19 Ocak 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31369

YÖNETMELİK

Mardin Artuklu Üniversitesinden:

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mardin Artuklu Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mardin Artuklu Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitüler için tanımlanan, enstitüde eğitim programı bulunan akademik birimleri,

ç) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: Anabilim/anasanat dalında lisansüstü programlarda fiilen görev yapan öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

d) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Enstitünün anabilim/anasanat dalı başkanını,

e) Danışman:  Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, proje ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini veya öğretim görevlisini,

f) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında sözlü olarak sunulan ve yazılı bir metinden oluşan bilimsel çalışmayı,

g) Enstitü: Mardin Artuklu Üniversitesine bağlı enstitüleri,

ğ) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde eğitim-öğretim programı bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

h) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

i) Kredi: Bir saat teorik ders veya iki saat uygulama karşılığı bir kredi olan ulusal kredi sistemi ya da AKTS’ye göre ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin kredilendirilmesini,

j) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,

k) Öğrenci: Lisansüstü eğitim ve öğretim için enstitüye kayıtlı yüksek lisans, sanatta yeterlik veya doktora öğrencisini,

l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

m) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde, hazırladıkları bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunulan ve yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,

n) Senato: Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosunu,

o) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel çalışmayı,

ö) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirme, tez çalışmalarına rehberlik etme ve yönlendirme görevini üstlenen en az biri tez danışmanı olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

p) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

r) Üniversite: Mardin Artuklu Üniversitesini,

s) Yabancı dil sınavı: Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarını,

ş) Yarıyıl: İlgili eğitim-öğretim döneminin başladığı günden bir sonraki yarıyılın başladığı güne kadar geçen süreyi,

t) Yeterlik sınavı: Doktora öğrencisinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasını sağlayan sınavı,

u) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğretim Düzeyleri, Programlar, Öğretim Dili ve Kontenjanlar

Öğretim düzeyleri

MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı enstitülerde lisansüstü öğretim, tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik düzeylerinden oluşur.

Programların açılması

MADDE 6 – (1) Enstitü, anabilim/anasanat dallarında ve öğretim düzeylerinde eğitim programlarını yürütür. Enstitülerde yürütülecek lisansüstü programlar; ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, ilgili enstitü kurulunun uygun görüşü, Senatonun kabulü ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır. Ayrıca diğer yükseköğretim, araştırma kuruluş ve kurumları ile iş birliği yaparak ortak lisansüstü programları da açılabilir.

(2) Eğitim ve öğretim, yarıyıl esasına göre düzenlenir. Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak gece eğitimi, staj ve yaz kursları veya yaz yarıyılı açılabilir. Bunların süresi ve şekli ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, enstitü kurulunun uygun görüşü ve önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

Programların uygulama esasları

MADDE 7 – (1) Anabilim/anasanat dallarının özelliklerine göre eğitim programlarının uygulanmasına ilişkin esaslar ilgili enstitüce hazırlanır ve bu esaslar enstitü kurulunun teklifi, Senatonun kararıyla yürürlüğe girer.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Anabilim/anasanat dalı başkanı

MADDE 8 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanı, lisansüstü düzeydeki öğretimi yürütmekten enstitüye karşı sorumludur. Anabilim/anasanat dalı başkanı öğrenci kontenjanlarını; bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağını ve bu derslerin sorumlularını; jüriler ve danışmanlarla ilgili önerileri, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunu oluşturan öğretim üyeleri ile tespit eder.

Öğretim dili

MADDE 9 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçedir. Ancak, enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirli eğitim programlarında bütün dersler veya bir kısım dersler belirlenen bir başka dilde verilebilir. Tezlerin yazım dili Türkçedir. Danışmanın ve enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun ortak önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile gerek görülen hallerde bir tezin başka bir dilde hazırlanmasına karar verilebilir. Ancak, lisansüstü eğitimin tamamının başka bir dilde yapıldığı programlarda ders dönemi, proje dönemi ve tez dönemi bu dilde tamamlanır.

Kontenjanların tespiti

MADDE 10 – (1) Enstitülerdeki öğretim programlarına öğrenci alınıp alınmaması, alındığı takdirde kontenjan tespiti ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler anabilim/anasanat dalı kurullarının önerileri doğrultusunda ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Kontenjanlar uluslararası öğrenciler için ayrıca belirlenebilir.

Kontenjanların ilanı

MADDE 11 – (1) Her yarıyıl öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlara başvuru, gerekli belgeler, son başvuru tarihi, sınav tarihleri ve diğer konulara ilgili enstitü yönetim kurulu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde karar verir. Bu karar ilgili enstitü tarafından ilan edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar

MADDE 12 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir.

(2) Yüksek lisans programları ikinci öğretim programı olarak yürütülebilir. Ayrıca tezsiz yüksek lisans programları uzaktan eğitim yoluyla da yürütülebilir.

(3) YÖK kararı üzerine Üniversitede; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan eğitim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan eğitim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS/kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavların yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan eğitime ilişkin diğer hususlar YÖK tarafından belirlenir.

Başvuru ve kabul

MADDE 13 – (1) Başvurular, başvuru ilanında belirtilen belgelerle başvuru süresi içinde ilgili enstitüye yapılır. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya resmi kurumlar tarafından onaylanmış örneği kabul edilir. Bu evrakların doğruluğunda adayın beyanı esas alınır. Eğer gerçeğe aykırı bir durum tespit edilirse öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca lisans için verilmiş denklik belgesine sahip olmaları gerekir. Hangi lisans mezunlarının hangi programlara başvurabileceği ilgili enstitü kurulu önerisi ve Senato kararı ile belirlenir.

(3) Tezli yüksek lisans programlarına başvurularda adayların, başvurulan programın puan türünden en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir. YÖK tarafından ALES'e eş değer ilan edilen sınav puanları da kabul edilir. Hangi puan türünün hangi anabilim dalları için kullanılacağı ve başvuru kabulünde anabilim/bilim dalları için ALES veya eş değeri sınavların alt sınırının ne olacağı, ilgili enstitü kurulu önerisi ve Senato kararı ile belirlenir. Ancak;

a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitüdeki anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde,

b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında,

ALES şartı aranmaz.

