20 Ocak 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31370

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

ODA VE BORSA ÜYELERİNE VERİLECEK DİSİPLİN VE PARA CEZALARI İLE
DİSİPLİN KURULU VE YÜKSEK DİSİPLİN KURULU HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/3/2005 tarihli ve 25743 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “aynı fiil ve hallerden dolayı” ibaresinden sonra gelmek üzere “çalışma alanı aynı başka bir oda veya borsa tarafından disiplin soruşturması açılmış bulunması ya da” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Yetkili organlarca” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Sigorta Acenteleri İcra Komitesi ile Sigorta Eksperleri İcra Komitesince” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Çalışma alanı aynı olan birden fazla oda ve/veya borsaya üye olanlar hakkında (c) bendindeki fiil ve hallerden dolayı verilecek para cezası ticaret ve sanayi odası tarafından,  ticaret odası ile sanayi odasının ayrı olduğu yerlerde, imalata ilişkin fiil ve haller için sanayi odası, diğer fiil ve haller için ticaret odası tarafından uygulanır. Sanayi odasına üye olmayanların imalata ilişkin fiil ve halleri için para cezası üyesi olduğu ticaret odası tarafından uygulanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinde yer alan “Sanayi ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.