21 Ocak 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31371

YÖNETMELİK

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinden:

İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve bunlara bağlı bölüm veya programlarda lisans ve ön lisans eğitim-öğretim ile sınavlarda uygulanacak genel esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, öğrenci kabulü, devam işlemleri, kayıt işlemleriyle, diploma, kayıt dondurma ve kayıt sildirme işlemleri ile lisans ve ön lisans düzeyindeki her türlü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan iş yüküne dayalı sistemi,

b) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO): Her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının AKTS kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam AKTS kredisine bölünmesi yolu ile bulunacak değeri,

c) Birim: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,

ç) Bölüm başkanı: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu bölümlerinin başkanlarını,

d) Çift Anadal Diploma Programı: Kayıtlı olunan anadal diploma programının yanı sıra, buna ek olarak, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinde kayıtlı olunan ikinci bir lisans ya da ön lisans diploma programını,

e) Dekanlık: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinin ilgili fakültesinin dekanlığını,

f) DGS: Dikey Geçiş Sınavını,

g) İlgili kurul: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu ve meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

ğ) İlgili yönetim kurulu: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu ve meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

h) Müdür: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi bünyesindeki yüksekokulların ve meslek yüksekokullarının müdürlerini,

ı) Mütevelli Heyet: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

j) Rektör: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,

k) Senato: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu,

l) Üniversite: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesini,

m) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

n) YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavını,

o) YÖK: Yükseköğretim Kurumunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt ve Kabul

Kontenjanlar

MADDE 5 – (1) Üniversiteye kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci sayısı her yıl Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile belirlenir.

Öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Lisans ve ön lisans programlarına, ÖSYM tarafından yapılan seçme ve yerleştirme işlemlerine ve yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin düzenlemelere göre öğrenci alınır.  Yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin esaslar, Senatonun belirlemiş olduğu  yönerge kapsamında yürütülür.

Kesin kayıt

MADDE 7 – (1) Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için öğrenim ücreti ile ilgili işlemlerin yerine getirilmiş olması gerekir.

(2) Üniversiteye kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci adayları, YÖK ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre ilan edilen süreler içinde, ÖSYM ve Üniversite tarafından belirlenip duyurulan belgeler ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bizzat başvururlar. Kendisinin başvurması mümkün olmayan durumdaki öğrenci adayları, vekâletname ile kayıt yaptırabilirler.

(3) Üniversiteye kabul edilen ve yukarıda belirtilen koşulları yerine getirmiş olanların Senatoca belirlenecek diğer belgeleri de sağlamaları halinde kesin kayıtları yapılır. Belgelerinde eksiklik ve tahrifat olduğu tespit edilenlerin ve/veya başka bir yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası almış olanların kayıtları yapılmış olsa bile ilgili mevzuat hükümleri gereğince öğrencinin kaydı silinir.  Kayıt için istenilen belgelerin aslı veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(4) Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler. Ancak, mazeretleri sebebiyle süresi içerisinde kayıt yaptıramayanların mazeretlerinin kabulüne ve kayıtlarının yapılıp yapılamayacağına Rektörlük tarafından karar verilir.

Burslar

MADDE 8 – (1) Üniversitede sağlanan bursların kapsamı, Üniversitenin ilgili yönergesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

Öğrenim ücreti

MADDE 9 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir. Öğrenciler, her akademik yıl itibarıyla Rektörlüğün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenen öğrenim ücretini yatırmak zorundadır. Öğrenim ücretini yatırmayan öğrencilerin kayıt işlemleri yapılmaz veya yenilenmez öğrenci bilgi sistemi, öğrenciye mesaj dışındaki tüm işlemler için kapatılır. Kayıt yenilemeyen öğrenciye yükümlülüklerini yerine getirinceye kadar, öğrencilikle ilgili hiçbir belge ve evrak verilmez.

(2) Üniversiteye ÖSYM tarafından yerleştirilen tam burslu öğrenciler kendilerine tanınan azami eğitim-öğretim süresi içerisinde eğitim-öğretim ücreti ödemezler. İndirimli (kısmi burslu) olarak yerleştirilen öğrenciler, yerleştirildikleri yılda kendilerine tanınan burs oranı dışında kalan öğrenim ücretlerini, her yıl eğitim-öğretim ücreti olarak öderler. İndirimli öğrencilerin bursları kendilerine tanınan azami eğitim-öğretim süresince devam eder. Azami eğitim-öğretim süresi sonunda bursu kesilen öğrenciler, burs kesim tarihinden sonraki eğitim-öğretim ücretini tümüyle ödemekle yükümlüdürler.

(3) Öğrenim ücreti, yaz eğitimi ve ek sınav ücretlerini kapsamaz.

Yatay geçiş yolu ile kayıt

MADDE 10 – (1) Kurum içi ya da kurumlar arası yapılacak olan geçişler, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararına göre yapılır.

Dikey geçiş yolu ile kayıt

MADDE 11 – (1) Üniversite içinden ya da diğer yükseköğretim kurumlarından yapılacak dikey geçişler, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararına göre yapılır.