(4) Üçüncü fıkranın (b) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemleri için;

a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil edilir.

(5) Tezli yüksek lisans başvurularında, adayların başarı sıralaması için ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %40’ı, varsa yabancı dil puanının %10’u esas alınır. Elde edilen puan yüksekten başlayarak sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere kontenjan dâhilinde öğrenci alımı yapılır. Kontenjanın bir katı kadar yedek liste ilan edilir. Nihai değerlendirmede ortaya çıkabilecek eşitlik durumunda öncelikli olarak ALES puanı üstünlüğü, eşitliğin bozulmaması halinde lisans mezuniyet not ortalaması esas alınır. ALES puanı aranmayan anasanat dallarında ALES puanının etkisini ilgili anasanat dalı kurulları belirler. Ancak ölçmenin yetenek sınavı olarak yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda yetenek sınavının nasıl yapılacağı, adayların başarı değerlendirmesine ilişkin diğer koşullar anasanat/sanat dalının teklifi, enstitü kurul kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(6) Tezli yüksek lisans başvurularında, ölçmenin bilim sınavı olarak yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda yazılı/sözlü bilim sınavı yapılabilir. Bu durumda aday değerlendirme jürisi, ilgili anabilim/bilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üç asıl, iki yedek üyeden oluşturulur. Başvuran bütün adaylar bilim sınavına alınabilir. Jüri tarafından yazılı/sözlü bilim sınavı sonucunda adayın puan değerlendirmesinde; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, varsa yabancı dil puanının %10’u ve yazılı/sözlü bilim sınavı notunun %20’sinin toplamı alınarak hesaplanır. Elde edilen puan yüksekten başlayarak sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere kontenjan dâhilinde öğrenci alımı yapılır. Kontenjanın bir katı kadar yedek liste ilan edilir. Nihai değerlendirmede ortaya çıkabilecek eşitlik durumunda öncelikli olarak ALES puanı üstünlüğü, eşitliğin bozulmaması halinde lisans mezuniyet not ortalaması esas alınır.

(7) Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde, ilgili anabilim/anasanat dalı değerlendirme için yazılı/sözlü bilim veya yetenek sınavı yapar ise bu sınava katılmayan öğrenciler toplam puanlamada değerlendirmeye dâhil edilmezler.

(8) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmayabilir. Bununla birlikte anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi, enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayı ile ilgili anabilim dalına tezsiz yüksek lisans öğrencisi kabulünde ALES puanı istenildiği takdirde alt taban puan belirlenebilir.

(9) Tezsiz yüksek lisans programlarına, güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitüye bağlı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde giriş başarı puanının nasıl hesaplanacağı Senato tarafından belirlenir.

(10) Anabilim/anasanat dalları başvurularda, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi, enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayı ile bu Yönetmelikte öngörülen asgari ölçütlere ek olarak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde farklı kriterler veya özel şartlar belirleyebilir.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 14 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile başka bir yükseköğretim kurumunda verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

Süre

MADDE 15 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) AKTS kredi zorunluluğunu ve seminerini başarıyla tamamlayan ve üçüncü yarıyılda tez çalışmasını sonlandırıp tez savunmasında başarılı olan öğrenci süresinden önce mezun olabilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 16 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini tez danışmanı olarak en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Üniversitenin akademik kapasitesinden azami ölçüde yararlanabilmek için gerekli durumlarda uzmanlık alanı öğrencinin kayıtlı olduğu program ile ilgili olmak şartıyla diğer akademik birimlerdeki öğretim üyeleri enstitü yönetim kurulu kararıyla danışman olarak atanabilir.

(3) Tez danışmanı; öğrenciyi öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemek, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle yükümlüdür. Uzmanlık alan dersleri ve tez danışmalığı öğretim üyesinin enstitü yönetim kurulunca tez danışmalığına atandığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine kadar devam eder. Tez danışmanı atanana kadar geçecek sürede danışmanlık işlemleri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(4) Tez danışmanının emekli olması veya başka bir yükseköğretim kurumuna geçmesi durumunda en fazla iki ay içinde tez danışmanının enstitüye yazılı talebi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tez danışmanlığı devam edebilir.

(5) Gerekli olması durumunda Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(6) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, danışmanın önerisi ve anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun görüşü ile enstitü tarafından belirlenen niteliklere sahip ikinci bir tez danışmanı atanabilir. Ancak ikinci bir tez danışmanının atanabilmesi için öğrencinin bütün kredili dersleri başarıyla tamamlayarak tez çalışmasına geçmiş olması gerekir. İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Enstitüdeki disiplinler arası programlar hariç aynı anabilim/anasanat dalından ikinci danışman ataması yapılamaz.

(7) Tez konusu belirlenmeyen öğrenciler, yüksek lisans tez çalışması dersini seçemez.

(8) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın ilgili anabilim dalı başkanlığına yazılı başvurusu, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır. Anabilim dalı başkanının tez danışmanı olduğu ve tez danışmanlığından ayrılmak istediği durumlarda, durum anabilim dalı başkanı tarafından enstitüye yazılı olarak bildirilir. Enstitü yönetim kurulu anabilim dalı içinden veya ilgili program alanında uzmanlığı olan öğretim üyeleri arasından tez danışmanı ataması yapar.

(9) Öğrenci seminer dersinde, ilgili anabilim/anasanat dalının belirlediği program çerçevesinde dönem içinde tez çalışmasına yönelik bir seminer verir. Seminer dersinin değerlendirilmesi tez danışmanı tarafından yapılır, öğrenci bilgi sistemine girilir ve ilgili formlar anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye iletilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması

MADDE 17 – (1) Derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan tezli yüksek lisans öğrencisi, elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Savunma sonucunda ret kararı veren jüri üyesinin gerekçeleri de tutanağa eklenir.

(7) Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir.

