18 Ocak 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31368

YÖNETMELİK

İnönü Üniversitesinden:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 30/10/2017 tarihli ve 30225 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adaylarda aranacak koşullar ve değerlendirmeye ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

b) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz.

c) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz. Bu adayların değerlendirme işlemlerinde, mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın ALES puanı 60 olarak kabul edilir ve bu puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.

ç) Yüksek lisans başvurusu kabul edilen adayların kayıtlarının yapılmasında öncelikle, ALES puanının %60’ı, lisans not ortalamasının %30’u ile yabancı dil puanının %10’unun toplamına göre 50 puanın üstündeki adayların sıralaması yapılır. Yabancı dil puanı olarak YDS veya YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavları geçerlidir. Yabancı dil puanı olmayan adayların, buradan gelecek puan katkıları sıfır olarak alınır. Eşitlik durumunda ALES ve yabancı dil puanının toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

d) Tezli yüksek lisans eğitimini kısmen veya tamamen yabancı dille yapan anabilim dallarında, adayların bir yüksek lisans programına kabul edilmeleri için YDS veya YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavına girmiş olmaları gerekir. Bu sınavlarda alınması gereken asgari puan ve koşullar ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

e) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların eğitim dalı yönünden ilgili anabilim/anasanat dalınca uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans programlarına başvurusu kabul edilen adayların sıralaması; yabancı dil puanının %20’si, lisans not ortalamasının %30’u, mesleki birikim ölçme ve değerlendirme sınavı puanının %50’sinin toplamına göre yapılır. Yabancı dil puanı olarak YDS veya YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavları geçerlidir. Yabancı dil puanı olmayan adayların, buradan gelecek puan katkıları sıfır olarak alınır. Toplam puanı 50’den düşük olan ve mesleki birikim ölçme ve değerlendirme sınavına girmeyen öğrencinin kaydı yapılmaz. Eşitlik durumunda yabancı dil puanı yüksek olanlara öncelik verilir.

f) Tezli yüksek lisans programlarına başvuruda, ilgili anabilim/anasanat veya bilim/sanat dalı, bilim sınavı ve/veya mülakat yapılmasını öngörebilir. Böyle bir durumda başvuru değerlendirmesi aşağıdaki şekilde gerçekleşir:

1) ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, bilim sınavında veya mülakatta alınan notun %20’si ve yabancı dil puanının %10’unun toplamı 50 puanın üstünde olan adayların sıralaması yapılır.

2) Bilim sınavı ve mülakatın birlikte yapılması durumunda bilim sınavında alınan not ile mülakatta alınan notun ortalaması esas alınır.

3) Bilim/mülakat sınavı yapılması durumunda, sınava girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz.

g) Üniversitenin lisans programlarını birincilikle bitiren adayların, mezun oldukları lisans programlarında ilan edilen birincilik kontenjanlarına başvurabilmeleri için başvuru tarihinden önceki iki yıl içerisinde mezun olmaları ve başvurdukları program için gerekli olan asgari koşulları sağlamaları gerekir. İlan edilen programa birden fazla adayın başvurması halinde bu adayların sıralaması lisans not ortalamasına göre yapılır. Adayların lisans not ortalamalarının eşit olması halinde, ALES notu yüksek olan aday tercih edilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylarda aranacak koşullar ve değerlendirmeye ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların, eğitim dalı yönünden ilgili anabilim/anasanat dalınca uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Lisans not ortalamasına göre adayların sıralaması yapılır. İlgili anabilim/anasanat dalı kurulunun talebi halinde mezuniyet notuna ek olarak öğrencilerin değerlendirilmelerinde yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlik ve uygulama sınavlarından biri veya birkaçı yapılabilir. Bu sınavlardan hangisinin/hangilerinin dikkate alınacağı, sınav tarihleri, jürilerin tespiti ve değerlendirme ile ilgili işlemler anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır. Bu durumda mezuniyet notunun %60’ı, sınav notunun %40’ı, toplanarak adayların sıralaması yapılır. Dörtlü sisteme göre elde edilen başarı notunun yüzlük sisteme dönüştürülmesinde YÖK tarafından belirlenen dönüştürme tablosu kullanılır.

