14 Ocak 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31364

YÖNETMELİK

Kastamonu Üniversitesinden:

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kastamonu Üniversitesinde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretimi düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kastamonu Üniversitesinde yürütülen tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) Akademik Takvim: Senato tarafından belirlenen eğitim-öğretim dönemini,

c) DUS: Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) EABD: Enstitü ana bilim dalını,

d) EASD: Enstitü ana sanat dalını,

e) Enstitü: Kastamonu Üniversitesinde lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüyü,

f) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü Müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten ana bilim/ana sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

g) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

ğ) Rektör: Kastamonu Üniversitesi Rektörünü,

h) Senato: Kastamonu Üniversitesi Senatosunu,

ı) TÖMER: Türkçe ve yabancı dil eğitim uygulama ve araştırma merkezlerini,

i) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

j) Uzaktan öğretim ve uzaktan öğretim dersi: Öğrenci ve öğretim elemanlarının farklı coğrafi mekanlarda olduğu, ders malzemesi aktarımı ve etkileşimin teknolojiden yararlanılarak gerçekleştiği eğitim biçimi ve belli bir dersin içeriğinin uzaktan öğretim teknolojileri kullanarak aktarılmasına yönelik organizasyonunu,

k) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini,

l) Yabancı dil sınavı: Yükseköğretim kurumları veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen sınavları,

m) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim ve Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Öğretim dili ve yabancı dil hazırlık programı

MADDE 5 – (1) Enstitü kurulunun teklifi, Senatonun kararı, Rektörün önerisi ve YÖK’ün onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Hazırlık sınıfındaki eğitim-öğretimde uygulanacak usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir. Bu hazırlık programı lisansüstü programların sürelerine dâhil edilmez.

(2) Öğretim dili, lisansüstü programının dilidir. İhtiyaç duyulduğu takdirde, Enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile dersler yabancı dilde verilebilir.

(3) Ders, uygulama ve sınavların yabancı dilde yapılabilmesi için ilgili öğretim üyesinin, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olması gerekir.

Program ve/veya yeni ders açılması, ders görevlendirmeleri

MADDE 6 – (1) Enstitü bünyesinde lisansüstü programlar, YÖK’ün belirlemiş olduğu lisansüstü program açma ölçütlerine uygun olmak şartıyla, EABD/EASD kurulunun teklifi, Enstitü Kurulunun uygun görüşü, Senatonun kabulü ve YÖK’ün onayı ile açılır. Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, YÖK’ün ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.

(2) Yeni açılacak dersler, ilgili EABD/EASD kurul kararı ile teklif edilir. Enstitü kurulunun uygun görüşü ve Senato onayı ile kesinleşir.

(3) Bir yarıyılda hangi derslerin açılacağı ve açılması planlanan derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, EABD/EASD kurul kararı ile önerilir. Enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

(4) Bir lisansüstü programının ders planındaki ders değişiklikleri, ders iptali, ders kredi değişikliği, ders kodu ve benzeri değişiklikler ile öğrencilerin bu değişikliklere ilişkin intibak ilkeleri EABD/EASD başkanlığı tarafından hazırlanarak, EABD/EASD kurul kararı ile birlikte enstitüye önerir. Değişiklikler, enstitü kurulunun uygun görüşü ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(5) Senato tarafından uygun görülmesi hâlinde bazı dersler sadece uzaktan öğretim veya hem uzaktan hem de örgün öğretim yoluyla yürütülebilir. Bu konu ile ilgili uygulanacak usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(6) Lisans ve lisansüstü programlarda aynı isim ve/veya içerikle ders açılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Programların Kontenjanı, Başvuru İlanı ve Öğrenci Kabulü

Lisansüstü programların kontenjanı

MADDE 7 – (1) Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dâhilinde ve Üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.

(2) Lisansüstü programlar için kontenjan ve başvuru şartları, EABD/EASD başkanlığının teklifi, EK kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir ve ilan edilir.

(3) Lisansüstü programlara öğrenci kabulü için başvuru, adaylarda aranacak şartlar, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavı ve başvuruların değerlendirilmesinde Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Yüksek lisans başvurusu

MADDE 8 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak;

a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültesinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının ana sanat ve ana bilim dallarına öğrenci kabulünde,

b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmayabilir, ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(3) Mezun durumda olan/olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES puanının %50 'den az olmamak şartıyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisansüstü eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(4) Yüksek lisans programlarına yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebileceği gibi ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirmeye alınabilir.

