16 Ocak 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31366

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ PEYZAJ MİMARLARI

ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/1/2006 tarihli ve 26050 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine “Oda Genel Kurulunca” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Oda Genel Kurulunca verilen yetki üzerine Oda Yönetim Kurulunca” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (y) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“y) Oda Genel Kurulunca verilen yetki üzerine üyelik ödentileri ve üyelik ile ilgili tüm ücretleri, mevcut olanak ve koşullara göre TMMOB’nin belirleyeceği ve/veya önereceği tavan rakamdan daha yüksek olmamasına dikkat edilerek belirlemek,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Cinsel taciz ve/veya cinsiyet ayrımcılığı bildirimlerinde Yönetim Kurulu, varsa Oda Kadın Komisyonu yoksa TMMOB Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekretaryasının önereceği en az bir kadın oda üyesini soruşturmacı olarak atar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 124 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine “Oda Genel Kurulunca” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Oda Genel Kurulunca verilen yetki üzerine Oda Yönetim Kurulunca” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 125 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “ödeneceği yıla ait” ibaresi “ödendiği tarihteki” şeklinde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “genel kurulu” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Genel Kurulca verilen yetki üzerine alınan Yönetim Kurulu” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu yürütür.