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(11) Tez savunma sınavına girebilmek için en az bir akademik yayın yapılmış olması gerekir. Yapılan yayında ilgili enstitünün adı yer almalıdır. Anasanat/sanat dalına bağlı yürütülen yüksek lisans programlarında, tez savunma sınavına girebilmek için sanat eseri üretimi zorunlu olduğundan bu şart aranmaz.

(12) Yüksek lisans tez savunma sınavı enstitü yönetim kurulu onayı ile uzaktan erişim teknolojileri desteği kullanılarak da yapılabilir. Uzaktan erişim yöntemiyle yapılan tez savunma sınavlarının usul ve esasları Senato tarafından belirlenir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 18 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu yazılı talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 19 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları yüz yüze ve uzaktan olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Programın nasıl yürütüleceği ile ilgili hükümler Senato tarafından belirlenir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programının ders aşamasında herhangi bir seçmeli dersten başarısız olan öğrenciler, bu dersleri proje döneminde alttan alabilirler.

(3) Tezsiz yüksek lisans programı sonunda öğrenciye yeterlik sınavının uygulanıp uygulanmayacağı anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi, enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.  Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(5) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Süre

MADDE 20 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması

MADDE 21 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunca her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim elemanı en geç birinci yarıyılın sonuna kadar anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla atanır.

Dönem projesi

MADDE 22 – (1) Dönem projesi en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar belirlenir ve anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ile ilgili enstitüye bildirilir.

(2) Enstitünün tez hazırlama kılavuzuna göre hazırlanan dönem projeleri anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenen danışman dahil üç öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve ilgili rapor ve tutanaklar enstitüye gönderilir.

(3) Dönem projeleri başarılı olarak kabul edildikten sonra en az bir nüsha halinde, kabul tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde enstitüye teslim edilir.

(4) Dönem projesi reddedilen öğrenci azami sürelerin bitmemiş olması kaydıyla yeni bir dönem projesi ile devam edebilir.

(5) Dönem projesi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç bir ay içinde gerekli düzeltmeleri yapar ve rapor, ilgili jüri tarafından incelenerek karara bağlanır.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 23 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans mezuniyet tarihi, dönem projesinin değerlendirme formunun jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(4) Öğrenciler ilgili program için belirlenen öğrenim ücretinin tamamını ödemeden mezun olamazlar. Yatay geçiş yapmak da ödemesi gecikmiş öğrenim ücretinin ödenmesine bağlıdır.

(5) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş ilgili anabilim/anasanat dalı kurul görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılabilir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 24 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi beklenir.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az yirmi bir kredi ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla toplam en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az kırk iki kredi ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Öğrenci bir yarıyılda uzmanlık alanı ve seminer dışında en çok 40 AKTS’ye kadar kredi alabilir.

(4) Uzmanlık alan dersleri ve tez danışmanlığı öğretim üyesinin enstitü yönetim kurulunca tez danışmanlığına atandığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine kadar devam eder. Uzmanlık alanı ve tez çalışması dersleri, öğretim üyelerinin izinli ve görevli olduğu günler dışındaki yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Bu derslerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı olmayıp, ilgili öğrencilere ulusal kredi sağlamaz.

(5) Doktora programlarında anabilim/bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Öğrenci diğer lisansüstü programlardan veya enstitü bünyesinde açılacak derslerden de ders alabilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından, Üniversitenin farklı lisansüstü programlarından, aynı anabilim/bilim dalının farklı programlarından (doktora ve yüksek lisans programı gibi) veya enstitü bünyesinde açılacak derslerden alınacak derslerin kredileri toplam kredinin %50’sini geçemez.

(6) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(7) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

Başvuru ve şartları

MADDE 25 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekir:

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak (Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar, yüksek lisans derecesine sahip sayılır) ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olmak.

b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için; Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, öğrenci alım değerlendirmelerinde ALES puanı yerine kullanılmak üzere 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil edilir.

c) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığı veya diğer bakanlıklarca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmak ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olmak.

ç) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 puan almış olmak.

d) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puana sahip olmak.

(2) Güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının ve konservatuvarın enstitüdeki anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz.

(3) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri mezunlarının lisans diplomasına, TUS’tan alınmış en az 50 temel tıp puanına veya ALES sayısal puan türünde en az 55 puana sahip olmaları; tıp, diş hekimliği, veteriner ve eczacılık fakülteleri mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına ve ALES sayısal puan türünde en az 55 puana sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, TUS’ta temel tıp bilimleri testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

Başvuruların değerlendirilmesi ve kabul

MADDE 26 – (1) Adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programlara öğrenci kabulü aşağıdaki koşullara göre yapılır:

a) Adayların yazılı/sözlü bilim sınavları, anabilim/bilim dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen en az üç, en çok yedi üyeden oluşan jürilerce yapılır.

b) Tezli yüksek lisans veya lisans derecesi ile doktora programına başvuracak olan adayların programa kabulünde başarı notu; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının % 15’i, yazılı/sözlü bilim sınavının %20’si alınarak hesaplanır. Elde edilen puan yüksekten başlayarak sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere kontenjan dâhilinde öğrenci alımı yapılır. Kontenjanın bir katı kadar yedek liste ilan edilir.

 c) Anabilim/anasanat dallarının talebi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile Senato tarafından verilen karar üzerine ya da Senatonun gerekli gördüğü hallerde yazılı/sözlü bilim sınavı yapılmayabilir. Bu durumlarda doktora programına başvuracak olan adayların programa kabulünde başarı notu; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve yabancı dil puanının %20’si alınarak hesaplanır. Elde edilen puan yüksekten başlayarak sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere kontenjan dâhilinde öğrenci alımı yapılır. Kontenjanın iki katı kadar yedek liste ilan edilir.