(5) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemleri için;

a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil edilir.

Doktora başvurusu

MADDE 9 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES ’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak şartıyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak; doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

1) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

2) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

3) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil edilir.

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olanların, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak şartıyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak şartıyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

ç) Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanının yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu, yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirmeye alınabilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru koşulları ve öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Senato tarafından düzenlenen yönerge ile belirlenir.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(3) ALES puanının %50’den az olmamak şartıyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararları ile yükseltilebilir.

(4) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının ana sanat ve ana bilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senatonun kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak şartıyla Senato kararı ile belirlenecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak şartıyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak şartıyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanının yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri) Senato tarafından düzenlenen yönerge ile belirlenir. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. Temel tıp puanının veya ALES puanının %50'den az olmamak şartıyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Yükseköğretim kurumu yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

Sanatta yeterlik başvurusu

MADDE 10 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ve diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak şartıyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(4) ALES puanının %50’den az olmamak şartıyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Ancak enstitülerdeki, güzel sanatlar fakültesi ile konservatuvarlara ilişkin ana bilim/ana sanat dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Bilim ve mülakat sınavı jürilerinin belirlenmesi

MADDE 11 – (1) Sınav jürileri; ilan edilen her program için, ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ile öğretim üyeleri arasından en az üç asıl veya beş asıl iki yedek üye olmak üzere EYK tarafından belirlenir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden, lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek ve alana intibaklarını sağlamak için bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Alınan dersler mezuniyet belgesinde görülür. Ancak lisansüstü genel ağırlıklı not ortalamasına dâhil edilmez.

(3) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en fazla iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez. Ancak bilimsel hazırlık programı ile birlikte lisansüstü ders alınması durumunda lisansüstü program süresi başlamış olur.

(5) Bilimsel hazırlık programı öğrencilerinin ders kaydı, devam, sınavlar, derslerden başarılı sayılma şartları ve ders tekrarı gibi konularda kayıtlı bulundukları lisansüstü program için belirlenen şartlar geçerlidir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu EABD/EASD başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu EABD/EASD başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir.

(2) Özel öğrenci kontenjanları ve kabulünde Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü

MADDE 14 – (1) Yurt içindeki veya yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü programlarda kayıtlı ve en az bir yarıyılı tamamlamış olan Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu öğrenciler, yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme şartları Senato tarafından belirlenir.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 15 – (1) Yabancı uyruklu öğrencinin kabulünde; Senato tarafından kabul edilen yönerge esasları uygulanır.

Katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemekle yükümlü öğrenciler, güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, ilgili mevzuata göre ücretini ödemekle yükümlüdür. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyen ve mazeretleri EYK tarafından kabul edilmeyen öğrenciler o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları ücretli, birinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları ücretli veya ücretsiz olarak açılabilir. Ücretli programa kayıt yaptıran öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti Üniversite Yönetim Kurulunun teklifi üzerine YÖK tarafından belirlenir.

Kayıt ve dersler

MADDE 17 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı elde eden adaylar ile öğrenime devam eden öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, öğrencilerin kayıt yaptırdıkları derslerin açılmaması durumu, kredi aktarma ve ders muafiyetleri, farklı üniversiteden/enstitüden ders alma durumları akademik takvimde belirlenen süre içinde Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

Seminer, proje çalışması

MADDE 18 – (1) Seminer/proje yazımı ve çoğaltılması ile ilgili hususlar, Enstitü tarafından hazırlanan ve EK tarafından onaylanan seminer/proje yazım kılavuzuna göre hazırlanır.

Değerlendirme

MADDE 19 – (1) Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notu, aldıkları her ders için, öğretim üyesi tarafından aşağıdaki harf notlarından biri ile değerlendirilir. Lisansüstü programlarla ilgili devam, sınavdan başarılı sayılma şartları, ders tekrarı, sınav notuna itiraz ve öğretim üyesinin sınav sonucunu düzeltmesi ile ilgili hususlar Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

a)     Başarı Notu             Kat Sayı Karşılığı              Puan Karşılıkları

               AA                              4,00                                90-100

               BA                              3,50                                 85-89

               BB                              3,00                                 80-84

               CB                              2,50                                 75-79

               CC                              2,00                                 65-74

               DC                              1,50                                 58-64

               DD                              1,00                                 50-57

               FF                               0,00                               49 ve altı

              MU                                --                                       --

               GR                              0,00                                  0,00

                D                               0,00                                  0,00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notları kullanılır:

1) Derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin şartları yerine getiremediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere D (devamsız) notu verilir. (D) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür.