Özel öğrenciler

MADDE 12 – (1) Özel öğrenciler, yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup, Üniversitenin bazı derslerini almalarına izin verilen öğrencilerdir. Özel öğrenciler, Üniversite öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Özel öğrenci olmak amacı ile Üniversiteye başvuranlar, başka bir üniversitenin kayıtlı öğrencisi olduklarını kanıtlamak zorundadır ve kayıtlı olduğu üniversitenin ders alması için öğrenciye izin vermiş olması gerekir.

(3) Özel öğrencilerin herhangi bir yarıyıl için başvuruları, ilgili bölümün görüşü alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır.

(4) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, kayıtlı oldukları dersleri ve varsa aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Özel öğrencilerin Mütevelli Heyet tarafından belirlenen öğretim ücretini ödemeleri gerekir.

(5) Öğrencinin özel öğrencilikte ve değişim programında geçirdiği süre, öğretim süresine dâhildir.

(6) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili yabancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu belgelemeleri gerekir. İlgili belgelerin geçerliliği Senato tarafından değerlendirilir.

(7) Özel öğrenci kabulü, YÖK’ün konuya ilişkin kararı doğrultusunda yapılır.

Çift anadal ve yan dal programlarına kayıt

MADDE 13 – (1) Çift anadal ve yan dal programlarında, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararına göre yapılır.

Kimlik kartı

MADDE 14 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran veya kaydını yenileyen öğrenciye Üniversite kimlik kartı verilir.

(2) Öğrencinin Üniversitenin öğrencisi olduğunu gösteren Üniversite kimlik kartında asgari olarak öğrencinin adı ve soyadı, fakültesi, varsa bölümü ve öğrenci numarasına ilişkin bilgiler bulunur.

(3) Kaybedilen veya çalınan Üniversite kimlik kartının yenisinin düzenlenmesi için kayıp ilanının yer aldığı ulusal bir gazete ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat edilir.

Muafiyet ve intibak işlemleri

MADDE 15 – (1) Daha önce bir yükseköğretim programında kayıtlı olan ve ÖSYM tarafından yapılan sınav ile Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, önceki kurumlarında almış ve başarmış oldukları derslerden muafiyet talebinde bulunabilirler. Bunun için öğrencilerin, Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren on beş gün içinde, transkriptleri, onaylı ders içerikleri ve bir dilekçe ile ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvurmaları gerekir.

(2) Öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları ve eş değerliliği, ilgili kurullar tarafından kabul edilen derslerden daha önce almış oldukları notlar, 29 uncu maddede yer alan esaslar çerçevesinde başarı notuna çevrilir ve transkripte işlenir.

(3) Ders muafiyet talebinde bulunan öğrencinin fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca muaf edilen derslerden kendi isteği ile muafiyetinin iptali yapılamaz.

Yabancı dil seviye tespit sınavı ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 16 – (1) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan diploma programlarına kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları diploma programının öğretim diline ilişkin yabancı dil seviye tespit sınavına tabi tutulurlar.

(2) Yabancı dil seviye tespit sınavının sonucuna göre; yabancı dil seviyesi yeterli bulunanlar ile sınavdan muaf tutulanlar, doğrudan birinci sınıfa başlar. Yabancı dil seviye tespit sınavına katılmayan veya bu sınavın sonucuna göre yabancı dil düzeyi yeterli bulunmayanlar zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına devam eder.

(3) Yabancı dil seviye tespit sınavından muaf olma şartları, sınavın niteliği ve uygulanma şekli, başarı ölçütleri ile yabancı dil öğretimine ilişkin diğer konular 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim Esasları

Öğrenim süresi

MADDE 17 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıtlı oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami süreler içinde öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak, Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir. Yatay geçiş ve çift anadal eğitiminin usul ve esasları ile azami öğrenim süreleri, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre belirlenir.

(2) Kayıt dondurma süresi, öğrenim süresinden sayılmaz.

(3) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar öğrenim süresine dâhildir.

(4) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca uzaklaştırma cezası alınan süreler öğrenim süresinden sayılır.

Öğretim dili

MADDE 18 – (1) Yabancı dil zorunluluğu olduğu belirtilen programların dışında, Üniversitede öğretim dili Türkçe’dir. Senatonun önerisi, Mütevelli Heyetin kararı ve YÖK onayı ile Üniversitenin bazı diploma programlarında kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim-öğretim yapılmasına karar verilebilir. Hangi programların yabancı dille yapılabileceği ÖSYM kılavuzunda belirtilir.

(2) Eğitim-öğretim dili Türkçe olan programlarda yabancı dille ya da eğitim-öğretim dili yabancı dil olan programlarda Türkçe ders açılmasına Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Senatoda karar verilir.