ç) Temel tıp bilimlerinde doktoraya başvuran ve ALES sayısal puan türünde en az 55 puanı bulunmayan tıp fakültesi mezunları için ise programa kabulde başarı notu; temel tıp puanının %50’si, lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i, yazılı/sözlü bilim sınavının %20’si alınarak hesaplanır. Afet ve salgınlarda yazılı sınav ve mülakat yapılmayabilir. Bu durumlarda öğrenci kabulünde; temel tıp puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve yabancı dil puanının %20’si alınarak hesaplanır. Elde edilen puan yüksekten başlayarak sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlamak üzerek kontenjan dâhilinde öğrenci alımı yapılır. Kontenjanın iki katı kadar yedek liste ilan edilir.

d) Yazılı sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilerek belirlenir. Yazılı sınava girmeyen veya yazılı sınav notu 60 puanın altında olan adaylar başarısız kabul edilir.

e) Doktora programına kabulde başarı notu; temel tıp puanına dayalı kabullerde ve ALES puanına dayalı olarak yüksek lisans ile kabullerde 100 üzerinden en az 60 puan, lisans ile kabullerde en az 80 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora programlarına kabul edilir.

f) Genel başarı notu dâhilinde kontenjan nedeniyle listeye giremeyen adaylar, başarı puanlarına göre sıralanarak yedekleri oluşturur.

(2) Doktora programına öğrenci kabulünde, ilgili anabilim/bilim dalı değerlendirme için sözlü/yazılı bilim veya yetenek sınavı yapar ise bu sınava katılmayan öğrenciler toplam puanlamada değerlendirmeye dâhil edilmezler.

Süre

MADDE 27 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getiren öğrenciler ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları çerçevesinde daha kısa sürede mezun olabilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 28 – (1) Doktora programında, enstitü anabilim/bilim dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini tez danışmanı olarak en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı; öğrenciyi öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemek, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle yükümlüdür. Tez danışmanı atanana kadar geçecek sürede danışmanlık işlemleri, ilgili anabilim/bilim dalı başkanı tarafından yürütülür.

(3) Tez danışmanının emekli olması veya başka bir yükseköğretim kurumuna geçmesi durumunda en fazla iki ay içinde tez danışmanının enstitüye yazılı talebi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tez danışmanlığı devam edebilir.

(4) Gerekli olması durumunda Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(5) Tıp, diş hekimliği, veteriner ve eczacılık fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(6) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı, doktora tez öneri savunma sınavından sonra tez izleme komitesinin önerisi, enstitü anabilim/bilim dalı kurulunun kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanabilir. Bu durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci tez danışmanında önceden tez yönetme şartı aranmaz. Enstitüdeki disiplinler arası programlar hariç aynı anabilim/bilim dalından ikinci danışman ataması yapılamaz.

(7) Doktora tez çalışması, doktora yeterlik sınavı başarıldıktan sonra seçilebilir.

(8) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın ilgili anabilim dalı başkanlığına yazılı başvurusu üzerine danışman öğretim üyelerinin, anabilim/bilim dalı kurulunun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır. Anabilim dalı başkanının tez danışmanı olduğu ve tez danışmanlığından ayrılmak istediği durumlarda, durum anabilim dalı başkanı tarafından enstitüye yazılı olarak bildirilir. Enstitü yönetim kurulu anabilim dalı içinden veya ilgili program alanında uzmanlığı olan öğretim üyeleri arasından tez danışmanı ataması yapar.

(9) Öğrenci seminer dersinde, ilgili anabilim/bilim dalının belirlediği program çerçevesinde ders döneminde bir seminer verir. Seminer dersinin değerlendirilmesi tez danışmanı tarafından yapılır, öğrenci bilgi sistemine girilir ve ilgili formlar anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye iletilir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 29 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yeterlik sınavı yılda iki kez olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarında yapılır.

(3) Yeterlik sınavları, anabilim/bilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Mücbir durumlarda enstitü yönetim kurulu kararıyla sınavlar şeffaf olmak ve kayıt altına alınmak şartıyla video konferans yoluyla da yapılabilir. Sınav tutanaklarında video konferans yoluyla katılan jüri üyeleri belirtilir. Uygulama yöntemine enstitü yönetim kurulu karar verir.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrencinin doktora yeterlik sınavında başarılı sayılabilmesi için yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100 tam puan üzerinden en az 75 puan alması gerekir. Bu sınavlardan herhangi birinde başarısız olan öğrenci, yeterlik sınavından başarısız sayılır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim/bilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan veya enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrenci yeterlik sınavından başarısız sayılır. Bu durumdaki öğrenci bir sonraki yarıyılda zorunlu haller dışında aynı jüri önünde tekrar sınava alınır. Bu sınavda başarısız olan veya sınava girmeyen öğrencinin kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile en fazla 2 ders almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır. Fazladan alınacak ders/dersleri yeterliği takip eden iki yarıyılın sonuna kadar başarıyla tamamlamayanların enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci anabilim/bilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile doktora programından tezli yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumda öğrenci yüksek lisans programının azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayarak, yüksek lisans programından mezun olabilir.

Doktora programı tez izleme komitesi

MADDE 30 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için enstitü anabilim/bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka anabilim/bilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, anabilim/bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Doktora tez öneri savunması

MADDE 31 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Gerekirse düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim/bilim dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın belirtilen sürede girmeyen öğrencinin kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen ancak tez öneri sınavı sonrası ya da takip eden tez izleme sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, komite konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve enstitüye sunar. Komite üyelerinin imzalarını taşıyan rapor anabilim/bilim dalı kurulunun kararından sonra enstitü yönetim kurulu tarafından incelenir ve tez konusu değişikliği enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Gerektiğinde, enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir komite atanabilir.

(6) Tez izleme komitesinde başka bir yükseköğretim kurumundan üye bulunması ve komite toplantılarının video konferans yoluyla yapıldığı durumlarda komite toplantı tutanaklarında video konferans yoluyla katılan komite üyesi belirtilir.

Doktora tezinin izlenmesi

MADDE 32 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

(2) Kayıt yenileyip enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan, komiteye süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(3) Tez izleme komitesi üyesi, danışman veya öğrenci tez izleme komitesi toplantısına video konferans yoluyla da katılabilir. Bu şekilde yapılan toplantılarda video konferans yoluyla katılanlar toplantı tutanaklarında belirtilir.

