24 Ocak 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31374

YÖNETMELİK

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİ VE

REHABİLİTASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (SUBÜ-FTR): Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

d) Sağlık Bilimleri Fakültesi: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesini,

e) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunu,

f) Senato: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Toplumun yaşam kalitesini artırmak için fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilgili alanlarda bilimsel araştırmalar ve uygulamalar yapmak.

b) İhtiyaç ve beklentilere uygun, kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak.

c) Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim ve uygulamalarına katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Fizyoterapi ve rehabilitasyona yönelik klinik araştırmaların yürütülmesi, kanıt temelli bakım protokol ve kılavuzlarının oluşturulması ve bu doğrultuda verilen hasta bakım sonuçlarının sürekli izlenmesini sağlamak.

b) Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında halkın sağlığını olumsuz yönde etkileyen konularda araştırmalar yapmak.

c) Bireylerin ve toplumun rehabilitasyon yöntemlerinin etkililiğini artırmak amacıyla çalışmalar yapmak ve sağlık bilimlerinin gelişmesine katkıda bulunmak.

ç) Kapasite ve kaynak geliştirme planlaması ve yönetimi doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak, sağlık turizminin geliştirilmesi faaliyetleri ile bu alana katkı sağlamak.

d) Toplumun sağlığı için bakım, tanı, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti vermek, toplum sağlığı konusunda bireylerin bilinçlendirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve sağlık politikalarına katkıda bulunmak.

e) Bölgenin kaplıca turizmi potansiyeli dikkate alınarak sağlık turizmi alanında araştırma, uygulama ve bilimsel faaliyetleri yürüterek sağlık turizmi alt yapısını desteklemek.

f) Geleneksel ve tamamlayıcı tedaviler (GETAT) alanında eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinde bulunarak, bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlıklarının korunmasını sağlamak.

g) Fizyoterapi ve rehabilitasyon gereksinimi duyan hastalarda terapi ve sağlıklı kişilerde koruyucu fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini uygulayarak araştırmalar yapmak ve toplumsal farkındalığı artırmak.

ğ) Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerinde kullanılabilecek yeni teknikleri, uygulama yaklaşımlarını tamamlayıcı terapileri ve terapatik ürünleri analiz etmek ve sonrasında klinik çalışmalara uygun hale getirmek, nihayetinde klinik uygulamasını yapmak.

h) Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında yurt dışı araştırma ve eğitim kuruluşları ve uluslararası organizasyonlar (WHO, ENPHE, WCPT gibi) ile iş birliğini sağlamak.

ı) Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında iş birliği sağlamak ve danışmanlık hizmetleri vermek.

i) Kamu kurum ve kuruluşlarına, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında danışmanlık hizmetleri vermek.

j) Yönetim Kurulunca istenilen Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

k) Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim ve uygulama yapmalarına katkıda bulunmak.

l) Sağlık Bakanlığından gerekli izinler alındıktan sonra, Üniversite öğrencisi, personeli, personel yakınları ve bölge halkına fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları yapmak.

m) Yönetim Kurulunun Merkezin faaliyet alanları ile ilgili kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri yaparlar. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter. Müdür yardımcıları oy hakları olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar. Rektör gerekli hallerde müdür yardımcılarını değiştirebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda gelişmesi için gerekli tedbirleri almak, gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak.

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

ç) Yönetim Kurulunda görüşülecek konuları tespit ederek, Yönetim Kuruluna teklif etmek.

d) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

e) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk üç ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor sunmak.

f) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

g) Merkezin mesai sonrası çalışma, nöbet ve yönetim hizmetleri ile ilgili düzenlemelerini belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.

ğ) Merkez için bir arşiv kurmak.

h) Merkezin döner sermaye faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi, gelir kaybının azaltılması ile giderlerinin rasyonel olarak yapılması için gerekli koordinasyonu sağlamak, tedbirleri almak ve gerekli girişimlerde bulunmak.

ı) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere her türlü çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturmak, çalışma ve faaliyetleri yönlendirmek.

i) Yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak amaca uygun ön çalışmalar yapmak ve ortak projeler geliştirmek.

j) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri yapmak, Üniversite dışındaki her türlü resmi veya özel kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç duyulan alan ile ilgili uzman, sağlık, eğitim, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak.

k) Merkezde görevli personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

l) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

m) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

n) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen Müdür ve müdür yardımcıları dâhil yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden aynı usulle görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda iki defa olağan toplantı yapar; ancak Müdürün gerekli görmesi durumunda veya en az üç üyenin yazılı başvurusunu izleyen beş iş günü içinde olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı, gerekli hallerde ilgili birim sorumlularını ve yöneticilerini, görüşlerini almak üzere toplantılara davet edebilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Yönetim Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeretsiz katılmayan üyenin görevi sonlandırılır. Yönetim Kurulunun raportörlüğü Müdürün görevlendirdiği müdür yardımcılarından birisi tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile yıllık etkinlik planını hazırlamak ve ilgili konularda kararlar almak.

b) Müdür tarafından hazırlanan konularda, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliğine yönelik ön çalışmalar ve ortak proje önerilerini değerlendirerek karara bağlamak, onay gerektirenleri Rektöre sunmak.

c) Danışma Kurulunun toplanmasına karar vermek.

ç) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.

d) Yıllık faaliyet raporlarını görüşerek Rektöre sunmak.

e) Merkeze bağlı birim ve işletmelerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen düzenlemeleri hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

f) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

g) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

ğ) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

h) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

ı) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

i) Merkezin faaliyetlerinin daha etkin sürdürülebilmesi için stratejiler geliştirmek.

j) İlgili mevzuat hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen Üniversitenin veya istekleri halinde diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen en az beş üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir.

(2) Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilirler.

(3) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Toplantı yapmak için çoğunluk koşulu aranmaz.

(4) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Koordinasyon/çalışma grupları

MADDE 13 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, bir veya daha çok hizmet dalı için işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla, süreli/süresiz görev yapacak koordinasyon veya çalışma grupları oluşturulabilir. Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevleri, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağı ve görev süresinin ne kadar olacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulu onayı ile kesinleşir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 16 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetlerinde, 24/3/2019 tarihli ve 30724 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu, Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.