Akademik takvim

MADDE 19 – (1) Akademik takvim eğitim-öğretim yılının kapsadığı akademik yıla ilişkin kayıt, ders, sınav, başvuru ve benzeri faaliyetleri kapsayan tarihlerle ilgili akademik birimlerin görüşleri alınmak sureti ile Rektörlük tarafından hazırlanır ve Senatonun onayıyla uygulamaya konur.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 20 – (1) Eğitim-öğretim yılı (Diş Hekimliği ve Tıp Fakültesi hariç), her biri en az yetmiş iş günü ve on dört haftadan olan güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Senato kararıyla yarıyıl süreleri uzatılabilir. Yarıyıl sonu sınav günleri bu sürelere dâhil değildir.

(2) Eğitim-öğretim yılı akademik takvimde belirlenen başlangıç tarihinde başlar ve bir sonraki eğitim-öğretim yılının akademik takvimde belirlenen başlangıç tarihinden bir gün önce biter. Eğitim-öğretim yılı; esas olarak güz dönemi ve bahar dönemini kapsar. Yaz öğretimi, bitmiş olan güz ve bahar yarıyıllarının devamıdır ve aynı eğitim-öğretim yılına aittir.

Eğitim-öğretim planı ve derslerin AKTS değerleri

MADDE 21 – (1) Bir dersin AKTS kredisi, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. AKTS, öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler ve benzeri çalışmaların tümünü ifade eden bir değerdir. Derslerin AKTS kredisi, çalışma yüklerine göre belirlenir ve öğretim planında gösterilir. İlgili bölüm kurulunca AKTS kredi değeri üzerinden hazırlanan ders planı, Senatoca onaylanır.

(2) Bir eğitim ve öğretim yarıyılında teorik ders ve uygulamaların 30 AKTS kredisi olup, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programları için toplam AKTS kredisi en az 360, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programları için toplam AKTS kredisi en az 300, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programları için toplam AKTS kredisi en az 240 ve öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programları için ise toplam AKTS kredisi en az 120’dir.

(3) Üniversitede ders yükü, başarı değerlendirmesi ve benzeri hesaplamalarda derslerin AKTS’si kullanılır.

(4) Üniversitede eğitim-öğretim; YÖK tarafından belirlenen zorunlu ortak dersler ile yıllara ve yarıyıllara göre yer alacak teorik dersler ve uygulamalar, bunlara ilişkin AKTS kredi değerleri ve saat sayıları, dersin zorunlu veya seçmeli yahut ön koşullu olup olmadıkları gibi hususların yer aldığı, bölüm önerileri esas alınarak ilgili kurullarca belirlenen ve Senato tarafından onaylanan eğitim-öğretim planına göre yapılır. Eğitim-öğretim planı, öğrencinin öğretim süresi boyunca alması gereken dersler, uygulamalar, laboratuvar, atölye çalışmaları, proje, staj, bitirme çalışması ve benzeri çalışmaları kapsar. Öğretim planındaki dersler, zorunlu dersler ile belirli ders grupları içinden seçerek almaları gereken seçmeli derslerden oluşur.

(5) Dersler, zorunlu ve seçmeli dersler olmak üzere iki grupta toplanır. Eğitim-öğretim planlarında Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve Bilgi ve Teknoloji derslerinin bulunması zorunludur.

(6) Seçmeli dersler, ilgili kurullar tarafından bölümlerin ve programların özelliği göz önünde tutularak belirlenir. Senato, seçmeli dersleri niteliklerine göre Üniversite seçmeli, alan seçmeli, bölüm seçmeli dersler olarak gruplandırabilir. Bir bölümün/programın aynı isimli ve aynı kodlu seçmeli dersi yalnız bir seçmeli ders kümesinde yer alır. Öğrenciler seçmeli derslerini belirleyerek kayıt yaptırabilir.

a) Üniversite seçmeli kümesindeki dersler, ilgili bölümün/programın yer aldığı fakülte dışındaki derslerden oluşur.

b) Alan seçmeli kümesindeki dersler, bölümle/programla ilgili olabileceği gibi, başka bölümlerin/programların öğretim programlarında yer alan dersleri de içerebilir.

c) Bölüm seçmeli ders kümesi, bir bölümün/programın açtığı derslerden oluşur.

(7) Eğitim-öğretim planlarında ilgili diploma programından mezun olmak için gerekli toplam AKTS kredisi yükü ile öngörülen zorunlu ve seçmeli dersler, bu derslerin haftalık, teorik, uygulama ve laboratuvar saatleri ve kredileri ile varsa ön koşulları belirtilir. Ders ve uygulamaların toplam AKTS’si, her bir yarıyıl için 30 veya her bir yıl için 60 olacak şekilde belirlenir.

(8) Eğitim-öğretim planlarında ve derslerde yapılacak değişiklikler, öğrencilerin bu değişiklikten nasıl etkilenecekleri de göz önünde bulundurularak, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, ilgili yönetim kurullarının önerisi üzerine Senato kararıyla yapılır. Değişikliklerden etkilenen öğrencilerin yeni eğitim-öğretim planına denklik ve intibaklarının ne şekilde yapılacağı ilgili yönetim kurulu kararında belirtilir. Değişiklikler Senato kararını takip eden ilk yarıyılın başından itibaren uygulamaya alınır.