(4) Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 33 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitünün yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezini teslim etmek isteyen öğrenci, tez danışmanı ile birlikte veya tek başına tez konusu/çalışmasından üretilmiş; SCI (Science Citation Index), SCI Expanded, SSCI (Social Science Citation Index) ve AHCI (Arts&Humanities Citation Index) kapsamındaki dergilerde veya TR Dizinde taranan dergilerde yayımlanmış ve yayıma kabul edilmiş en az bir makalesinin olması, mezuniyet için yayın şartı olarak aranır. Yapılacak olan yayında ilgili enstitü adının yer alması gerekir.

(3) Doktora tezini tamamlayan öğrenci tezin istenen sayıda nüshasını, doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte danışmanına sunar. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna sunulur.

(4) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir. Yatay geçiş yoluyla gelen öğrencilerde geldiği enstitüdeki başarılı olduğu tez izleme komitesi raporları da kabul edilebilir.

(5) Doktora tez jürisi, danışman ve anabilim/bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. İkinci tez danışmanı beş öğretim üyesinden oluşan doktora tez jürisine ek olarak, oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(6) Mücbir durumlarda enstitü yönetim kurulu kararıyla sınavlar şeffaf olmak ve kayıt altına alınmak şartıyla video konferans yoluyla yapılabilir. Sınav tutanaklarında video konferans yoluyla katılan jüri üyeleri belirtilir. Uygulama yöntemine enstitü yönetim kurulu karar verir.

(7) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde anabilim/bilim dalı başkanının önerisi üzerine enstitü tarafından ilan edilen yer, tarih ve saatte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. Asıl jüri üyesi görev yapamayacağını yazılı ve gerekçeli olarak enstitüye bildirdiğinde veya bildirmeksizin sınava katılamadığında bu eksiklik yedeklerden tamamlanır. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek, enstitüye bildirilir ve en geç 15 gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda enstitü yönetim kurulu kararına göre işlem yapılır.

(8) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(9) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, anabilim/bilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini, anabilim/bilim dalı başkanlığının teklif ettiği ve enstitü yönetim kurulunun onayladığı tarih, saat ve yerde aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrenci ile geçerli bir mazereti olmaksızın belirtilen sürede savunmaya girmeyen öğrenci başarısız sayılarak enstitü ile ilişiği kesilir.

(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 34 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, ciltlenmiş basılı bir elektronik kopyasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyası ile bir elektronik kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde anabilim/bilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 35 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere toplam en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Sanatta yeterlik programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve sanatta yeterlik çalışması kredisine sayılmaz.

Başvuru, kabul ve değerlendirme

MADDE 36 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ve diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puana, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puana sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve diğer belgeler anasanat/sanat dalı akademik kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine anasanat/sanat dalı akademik kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenebilir.

(4) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve diğer koşullar anasanat/sanat dalı akademik kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Süre

MADDE 37 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin belirlediği en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 38 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları da dâhil olmak üzere Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(2) Danışman, nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

(3) Danışman; tez aşamasındaki öğrenciler için, tez önerisinin enstitü yönetim kurulunca kabulünü izleyen yarıyıl başından itibaren her yarıyılda, enstitü yönetim kurulunca kabul edilen ve tez konuları başlığını içeren uzmanlık alan dersi açabilir. Öğrenciler açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersine ilişkin ilkeler enstitü yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır ve enstitü tarafından uygulanır.

(4) Gerekli hallerde ana sanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 39 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ve tez intihal yazılım programı raporu ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi kendi Üniversitesi dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Jüri oluşturulurken birisi başka yükseköğretim kurumu öğretim üyesi olmak üzere iki de yedek üye seçilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir.

(7) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(8) Sanatta yeterlik çalışması ile ilgili diğer konularda, bu Yönetmeliğin doktora programı ile ilgili hükümleri uygulanır.

Sanatta yeterlilik diploması

MADDE 40 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Bilimsel hazırlık programı

MADDE 41 – (1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans ve doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumundan almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci en az üç, en fazla on dersi bilimsel hazırlık programı kapsamında alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(5) Bu madde kapsamına giren öğrencilerin bilimsel hazırlık programları, bu maddedeki esaslara göre anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından hazırlanır ve anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun görüşü ile birlikte öğrencilerin kayıt tarihini izleyen on beş gün içinde enstitüye gönderilir.

(6) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme gibi hususlar ilgili programlardaki esaslarla aynıdır.

Özel öğrenci

MADDE 42 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Lisansüstü program öğrencilerinin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde muafiyet verilen dersler, ilgili lisansüstü eğitimde verilen derslerin %50’sini geçemez.

(3) Özel öğrenci olarak ders almak isteyen diğer yükseköğretim kurumu lisansüstü öğrencileri; almak istedikleri derslerin açılacağı yarıyılın başında, lisansüstü derslere kayıt süresi içinde kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile enstitü anabilim dallarına başvurmaları gerekir.

(4) Enstitü yönetim kurulu tarafından özel öğrenci olarak ders almaları uygun görülen adaylar, özel öğrenci olarak kayıt yaptırabilmek için enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile kredi başına tespit edilecek miktarı ödemek ve enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen belgeleri vermek zorundadır.

(5) Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde; o ders için ödedikleri tutar iade edilmez.

(6) Özel öğrenciler, derse devam, sınav, başarının değerlendirilmesi, disiplin ve diğer hususlarda ilgili mevzuata ve diğer esaslara uymak zorundadır.

(7) Özel öğrencilere hiçbir diploma ve unvan verilmez. Ancak kendilerine izledikleri dersleri ve bu derslerde aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

Yatay geçiş

MADDE 43 – (1) Enstitünün lisansüstü programları arasında veya bir başka yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve aldığı tüm derslerden başarılı olmuş öğrenci, enstitünün ilgili lisansüstü programına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, devam etmekte olduğu programı tanıtan ve kayıtlı olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az on beş gün önce, enstitüye başvurur. Enstitü, başvuru belgelerini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının da görüşünü alarak, enstitü yönetim kurulunda öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlar.

