21 Ocak 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31371

YÖNETMELİK

İstanbul Ayvansaray Üniversitesinden:

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ASÜ UZEM): İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Ayvansaray Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitede iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak uzaktan yapılacak olan ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü, sürekli eğitim merkezi faaliyetleri ile kurslar dâhil bütün eğitim-öğretim programlarını yürütmek ve bu faaliyetler kapsamındaki program ve uygulamalar arasında eşgüdüm sağlamak.

b) Üniversite bünyesindeki uzaktan eğitim ve karma eğitim süreçlerinin planlaması ile bunların uygulama ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmek.

c) Bilgi ve iletişim teknolojilerini eğitim ve öğretim sürecine uyarlayarak uzaktan eğitim ve karma eğitimi desteklemek ve yüz yüze eğitimi bu teknolojiler ışığında zenginleştirmek.

ç) Üniversitenin eğitimde teknoloji kullanımı hedefine ilişkin tüm faaliyetlerini yürütmek.

d) Uzaktan eğitim ve karma eğitim programlarına yönelik tüm faaliyetlerin yürütülmesinde diğer birimlere akademik ve teknik destek vermek.

e) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmalarını yürütmek ve yayınlar yapmak.

f) Tüm kitlelere uzaktan eğitimi yaygınlaştırmak amacıyla hayat boyu öğrenme anlayışı içerisinde eğitimler düzenlemek ve yürütmek.

g) Diğer üniversitelerle, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ve aynı zamanda Üniversite bünyesinde yer alan tüm bölüm ve programlar arasında iş birliği yapmak.

ğ) Kamu ve özel sektör kurumlarıyla bilgi birikimini paylaşmak ve onların ihtiyaçları doğrultusunda eğitim programlarının uzaktan eğitime uyarlanmasında bu kurumlara yardımcı olmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Uzaktan eğitim ve karma eğitimin gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimini takip ederek araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

b) Üniversite tarafından yürütülen uzaktan eğitim ve karma eğitim programları için gerekli teknolojileri seçmek ve Üniversitenin diğer birimleriyle beraber çalışarak seçilen teknolojilerin kullanıma hazır hale getirilmesini sağlamak.

c) Uzaktan eğitime ilişkin mevzuatı takip etmek, bu kapsamda yeni gelişme ve uygulamaları planlayıp düzenlemek.

ç) Bilgi ve iletişim teknolojileri destekli eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

d) Ders içeriğini geliştirmek amacıyla özel sektör ile görüşmeler yapmak ve iş birliği halinde alım ve entegrasyon sürecini koordine etmek.

e) Uzaktan eğitim veya karma eğitim süreçlerine dahil olacak öğretim elemanlarına ve öğrencilere akademik ve teknik destek vermek.

f) Ders içeriklerinin geliştirmesi konusunda danışmalık hizmeti vermek.

g) Uzaktan eğitim ve karma eğitim programlarında sunulan teknik altyapının yeterliliği ile sistem performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesine yönelik dönemsel kontrol ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek.

ğ) Uzaktan eğitim ve karma eğitim programlarına dahil olan öğrencilere yönelik öğrenci destek hizmeti sunmak ve bu hizmetin dönemsel olarak ölçme ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek.

h) Öğrencilerin derse katılımı, başarı durumları ve verimlilikle ilgili gerekli ölçme ve değerlendirmeleri yapmak, sistemle ilgili görüş ve önerileri değerlendirmek.

ı) Diğer üniversiteler ile ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla uzaktan eğitim faaliyetlerine ilişkin iletişim, etkileşim ve iş birliği sağlamak.

i) Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için uzaktan eğitim kapsamında kurslar, seminerler, konferanslar ve eğitim programları planlamak ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak.

j) Uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda ulusal ve uluslararası kurumlarla iş birliği yapmak.

k) Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

(2) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcısı, müdür yardımcısının bulunmadığı durumlarda ise Yönetim Kurulu üyeleri arasından en kıdemli üye vekâlet eder.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin birimlerini amaçları doğrultusunda yönetmek.

b) Merkezin akademik ve idari işlerini yürütmek.

c) Merkez çalışmalarının bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini belirlemek, bu kurula başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

d) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve Rektöre sunmak.

e) Merkezle ilgili akademik ve idari birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma planını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

g) Bilimsel çalışmalar başta olmak üzere, her türlü çalışma ve faaliyeti belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma ve faaliyetleri yönlendirmek.

ğ) Ulusal ve uluslararası merkezlerle, resmî ve özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Müdür tarafından önerilen ve Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen üç üye olmak üzere en fazla altı üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün davetiyle yılda en az bir defa olmak üzere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından getirilen teklifleri görüşmek ve karara bağlamak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirerek önerilerde bulunmak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bu grupların görevlerini düzenlemek.

d) Uzaktan eğitim ve karma eğitim olarak yürütülen ders ve program içeriklerini incelemek ve gerektiğinde ilgili bölüm başkanlıklarına bildirmek üzere tavsiye kararları almak.

e) Öğretim elemanlarının uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları proje tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen, Üniversitenin içinden veya dışından konu ile ilgili kamu ve özel kuruluşların temsilci ve üyeleri ile uzman kişilerden olmak üzere en fazla beş üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk şartı aranmaz.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin çalışmaları konusunda görüşlerini bildirmek ve yeni çalışma alanları üzerine Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörü yürütür.