Akademik kayıt

MADDE 22 – (1) Her öğrenci, kayıtlı bulunduğu akademik programa akademik takvimde belirtilen süre içerisinde Mütevelli Heyet tarafından belirlenen mali yükümlülüklerini yerine getirerek ve ders seçim işlemlerini danışman onayıyla tamamlayarak öğrenci bilgi sistemi üzerinden kayıt yapar. Kayıt işlemini tamamlayan öğrenci öğrencilik haklarından yararlanırken, kayıt işlemlerini tamamlamayan öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Tüm öğrenciler, akademik kayıtlarını gerekli mali yükümlülüklerini yerine getirerek bulundukları sınıf ve durumlarına göre akademik takvimde belirlenip duyurulan günler içinde yaptırmak zorundadırlar.

(3) Akademik kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, kayıtsız öğrenci statüsüne geçerler. Bu durumdaki öğrenciler, kayıtsız kaldıkları süreler içinde derslere ve sınavlara giremezler, öğrencilik statüleri devam ederken öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu durumdaki öğrencilerin Üniversitedeki kayıtlarının devamı ile Üniversiteden ilişik kesme işlemleri 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(4) Kayıtsız öğrenci statüsünde geçirilen süreler öğrenim süresine dâhil edilir.

(5) Kayıt yenilemeyen öğrenciler, ön lisans için dört, dört yıllık lisans için sekiz yarıyıl içinde herhangi bir yarıyılda, en geç ders ekleme-bırakma süresi sonuna kadar önce ilgili fakülte dekanlığına/müdürlüğe başvurdukları takdirde, mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydıyla, başvurdukları yarıyıl/yıl geçerli olan eğitim-öğretim programına intibakları yapılarak bir sonraki yarıyıl/yıldan başlamak üzere ilgili yönetim kurulu kararıyla kayıtlarını yenileyebilirler.

(6) Normal öğrenim süresini tamamladığı halde mezun olamayan ve öğrencilik hakkı devam eden öğrencilerin de her yıl/yarıyıl başında ve akademik takvimde ilan edilen süreler içinde kaydolacakları dersler için, AKTS kredisi başına Mütevelli Heyetince belirlenen ücreti ödeyerek kayıt yenilemeleri gerekir.

Ders kayıtları ve ders yükü

MADDE 23 – (1) Akademik kayıtlarını tamamlayan öğrenciler, danışmanlarının onayı ile güz ve bahar yarıyıllarının başında, akademik takvimde ilan edilen tarihler arasında ders kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve ders kaydı yapmayanlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Mazeretleri Rektörlük tarafından kabul edilen öğrenciler, derslerin başlamasını takip eden ilk iki hafta içinde gecikmeli olarak mali yükümlülüklerini yerine getirip ders kayıtlarını yaptırabilirler.

(2) Ön koşullu dersler, derslerin verildiği birimlerin ilgili yönetim kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Ön koşullu olarak kabul edilen derslerde, bir ön koşullu derse kaydolabilmek için bu derse ön koşul olarak belirlenmiş derslerin alınmış ve başarılmış olması gerekir.

(3) Öğrenciler ilgili diploma programının eğitim-öğretim planlarında belirtilen zorunlu dersler ile eğitim-öğretim planlarında gösterilen türde ve sayıda seçmeli derse, ilgili yarıyıllarda kaydolmakla yükümlüdürler.

(4) Öğrencilerin, daha önce başarısız oldukları dersleri, bu derslerin yeniden açıldığı ilk yarıyılda öncelikli olarak tekrarlamaları gerekir. Tekrarlanacak dersler, seçmeli ise veya sonradan eğitim-öğretim planlarından çıkartılmış ise öğrenciler bu derslerin yerine ilgili yönetim kurulu tarafından onaylanan eş değer dersleri alırlar. Bu durumda; eş değer  dersin kredisinin, tekrarlanması gereken dersin kredisine eşit veya daha fazla olması gerekir. Öğrenciler, tekrarlamak zorunda oldukları derslere kayıt yaptırdıktan sonra, ön koşullarını ve varsa eğitim-öğretim planlarında belirtilen diğer koşulları sağlamış olmak şartıyla, önceki yarıyıllardan hiç almadıkları derslere kayıt yaptırmak zorundadırlar.

(5) Bir seçimlik dersten başarısız olunması durumunda aynı seçimlik ders grubundan olmak kaydıyla başka bir seçimlik ders alınıp başarısız olunan dersin yerine saydırılabilir.

(6) Önceki yarıyıl/yıl derslerinden VF alarak devamsızlıktan başarısız olan öğrenciler, öncelikle VF aldıkları derslere kayıt yaptırmak zorundadır.

(7) Bir öğrencinin her dönemde alacağı normal ders yükü, öğrencinin ait olduğu bölüm/ programında belirtilen yüktür.

(8) AGNO’su en az 3,00 olan tüm derslerden başarılı olan bir öğrencinin, 30 AKTS kredisi olan normal ders yükü, danışmanın onayı ile 1 ders, AGNO’su en az 3,50 olan tüm derslerden başarı olan öğrencinin 30 AKTS kredisi olan normal ders yükü, danışmanın onayı ile 2 ders daha artırılabilir.

