19 Ocak 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31369

YÖNETMELİK

Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Hedef kitle: Çeşitli nedenlerle bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenen düzeyde anlamlı farklılık gösteren engelli bireyler ile (zihinsel, işitme, görme ve bedensel)  yaşlılar, hamileler, obezler, hareket kısıtlılığı sağlayan çeşitli hastalıklara sahip kişiler (Kalp hastaları, şeker hastaları, hormon bozukluğu olanlar, solunum bozukluğu olanlar ve benzeri) ile özel gereksinimli bireyleri,

c) Merkez (SYEAM): Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyetleri

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları, Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile hedef kitleyi oluşturan özel gereksinimli bireylerin egzersiz ve spor eğitimlerine yönelik olarak her türlü araştırma, eğitim, çalışma, faaliyet, plan ve projelerini hazırlamak, uygulamak ve geliştirilmeleri yönünde önerilerde bulunmak ve özel gereksinimli kişiler için egzersiz ve spor eğitimi alanında bilimsel araştırma ve uygulamalar yaparak hedef kitle ile Üniversite akademik personeline, öğrencilere ve tüm ilgililere beklentilere uygun, kaliteli, hasta haklarına saygılı sağlık eğitimi ve danışmanlık hizmeti vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Disiplinler arası araştırma ve uygulama alanı olan özel gereksinimli bireyler konusunda, Üniversitenin ilgili akademik birimleri, resmî kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile ortak faaliyetler düzenleyerek ulusal ve evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmak.

b) Hedef kitleyi kapsayan özel gereksinimli kişiler için egzersiz ve spor eğitimi alanında bilimsel araştırma ve uygulamalar yaparak hedef kitle ile Üniversite akademik personeline, öğrencilere ve tüm ilgililere fayda sağlamak.

c) Egzersiz ve sportif etkinlik türlerinin özel gereksinimli bireylerin gelişimine daha fazla katkı sağlayabileceğine yönelik olarak birçok araştırma ve projenin gerçekleştirilmesine olanak sağlamak.

ç) Merkez içerisinde hazırlanan egzersiz programları, fitness, pilates, masaj, rekreasyon ve sportif etkinliklere katılım gibi uygulamalı çalışmaların Merkez bünyesinde daha özgürce gerçekleştirilmesi, programlı olarak sergilenmesi, Üniversite bünyesinde gerçekleştirilecek bu uygulamaların tüm şehir halkına sunulmasını sağlamak.

d) Hedef kitleyi oluşturan özel gereksinimli bireylere yönelik olarak teknoloji ve tasarım alanları ile işbirliği sonucu egzersiz ve spor ekipmanları geliştirmek.

e) Egzersiz ve sportif aktiviteden fayda görecek olan özel gereksinimli bireyleri değerlendirerek kişiye özel egzersiz programları hazırlayıp egzersiz ve fiziksel aktivite yapacakları ortamları oluşturmak ve tüm aktiviteleri kayda alarak gelişim sürecini değerlendirmek.

f) Topluma spor, egzersiz ve fiziksel aktivitenin faydaları konusunda farkındalık yaratacak eğitim çalışmalarını yürütmek ve insanlara sağlıklı spor yapabilmeleri için değerlendirmeler yaparak egzersiz programları hazırlamak.

g) Fiziksel aktivite, egzersiz ve spor sırasında bireyin sağlığını tehdit edebilecek farklı koşulları değerlendirerek önlemler konusunda bilimsel çalışmalar yapmak, eğitim vermek ve alınması gereken önlemleri tartışmak.

ğ) Farklı disiplinlerden hedef kitleyi oluşturan özel gereksinimli bireyler ile ilgili araştırmalar yapan bilim insanları ve uzmanları bir araya getirerek, ulusal ve/veya uluslararası düzeylerde araştırma-geliştirme projeleri oluşturmak ve yürütülmesini sağlamak.

h) Çalışma alanına giren; özel gereksinimli birey ve sağlıklı yaşam çalışmalarının yapılabilmesi için Üniversitenin çeşitli birimlerinde mevcut laboratuvar ve benzeri tesislerden yaygın ve etkin bir biçimde yararlanılmasını sağlamak.