(2) Öğrencilerin yatay geçiş yapabilmesi için ayrılacağı programda aldığı tüm dersleri başarması ve yatay geçiş yaptığı tarihe kadar lisansüstü genel not ortalamasının, yüksek lisans için en az 70, doktora/sanatta yeterlik için en az 75 olması ve doktora öğrencileri için yeterlik sınavını henüz vermemiş olması gerekir.

(3) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencinin süresi; lisansüstü programa kayıt tarihinden başlamak üzere, öğrenimine kaldığı dönemden itibaren devam edecek şekilde hesaplanır.

 (4) Yatay geçişi kabul edilen öğrencinin, daha önce almış olduğu lisansüstü derslerin hangilerini ve en fazla kaç krediyi zorunlu ders yüküne saydırabileceği, ilaveten kaç kredilik ders alması gerektiği anabilim/anasanat dalı kurul önerisiyle enstitü yönetim kurulunca belirlenir. Öğrencinin eksik kalan kredisi kayıtlı olduğu programda ders alma süresi içerisinde tamamlanır.

(5) Hâlihazırda kayıtlı olduğu alandan Üniversite bünyesindeki farklı bir doktora veya tezli yüksek lisans programına başvuran adaylar, ilgili anabilim/anasanat dalının önerisiyle bilimsel hazırlık sürecine tabi tutulabilir.

Uluslararası öğrencilerin kabulü

MADDE 44 – (1) Uluslararası öğrencilerin kabulünde, ilgili mevzuat hükümleri ve Üniversite tarafında çıkarılan yönergede belirtilen esaslar uygulanır.

Yurt içi ve yurt dışı üniversitelerle öğrenci değişimi

MADDE 45 – (1) Sokrates, Erasmus, Farabi, Mevlâna ve benzeri öğrenci değişimi programı çerçevesinde, yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Öğrencilerin kayıtları gönderildikleri süre içerisinde devam eder ve eğitim-öğretim süresinden sayılır. Değişim programına katılan öğrenciler, gönderildikleri dönemde öğrenim gördükleri programda almaları gereken dersler yerine, gönderildiği üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde not sistemine çevrilerek öğrencinin transkriptine işlenir ve akademik ortalamaya katılır. Öğrencinin gönderildiği üniversitede aldığı fakat başarısız olduğu derslerin yerine, eğitimini sürdürdüğü programda almadığı dersler arasından, danışmanının teklifi, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan dersler aldırılır.

(2) Değişim programı kapsamında başka üniversitelerden gelen öğrencilere de Üniversitede eğitim aldıkları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine transkript verilir.

Lisansüstü programlara kayıt yaptırma

MADDE 46 – (1) Lisansüstü programa kayıt hakkı kazanan ve enstitü tarafından ilan edilen öğrenci adayları, kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri ilanda belirtilen süre içinde enstitüye teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Kesin kayıtta verilmesi gerekli evraklar başvuru takvimi ile birlikte enstitünün internet sayfasında ilan edilir. Başvuru ve kayıt için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından aslı görülerek onaylanacak örneği kabul edilir. Belirtilen süre içinde kaydını yaptırmayanların yerine yedek listedeki öğrenci adaylarının sıra ile enstitünün belirleyeceği takvim çerçevesinde kayıtları alınır. Bu takvimde belirtilen tarihe kadar kayıt yaptırmayanlar haklarını kaybetmiş sayılır.

Kayıt yenileme

MADDE 47 – (1) Öğrenciler, ders ve tez aşamasında her yarıyıl, akademik takvimde belirlenen süre içinde, öğrenci bilgi sistemini kullanmak suretiyle ders ve tez çalışması seçimini yaptıktan sonra danışman tarafından onaylanır. Öğrenciler her yarıyılda kayıtlarını kendileri yaptırmak zorundadır.

(2) Mazereti nedeniyle, ders kaydını akademik takvimde belirlenen süre içinde yaptıramayan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-ders silme dönemi içinde ders kayıtlarını yaptırabilir. Öğrenci kayıt yaptırana kadar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu şekilde kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır.

Kayıt dondurma

MADDE 48 – (1) Öğrencinin talebi, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve enstitü yönetim kurulu onayı ile öğrencinin uzun süren bir hastalık, doğum, doğal afet, askerlik hizmeti, yurt dışı burs kazanma veya tabi oldukları özel kanunlarca ücretli veya ücretsiz izinli sayılma veya enstitü yönetim kurulunun haklı ve geçerli nedenlere dayanarak uygun göreceği durumlarda, en çok iki dönem kayıt dondurma kararı verilebilir.

(2) Kayıt dondurmak isteyen öğrenci dönemin başından itibaren en geç 4 hafta içerisinde anabilim dalı başkanlığına başvurur.

(3) Kayıt donduran veya askerlik nedeniyle izinli sayılan öğrenciler, kayıt dondurma süresinin veya askerlik nedeniyle izinli sayıldıkları sürenin bitimini izleyen ilk dönemde kayıt yenileme işlemlerini yaptırmak zorundadır. Bedelli askerlik yapanlar dilekçe vermeleri halinde askerlikte geçirdikleri sürelerde izinli sayılırlar.

(4) Kayıt dondurma süresi öğrenim süresine dahil edilmez.

