18 Ocak 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31368

YÖNETMELİK

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinden:

İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Kariyer Geliştirme Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (İSTÜN KAGEM): İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına, bilgi, beceri, yetenek ve gelecek beklentileri doğrultusunda, Üniversitenin koşulları ölçüsünde kariyer planlama, geliştirme ve uygulama alanında yönlendirme yapmak.

b) Üniversitenin öğrencilerinin kariyer tercihlerini bilinçli bir şekilde yapmalarını sağlamak amacıyla Üniversitenin öğrencilerinin iş hayatında veya akademik hayatta yönelmek istedikleri alanların seçimi ile bu alanlarda karşılaşabilecekleri sorunların çözümlerine yönelik bilgilendirme yapmak.

c) Üniversitenin öğrencilerini profesyonel yaşama hazırlayarak Türkiye’nin insan kaynakları potansiyeline ve performansına katkıda bulunmak.

ç) Üniversitenin ilgili birimlerinin ve tüm akademik programlarının iş birliğiyle kariyer danışmanlığı ve yönetimi alanında araştırmalar yapmak.

d) Üniversitenin öğrencilerine ve/veya mezunlarına, mesleki yeterliklerini artırmalarını ve/veya alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerini sağlayacak eğitimleri, gerektiğinde Üniversitede bulunan diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında iş birliği yaparak vermek.

e) Üniversitenin öğrencilerinin ve mezunlarının kariyer gelişimleri konusunda izleme çalışmaları yapmak.

f) Üniversitenin mezunlarının ulusal ve uluslararası alanda istihdamını sağlamaya yönelik çalışmalar yürütmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının nitelik, saygınlık, tercih edilebilirlik ve bağlılıklarını en üst düzeye çıkarmak hedefi doğrultusunda, bütüncül bir yaklaşımla kariyer planlama ve geliştirmeye ilişkin strateji, politika, proje, program ve organizasyon önerileri geliştirmek ve Rektörlüğe sunmak; onaylanan önerilerin uygulanmasına ilişkin faaliyetleri koordine ve kontrol etmek.

b) Üniversite öğrencilerine, mezunlarına ve çalışanlarına bireysel kariyer planlama, iş arama, mesleki ve kişisel birikimlerini sunma konusunda gerekli yetkinlikleri kazandırma ve geliştirmeye yönelik ilgili mevzuat hükümleri kapsamında kurs, sertifika programları gibi eğitim faaliyetleri ile yayın faaliyetlerini gerçekleştirmek, koordine etmek ve desteklemek.

c) Üniversite öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının kariyer planlama ve geliştirme performanslarını iyileştirmeye yönelik olarak bireysel potansiyellerini, kişisel özelliklerini, becerilerini, öz değerlerini, eğilim ve beklentilerini ortaya çıkarmak için gerekli kariyer danışmanlığı ve diğer hizmetleri vermek, verilmesini sağlamak.

ç) Kariyer faaliyetleri düzenleyen birimler, öğrenci kulüpleri, öğrenci konseyi ve benzerleri ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında iş birliği ve koordinasyon içinde kariyer günleri ve benzeri etkinlikleri planlamak, düzenlemek veya destek vermek.

d) İlgili özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında iş birliği tesis ederek kariyer geliştirme, iş ve iş gören sağlama proje ve programlarının yürütülmesine destek vermek.

e) Merkez programlarına ve hizmetlerine paydaşlar ve ilgili çevrenin ilgisini artırıcı çalışmalar yapmak.

f) Kariyer planlama ve geliştirme, iş alanları ve imkânları ile hedef kitlenin kariyer yönelim ve beklentileri gibi konularda araştırmalar yapmak ve yaptırmak.

g) Mezun dernekleri ve vakıfları ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında iş birliği halinde mezunların iş hayatındaki kariyer gelişimlerini izlemek ve ilgili bilgileri güncellemek.

ğ) Staj ve diğer eğitim ve kariyer geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak amacı ile öğrenciler, mezunlar, iş yerleri, işler ve benzerleri ile ilgili Kariyer Geliştirme Bilgi Yönetim Sistemi oluşturmak ve işletmek.

h) Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü basılı ve görsel yayım yapmak.

