20 Ocak 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31370

YÖNETMELİK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden:

KAYIT ÜCRETİ İLE YILLIK AİDAT VE MUNZAM AİDATIN TESPİTİ

VE ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/1/2005 tarihli ve 25694 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan “onaltı yaşından büyükler için uygulanan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Yıllık aidat tahakkuk işlemleri, Şubat ayı sonuna kadar yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “belirlenmiş bulunan yıllık aidat tavanının yirmi” ibaresi “uygulanan aylık asgarî ücretin brüt tutarının on” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı yürütür.