18 Ocak 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31368

YÖNETMELİK

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinden:

İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Genel Sekreter: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Genel Sekreterini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Merkez (İSTÜNSEM): İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Üniversite: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesini,

e) Rektör: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü programları haricinde eğitim programları düzenlemek ve Üniversitenin ilgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sürekli eğitim kapsamında genel katılıma açık eğitim programları düzenlemek.

b) Kamu ve özel sektör kuruluşlarına yönelik ilgili mevzuat hükümleri kapsamında eğitim programları düzenlemek.

c) Uzaktan öğretim yöntemi ile genel katılıma açık eğitim programları düzenlemek.

ç) Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda, seminerler, sempozyumlar, konferanslar, eğitim fuarları, zirve etkinlikleri ve her türlü akademik ve bilimsel toplantıları planlamak ve düzenlemek, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak.

d) Gerekli görülen yerlerde Merkeze bağlı şube açmak ve/veya kapatmak.

e) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Merkez Yönetim Kurulu tarafından Merkezin amaçları doğrultusunda kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı çalışanları arasından iki yıl için görevlendirilir.

(2) Merkezde görevlendirilen tüm personel Müdüre bağlı olarak çalışır. Süresi biten Müdür, Yönetim Kurulunun onayı ile yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile süresi bitmeden görevden alınabilir. Müdür, görevi başında olmadığı zaman Yönetim Kurulu üyelerinden birisi Rektörün onayını almak koşuluyla kendisine vekâlet eder.

(3) Müdürün önerisi üzerine iki  müdür yardımcısı Rektör tarafından görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını belirlemek, stratejik planını hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra uygulamak.

b) Merkeze bağlı personelin yönetim, koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak.

c) Merkezin bütçe, ödenek, personel ihtiyaçlarını belirlemek ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

ç) Geçmiş döneme ait yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

d) Merkezin yıllık hedef ve çalışma programını yapmak, Yönetim Kurulunun olurunu aldıktan sonra uygulamak.

e) Daha önce açılmış ya da yeni açılacak olan eğitim programlarının fizibilitesini yaparak, Yönetim Kurulunun görüşüne sunduktan ve olur aldıktan sonra uygulamak.

f) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve sekretaryasını yürütmek.

g) Başkan tarafından ve ilgili mevzuat hükümlerine göre verilen görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu Başkanı olarak Rektör, Genel Sekreter, Müdür ve Rektörün üç yıl için belirleyeceği iki öğretim elemanı olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu, her akademik yarıyılda en az bir kez olacak şekilde, tercihen ayda bir kez, önceden belirlenen gündem ile olağan toplantı yapar. Başkan, resen veya Müdürün talebi üzerine Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya da çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Sürekli eğitim faaliyetleri ile ilgili idari/mali usul ve esasları belirlemek, iletişimi ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin, başka kişi ve kuruluşlarla ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapacağı iş birliklerinin genel çerçevesini belirlemek, bu kapsamda hazırlanan sözleşmeleri onaylamak.

c) Müdür tarafından önerilen daha önce açılmış ya da yeni açılacak olan eğitim programlarının fizibilitesini onaylamak.

ç) Sürekli eğitim programlarında görev alacak öğretim elemanları ve eğitmenlerin ders saat ücretlerini belirlemek.

d) Merkezde görev yapacak personelin görevlendirilmesi, yeniden görevlendirilmesi veya görevden alınmasını karara bağlamak.

e) Yıllık çalışma raporu, plan ve programları karara bağlamak.

f) Merkezin yıllık çalışmalarını eğitim, işletme, finans ve diğer yönlerden denetlemek/denetlettirmek.

g) Merkezin personel ihtiyacı ve bütçe önerisini karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu tarafından önerilmesi halinde, aşağıdaki esaslar çerçevesinde Rektörlük onayı ile Danışma Kurulu oluşturulabilir:

a) Danışma Kurulunda görev yapmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarındaki akademisyenlerden ya da Merkezin faaliyet alanında çalışan, tecrübesi olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek ve kendisine yapılan teklifi kabul eden kişiler Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile seçilir.

b) Danışma Kuruluna en fazla 15 üye seçilebilir. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir.

c) Danışma Kurulu, gerektiğinde Rektörün daveti üzerine toplanır.

ç) Danışma Kurulunun görevleri; Merkez ile bilimsel ve sosyal alanlarda ilişkileri sağlamak, Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.