(9) Ders tekrarı durumunda olan bir öğrencinin ders yükü, tekrar ettiği derslerine öncelikle kayıtlanmak ve üst sınıftan ders almamak koşulu ile bir yarıyılda en fazla 40 AKTS kredisi kadardır.

(10) Yatay geçiş ya da dikey geçiş yapan bir öğrencinin ders yükü toplamı ilgili bölüm/programın normal ders yükünden fazla olamaz.

Ders ekleme-bırakma-dersten çekilme

MADDE 24 – (1) Normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin yarıyıl başından itibaren ilk on hafta içinde, danışmanının önerisi ve öğretim üyesinin izni ile dersten çekilir. Öğrencilerin bu şekilde dersten çekilmelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Bir öğrenci, programının ilk iki yarıyılındaki derslerden, daha önce geçer not aldığı ve zorunlu olmadığı halde not ortalamasını yükseltmek amacı ile tekrarladığı dersler hariç çekilemez.

b) Bir öğrenci, tekrarlamak zorunda olduğu derslerden çekilemez.

c) Bir öğrenciye bir yarıyılda en çok bir ders olmak üzere bütün lisans öğrenimi boyunca en çok altı dersten, ön lisans öğrenimi boyunca en çok iki dersten danışmanın önerisi ve dersin öğretim üyesinin izniyle çekilme izni verilebilir.

ç) Üniversite ile yurt dışındaki eğitim kurumları veya resmi kuruluşlar arasında imzalanmış olan özel anlaşmalar kapsamında Üniversitede öğrenim gören değişim öğrencileri ve ziyaretçi öğrenciler dersten çekilme işlemini değişim programları koordinatörünün önerisi ve öğretim üyesinin izni ile yapabilir.

Devam

MADDE 25 – (1) Üniversitede derslere devam zorunludur. Öğrencilerin teorik derslerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin ve laboratuvarların en az %80’ine devamları zorunludur.

(2) Önceki yarıyıllarda alınmış ve devam koşulu sağlanmış olan teorik dersler tekrar edileceği zaman yeniden devam şartı aranmaz. AGNO hesaplamasında, tekrar edilen dersten alınan en son harf notu geçerlidir.

(3) Öğrencilerin derse devam durumu, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve her hafta öğrenci bilgi sistemi üzerinden ilan edilir. Bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen, devamsızlıktan kalan öğrenci ilgili dersten devamsız sayılır ve o dersin sınavlarına alınmaz.

(4) Mazereti veya sağlık sorunu nedeni ile devamsızlık yapılması durumunda raporları fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde geçerli kabul edilir. Öğrencinin raporlu ya da belgelemiş olduğu sağlık sorunu ile ilgili günlerinin toplamı, yıllık/dönemlik toplam ders saatinin yarısını aşması durumunda devamsızlıktan kalmış sayılır. Öğrenciler, rapor süresince derslere devam edemezler ve sınavlara giremezler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar

MADDE 26 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, not yükseltme sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı ve tek ders sınavından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. İlgili birimce sınav tarihleri sınavlardan en az iki hafta önce ilân edilir. Sınavlara girmeyen bir öğrenci sınav hakkını kullanmış ve girmediği sınavlardan başarısız sayılır. Gerekli hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile cumartesi ve pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir.

(2) Niteliği gereği sınav gerektirmeyen dersler, ilgili yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Bu tür derslere ilişkin başarı notları, öğrencilerin yarıyıl/yıl içi çalışmaları göz önünde tutularak verilir. Bu derslerin dışındaki tüm dersler için en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yıl sonu sınavı, bir de bütünleme sınavı yapılır.

(3) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ara sınav: Her bir dersten, en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav sonuçları yarıyıl/yıl sonu sınavından önce ilân edilir.

b) Yarıyıl/yıl sonu sınavı: Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl veya yıl sonu yapılır. Ders kaydı yaptırarak devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler, yarıyıl/yıl sonu sınavına girerler.

c) Bütünleme sınavı: Yarıyıl/yıl sonunda başarısız olunan dersler için yapılan sınavdır.