2) Yeterlik sınavına giren ve başarılı bulunan öğrenciye B (başarılı), başarısız olan öğrenciye K (başarısız) notu verilir. Yeterlik dersini seçtiği dönem jüri oluşturulmazsa S (süren çalışma) notu verilir.

3) Tez önerisini veren ve başarılı bulunan öğrenciye B (başarılı), başarısız olan öğrenciye K (başarısız) notu verilir. Tez önerisinin seçildiği dönem, tez önerisi verilmedi ise S (süren çalışma) notu verilir.

4) Tez çalışmalarını başarı ile sürdürmekte olan öğrenciye her dönem B (başarılı) notu verilir. Başarısız olup kalmışsa K (başarısız) notu verilir.

5) Uzmanlık alan dersini başarı ile sürdürmekte olan öğrenci her dönem B (başarılı), başarısız olup kalmışsa K (başarısız) notu verilir.

6) Seminer dersi B (başarılı) veya K (başarısız) olarak değerlendirilir.

7) Sınava girmeyen öğrenciler not belgelerinde GR (sınava girmedi) olarak belirtilir.

8) Bir dersten muaf olma durumunda MU (muaf) kullanılır.

9) Bir dersten başarılı sayılmak için; yüksek lisans programı öğrencilerinin en az CC, doktora programı öğrencilerinin ise en az CB notu almış olmaları gerekir.

Ağırlıklı genel not ortalaması ve notların yükseltilmesi

MADDE 20 – (1) Ağırlıklı genel not ortalaması; her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının ilgili dersin AKTS kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam AKTS kredisine bölünmesi ile hesaplanır. Ağırlıklı genel not ortalaması, virgülden sonra iki basamak olacak şekilde yuvarlanır.

(2) Ağırlıklı genel not ortalamasının yükseltilmesi amacıyla tekrar alınan derslerde son başarı notu geçerlidir.

(3) Uzmanlık alan dersi, seminer, dönem projesi ve tez çalışması başarı notu ile değerlendirilmez ve not ortalamasına katılmaz.

Kayıt silme

MADDE 21 – (1) Kayıt silmeye ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğrencinin kaydını sildirmek istediğini yazılı olarak beyan etmesi.

b) Öğrencinin ilgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması.

c) Kayıtlı olduğu programdan yatay geçiş yoluyla ayrılması.

ç) Bu Yönetmelikte belirtilen süreler içinde ilgili programın tamamlanamaması ve/veya belirlenen şartların sağlanamaması.

(2) Kaydı silinen öğrencilerin ödemiş oldukları katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri iade edilmez.

(3) Kaydı silinen öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

Kayıt dondurma ve izinler

MADDE 22 – (1) Lisansüstü öğrencilere; belgelendirecekleri haklı ve geçerli mazeretlerinin bulunması, eğitim öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkânların ortaya çıkması ve Enstitü Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer nedenlerle; bilimsel hazırlık ve tezsiz yüksek lisans programları için bir yarıyıla, tezli yüksek lisans programları için iki yarıyıla, doktora programları için dört yarıyıla kadar kayıt dondurma hakkı verilebilir. Kayıt dondurma süresinin bitimini takip eden yarıyılın başında öğrenci kaydını yeniler ve öğrenimine kaldığı yerden devam eder.

(2) Öğrencilere; askerlik görevleri, Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere veya yarışmalara katılmaları halinde, bir yılı geçmemek üzere faaliyetin süresi kadar izin verilebilir.

(3) Öğrenci kayıt dondurduğu/izinli sayıldığı süre içinde öğrenimine devam edemez, sınavlara giremez. Kayıt dondurma/izin süresi eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

(4) Zorunlu haller dışında kayıt dondurma/izin isteklerinin en geç derslerin başlamasına kadar yapılması gerekir. Kayıt dondurma/izin talepleri Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

(5) Üniversite tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

Disiplin

MADDE 23 – (1) Lisansüstü öğrencileri, disiplin iş ve işlemlerinde; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi getirebilme yetkinliği kazandırmaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programları örgün öğretim yöntemiyle normal ve ikinci öğretim şeklinde yürütülebilir.

