20 Ocak 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31370

YÖNETMELİK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden:

ODA VE BORSA ŞUBELERİ İLE ODA TEMSİLCİLİKLERİNİN KURULUŞ

VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/1/2005 tarihli ve 25694 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Oda ve Borsa Şubeleri ile Oda Temsilciliklerinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “17/7/1964 tarihli ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanununa göre kurulmuş” ibaresi “7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa tabi” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “on altı yaşından büyükler için uygulanan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı yürütür.