Ders muafiyeti

MADDE 49 – (1) Ders kaydı yapan öğrenci dönemin başından itibaren en geç 4 hafta içerisinde anabilim/anasanat dalı başkanlığına ders muafiyeti veya ders saydırma talebinde bulunabilir. Muafiyet veya ders saydırma talebi danışmanın önerisi ve anabilim/anasanat dalı kurul kararı dikkate alınarak, enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Öğrenci, kayıtlı olduğu programın gerektirdiği uzmanlık alan dersi ve semineri yerine getirmek zorundadır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, enstitü tarafından aynı programın tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan ilan dönemindeki asgarî şartları yerine getirmek kaydıyla, anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ve enstitü yönetim kurulu onayıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında başarıyla tamamlanan dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü de alınarak enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(3) Lisans derecesiyle doktora programına kabul edilmiş, en az yedi dersten başarılı olmuş, disiplin cezası almamış ve herhangi bir nedenle ilişiği kesilmemiş veya ilişiği kesilme durumuna gelmemiş bir öğrencinin talepte bulunması halinde, doktora programına başlama tarihi yüksek lisans programına başlama tarihi olarak kabul edilir ve tezli yüksek lisans programı azami sürelerine uymak şartıyla anabilim/anasanat dalı kurulu kararı  ve enstitü yönetim kurulu onayıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilir. Bu durumdaki öğrenciye, tezli yüksek lisansın gereklerini yerine getirebilmesi için en fazla iki dönem ek süre verilebilir.

(4) Lisans derecesiyle doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans şartlarını yerine getirememiş öğrenciye tezsiz yüksek lisansın gereklerini yerine getirebilmesi için bir dönem ek süre verilir.

(5) Tezli yüksek lisans programında tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü ve proje yazımı gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla, kendisine ilgili anabilim/anasanat dalında tezsiz yüksek lisans programının açık olması halinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü de alınarak enstitü yönetim kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans şartlarını yerine getirememiş öğrenciye tezsiz yüksek lisansın gereklerini yerine getirebilmesi için bir dönem ek süre verilir.

Dersler

MADDE 50 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları, lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Her program için uygulanacak eğitim ve öğretim planı, ilgili anabilim/anasanat dalı kurullarınca hazırlanan ve anabilim/anasanat dalı başkanları tarafından enstitüye sunulan önerilere göre, enstitü kurulunca karara bağlanır ve Senatonun kabulü ile kesinleşir.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Yeterli öğretim üyesi bulunmaması halinde anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile doktorasını yapmış öğretim elemanları, Devlet sanatçısı veya sanatta yeterliği olan öğretim elemanları da ders vermek üzere görevlendirilebilir. Gerek görüldüğünde, enstitü yönetim kurulu kararı ile aynı disiplin içerisinde ve disiplinler arası alanlarda ders vermek üzere Üniversitenin diğer birimleri ve Üniversite dışından da görevlendirme yapılabilir.

(3) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

(4) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri hesaplanır.

(5) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitimi sırasında verilmesi zorunludur.

Derse devam ve yoklamalar

MADDE 51 – (1) Derslere devam zorunludur. Devamsızlığı, teorik derslerin %30’unu ve uygulamaların %20’sini aşan öğrenciler, o derse devam etmemiş sayılır ve sınavlara alınmaz. Öğrenciler, ilgili kurullarca kabul edilen sağlık raporlarının kapsadığı süreler içinde de devamsız sayılır ve bu süre içinde hiçbir derse ve sınavlara giremez. Ancak, sağlık durumlarının düzeldiğini yeni bir sağlık raporuyla belgelemeleri halinde derslere ve sınavlara alınırlar.

(2) Devam yoklamaları, enstitü tarafından belirlenen yöntemlere göre, dersin öğretim elemanı tarafından yapılır. Devam çizelgeleri, dönem sonunda not çizelgeleri ve sınav evrakları dersi veren öğretim üyesince ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına teslim edilir.

Ders tekrarı

MADDE 52 – (1) Teorik derslerin devam koşulunu sağladıkları halde başarısız olan öğrenciler, bu derslere yeniden kayıt yaptırdıklarında, derse devam etmek zorunda değildir; ancak sınavlara katılmak zorundadır.

(2) Sadece uygulamadan oluşan derslerden devam koşulunu sağladıkları hâlde başarısız olan öğrenciler, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır.

(3) Teori ve uygulamadan oluşan derslerde devam koşulunu sağladıkları halde, yapılan uygulama sınavında başarısız olan öğrenciler, bu derse yeniden kayıt yaptırdıklarında derse ve uygulamalara devam etmek, verilecek ödev ve projeleri hazırlamak ve sınava katılmak zorundadır.

(4) Öğrenciler devamını aldıkları ve başarısız oldukları bir derse devam etmek isterlerse, anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye başvurur. Başvurunun uygun görülmesi halinde, öğrenci dersi ilk defa alan öğrenciler gibi devam ve diğer koşulları yeniden yerine getirmek zorundadır. Bu öğrencilerin daha sonra devamdan muaf tutulmak için yapacakları başvurular dikkate alınmaz.

(5) Devamsızlık ve/veya başarısızlık nedeniyle tekrarlanması gereken derslerin programdan çıkarılması, zorunlu nedenlerle açılamaması veya diğer durumlarda, danışman önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla, başarısız olunan dersin yerine aynı kredide ve devam etmek koşulu ile başka bir ders alınabilir.

Sınavlar

MADDE 53 – (1) Sınavlar, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarından ibarettir. Öğrenci, bir yarıyılda aldığı derslerin sınavına, ilan edilen gün ve saatte girmek zorundadır. Belirtilen gün ve saatte sınava katılmayan öğrenci, katılmadığı sınavlardan başarısız sayılır. Teorik derslerin sınavları yazılı, teorik ve uygulamalı derslerin sınavları yazılı ve uygulamalı, sadece uygulamalardan oluşan derslerin sınavları ise uygulama esas olmak üzere, dersi veren öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak, yazılı ve uygulamalı olarak da yapılabilir.

(2) Ara sınavların yarıyıl sonu başarı notuna etkisi %30, yarıyıl sonu sınavının etkisi ise %70’tir. Bazı dersler için anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla sadece yarıyıl sonu sınavı da yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları final ödevi şeklinde de yapılabilir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için yarıyıl sonu başarı notunun, yüksek lisans programında en az 70, doktora/sanatta yeterlik programında en az 75 olması gerekir. Sınav evrakları dönem sonunda ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye gönderilir.

(3) Maddi hatalar dışında sınav sonuçlarına itiraz edilmez. Maddi hatalar için yazılı itirazlar, sınav sonucunun ilanından itibaren bir hafta içinde ilgili enstitüye yapılır ve itirazlar başvuru tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde sonuçlandırılır.