ç) Mazeret sınavı: Mazeret sınavı, ara sınav yerine yapılan sınavdır. Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin bitimini izleyen en geç beş iş günü içinde durumlarını yazılı olarak ilgili dekanlığa/yüksekokul müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar. Durumları dekanlık/yüksekokul müdürlüğü tarafından uygun görülmesi durumunda katılamadıkları her sınav için mazeret sınav hakkı verilir. Mazeretleri uygun görülmeyen öğrenciler o sınavdan başarısız sayılırlar. Yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavına girme hakkı elde ettiği halde sınava girmeyen öğrenci için mazeret sınavı düzenlenmez ve bu sınavlar için rapor kabul edilmez. Raporlu olunan süre içinde sınavlara girilmez.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 27 – (1) Öğrenci sınav sonuçlarının ilanını izleyen üç iş günü içerisinde dilekçe ile ilgili bölüm başkanlığına başvurarak sınav kâğıdının yeniden incelenmesini isteyebilir. İlgili öğretim elemanı sınav kâğıdını tekrar inceleyerek itirazı en geç beş iş günü içinde değerlendirir ve sonucunu bölüm başkanlığına bildirir. Bu aşamadan sonra yapılacak itiraz, ilgili yönetim kuruluna sunulmak üzere dekanlığa/müdürlüğe dilekçe verilerek yapılır. Dekan/müdür, sınav kâğıdının incelenmesi için, biri sınavı yapan öğretim üyesi olmak üzere ilgili öğretim üyesi veya görevlileri arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Komisyon en çok üç iş günü içinde itirazları kesin olarak sonuçlandırır. Sonuçlandırılan notlarda değişiklik, ilgili yönetim kurulunun onayıyla yapılır. Final sınavları kesinleştikten sonra yapılan değişiklikler yönetim kurulu kararı ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Süresinden sonra yapılan itirazlar kabul edilmez.

Kopya ve intihal

MADDE 28 – (1) Bir öğrencinin sınavlarda, ödevlerde veya diğer değerlendirme etkinliklerinde kopya çektiği, kopyaya teşebbüs ettiği, intihal yaptığı veya yürürlükteki disiplin yönetmeliğinde yer alan benzer ihlallerde bulunduğu yönünde şüphe oluşursa, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerince öğrenci hakkında disiplin soruşturması açılır. Soruşturma süresi boyunca söz konusu etkinlik değerlendirilmez. Suçlu bulunan öğrenciye, aldığı disiplin cezasının yanı sıra söz konusu etkinlik için sıfır notu verilir. Disiplin soruşturması sonucu suçsuz bulunan öğrencinin sınavı değerlendirilir.

Başarı notları ve başarı durumu

MADDE 29 – (1) Bir dersin başarı notunun hesaplanabilmesi için final/bütünleme sınavından yüz üzerinden en az 50 puan alınması zorunludur. Final ve bütünleme sınavından 50 puan altında alınması durumunda başarı notu hesaplanmaz ve öğrencinin harf başarı notu FF olarak sonuçlanır.

(2) Ders başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl/yıl içi sınav ve diğer çalışmaların başarı notu içindeki ağırlığı %40'tan az %60'tan fazla olamaz. İlgili öğretim elemanı uygun gördüğü takdirde ödev, laboratuvar ve benzeri derse bağlı çalışmaları ve yapılan kısa süreli sınavları ayrı ayrı ya da tek bir ara sınav olarak değerlendirebilir. Ancak bir yarıyılda tek ara sınavı yapılması durumunda bu ağırlık en çok %40 olur.

(3) Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

a)  Ders Notu           Puan            Kat Sayı

        AA                 90-100              4,00

        BA                   85-89               3,50

        BB                   80-84               3,00

        CB                   70-79               2,50

        CC                   60-69               2,00

        DC                   55-59               1,50

        DD                  50-54               1,00

        FF                     0-49                0,00

b) Diğer notlar –işaretler:

1) G: Geçti

2) T: Transfer

3) ERA: Erasmus

4) R: Tekrar alınan ders

5) K: Kaldı

6) P: Final sınavı olmayan ders

(4) Diğer harf notları ve anlamları aşağıda gösterilmiştir:

a) FF notu; bir dersten FF notu alan öğrenciler bu dersi verildiği ilk yarıyıl/yıl tekrar almak zorundadırlar. Öğrenciler tekrara kaldıkları seçmeli ders yerine başka bir seçmeli ders, değişen veya kaldırılan dersler yerine bölüm/program başkanlığı tarafından uygun görülen ve kredi bakımından eş veya yakın değerde olan dersleri alabilirler, bu durumda alınan derse devam zorunluluğu vardır.

b) VF notu; derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. Bu öğrenciler yarıyıl/yıl sonu/bütünleme sınavlarına giremezler. Bu not, not ortalaması (AGNO) hesabında FF notu işlemi görür. VF notu alınan derslerin, dersin açıldığı ilk yarıyıl/yıl alınması ve devam edilmesi zorunludur.

c) P notu; final sınavı yapılmayan ödev, proje, klinik uygulama ya da alan çalışması (staj) yapılan dersleri başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

ç) K notu; diğer yükseköğretim kurumlarından alınmış ve not karşılığı olmayan dersler ile Üniversitede alınmış ve not karşılığı olmayan, başarısız olunan, AKTS kredisi toplamına eklenen ancak AGNO’yu etkilemeyen dersler için kullanılır.

d) T işareti; Üniversite içinde yapılan geçişler ile öğrencinin başka yükseköğretim kurumlarından daha önce almış ve başarmış olduğu intibakı yapılan transfer derslerini gösterir. Bu derslere ilişkin notlar AKTS kredisi toplamına ve AGNO’ya katılır.

e) ERA işareti; Erasmus Programı sırasında alınan dersi gösterir. Bu derslere ilişkin notlar AGNO’ya katılır.

f) R işareti; tekrar alınan dersi gösterir. Bu derslerde yarıyıl not ortalaması (YANO)/ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) hesabında son alınan not değerlendirmeye alınır.

