13 Ocak 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31363

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ FİZİK MÜHENDİSLERİ

ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/2/2005 tarihli ve 25727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Fizik mühendisi, Nükleer Enerji Mühendisi ve Matematik Mühendisi” ibaresi “Fizik Mühendisi, Nükleer Enerji Mühendisi, Matematik Mühendisi, Optik ve Akustik Mühendisi” olarak; (g) bendinde yer alan “Fizik Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği ve Matematik Mühendisliği” ibaresi “Fizik Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Optik ve Akustik Mühendisliği” olarak; (i) bendinde yer alan “Fizik Mühendisliğinin, Nükleer Enerji Mühendisliğinin ve Matematik Mühendisliğinin” ibaresi “Fizik Mühendisliğinin, Nükleer Enerji Mühendisliğinin, Matematik Mühendisliğinin, Optik ve Akustik Mühendisliğinin” olarak; (s) bendinde yer alan “Serbest Fizik, Nükleer Enerji ve Matematik Mühendisliği” ibaresi “Serbest Fizik, Nükleer Enerji, Matematik, Optik ve Akustik Mühendisliği” olarak, aynı bentte yer alan “Sorumlu Fizik, Nükleer Enerji ve Matematik Mühendislerinin” ibaresi “Sorumlu Fizik, Nükleer Enerji, Matematik, Optik ve Akustik Mühendislerinin” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.            

“ş) Fizik Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Optik ve Akustik Mühendisliği eğitim ve öğretimi yapan kuruluşlarla iş birliği yaparak, güncel koşulların ve Ülke yararının gerektirdiği nitelik ve nicelikte Fizik Mühendisi, Nükleer Enerji Mühendisi, Matematik Mühendisi, Optik ve Akustik Mühendisleri yetiştirilmesi için her türlü girişimde, öneri ve katkıda bulunmak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde yer alan “Fizik Mühendisi, Nükleer Enerji Mühendisi ve Matematik Mühendisi” ibaresi “Fizik Mühendisi, Nükleer Enerji Mühendisi, Matematik Mühendisi, Optik ve Akustik Mühendisi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“o) Onur üyeliği adaylarını onamak veya onur üyeliğine son vermek,    

ö) Fahri üyelik adaylarını onamak veya fahri üyeliğine son vermek.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Fizik Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği ve Matematik Mühendisliği” ibaresi “Fizik Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Optik ve Akustik Mühendisliği” olarak; (r) bendinde yer alan “göndermek” ibaresi “bildirim yapmak” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 112 nci maddesinde yer alan “Fizik Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği ve Matematik Mühendisliği” ibaresi “Fizik Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Optik ve Akustik Mühendisliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 113 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Fizik Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği ve Matematik Mühendisliği” ibaresi “Fizik Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Optik ve Akustik Mühendisliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.