11 Ocak 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31361

YÖNETMELİK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İLERİ MALZEME TEKNOLOJİLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İleri Malzeme Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İleri Malzeme Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, meslek yüksekokulu, araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı birimleri,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İleri Malzeme Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında malzeme teknolojileri ile ilgili akademik, Üniversite-sanayi ve/veya Üniversite kamu iş birlikleri oluşturarak özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası araştırma, uygulama çalışmaları yapmak, danışmanlık yapmak, eğitim vermek, ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, konferans ve paneller düzenlemek.

b) Malzeme teknolojileri ile ilgili yeni gelişmelerin takibi ve uygulaması için yurt içi ve yurt dışındaki kurumlar ile iş birliği yapmak,  projeler üreterek bilimsel araştırmalar yapmak ve bunların yayımlanmasını sağlamak.

c) Malzeme teknolojileri ile ilgili yeni ürün ve teknolojilerini, sanayi ve kamu ihtiyaçları doğrultusunda iş birliği ve/veya ihtiyaçların giderilmesi ile ilgili Ar-Ge çalışmaları geliştirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Uygulamalı çalışmalar yapmak, araştırmalar yapmak, projeler üretmek, araştırmacı yetiştirmek, bilimsel yayın yapmak, yapılan araştırmaları desteklemek.

b) Ülkemizin öncelikli alan hedefleri doğrultusunda Üniversite birimleri ve Üniversite dışı araştırmacıların ortak kullanabileceği uygulama ve araştırma altyapı ve sistemleri oluşturmak.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içinde ve yurt dışında faaliyetlerde bulunan akademik kuruluşlar, araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör ile iş birliği yapmak, bu kurumlara danışmanlık veya test belgesi vermek.

ç) Toplumun ihtiyacı olan direkt ve dolaylı alanlar ile ilgili çalışmalar yapmak, resmî ve özel, gerçek ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti veya eğitim vermek.

d) Üniversitede konu ile ilgili uygulama, ödev, bitirme tezi, proje, araştırma, yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapılmasını ve sonuçlarının yayımlanmasını sağlamak.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslara, seminerlere, sempozyumlara, çalıştaylara, fuarlara ve diğer bilimsel toplantılara katkı sağlamak veya bunları düzenlemek ya da bunların düzenleme kurullarında yer almak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren mevcut merkez ve birimleri desteklemek.

g) Sanayi ve kamu birimleri ile ilgili tematik alanda ürün ve sistemler geliştirmek.

ğ) Sanayi ve kamu birimleri ile ilgili tematik alanda prototip ürün ve sistemler geliştirmek.

h) Ar-Ge ürünlerinin geliştirilmesi ve sanayileşmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek.

ı) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında belirli miktarı geçmemek ve Ar-Ge çalışmaları kapsamında kalmak kaydı ile Ülkemizin ihtiyaç duyduğu kritik ürünlerin üretimini ve/veya geliştirilmesini sağlamak.

i) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında belirli miktarı geçememek ve Ar-Ge çalışmaları kapsamında kalmak kaydı ile Ülkemizin sanayisinin ihtiyaç duyduğu ürünlerin üretimini ve/veya geliştirilmesini sağlamak.

j) Üniversitenin ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlerin üretilmesine destek olmak.

k) Ulusal ve çok uluslu projeler hazırlama, hazırlanmış projelerde ortak olarak yer almak.

l) Merkezin amaçları doğrultusunda Yönetim Kurulunun kararına bağlı olarak Ar-Ge çalışmaları yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Süresi biten Müdür aynı yöntemle tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer .

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

(4) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.

b) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

c) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun uygun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

ç) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere, her türlü çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturmak, çalışma ve faaliyetleri yönlendirmek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yaparak amaca uygun ön çalışmalar yapmak ve ortak projeler geliştirmek ve üretmek.

e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun toplantı gündemlerini belirlemek; Merkezin hazırladığı araştırma, uygulama ve çalışma plan ve projelerini değerlendirmek üzere Danışma Kuruluna sunmak.

f) Gerektiğinde Danışma Kurulunun toplanma çağrısını yapmak ve Danışma Kurulu toplantılarına ilgilileri davet etmek.

(5) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür tarafından önerilen, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu Müdürün daveti üzerine toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır. Oy eşitliği durumunda Müdürün oyunun içinde olduğu karar esas alınır.

(3) Yönetim Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeret belirtmeden katılmayan üyenin görevi, görevlendirildiği usulle sonlandırılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin her türlü çalışmaları ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlarını görüşmek, karara bağlamak ve uygulanmasını sağlamak.

b) Müdür tarafından hazırlanan konularda; ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliğine yönelik ön çalışmalar ve ortak proje önerilerini değerlendirerek karara bağlamak, onay gerektirenleri Rektöre sunmak.

c) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.

ç) Yıllık faaliyet raporlarını görüşerek kabul etmek.

d) Merkeze bağlı birim ve işletmelerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen düzenlemeleri hazırlamak ve Rektöre sunmak.

e) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

f) Merkez elemanlarının; eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

g) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

ğ) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

h) Müdürün, Merkezin yönetimiyle ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Üniversitenin veya istekleri halinde; diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna, Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirme yapmak ve istişarî nitelikte görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükümleri uyarınca Müdürün önerisi üzerine Rektörün görevlendireceği personel tarafından karşılanır.

Demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen/Merkezin yer aldığı projeler kapsamında alınan her türlü teknik cihaz, ekipman ve demirbaşlar, proje bitiminde Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.