Not ortalamaları

MADDE 54 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, her yarıyıl sonunda, dönem not ortalaması ve genel not ortalaması olarak hesaplanır. Dönem not ortalaması hesaplanırken, o dönemdeki her bir dersin kredisi ile o dersteki başarı notunun katsayısı çarpılır. Bütün derslerin çarpımlarının toplamı, derslerin kredileri toplamına bölünerek dönem not ortalaması bulunur. Ortalama not virgülden sonra iki hane ile gösterilir. Ortalama notun harf olarak da karşılığı belirtilir. Genel not ortalaması hesaplanırken, öğrencinin lisansüstü öğretimde almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak, dönem not ortalaması hesabında izlenen yol takip edilir. Dönem ve genel not ortalamasının hesabında seminer, danışmanlık ve uzmanlık alanı gibi derslerin kredileri ve notları dikkate alınmaz.

(2) Öğrenciler, lisansüstü programda almaları gereken asgari krediyi tamamladıklarında genel not ortalamalarını yüksek lisans programında en az 70, doktora ve sanatta yeterlik programlarında en az 75 olarak sağlamak zorundadır. Öğrenciler not ortalamalarını yükseltmek için başarılı oldukları dersleri tekrar alabilir. Bu durumda alınan en yüksek not başarı notu olarak işlem görür.

(3) Lisansüstü ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin değerlendirilmesinde AKTS gibi kredilendirme sistemleri enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

(4) Lisansüstü programlarda öğretim üyesi tarafından; öğrencilere aldıkları her ders için ara sınav ve dönem sonu sınavlarının değerlendirilmesi sonucunda, aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl sonu başarı notu olarak verilir:

Not                      Katsayı                 Puan

AA                        4,00                 90-100

BA                        3,50                  85-89

BB                         3,00                  80-84

CB                         2,50                  75-79

CC                         2,00                  70-74

DC                        1,50                  60-69

DD                        1,00                  50-59

FD                         0,50                  25-49

FF                            0                      0-24

FZ (Devamsız)         -                         -

(5) Sınav sonuçları, enstitü tarafından ilan edilen sınav takvimine uygun olarak dersin öğretim elemanı tarafından öğrenci işleri otomasyon sistemine işlenip ilan edilir.

Mazeret sınavları

MADDE 55 – (1) Rektörlükçe görevlendirilen veya haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Öğrenci, mazeretinin bitiminden itibaren yedi gün içerisinde mazeret belgesi ile ilgili enstitüye yazılı başvuruda bulunur. Mazereti enstitü yönetim kurulunca uygun görülenlere ara sınav hakkı verilir. Öğrenciler sağlıkla ilgili mazeretlerini, sağlık kurumlarından alacakları sağlık raporları ile belgelemek zorundadır. Mazeret sınavına herhangi bir nedenle katılmayan öğrenci için yeniden mazeret sınavı açılmaz. Mazeretsiz ara sınava girmeyen veya mazereti kabul edilmeyen öğrenci, ara sınavdan sıfır almış sayılır.

(2) Yarıyıl/yıl sonu sınavları için mazeret sınavı yapılmaz. Ancak, ulusal ve uluslararası kültür, sanat ve spor etkinliklerinde Türkiye'yi ya da Üniversiteyi temsil etmek üzere Rektörlük tarafından görevlendirilen ve bu nedenle yarıyıl/yıl sonu sınavlarına katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Bu sınavların hangi tarihte yapılacağı, enstitü yönetim kurulunca belirlenir ve ilgililere duyurulur.

İlişik kesme

MADDE 56 – (1) Öğrencilerin aşağıda belirtilen durumlarda kayıtlı oldukları programla ilişikleri kesilir:

a) Öğrencinin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması.

b) Öğrencinin kendi yazılı talebiyle kaydını sildirmesi.

c) Bu Yönetmelikte öngörülen öğrenim süreleri içinde başarılı olunamaması.

İntihal yazılım programı raporu

MADDE 57 – (1) İntihal yazılım programı raporu tez danışmanı tarafından alınır.

(2) İntihal yazılım programı raporu alınacak tez çalışması dosyası; kaynakça, doğrudan alıntılar ve beş kelimeden daha az örtüşen metinler kısmı hariç şeklinde taranır.

(3) Raporlama işlemi tamamlandıktan sonra, tezin tam başlığı, öğrencinin ad, soyad bilgisi ve dosyanın toplam sayfa sayısı danışman tarafından kaydedilir.

(4) İntihal yazılım programı tarafından yapılan raporlama işlemi sonrasında intihal raporu enstitü tarafından belirlenmiş olan bir forma işlenir, öğrenci ve danışman tarafından imza altına alınarak teze eklenir.

(5) Tezin danışman ve jüri üyeleri tarafından intihal kapsamı dışında değerlendirilmesi için intihal yazılım programı tarafından yapılan raporlama işlemi sonrasında alınan raporda belirtilen benzerlik oranının % 25’i geçmemesi gerekir. Benzerlik oranında ve benzer olan kısımların düzeltilmesi konusunda tüm sorumluluk öğrenci ve danışmanına aittir.

(6) Tez savunma sınavına girecek öğrenci, danışman tarafından onaylanmış ve imzalanmış intihal yazılım programı raporunu tez nüshalarının ekinde jüri üyelerine dağıtır.

(7) Tez savunma sınavı sonrasında başarılı bulunan öğrenci, mezuniyet işlemleri için enstitüye teslim edeceği tezinin basılı ve elektronik nüshalarının ekinde, tez savunma sınavı tarihi sonrasında tezde yapılmış muhtemel değişiklikleri içeren intihal yazılım programı nihaî raporunun danışmanı tarafından onaylanmış halini sunmakla yükümlüdür.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler

MADDE 58 – (1) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup, bu uzmanlık eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

(2) Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dahilinde ve Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri, Senato ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 60 – (1) 21/10/2018 tarihli ve 30572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mardin Artuklu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programına başvurabilirler.

Yürürlük

MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü yürütür.