ı) Kariyer planlama ve geliştirme konusunda özellikle akademik personele yönelik benzer program ve faaliyetleri gerçekleştirmek.

i) Kariyer planlama ve geliştirme konusunda araştırma, yayın, proje, tez çalışmalarını teşvik etmek ve desteklemek.

j) Üniversite bünyesindeki lisans ve lisansüstü düzeydeki kariyer planlama ve geliştirme ile ilgili eğitim ve öğretim programları ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında iş birliği projeleri oluşturmak ve uygulamak.

k) Kariyer geliştirme kapsamı içinde sosyal iş ağının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

l) Üniversite ile iş hayatı arasında köprü kurarak staj imkânları geliştirmek ve öğrencileri iş ortamı ile buluşturmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.

m) Kariyer planlama ve geliştirmeyi üniversiteye giriş öncesi, öğrencilik, mezuniyet sonrasını kapsayan ve aday-öğrenci-mezun-çalışan ve aileleri ile diğer paydaşları içerir bir bütünsel yaklaşımla ele alarak; amaçlar doğrultusunda gerekli diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarının Yönetmelik çerçevesinde uygulanmasını sağlamak ve gerektiğinde çalışma grupları oluşturmak.

c) Merkez bünyesinde gerekli hizmet birimleri oluşturmak, bu birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, koordine ve kontrol etmek.

ç) Üniversite içi ve dışı kişi ve kuruluşlar arasında ilgili mevzuat hükümleri kapsamında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin planlanan ve gerçekleştirilen faaliyetleriyle ilgili yıllık raporların hazırlanmasını sağlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkezin personel, bütçe ve diğer kaynak ihtiyaçlarına ve kullanımına ilişkin gerekli çalışmaların yapılmasını sağlayarak Yönetim Kurulunun onayından geçen raporları Rektörlüğe sunmak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda işin gerektirdiği diğer görevleri belirlemek ve yerine getirilmesini sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda çalışmalar yapan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen sekiz üye olmak üzere en fazla dokuz kişiden oluşur. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kuruluna, Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. İzinsiz ve mazeretsiz olarak bir yılda ardışık olarak üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin kuruluş amacına uygun strateji, politika ve faaliyet planları oluşturmak, Rektörlüğün onayına sunmak; onaylanan strateji, politika ve faaliyet planlarının uygulanmasını takip ve temin etmek.

b) Yıllık çalışma planları ile dönem sonunda hazırlanan faaliyet ve bütçe raporlarını görüşmek, onaylamak ve Rektörlüğe sunmak.

c) Merkezin etkin bir biçimde faaliyet göstermesi için gerekli olan diğer kararları almak ve uygulama sonuçlarını denetlemek.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı iş birliği ve proje tekliflerini değerlendirmek ve karara bağlamak.

d) Danışma Kurulu üyelerini Rektöre önermek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Rektör veya ilgili rektör yardımcısının başkanlığında, Yönetim Kurulu önerisi ile Rektör tarafından aşağıdaki alanlardan üç yıl için görevlendirilen en az 15, en fazla 30 üyeden oluşur:

a) Rektörlüğe bağlı akademik birimlerin yöneticileri veya konu ile ilgili birim temsilcileri.

b) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinden üçü.

c) Öğrenci Konseyi Başkanı.

ç) Rektör tarafından seçilecek Üniversite mezunu dernek ve vakıf temsilcileri.

d) İlgili kamu ve özel sektör temsilcileri.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda belirlenen konu ile ilgili çalışmalar yapan akademisyenler.

f) Üniversite araştırma görevlisi temsilcisi.

g) Kariyerle ilgili öğrenci kulüp temsilcileri.

ğ) Meslek örgütleri temsilcileri.

h) Kariyer danışmanlık şirket temsilcileri.

ı) Farklı lisansüstü programlarından öğrenci temsilcileri.

i) Kariyerle ilgili lisansüstü programlarının sorumluları.

(2) Üyelik süresi sona erenler yeniden seçilebilir.

(3) Danışma Kurulu, her yıl en az iki kez toplanır.

Danışma Kurulunun görevi

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin çalışmalarıyla ilgili önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.