(5) Notların ve not ortalamalarının 100’lük sisteme çevrilmesi gerektiğinde Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan dönüşüm tablosu kullanılır.

Engelli öğrenciler

MADDE 30 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdür; ancak engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük çekmesi durumunda, danışmanının ve dersin öğretim elemanının onayıyla söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencinin dersi alması sağlanır. Öğrenci dersin gerekliliklerini tüm uyarlamalara rağmen yerine getiremiyor ise, varsa o derse eş değer olan bir başka ders alır.

(2) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, 26 ncı maddede belirtilen sınavlara girmek zorundadır, ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için, öğrencinin engeli temel alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar sağlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Klinik Uygulamalar-Alan Çalışması, Azami Süre, Mezuniyet ve Diploma

Klinik uygulamalar-alan çalışması

MADDE 31 – (1) Klinik Uygulamalar-Alan Çalışması; öğrencinin istenen mesleki ya da akademik bilgi ve beceri düzeyine erişmesini sağlamak üzere Üniversite içinde ya da dışında bir kuruluşta ve tercihen yaz aylarında yapılan uygulamalı çalışmadır. Alan çalışmalarına ilişkin esaslar ilgili fakülte/meslek yüksekokulu kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır. 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi ile düzenlenen azami süreler sonunda sınav hakkını kullanan öğrencilerin, aynı zamanda alan çalışmasında da “bir ders” kabul edilmek suretiyle alan çalışmasına katılmasının uygun görülmesi üzerine; öğrenciler mezuniyet koşulu olan, sorumlu oldukları uygulamalardan kredili uygulamalar için kredi başı ücreti, kredisiz uygulamalar için ücret alınmadan bir ders kabul edilmek suretiyle alan çalışmasına katılacaktır.

Not yükseltme sınavı

MADDE 32 – (1) Başarısız dersi bulunmamakla beraber mezuniyet için gerekli 2,00 AGNO’sunu sağlayamayan öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararı ile yarıyıl/yıl sonu  sınavlarını takip eden bir ay içinde, daha önce almış oldukları derslerden kendi seçtikleri sadece bir ders için not yükseltme sınavı açılır.

(2) Not yükseltme sınavında alınan not, dersin nihai notu olarak belirlenir.

(3) Not yükseltme sınavında başarılı not aldığı halde 2,00 AGNO’yu sağlayamayan öğrenciler, takip eden dönemde ders tekrarı yapmak zorundadır.

Tek ders sınavı

MADDE 33 – (1) Mezuniyet için gerekli koşulları sağlamış ancak başarısız tek dersi kalan ve tek ders sınavı sonucunda en az 2,00 AGNO’yu sağlayabilecek öğrencilere, o dersin koşullarını yerine getirmek kaydıyla fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulları ilgili yönetim kurulunca yarıyıl sonu sınavlarını (yıllık ders veren fakülteler için bütünleme sınavını) takip eden bir ay içinde tek ders sınavı açılır.

(2) Tek ders sınavında başarısız olan öğrencilere takip eden yarıyılın (yıllık ders veren fakülteler için bütünleme sınavı) sonunda bir ay içinde tekrar tek ders sınav hakkı verilir. Bir öğrenci bir dönemde sadece bir defa tek ders sınavına girebilir.

(3) Tek ders sınavında alınan not, dersin nihai notu olarak transkripte işlenir.

(4) Yaz sonunda mezuniyet için birinci fıkradaki tüm koşulları sağlayan öğrenciler açılacak tek ders sınavına girme hakkına sahiptirler.

(5) Yarıyıl/yıl sonu sınavı uygulanmayan laboratuvar, uygulama, klinik uygulama, atölye, proje ve bitirme projeleri gibi dersler için tek ders sınavı yapılmaz.

(6) Daha önce alınmamış bir ders veya devamsızlıktan kalınan bir ders için tek ders sınavına girilemez.

(7) Tek ders sınavı ile mezuniyet için gerekli notu sağlayamayacak öğrenciler izleyen yarıyıl/yılda birden fazla derse kayıt yaptırırlar.

Azami öğrenim süresi sonunda sınav hakları ve devam koşulları

MADDE 34 – (1) 17 nci maddede belirtilen azami öğrenim süresi sonunda, mezuniyet için gereken ders yükümlülüklerini tamamlamış ancak genel ve program not ortalaması nedeniyle mezun olamayan öğrencilere, talep ettikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Sınavına girilmek istenen dersler, daha önce alınmamış dersler ile uygulamalı dersler ise; ilgili derslere, dönem kayıtları kapsamında kayıt olunması gerekir.

(2) 17 nci maddede belirtilen azami öğrenim süresi sonunda; mezuniyet için gereken derslerin tamamına kaydolmasına rağmen, bu dersleri başarıyla tamamlayamaması nedeniyle mezun olamamış dördüncü sınıf öğrencilerine, aşağıdaki koşullarda sınav hakkı ve ek süre verilir:

a) Başarısız olduğu bütün derslerden iki ek sınav hakkı tanınır.

b) (a) bendinde belirtilen sınavlara katılım sonucunda, mezun olabilmek için başarısız ders sayısını 5’e indirenlere üç dönem ek süre verilir.

c) (a) bendinde belirtilen sınav haklarını kullanmadan mezun olabilmek için başarısız ders sayısı en fazla 5 olan öğrencilere dört dönem ek süre verilir.