b) Ortaöğretim alan öğretmenliği ve eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında özellikle uygulayıcılara yönelik olmak üzere açılacak tezsiz yüksek lisans programları için yükseköğretim üst kuruluşlarının kararları ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato kararıyla özel şartlar belirlenebilir. Bu çerçevede yapılacak mülakat veya yetenek sınavları ya da alanı ile ilgili yapmış olduğu çalışmaların değerlendirilmesi ile ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca seçilen üç asıl, iki yedek üyeden oluşan sınav komisyonu tarafından yapılır. Sınav komisyonu, değerlendirme sonucunu aynı gün ilgili enstitü müdürlüğüne bildirir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getiren öğrenciler en erken üçüncü dönemin sonunda mezun olabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Zorunlu derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan tezli yüksek lisans programı öğrencisi, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini en erken üçüncü dönemin sonunda jüri önünde sözlü olarak savunur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Uzaktan öğretim programlarında ise ders başarı notunun hesaplanmasında ara sınavların ortalamasının etkisi %20, yılsonu sınavının etkisi %80’dir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Doktora programlarına başvurularda adaylarda aranacak koşullar ve değerlendirmeye ilişkin esaslar şunlardır:

a) Doktora programına başvurabilmek için adayların tezli yüksek lisans diplomasına ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 60 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

1) Adayın mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın ALES puanı 70 olarak kabul edilir ve bu puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

2) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

ç) Doktora programına başvurusu kabul edilen yüksek lisans derecesine sahip adayların, kayıtlarının yapılmasında öncelikle, ALES puanının %60'ı, yabancı dil puanının %10'u ile hazırlık sınıfları hariç en az beş yıllık öğrenim görenlerin mezuniyet not ortalamasının %30’u, diğer yüksek lisans derecesine sahip adayların ise lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortalamasının toplamının yarısının %30'u toplanarak bu toplamın en az 60 olması koşuluyla adaylar sıralanır. Eşitlik durumunda ALES ve yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

d) Eğitim dalı yönünden ilgili anabilim/anasanat dalınca uygun görülecek lisans diplomasına sahip adayların doktora programına doğrudan başvurabilmeleri için en az 80 ALES puanına veya YÖK tarafından ALES ile eş değerliği kabul edilen uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana sahip olmaları, YDS’den en az 65 puan veya eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavları için belirtilen standart puana sahip olmaları, ayrıca lisans not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Lisans derecesi ile başvurusu kabul edilen adayların kayıtlarının yapılabilmesi için ALES puanının %60'ı, yabancı dil puanının %10'u ile hazırlık sınıfları hariç mezuniyet not ortalamasının %30'u toplanarak bu toplamın en az 60 olması koşulu ile adaylar sıralanır. Eşitlik durumunda ALES ve yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

e) Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Karaciğer Nakli Enstitüsünde doktora programlarına başvuracak adaylardan tıp fakülteleri mezunlarının tıpta uzmanlık sınavı temel tıp bilimleri puanının 0,7 ile klinik tıp bilimleri puanının ise 0,3 ile çarpılarak toplanması sonucu elde edilen TUS temel tıp puanının en az 50 olması veya en az 60 sayısal ALES puanına sahip olmaları ve ayrıca YDS’den en az 55 puan veya YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları için belirtilen standart puana sahip olmaları gerekir.

f) Sağlık bilimlerinde doktora programlarına başvuracak adaylardan diş hekimliği fakülteleri mezunlarının; DUS temel bilimleri puanı ile klinik bilimler puanlarının 0,5 ile çarpılarak toplanması ile elde edilen DUS temel puanının en az 50 olması veya en az 60 sayısal ALES puanına sahip olmaları ve ayrıca YDS’den en az 55 puan veya eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavları için belirtilen standart puana sahip olmaları gerekir.

