütülmesi ile ilgili esasları kararlaştırır.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin plan tasarısını hazırlamak.

c) Müdürün önerisi üzerine Merkezin ihtiyaç duyduğu akademik, teknik ve idari eleman ihtiyacını tespit etmek ve Rektöre bildirmek.

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma ve danışmanlık konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını değerlendirip karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirme, görüş ve öneri bildirmek üzere oluşturulan kuruldur.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarında deneyim sahibi ulusal ve uluslararası üniversite, enstitü ve araştırma merkezlerinde görevli bilim insanları arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen toplam on üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün başkanlığında toplanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ölçüm uzmanı

MADDE 15 – (1) Müdür yardımcısı tarafından, alanında uzman öğretim elemanları arasından görevlendirilir. Görevlendirilen öğretim elemanı Merkeze ait ölçüm işlemlerinin internet üzerinden gerçekleştirilmesini sağlayan sisteme entegre edilir. Çalışma performans durumuna göre sistemden müdür yardımcısı tarafından çıkarılabilir.

Ölçüm uzmanının görevleri

MADDE 16 – (1) Ölçüm uzmanının görevleri şunlardır:

a) Sistem üzerinden kendine tebliğ edilen görevleri kabul etmesi halinde belirlenen tarih ve saatte ölçüm yapılacak laboratuvarda hazır bulunur.

b) Yapılacak her türlü ölçüm işlemlerini yürütür ve ölçüm sonuçlarını hem çevrimiçi sisteme girer hem de sonuçları rapor halinde müdür yardımcısına sunar.

Yorumlayıcı/analist

MADDE 17 – (1) Müdür yardımcısı tarafından, alanında uzman öğretim elemanları arasından görevlendirilir. Görevlendirilen öğretim elemanı Merkeze ait ölçüm işlemlerinin internet üzerinden gerçekleştirilmesini sağlayan sisteme entegre edilir. Çalışma performans durumuna göre sistemden müdür yardımcısı tarafından çıkarılabilir.

(2) İhtiyaç olması halinde farklı üniversitelerden alanında uzman öğretim üyeleri müdür yardımcısı tarafından görevlendirilebilir.

Yorumlayıcı/analistin görevleri

MADDE 18 – (1) Yorumlayıcı/analist, sistem üzerinden kendine tebliğ edilen görevleri kabul etmesi halinde belirlenen tarih ve saate kadar tarafına gönderilen ölçüm sonuçlarını istenilen şablonda yorumlayarak raporları sistem üzerinden müdür yardımcısına gönderir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.