11 Ocak 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31361

YÖNETMELİK

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden:

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 24/9/2019 tarihli ve 30898 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin altıncı fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Tek ders sınavı: Devam şartını sağladığı tek bir dersten FF alarak başarısız olduğu için mezun olamayan öğrencilere yapılan sınavdır. Tek ders sınav hakkı öğrencilik süresince bir kez kullanılır. Öğrencilerin, bu sınava girebilmeleri için birim kurulu tarafından belirlenen zorunlu stajlar ile ilgili tek ders haricindeki tüm derslerini başarı ile tamamlamaları ve birime dilekçe ile başvurmaları gerekir. Tek ders sınavları, yarıyıl sonu sınavları veya yaz okulu notlarının kesinleşmesinden sonra yapılır. Tek ders sınavında alınan puan, Ölçme ve Değerlendirme Uygulama Esaslarına göre harfli nota çevrilir. Tek ders sınavında başarısızlık halinde ders, tekrar alınır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi ön lisans ve lisans programlarındaki öğrencilerin, başarı durumlarının değerlendirilmesi, Senato tarafından belirlenen Ölçme ve Değerlendirme Uygulama Esaslarına göre gerçekleştirilir.

(2) Harfle ilan edilen başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

Sözel                      Harf Notu           Ağırlık Katsayısı

Pekiyi                          AA                          4,00

İyi-Pekiyi                    BA                          3,50

İyi                                BB                          3,00

Orta-İyi                       CB                          2,50

Orta                             CC                          2,00

Şartlı Geçer                 DC                          1,50

Şartlı Geçer                 DD                          1,00

Başarısız                      FF                           0,00

Devamsız                    DZ                          0,00

Muaf                            M                              -

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasındaki notlardan;

a) AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

b) DC ve DD notunu alan öğrencinin bu dersi/dersleri, mezuniyet GNO’su 2,00 ve üzerinde ise başarılı; 2,00’ın altında ise başarısız sayılır.

c) FF notu başarısız öğrenciye verilir. FF notu alan öğrenci bu dersi verildiği ilk yarıyılda tekrarlar.

ç) M notu, muaf olunan dersler için kullanılır ve GNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.

d) DZ notu, GNO hesabında FF notu işlemi görür. DZ ile değerlendirilen ders verildiği ilk yarıyılda tekrar alınır.

(4) Başarı notları ilan edildikten sonra, itiraz veya başka bir nedenle yapılan değişiklikler, o dersin daha önce yapılmış olan istatistiksel dağılımına yansıtılmaz.

(5) İlgili yönetim kurulunca gerekli görülürse, gerekçesi ile birlikte bir dersin başarı durumunun yeniden değerlendirilmesine veya sınavın yeniden yapılmasına karar verilebilir.

(6) Uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında veya yabancı uyruklu öğrenci statüsünde Üniversiteye kaydolan öğrencilerin başarı değerlendirmelerinde Senato tarafından farklı esaslar belirlenebilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

24/9/2019

30898

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

18/9/2020

31248