g) Doktora programına doğrudan başvuru hakkı bulunan tıp fakültesi mezunu olmayan adayların ise, en az 60 sayısal ALES puanına veya YÖK tarafından ALES ile eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana sahip olmaları, ayrıca YDS’den en az 55 puan almış olmaları veya YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları için belirtilen standart puana sahip olmaları gerekir. Sağlık bilimlerinde doktora programlarına başvuran adayların kayıtlarının yapılabilmesi için TUS veya DUS temel puanının veya ALES puanının %60'ı, yabancı dil puanının %10'u ile mezuniyet not ortalamasının %30'unun toplamının en az 60 olması koşuluyla adaylar sıralanır. Eşitlik durumunda TUS veya DUS temel puanı ile yabancı dil veya ALES ile yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

ğ) Beden eğitimi ve spor ile ilgili alanlarda doktora programlarına başvuran adayların, kendi dallarındaki başarı değerlendirilmesinde; sayısal, sözel veya eşit ağırlık puan türlerinin birinden ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının %15'i, lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortalaması toplamının yarısının %15'i ve doktora giriş sınav notunun %20’sinin toplamına göre adaylar sıralanır. Ancak programa başvuran adayların başarılı sayılabilmeleri için doktora giriş sınav notunun en az 60 puan olma şartı aranır. Eşitlik durumunda ALES ve yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

h) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki doktora programlarına başvurabilmek için adayların, eğitim dalı yönünden ilgili anabilim/anasanat dalınca uygun görülecek bir lisans ve yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, YDS’den en az 55 puan veya eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavları için belirlenen standart puana sahip olmaları; ayrıca doktora programına başvurusu kabul edilen adayların ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından yapılacak olan mesleki birikimi ölçme ve değerlendirme sınavına girmiş olmaları gerekir. Başvurusu kabul edilen adayların sıralaması; yabancı dil puanının %20'si, lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortalaması toplamının yarısının %30'u ve mesleki birikimi ölçme ve değerlendirme sınavı puanının %50’sinin toplamına göre yapılır. Toplam puanı 60’tan düşük olanın kaydı yapılmaz. Eşitlik durumunda yabancı dil puanları yüksek olana öncelik verilir.

ı) Doktora programlarında ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun talebi halinde, diş hekimliği programlarında ise zorunlu olarak, bu fıkrada belirtilen ALES, YDS ve mezuniyet notuna ilaveten öğrencilerin değerlendirilmelerinde yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek/yeterlik, uygulama sınavlarından biri veya birkaçı yapılır. Bu sınavlardan hangisinin/hangilerinin yapılacağı, sınav tarihleri, jürinin tespiti ve değerlendirme ile ilgili işlemler anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır. Bu durumda ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının %10’u, mezuniyet not ortalamasının %20’si ile sınav notunun %20’sinin toplamına göre adayların sıralaması yapılır. Toplam puanı 60’tan düşük olan adayın kaydı yapılmaz. Eşitlik durumunda sınav notu yüksek olana öncelik verilir. Bilim sınavı ve mülakatın birlikte yapılması durumunda bilim sınavında alınan not ile mülakatta alınan notun ortalaması esas alınır. Bilim ve/veya mülakat sınavı yapılması durumunda, bu sınavlardan birine girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Anabilim/anasanat dalı başkanları, birinci yarıyılın başlangıcından en az bir hafta önce, öğrencilerin alacağı dersleri içeren anabilim/anasanat dalı kurulu kararını enstitüye bildirir. Bu süre içinde ders değişikliği de yapılabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “yedi adet taslak tezi” ibaresi “bir adet taslak tezi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve enstitü yönetim kurulunca tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye doktora diploması verilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve enstitü yönetim kurulunca tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarında özel öğrenci olarak ders almaya ilişkin usul ve esaslar şunlardır:

a) Üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı olan öğrenci, kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve enstitü yönetim kurul kararı ile diğer yükseköğretim kurumunda özel öğrenci olarak ders alabilir.

b) Diğer yükseköğretim kurumunda özel öğrenci olarak alınacak derslere ait içerik bilgilerinin talep dilekçelerine eklenmesi gerekir.

c) Diğer yükseköğretim kurumlarında özel öğrenci olarak sadece iki yarıyıl ders alınabilir.