Ders ve AKTS yükü

MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden ve 120 AKTS’den az olmamak şartıyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve/veya seçmeli seminer dersi dâhil en az sekiz ders, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Seminer dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bir yarıyılda derslerini tamamlayacak olanlar hariç olmak üzere seminer dersi birinci dönemde verilmez.

(3) Bir öğrenci bir yarıyılda en fazla 45 AKTS derse kayıt olabilir.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin en fazla iki tanesi lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması şartıyla, danışman onayı ve EYK kararı ile lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

Başarı denetlemesi

MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans yapan öğrencinin; tez aşamasına geçebilmesi ve mezuniyeti için ağırlıklı genel not ortalaması 2,50’den az olamaz. Ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür.

Süre

MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi, kayıt olduğu programdan ders almamak şartıyla, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en fazla altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde en az 2,50 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Tezli yüksek lisans programı, en az iki yarıyıl tez çalışması olmak üzere, en erken üç yarıyılda tamamlanabilir.

Tez danışmanı atanması ve danışman değişikliği

MADDE 28 – (1) EABD/EASD başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı olarak enstitüye önerir. Tez danışmanı EYK kararıyla kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Danışman değişikliği; öğrencinin ve/veya danışmanın anabilim dalı başkanlığına gerekçeli başvurusu, EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile gerçekleşir. Danışmanlığını sürdürürken yurt dışına uzun süreli görevlendirilmiş öğretim üyesinin danışmanlığı altı aydan sonra sona erer. Öğrenci veya danışmanın talebi halinde danışman değişikliği altı aydan önce de yapılabilir.

(4) Öğretim üyeliğinden istifa eden, altı aydan fazla süreyle Üniversite dışında başka bir kurumda tam zamanlı görevlendirilen veya kadrosuyla Üniversite dışındaki kamu kurumlarına geçen öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer. Ancak tez aşamasındaki lisansüstü öğrencileri için öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi halinde danışmanlık görevi, ilgili EABD/EASD başkanlığının gerekçeli görüşü ve EYK kararı ile devam edebilir.

(5) Yükseköğretim kurumları arasında yer değiştiren, yükseköğretim kurum üst kurullarında veya bilimsel araştırma kurumlarında görevlendirilen ya da emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları, talepleri halinde, süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

Yüksek lisans tez konusunun belirlenmesi, değiştirilmesi

MADDE 29 – (1) Öğrenci kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamladıktan sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında tez konusunu belirleyerek danışmanın onayını taşıyan tez öneri formunu EABD/EASD başkanlığına teslim eder. EABD/EASD kurul kararı ile enstitüye iletilen tez önerisi EYK kararı ile kesinleşir.

(2) Akademik takvimde belirtilen sürede danışman onayını taşıyan tez konusu değişikliği formu EABD/EASD başkanlığına teslim edilir. EABD/EASD Kurul kararı ile enstitüye iletilen tez konusu değişikliği EYK kararı ile kesinleşir.

(3) Tez konusu EYK kararı ile değiştirilen öğrenci, öğrenim süresi içinde EYK karar tarihini takip eden en az altı ay tez savunmasına giremez.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen lisansüstü tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce, düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte öğrenci tezini enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile görevlendirilir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüride bulunamaz.

(4) EYK, önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakılmaksızın savunma jürisini oluşturur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir.

(5) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru ve cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Öğrenciye jüri dışındaki katılımcılar soru soramaz.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar EABD/EASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ve ilgili programın enstitü bünyesinde açık olması şartıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans programına geçen öğrencinin tezsiz yüksek lisans programını tamamlaması için 1 yarıyıl ek süre verilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 31 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden bir ay içerisinde, üç kişiden oluşan jüri için tezinin beş adet, beş kişiden oluşan jüri için tezinin yedi adet basılı ve elektronik ortamda kaydedilmiş iki adet kopyasını (taşınabilir bellek),YÖK tarafından istenen diğer belge ve dokümanlarla birlikte tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eder. Tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. EYK talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD/EASD programının YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içerisinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Ulusal Tez Merkezine yüklenir.

(4) Diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır ve diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programları örgün öğretim yöntemiyle normal ve ikinci öğretim olarak veya uzaktan eğitim yöntemleriyle yürütülebilir.

(2) Uzaktan eğitimle yürütülen tezsiz yüksek lisans programlarının akademik, idari ve mali işlemleri enstitü tarafından; dersler, sınavlar ve ilgili hükümler YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde Kastamonu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülür.

