22 Ocak 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31372

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

LABORATUVAR İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN YAPILAN MÜRACAATLARIN

DEĞERLENDİRİLMESİ VE SIRALAMAYA ALINMASINA DAİR TEBLİĞ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 11/12/2020 tarihli ve 31331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi kapsamında laboratuvar izin belgesi almak için yapılan müracaatların; sıralamaya alınması ve değerlendirme esaslarının belirlenmesine, askıya alınan laboratuvarların durumu, sıralamada bulunan kuruluşların sıralamadan çıkarılma esaslarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci, 6 ncı, 14 üncü, geçici 2 nci ve geçici 5 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) İzin Belgesi: Laboratuvar İzin Belgesini,

b) Komisyon: Merkez Yapı Denetim Komisyonunu,

c) Kuruluş: Laboratuvar Kuruluşunu,

ç) Sıralama: Bir ilde laboratuvar hizmeti sunmak üzere Bakanlığımıza müracaatta bulunan kuruluşların oluşturduğu sıralamayı,

d) Yönetmelik: Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Değerlendirme ve Sıralama

İzin belgesi başvurularının değerlendirilmesi ve sıralamaya alınması

MADDE 4 – (1) Laboratuvar izin belgesi almak için yapılan tüm başvurular Komisyon tarafından değerlendirilerek;

a) Kuruluşun faaliyette bulunacağı ilde Bakanlığımızdan izin belgeli laboratuvar hizmeti veren kuruluş sayısının, o il için belirlenen laboratuvar hizmeti yapabilecek kuruluş sayısından fazla olduğu hallerde, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasının (a), (b) ve (d) bentlerinde sayılan şartların sağlanması ön koşulu ile başvuru yapmış kuruluş o il sıralamasının sonuna yerleştirilir.

b) Kuruluşun faaliyette bulunacağı ilde Bakanlığımızdan izin belgeli laboratuvar hizmeti veren kuruluş sayısının, o il için belirlenen laboratuvar hizmeti yapabilecek kuruluş sayısından az olduğu hallerde, Yönetmeliğin 5 inci, 6 ncı ve 14 üncü maddelerinde belirtilen şartların tamamının sağlanmış olması halinde kuruluşa izin belgesi verilir.

c) Kuruluşun faaliyette bulunacağı ilde Bakanlığımızdan izin belgeli laboratuvar hizmeti veren kuruluş sayısının, o il için belirlenen laboratuvar hizmeti yapabilecek kuruluş sayısından az olduğu hallerde, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasının (a), (b) ve (d) bentlerinde sayılan şartların sağlanması ön koşulu ile Yönetmeliğin 5 inci maddesi ile 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası ve 14 üncü maddesine göre eksiklikleri tespit edilen kuruluşlar o il sıralamasının sonuna yerleştirilerek, eksikliklerini tamamlaması için 6 ncı maddede belirtilen şartlarda 45 (kırkbeş) gün süre verilerek tebligat yapılır.

(2) Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasının (a), (b) ve (d) bentlerinde sayılan şartları sağlamayan başvurular, hiçbir koşulda sıralamaya alınmazlar. Bu koşulların sağlandığına ilişkin yapılan en son başvuru tarihine göre, aynı gün birden fazla kuruluşun sıralamaya yerleştirilmesi durumunda ise ilgili birimin gelen evrak kayıt numarası önceliğine göre sıralamaya yerleştirilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tebligat

Sıralamada bekleyen kuruluşların çağrılması

MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına istinaden belirlenen kuruluş sayısına göre yeni bir kuruluş ihtiyacı hasıl olması durumunda; sıralamada bekleyen kuruluşlardan ilk sıradan başlayarak ihtiyaç sayısı kadar kuruluşa Yönetmeliğin 5 inci, 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası ve 14 üncü maddelerine göre yapılanmalarını tamamlamaları için 6 ncı maddede belirtilen şartlarda 45 (kırkbeş) gün süre verilerek tebligat yapılır.

(2) Verilen süre içerisinde tebligatta belirtilen şartların sağlanması ve istenilen bilgi ve belgelerin sunulması halinde varsa belgelerin düzenlenmesi sırasında oluşan maddi hatalar düzeltilerek, değerlendirme heyeti görevlendirilir. Değerlendirme heyetince Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasında açıklanan bilgi ve belgeler değerlendirilerek komisyonca izin belgesi verilir.

Çağrının yapılması

MADDE 6 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendine ve 5 inci maddenin birinci fıkrasına göre yapılan tebligatlar, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu kapsamında kuruluşun elektronik tebligat adresine tebliğ edilir. Kuruluşa verilen süre tebligatın muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda başlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sıralamadan Çıkarma

Kuruluş sıralamasından çıkarılma

MADDE 7 – (1) Laboratuvar hizmeti verebilecek kuruluş sıralamasına yerleştirilmiş kuruluşlardan;

a) Tebligatla verilen süre içerisinde müracaatta bulunmayan,

b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendine ve 5 inci maddenin birinci fıkrasına göre yapılan tebligatla istenilen şartlar ile bilgi ve belgeleri süresi içerisinde sunmayan,

c) Sıralamada iken kuruluş tüzel kişiliğinin tasfiye edildiği veya iflasının sonuçlanmış olduğu veya merkezinin başka bir şehre taşındığı tespit edilen,

ç) Sıralamadan çıkmak isteyen,

d) Faaliyette bulunduğu adreste başka bir laboratuvar kuruluşunun bulunduğu tespit edilen,

kuruluşlar sıralamadan çıkarılırlar.

(2) Sıralamadan çıkarılan kuruluşlar izin belgesi almak için yeniden müracaat etmeleri halinde 4 üncü maddeye göre değerlendirilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Belgesi Askıya Alınan Kuruluşlar

Belgesi askıya alınmış kuruluşların durumu

MADDE 8 – (1) Laboratuvar izin belgesi askıya alınmış kuruluşlar, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre o il için belirlenen laboratuvar sayısına dâhildir.

(2) Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içerisinde faaliyete geçmeyen askıdaki laboratuvarların sözleşmeleri Merkez Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça feshedilir.

(3) Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içerisinde faaliyete geçmek isteyen askıdaki laboratuvarların faaliyetine, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen şartların tamamının sağlanmış olması kaydı ile izin verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sonuçlanmayan izin belgesi başvuruları

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar sonuçlandırılmamış laboratuvar izin belgesi işlemleri bu Tebliğe göre sonuçlandırılır.

Müktesep haklar

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen şartlarda Bakanlığımıza yazılı başvuru yapmış kuruluşların değerlendirilmesine, Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen teminat bedelinin yatırılması kaydı ile o il için belirlenen laboratuvar sayısına bakılmaksızın devam edilerek laboratuvar kuruluşuna izin belgesi verilir.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.