18 Ocak 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31368

YÖNETMELİK

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ GÜNEYDOĞU ASYA ÜLKELERİ

STRATEJİK ÇALIŞMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gedik Üniversitesi Güneydoğu Asya Ülkeleri Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gedik Üniversitesi Güneydoğu Asya Ülkeleri Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Gedik Üniversitesi Güneydoğu Asya Ülkeleri Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Gedik Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Türkiye ile Güneydoğu Asya Ülkeleri ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) arasında ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası nitelikte, ekonomik, sosyal, siyasal, hukuksal, sportif ve teknolojik alanlarda bilimsel araştırma, uygulama, eğitim-öğretim, dokümantasyon çalışmaları yapmak, seyahatler ve diğer etkinlikler aracılığı ile uluslararası ilişkileri ve iş birliğini geliştirmek ve talep durumunda ilgili resmî ve özel kuruluşlara yardımcı olmak ve onlarla iş birliği içinde çalışmak ve etkinlikler düzenlemektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları aşağıdaki şekildedir:

a) Merkezin amaçları arasına giren konularda araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama yapmak ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında konuyla ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle etkin iletişim kurarak bu alandaki çalışmaları desteklemek.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Güneydoğu Asya ülkelerindeki üniversiteler ile Üniversite arasında bilimsel ve akademik iş birliğinin gelişmesini teşvik etmek; bu amaçla yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, doktora sonrası araştırmacıların ve öğretim elemanlarının ülkeler arasındaki hareketliliğinin artmasına katkıda bulunmak.

c) Güneydoğu Asya ülkelerinin dilleri ve kültürlerinin eğitimini vermek, bu eğitimin geliştirilmesini ve bu konudaki araştırmaları teşvik etmek.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Güneydoğu Asya ülkelerinde eğitim almak isteyen kişilere danışmanlık hizmeti vermek.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin amaçları arasına giren konularda uluslararası, ulusal ve yerel düzeylerde danışmanlık hizmetleri vermek; kurslar, çalıştaylar, seminerler, konferanslar, kongreler ve sempozyumlar düzenlemek.

e) Merkezin çalışma alanı ile ilgili dokümantasyon temini için gerekli girişimleri yapmak.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin amaçları doğrultusunda uluslararası, ulusal ve yerel kurum ve kuruluşlarla ortak projeler geliştirmek, gerçekleştirmek ve bu projelere katkı sağlamak amacıyla yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan maddi destek sağlamak için çalışmalar yapmak.

g) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışanlara uzmanlık kazandırmak amacıyla eğitim ve sertifikalı veya sertifikasız öğretim programları düzenlemek.

ğ) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla iş birliği yaparak rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak.

h) Araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.

ı) Üniversitede öğrenim gören her düzeydeki öğrenciyi, Merkezin faaliyet konularında araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek vermek.

i) Yetkili kurullarca Merkezin amaçları doğrultusunda verilecek diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkez aşağıdaki organlardan oluşur:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından üç yıllık süreyle Mütevelli Heyetin görüşü alınarak Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden birisinin üç yıl için Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmesini Rektöre önerir. Müdür Yardımcısı aynı usulle görevden alınabilir. Müdürün görevi başında olmadığı hallerde Müdür Yardımcısı, Müdüre vekâlet eder. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir şekilde görevinden ayrılması halinde, Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunca onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.

d) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantının gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

e) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek.

f) Merkeze gelecek danışmanlık taleplerini değerlendirerek karara bağlamak.

g) Merkezin çalışma alanlarında akademik faaliyetler yapmak üzere çalışma grupları oluşturmak ve bu gruplarda görev alacak en az iki personeli istihdam edilmek üzere Rektöre önermek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Müdürün teklifi üzerine Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektörce üç yıllık süreyle görevlendirilecek üç üye ile beraber en fazla beş üyeden oluşur. Üyelik süresi sona erenler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler.

(2) Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Rektör tarafından görevlendirilen üyelerden, görev süresi dolmadan önce üyelikten ayrılanların yerine, Müdürün teklifi üzerine Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından tekrar Rektörce görevlendirme yapılır. Bu üyeler, yerine görevlendirildikleri üyenin görev süresi sonuna kadar görev yaparlar.

(3) Yönetim Kurulu olağan olarak ayda en az bir, gerekli olduğunda da Müdürün çağrısı üzerine ve çoğunluk sağlanarak toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimiyle ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Merkezin bünyesinde kurulacak çalışma gruplarında görevlendirilecek personelin seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörlüğe sunmak.

ç) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda eğitime destek vermek.

d) Danışma Kurulu üyelerinin seçimini yapmak.

e) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını Üniversitenin ilgili birimi ile koordineli olarak belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Üniversite içinden ve dışından Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten ve çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, kişiler ve kuruluş temsilcilerinden olmak üzere en fazla yedi üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu olağan olarak yılda bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğu aranarak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezle ilgili faaliyetleri değerlendirir, Merkezin amaçları doğrultusunda çeşitli proje önerilerinde bulunur, bu projelerin gerçekleştirilmesine yönelik fikirler oluşturur ve ilgili kişi ve kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olur. Faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluşturabilir ve bu komisyonlarda görev alacak üyeler önerebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sertifika programları

MADDE 14 – (1) Merkez, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında sertifika programları açabilir. Sertifika programlarının yürütülmesine ilişkin usul ve esasları Yönetim Kurulu belirler.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün talebi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Rektörce görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato, Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyet kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 15/9/2013 tarihli ve 28766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gedik Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.