Ders ve AKTS yükü

MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 75 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ve dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersine kayıt yaptırdığı yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en fazla üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Fakat öğrencinin lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler tezsiz yüksek lisans programı için ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(3) Bir öğrenci bir yarıyılda en fazla 45 AKTS ve dönem projesine kayıt olabilir.

(4) Örgün ve uzaktan eğitimle yürütülen tezsiz yüksek lisans programında başarısız olunan dersin tekrar alınması durumunda ilgili dönemde her bir ders için belirlenen ders ücreti tekrar ödenir.

Başarı denetlemesi

MADDE 34 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Süre

MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en fazla üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında EABD/EASD başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Proje çalışma konusu belirlenmesi, değiştirilmesi ve sonuçlandırılması

MADDE 37 – (1) Dönem projesine kayıt olan tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerinin danışman tarafından onaylanan proje konuları EABD/EASD aracılığıyla enstitüye bildirilir.

(2) Öğrenci, proje dersini tekrarlayacağı yarıyıl başında proje dersine tekrar kayıt olmak şartıyla proje konusu ve danışman değişikliği talebinde bulunabilir.

(3) Proje, danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bu karar danışman tarafından EABD/EASD aracılığıyla enstitüye tutanakla bildirilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 38 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenci, elektronik ortamda kaydedilmiş bir adet proje kopyası (taşınabilir bellek) ve ilgili belgeleri enstitüye teslim ederek mezuniyet işlemlerini başlatır. Mezuniyet tarihi projenin başarılı bulunduğunu gösterir belgenin danışmanı tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD/EASD programının YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Ayrıca diplomada mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır ve diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, müracaat ettikleri tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler EYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç

MADDE 39 – (1) Doktora programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme kabiliyeti kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Ders ve AKTS yükü

MADDE 40 – (1) Doktora programı; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci için toplam 21 kredi ve 240 AKTS’den az olmamak şartıyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü seminer dersi dahil zorunlu ve seçmeli en az sekiz ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmalardan oluşur.

(2) Bir öğrenci bir yarıyılda en fazla 45 AKTS derse kayıt olabilir.

(3) Doktora programı; lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci için 300 AKTS kredisinden az olmamak şartıyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü en az 15 ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur.

(4) Doktora programlarında; öğrenci, danışmanın görüşü, EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayıyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden alabilir. Öğrenci yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş ise en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş ise en fazla dört ders seçebilir.

(5) Öğrencinin lisans ve yüksek lisansta almış olduğu dersler doktora ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(6) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

Başarı denetlemesi

MADDE 41 – (1) Öğrencinin yeterlik sınavına girebilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3,00 olması gerekir. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencinin seminer dersi dâhil en az 60 AKTS kredilik dersi başarması, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencinin ise seminer dersi dâhil en az 120 AKTS kredilik dersi başarması gerekir.

Süre

MADDE 42 – (1) Doktora programı, kayıt olduğu programdan ders almamak şartıyla, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesiyle doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla ve ilgili programın enstitü bünyesinde açık olması şartıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans programına geçen öğrencinin tezsiz yüksek lisans programını tamamlaması için 1 yarıyıl ek süre verilir.

Tez danışmanı atanması ve danışman değişikliği

MADDE 43 – (1) EABD/EASD başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı olarak enstitüye önerir. Tez danışmanı EYK kararıyla kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(3) Doktora programlarında diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri ana bilim dalları hariç öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda görevlendirilecek ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(4) Danışman değişikliği; öğrencinin ve/veya danışmanın EABD başkanlığına gerekçeli başvurusu, EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile gerçekleşir. Danışmanlığını sürdürürken yurt dışına uzun süreli görevlendirilmiş öğretim üyesinin danışmanlığı altı aydan sonra sona erer. Öğrenci veya danışmanın talebi halinde danışman değişikliği altı aydan önce de yapılabilir.

(5) Öğretim üyeliğinden istifa eden, altı aydan fazla süreyle Üniversite dışında başka bir kurumda tam zamanlı görevlendirilen veya kadrosuyla Üniversite dışında kamu kurumlarına geçen öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer. Ancak tez aşamasındaki doktora öğrencileri için öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi halinde danışmanlık görevi, ilgili EABD/EASD başkanlığının gerekçeli görüşü ve EYK kararı ile devam edebilir.

