21 Ocak 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31371

YÖNETMELİK

Kocaeli Üniversitesinden:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARİTMİ, ELEKTROFİZYOLOJİ VE KALP PİLİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/12/2020 tarihli ve 31334 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Aritmi, Elektrofizyoloji ve Kalp Pili Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müdür, Rektör tarafından kardiyoloji anabilim dalının aritmi, elektrofizyoloji ve kalp pili araştırma ve uygulamaları konusunda deneyimli, alanında ulusal ve uluslararası düzeyde basılmış eserleri olan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

14/12/2020

31334