ı) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında hedef kitleyi kapsayan özel gereksinimli bireyler ile ilgili araştırma ve uygulamalar için kamu ve/veya özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

i) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında, ulusal ve uluslararası kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşlarıyla ortak yurt içinde veya yurt dışında araştırma-geliştirme, bilimsel etkinliklerde bulunma, yayın faaliyetleri ve benzeri faaliyetler yürütmek veya yürütülen faaliyetlere katılmak.

j) Üniversitelerde ve sivil toplum örgütlerinde yapılan festival, sempozyum, kongre, kültür haftası gibi etkinliklere katkıda bulunmak.

k) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu ve özel kuruluşların ihtiyaç duyduğu araştırmaları planlamak,  gerçekleştirmek ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak.

l) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında, Merkezin faaliyet alanıyla ilgili işler yapan yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren kurumlarla işbirliği yaparak, ortaklaşa projeler üretmek.

m) Toplum sağlığını geliştirmeye yönelik sağlıklı yaşam ile ilgili konularda etkinlikler planlamak, eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek.

n) Sağlıklı yaşam, egzersiz ve sportif etkinlikleri teşvik etmek amacıyla, uygun yöntemlerin geliştirilmesi ve bunların uygulamaları ile ilgili proje danışmanlık çalışmalarını yürütmek.

o) Merkezin amaçları doğrultusunda Rektörlük ve yetkili kurullarca verilecek diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, tercihen fiziksel aktivite ve sağlık ile ilgili alanlarda çalışan profesör veya doçent unvanlı Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Rektör, Müdürün önerisiyle öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı (alanla ilgili çalışmaları olan) olarak üç yıl süre ile görevlendirir. Müdür yardımcıları, Müdürün gözetim ve denetimi altında Müdürün verdiği görevleri yerine getirir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı durumlarda Müdür tarafından belirlenen müdür yardımcılarından biri, müdür yardımcılarının da bulunmadığı durumda Yönetim Kurulu üyelerinden  en kıdemli olanından başlamak üzere belirlenecek üye  vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

(4) Müdürün görev süresinin dolması, altı aydan daha uzun süre için Üniversite dışında tam zamanlı olarak görevlendirilmesi veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Aynı usulle yeni Müdür görevlendirilinceye kadar Rektör tarafından seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekâleten Müdür olarak görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür veya müdür yardımcıları aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(5) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, gelir ve giderlere ilişkin tasarrufta bulunmak, bütçe tekliflerini Rektöre sunmak.

d) Merkez faaliyetlerine ilişkin kaynak sağlamaya yönelik girişimlerde bulunmak.

e) Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, Merkez organlarında belirlenen faaliyetlerin projelendirilmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası alanda destek ve kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

f) Yıllık faaliyet programları ve faaliyet raporlarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.

g) Her takvim yılı başlangıcında Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilen faaliyet programlarını bir ay önce Rektöre sunmak.

ğ) Her takvim yılının sonunu takip eden iki ay içerisinde Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilen faaliyet raporlarını Rektöre sunmak.

h) Merkezin amaçları ve faaliyetleri ile ilgili birimleri oluşturmak, çalışanlar arasında görev paylaşımı yapmak ve işbirliğini sağlamak.

ı) İlgili mevzuat çerçevesinde, Merkezin amaçları ve faaliyet alanları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

(6) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Vekâlet verildiğinde Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarının sekretaryasını ve Müdürün gözetim ve denetimi altında Merkez işlerini yürütmek.

b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarının ve stratejik planının hazırlanmasında ve uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak.

c) Araştırma ve proje çalışmalarında proje ekiplerinin kurulmasında, koordinasyonunda, yönetiminde, denetiminde ve başkanlarının seçiminde, birim faaliyetlerinin düzenlenmesinde, yürütülmesinde, denetlenmesinde ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dâhil beş kişiden oluşur. Diğer iki üye, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdürün önerisi üzerine gerektiğinde Üniversite içinden veya dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Ancak bu kişiler oy kullanamaz.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarına uygun faaliyetlere ilişkin kararlar almak.

b) Merkezin faaliyet plan ve programını belirlemek.

c) Merkezin yıllık program ve bütçe tasarısını hazırlamak.

ç) Merkez tarafından verilecek hizmetlere ilişkin çalışma esaslarını belirlemek.

d) Müdürün önereceği proje grubu veya inceleme birimleri ile bunların başkanlarını görevlendirme konusunda karar alarak, bunların çalışma esaslarını belirlemek.

e) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda kararlar almak.

f) Rektöre sunulacak yıllık faaliyet programları ve raporlarını hazırlamak, değerlendirmek ve onaylamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Merkezin çalışmalarında etkinlik ve verimliliği arttırmak, yeni görüşler ortaya koymak ve ihtiyaç duyulan konularda hizmetlerinden yararlanmak üzere, Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslara göre Danışma Kurulu en az yedi en çok on üç kişiden oluşturulabilir. Danışma Kurulu üyeleri; sürekli veya geçici olarak, istekleri halinde Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan kişiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, resmî veya özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yerel yönetimlerden temsilciler, topluma mal olmuş kişiler ve sporcular arasından  Rektör tarafından görevlendirilir. Danışma kurulu, Müdürün daveti üzerine ve Müdür başkanlığında üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır.

(3) Danışma Kurulu; Merkezin projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlar ve Merkez faaliyetleriyle ilgili değerlendirmede bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 12 – (1) Merkez tarafından desteklenen hizmet ve araştırmalar kapsamında satın alınan her türlü malzeme, alet, ekipman, demirbaş ve araçlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.