ç) Üniversitenin lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencinin diğer yükseköğretim kurumundan özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Üniversitede özel öğrenci olarak ders almaya ilişkin usul ve esaslar şunlardır:

a) Üniversitede özel öğrenci olarak ders almak isteyen öğrencinin, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundaki yetkili kurulların “olur” kararı ve disiplin durumunu gösterir belgeyle son başvuru tarihine kadar ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına başvurması gerekir.

b) Özel öğrenciler için ayrıca ders açılmaz, sadece anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından açılmış olan dersler özel öğrenci olarak alınabilir.

c) Özel öğrenci olarak Üniversitede en fazla iki yayırıyıl ders alınabilir.

ç) Üniversitede özel öğrenci olarak ders alanlar derse devam, eğitim ve öğretim etkinliklerine katılma dışında öğrencilik haklarından yararlanamaz.

d) Üniversitede özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciye, talebi halinde aldığı dersler veya başarı durumunu gösterir bir belge verilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 40 – (1) Yatay geçiş kontenjanları ve kontenjanlara başvurabilecek öğrencilerin programları, anabilim/anasanat başkanlıklarının görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senato kararıyla belirlenir ve ilân edilir.

(2) Bir diğer enstitünün aynı düzeydeki eşdeğer lisansüstü programında kayıtlı öğrencinin yatay geçiş yoluyla kabul edilebilmesi için öğrencinin;

a) Kayıtlı bulunduğu programda en az bir yarıyılını tamamlamış olması,

b) Kayıtlı bulunduğu derslerin tümünü başarmış olması,

c) Not ortalamasının tam notun en az %80’i olması,

ç) Kayıtlı bulunduğu yüksek lisans ve doktora programında ders alma aşamasında olması ve bu durumu belgelendirmesi,

d) Bu Yönetmelikte öngörülen lisansüstü programlara başvuru ve kabul şartlarına sahip olması, bu şartlara ilişkin belgeleri sunması ve yatay geçiş için başvuru yaptığı dönemde ilgili anabilim/anasanat dalının öğrenci alım ilanında belirtilen programın giriş ön koşullarını sağlaması,

gerekir.

(3) Tezsiz yüksek lisansa devam eden öğrenciler, tezli yüksek lisans yatay geçiş kontenjanlarına başvuru yapamaz.

(4) Başvurusu kabul edilen adayların sıralaması akademik not ortalamasının %30’u, ALES puanın %60’ı ve yabancı dil puanın %10’unun toplamına göre yapılır. Yerleştirmede puanların eşit olması halinde ALES puanı yüksek olana öncelik verilir.

(5) Yatay geçiş yoluyla Üniversitenin lisansüstü programına kaydı yapılan öğrencinin muafiyet ve intibak işlemleri ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yurtdışı kontenjanlarından lisansüstü programlara öğrenci kabulü

MADDE 41 – (1) Yurtdışı kontenjanlarından lisansüstü programlara; yabancı uyruklu olan adaylar, çift uyruklu olup uyruğundan biri T.C. olan ve lisans eğitiminin tamamını yurtdışında tamamlayan adaylar ve Türk vatandaşı olup da lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan adaylar başvurabilir.

(2) Yurtdışı kontenjanlarından lisansüstü programlara öğrenci kabulüne ilişkin diğer usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinde yer alan “1/3’ünü” ibaresi “yüzde ellisini” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dahilinde ve üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.”

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

30/10/2017

30225

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

28/11/2018

30609