(6) Yükseköğretim kurumları arasında yer değiştiren, yükseköğretim kurum üst kurullarında veya bilimsel araştırma kurumlarında görevlendirilen ya da emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları, talepleri halinde, süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

Yeterlik sınavı

MADDE 44 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, güz ve bahar dönemlerinde yeterlik sınavı başvurusunu EABD/EASD başkanlığı aracılığı ile enstitüye yapar. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Bu süreler içinde yeterlik sınavına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Yeterlik sınavları, danışmanın görüşü EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile beş kişilik doktora yeterlik sınav jürisi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda EYK karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin alanının uyumlu olması gerekir. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavlardan başarılı sayılmak için her iki sınavdan da 100 üzerinden en az 75 puan almış olmak gerekir.

(5) Sınav jürisi, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD/EASD başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içerisinde enstitüye yazılı tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan veya sınava girmeyen öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(7) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, EYK kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(8) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Bu nitelikteki öğrenci; danışmanının görüşü, EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayıyla yüksek lisans programına kayıt yaptırabilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 45 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanın görüşü, ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi (TİK) oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, biri öğrencinin tez danışmanı, biri EABD/EASD içinden ve biri dışından olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamaz.

(3) Tez önerisi savunma sınavı ile tez izleme sınavları söz konusu komite tarafından yapılır.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili EABD/EASD başkanlığının gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunma sınavı

MADDE 46 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır. Tez önerisi savunma sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere, sınav tarihinden 20 gün önce enstitüye danışmanı tarafından EABD/EASD aracılığıyla yazılı olarak bildirilir.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, EABD/EASD başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde ilgili form ve ekleri ile enstitüye bildirilir. Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, EYK kararı ile onaylanır.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir TİK atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan komiteye süresi içerisinde rapor sunmayan veya sınava girmeyen öğrencinin tez önerisi reddedilmiş sayılır.

(5) Doktora tez önerisi savunma sınavları; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

Tez izleme sınavları

MADDE 47 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Belirlenen dönemlerde tez izleme komitesi toplantısının yapılmaması durumunda öğrenci başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Tez önerisi Ocak-Haziran ayları arasında kabul edilen öğrenci birinci tez izleme sınavına Temmuz-Aralık ayları arasında, tez önerisi Temmuz-Aralık ayları arasında kabul edilen öğrenci ise birinci tez izleme sınavına Ocak-Haziran ayları arasında girer.

(3) Öğrenci tez izleme sınavı tarihinden en az bir ay önce tez izleme komitesi üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

(4) Tez izleme sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere sınav tarihinden on gün önce EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(5) Tez izleme sınavı sonucunda öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilerek ilgili form ve ekleri EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla enstitüye iletilir.

(6) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen veya enstitüye üç gün içinde tez izleme komitesi tarafından onaylanmış form ve eklerini sunmayan öğrencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır.

(7) Tez izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak tez izleme sınavına katılmayarak üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden tez izleme sınavları sonucunda tezin konusuna bağlı kalınarak tez adında tez izleme komitesinin onayı EYK kararı ile değişiklik yapılabilir.

(9) Tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu ve EYK tarafından kabul edildiği hallerde, tez önerisi en geç altı ay içerisinde tekrar verilir. Bu durumda, tez önerisi ile ilgili süreç tekrarlanır.

(10) Başarısızlıktan dolayı danışmanı değişen veya TİK tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci yeni bir tez önerisi ve en az üç tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.

Doktora tezinin sonuçlanması

MADDE 48 – (1) Öğrenci, tezini Senato tarafından kabul edilen lisansüstü tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazarak danışmanına sunar.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci, tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Tezin savunulabilir olduğuna ilişkin danışmanı tarafından doldurulan tez ön inceleme formu ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç başarılı TİK raporu sunmuş olması gerekir.

(4) Öğrencinin Senatonun belirlediği esaslara göre doktora yayın ve/veya proje koşullarını sağlaması gerekir.

(5) Öğrenci, tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

Tez savunma jürisi

MADDE 49 – (1) Jüri, danışmanın önerisi, ilgili EABD/EASD başkanlığının teklifi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda EYK karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(2) EYK, önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakmaksızın savunma jürisini oluşturur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir.

Tez savunma sınavı

MADDE 50 – (1) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken on beş gün, en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(2) Danışman ve jüri üyeleri rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tezi EYK’ya gönderir.

