23 Ocak 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31373

YÖNETMELİK

Hasan Kalyoncu Üniversitesinden:

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 10/8/2012 tarihli ve 28380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “(HKÜSEM)” ibaresi “(HKÜ-SEM)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; örgün, uzaktan (çevrimiçi) ve karma olmak üzere ön lisans, lisans ve lisansüstü programlar dışında verilecek kişisel gelişime yönelik ve mesleki sürekli eğitim programları ile kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, çalıştaylar ve sınav organizasyonları düzenlemek, ulusal ve uluslararası standartlara uygun belgelendirme faaliyetleri ile meslek standartları geliştirme çalışmaları ve alan araştırmaları yapmak, Merkezin faaliyet alanlarına ilişkin eserler yayımlamak ve danışmanlık hizmeti vermek, Üniversitenin kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek Türkiye’nin kalkınmasına hizmet vermektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“s) Alternatif/yenilenebilir enerji kaynakları ve yönetimi, arabuluculuk, balon pilotluğu, bilgisayar programlama, bilirkişilik, bina yönetimi, dijital dönüşüm, endüstriyel tasarım, fikri ve sınai mülkiyet hakları, finans yönetimi, fotovoltaik enerji sistemleri, havacılık ingilizcesi, havacılık yönetimi, havalimanı terminal işletmeciliği, hijyen yönetimi, host ve hosteslik, insansız hava araçları pilotluğu, inşaat hukuku, inşaat teknolojileri, iş zekası ve yönetimi, kabin memurluğu, konkordato komiserliği, sağlık hukuku, sağlıklı beslenme, sivil havacılık ve kabin hizmetleri, sosyal medya okuryazarlığı, spor hukuku, teknoloji okuryazarlığı, TRIZ, uzlaştırmacılık, üç boyutlu yazıcı teknolojileri, üretim yönetimi, yabancı diller, Türkçe ve benzeri konularda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde eğitim vermek ve sertifika programları düzenlemek,

ş) Kamu veya özel kurum ve kuruluşların talepleri ya da yapılacak işbirliği protokolleri kapsamında, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde eğitim ve sertifika programları düzenlemek ve belgelendirme faaliyetleri yapmak,

t) Hizmet ve faaliyet mekânları, eğitim ve faaliyetlerin planlanması, yürütülmesi, eğitimci temini, mali destek sağlanması ve Merkezin gelişimi gibi konularda; yerel yönetimler, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ve vakıflar ile işbirlikleri gerçekleştirmek,

u) Yönetim Kurulunun ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirleyeceği diğer konularda gerekli çalışmaları yapmak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Mütevelli Heyeti Başkanının oluru alınarak Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Merkezin çalışmalarında ve yönetilmesinde Müdüre yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden biri, Müdürün önerisi Rektörün onayı ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardımcısının görev süresi üç yıldır. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcısı kendisine vekâlet eder. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek için Müdürün önerisi ile Rektör tarafından Merkez Sekreteri görevlendirilebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarına yön vermek ve katkı sağlamak amacıyla; Üniversitenin ve yurt içindeki/yurt dışındaki diğer üniversitelerin öğretim elemanlarından, istekleri halinde kamu kuruluşları ile özel sektör, sivil toplum kuruluşları üyeleri ve temsilcileri arasından Mütevelli Heyeti Başkanı tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla yedi kişiden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Danışma Kuruluna başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu; olağan olarak yılda bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe 14 üncü maddeden önce gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Merkez birimleri ve proje grupları

MADDE 13/A – (1) Geniş kapsamlı çalışmaların Merkeze bağlı birimlerce ve proje grupları oluşturularak yürütülmesinin gerekli olduğu durumlarda, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla, Merkez birimleri ve proje grupları oluşturulabilir. Birim ve grupların kuruluş ve çalışmaları, Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre düzenlenir.”

Mali hükümler

MADDE 13/B – (1) Merkez faaliyetlerinin mali konulardaki iş ve işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi İşletmesi tarafından harcama yetkilisinin onayıyla gerçekleştirilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 13/C – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyeti Başkanıdır. Mütevelli Heyeti bu yetkiyi kısmen veya tamamen Mütevelli Heyeti Başkan Vekiline, Rektöre veya Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13/Ç – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu, Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

10/8/2012

28380

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

9/1/2014

28877