18 Ocak 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31368

YÖNETMELİK

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinden:

İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak uzaktan eğitim ile ilgili araştırma geliştirme ve uygulama çalışmaları ve yayımlar yapmak.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ön lisans, lisans, lisansüstü ve sertifika programları kapsamında uzaktan yapılan eğitim için plan, program, koordinasyon ve uygulama faaliyetleri yürütmek.

c) Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme temeline dayanan teknolojilerle desteklemek.

ç) Uzaktan eğitim sisteminin tüm aşamalarına akademik ve teknik destek sağlamak.

d) Üniversitede uzaktan eğitimin aksatılmadan yürütülmesiyle ilgili her türlü idari, teknik ve akademik faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlayıcı tedbirleri almak.

e) Uzaktan eğitimin yürütüldüğü öğretim yönetim sistemi yazılımının çalışmasını temin etmek ve yönetimini gerçekleştirmek.

f) Üniversitede uzaktan eğitim sistemi için ihtiyaç duyulacak her türlü yazılımı tasarlamak veya mevcut yazılımları ihtiyaca göre güncellemek, yeni öğrenme sistemlerinin, teknolojilerinin ve uygulamalarının araştırılması ile bunların üniversite öğrenme materyallerine dönüştürülmesi çalışmalarını gerçekleştirmek.

g) Uzaktan eğitim uygulaması olarak gerçekleştirilecek ders, seminer veya kurslar için internet tabanlı öğretim materyalleri geliştirmek ve ilgililerin kullanımına açmak.

ğ) İhtiyaç duyulan alanlarda toplumun her kesimine yönelik diploma ve sertifika programları düzenleyerek bilgiyi yaymak ve yaşam boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda hizmet vermek.

h) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının eğitim programlarını e-öğrenme uyarlamalarına ve uzaktan eğitim sistemleri geliştirmelerine katkıda bulunmak.

ı) Uzaktan eğitim alanında gelişmelere katkıda bulunabilmek için ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Üniversite ile ulusal ve uluslararası üniversite, kurum ve kuruluşlar arasında bilgi birikimini paylaşmak ve iş birliği yapmak.

i) Uzaktan eğitim faaliyetlerine katılan öğrenci ve öğretim elemanlarının uzaktan eğitim araçlarını etkin ve verimli kullanabilmesi için eğitimler düzenlemek.

j) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında uzaktan eğitim sertifika programları düzenlemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

b) Üniversitede uzaktan eğitim, e-öğrenme veya mobil öğrenme yoluyla verilen derslerin içeriklerini çoklu ortam araçlarıyla tasarlamak, hazırlamak ve sunmak.

c) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders içeriklerini tasarlamak, hazırlamak ve bu konularda danışmanlık yapmak, gerekli koordinasyonu sağlamak.

ç) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak ve önermek.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak.

e) Uzaktan eğitim programlarında görev yapan öğretim elemanlarına ve programda kayıtlı öğrencilere sistemin kullanımı ile ilgili eğitim, danışmanlık ve teknik destek hizmeti vermek.

f) Değişen ve gelişen teknoloji veya koşullara göre uzaktan eğitim ile ilgili her türlü güncellemeyi sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki personeli arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür çalışmalarında yardımcı olmak üzere bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcısı, Müdür Yardımcısının bulunmadığı durumlarda ise Yönetim Kurulu üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen birisi vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. Müdür istediğinde Rektörün onayı alınmak kaydıyla Müdür Yardımcısını değiştirebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

b) Merkez çalışmalarını koordine etmek.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezin Üniversitenin diğer birimleriyle olan koordinasyonunu sağlamak.

f) Akademik birimlerden gelen uzaktan eğitim programı açma tekliflerine ilişkin görüşlerini Rektörün onayına sunmak.

g) Uzaktan eğitim yapan akademik programların görüşülmesi sırasında, ilgili meslek yüksekokulu, fakülte ve enstitü kurullarında ilgili bölüm/program başkanlarıyla birlikte görüşmelere katılmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile en fazla üç yıl süre ile görevlendirilen üç üye, Müdür ve Müdür Yardımcısı olmak üzere en fazla beş kişiden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliklerin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar alınır. Müdür ihtiyaç duyduğu zaman Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikteki esaslar doğrultusunda kararlar almak.

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

c) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

d) Bölüm/program başkanlıklarına bildirilmek üzere programda okutulacak ders içerikleriyle ilgili tavsiye kararları almak.

e) Program içeriklerinin güncelleştirilmesiyle ilgili tavsiye kararları almak.

f) Programda yer alacak internet içerikleriyle ilgili standartları oluşturmak ve gözden geçirmek, konuyla ilgili bölüm/program başkanlıklarına tavsiyelerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.