(3) Tez savunma sınavı, EYK tarafından belirlenen tarih ve saatte öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(5) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, dinleyicilere kapalı olarak, tez çalışmasını salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı ile değerlendirir. Jüri üyeleri tarafından hazırlanan jüri değerlendirme raporları ile birlikte tez savunma tutanağı tez savunma sınavını izleyen üç gün içerisinde ilgili EABD/EASD aracılığıyla enstitüye teslim edilir.

(6) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla altı ay süre tanınır. Öğrenci düzeltilmiş tezini danışman önerisi, EABD/EASD başkanlığının teklifi ve EYK kararı ile belirlenen sınav tarihinde aynı jüri önünde yeniden savunur.

(8) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan veya tez savunma sınavı sonunda tezi reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora diploması

MADDE 51 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını EABD/EASD aracılığıyla enstitüye gönderir. Enstitü tarafından söz konusu teze ilişkin intihal ile ilgili son kontroller yapılır, kurallara uyulmaması halinde bundan doğacak sorumluluk ile benzerlik oranında ve benzer olan kısımların düzeltilmesi konusundaki tüm sorumluluk öğrenci ve tez danışmanına aittir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az iki kopyasını ve elektronik ortamda kaydedilmiş iki kopyasını (taşınabilir bellek) ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder. EYK kararı ile öğrenci doktora derecesi almaya hak kazanır.

(3) EYK, talep edilmesi halinde, tezin teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Doktora diploması üzerinde öğrencinin tamamlamış olduğu EABD/EASD programının onaylanmış adı yer alır.

(5) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri üyeleri tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(6) Öğrenciye diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir.

(7) Tezin tesliminden itibaren üç ay içerisinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Ulusal Tez Merkezine yüklenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

Sanatta yeterlik çalışması

MADDE 52 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır. Bu programın amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapmayı ve sanat/tasarım dalında yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmayı ve öğrencinin kendi disiplini içerisindeki temel konularda yeterlik sahibi olmasını sağlamaktır. Sanatta yeterlik programı sonunda hazırlanacak olan tezin ve birlikte sunulacak olan sergi, bireysel icra, konser, resital, gösteri, performans, temsil gibi uygulamalı çalışmaların; sanat/tasarım dalına yenilik getirme ve/veya yeni bir sanatsal yöntem geliştirme ve/veya bilinen bir sanatsal yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak şartıyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 (iki yüz kırk) AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az on beş ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 (üç yüz) AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Sanatta yeterlik programı ile ilgili olarak bu bölümde yer almayan hususlarda, bu Yönetmeliğin doktoraya ilişkin hükümleri uygulanır.

Danışman atanması

MADDE 53 – (1) EABD/EASD başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri EYK kararı ile kesinleşir.

(2) Danışmanın öğrencinin programı içinde ne zaman atanacağı Senato tarafından belirlenir. Ancak danışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.

(4) Danışman, nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Süre

MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik tezinin sonuçlanması

MADDE 55 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur. Öğrencinin savunma sınavına girebilmesi için Senato tarafından belirlenen sanatta yeterlik yayın şartlarını sağlaması gerekir.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken on beş gün en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru ve cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, EABD/EASD başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 56 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az iki kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Ulusal Tez Merkezine yüklenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 57 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için gerekli koşullar Senato tarafından belirlenir.

Programlar, sınavlar ve değerlendirme

MADDE 58 – (1) EABD/EASD lisansüstü öğretim planları, lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senato tarafından kararlaştırılan asgari muhtevaya uymak şartı ile enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.

(2) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(3) EK tarafından onaylanan dersler içinden öğrencilerin hangi dersleri alacağına, öğrenci ile birlikte danışmanı karar verir. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, EABD/EASD başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

(4) Yükseköğretim Kurulu tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü programlar Rektörlüğün bulunduğu il dışında sürdürülemez.

(5) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(6) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup, bu uzmanlık eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Tebligat

MADDE 59 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda enstitü tarafından yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler, ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya sonra yazılı bildirimle değiştirilen posta ve elektronik posta adresine yollanmak suretiyle tebliğ edilir.

(2) Üniversite Öğrenci Lisansüstü Bilgi Sistemine yapılan kayıtlar öğrenciye tebliğ yerine geçer.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 61 – (1) 30/7/2017 tarihli ve 30139 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kastamonu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 58 inci maddesinin beşinci fıkrası uygulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.