ç) (a) bendinde belirtilen sınavlara katılarak veya katılmadan mezun olabilmek için başarısız tek dersi kalan öğrencilere ise, öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavına girme hakkı tanınır.

(3) 17 nci maddede belirtilen azami öğrenim süresi sonundaki öğrenim ve sınav hakları kapsamında; derse devam edebilecek öğrenciler; Üniversite tarafından belirlenen ödemekle yükümlü oldukları dönem öğrenim ücreti ile Üniversitenin imkanlarından yararlanmak için gerekli ücretleri ödedikten sonra dönem kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

Mezuniyet

MADDE 35 – (1) Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için ilgili programın ders ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış olması ve genel not ortalamasının (AGNO) en az 2,00 olması gerekir.

(2) Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi hariç lisans programlarında yedinci yarıyılın, ön lisans programlarında üçüncü yarıyılın sonunda ilgili programın ders ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlayan ve lisans programlarında hazırlık hariç 4 yılın, ön lisans programlarında hazırlık hariç 2 yılın, tüm mali yükümlülüklerini yerine getirmek koşulu ile 2,00 not ortalamasını (GNO) sağlayan öğrenciler erken mezuniyet hakkı kazanır.

(3) Disiplin cezası almamış olmak kaydıyla mezuniyet AGNO’su 4,00 üzerinden 3,00-3,49 arasında olan öğrencilere onur, 3,50 ve üzerinde olan öğrencilere ise yüksek onur belgesi verilir.

Diploma

MADDE 36 – (1) Kayıtlı oldukları ön lisans ve lisans eğitim-öğretim programlarının tüm gereklerini yerine getiren, AGNO’su 2,00 veya daha yüksek olmak koşulu ile öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programları için en az 120 AKTS kredisine, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programları için en az 240 AKTS kredisine, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programları için 300 AKTS kredisine sahip olan öğrenciler, mezuniyet koşullarını sağlamış sayılırlar.

(2) Lisans diplomalarında dekan ve Rektörün, ön lisans diplomalarında meslek yüksekokulu müdürü ve Rektörün imzası bulunur. Diplomalarda elektronik imza da kullanılabilir.

(3) Ön lisans ve lisans mezunlarına verilecek diplomaların şekli, ölçüleri ve diplomalara yazılacak bilgiler Senato tarafından belirlenir.

(4) Lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler, hazırlık hariç ilgili programın ilk dört yarıyılının tüm derslerini ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış olmaları ve ağırlıklı genel not ortalamalarının en az 2,00 olması halinde, talep ettikleri takdirde, ilgili yönetim kurulu kararı ile YÖK tarafından belirlenen esaslara göre, ön lisans diploması alabilirler.

(5) Diplomanın kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere; ulusal bir gazetede ilan edilmesi ve durumun dilekçe ile beyan edilmesi koşulu ile yeni bir diploma verilir. Bu takdirde diploma üzerine “ikinci nüsha” ibaresi konulur.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 37 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Herhangi bir sebeple Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre içerisinde eğitim-öğretime ve sosyal faaliyetlere katılamaz ve Üniversitenin tesislerine giremezler.

Kayıt dondurma ve mazeretler

MADDE 38 – (1) Kayıt dondurma ve mazeretler hakkında usul ve esaslar ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararı ile belirlenir.

İlişik kesme

MADDE  39 – (1) Üniversiteye merkezi yerleştirme ile kesin kayıt işlemini tamamlayıp, ÖSYM’nin belirlemiş olduğu resmi kayıt tarihlerinden sonra kayıt sildirme halinde toplam öğrenim ücretinin tamamını ödemek şartı ile kayıt sildirme işlemini gerçekleştirebilir.

(2) Mevcut öğrenci; kaydının silinmesini talep etmesi durumunda akademik yıl başladıktan sonra ücret iadesi yapılmaz.

(3) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olan öğrencinin kaydı silinir.

(4) Dört yıl üst üstte öğrenim ücretini ödemeyen ya da ders kaydını yenilemeyen öğrencinin YÖK kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilebilir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 40 – (1) Öğrenciye yapılacak her türlü yazılı tebligat; öğrencinin Üniversiteye ilk kayıt sırasında Öğrenci Bilgi Sistemi aracılığı ile NVI/KPS Kimlik Bilgileri Sorgulama servisi tarafından sorgulanan resmi adresine yapılmak, öğrenci adına Üniversite tarafından açılan e-posta adresine gönderilmek veya ilgili fakülte/müdürlük tarafından ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Öğrenci; kullanıcı adıyla tanımlı e-posta adresini aktif durumda tutmak, sürekli e-postalarını takip etmekle yükümlüdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri, YÖK, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.