13 Ocak 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31363

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

AV VE YABAN HAYVANI ÜRETME YERİ VE İSTASYONLARI İLE KURTARMA

MERKEZLERİNİN KURULUŞU, YÖNETİMİ VE DENETİMİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/11/2004 tarihli ve 25656 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Av ve Yaban Hayvanı Üretme Yeri ve İstasyonları ile Kurtarma Merkezlerinin Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmeliğin EK 7’sinin “b) Alan belirleme” bölümünün (6) numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6) Kanatlı av ve yaban hayvanları için en az 50 ha, memeli av ve yaban hayvanları için en az 500 ha büyüklüğündeki alanlar”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.