10 Ocak 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31360

YÖNETMELİK

İstanbul Atlas Üniversitesinden:

İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ile öğrenci kayıtları ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin o derse ilişkin hedeflenen öğrenme kazanımlarına ulaşabilmek için dersle ilgili olarak yaptıkları tüm pratik çalışmalar, seminerler, alan çalışmaları, bireysel çalışmalar, sınavlar gibi ders saati içinde ve ders saati dışındaki tüm iş yükünün sayısal değerini,

b) Dekan: İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

c) Ders kurulu: Konu bütünlüğünü sağlamak amacıyla aynı program içinde verilen teorik ve uygulamalı derslerin bütününü,

ç) Ders yılı: En az otuz iki haftadan oluşan bir eğitim yılını,

d) Eğitim Komisyonu: Üyeleri Dekan tarafından oluşturulan ve bütün sınıflar içerisindeki koordinasyondan, eğitim-öğretim planlarından, sınav ve stajların inceleme ve uygulanmasından sorumlu komisyonu,

e) Entegre sistem: Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf derslerinin anabilim dallarına göre verilmeyip konulara ve sistemlere göre verilmesiyle uygulanan Tıp Fakültesi eğitim-öğretim modelini,

f) Fakülte Kurulu: İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

g) Fakülte Yönetim Kurulu: İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

ğ) Fakülte: İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesini,

h) Genel not ortalaması (GNO): Her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının ders kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam ders kredisine bölünmesi yolu ile bulunacak değeri,

ı) Genel sınav (final): Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda yıl boyunca alınan bütün ders kurulları konularını kapsayan ve yılsonunda yapılan sınavı,

i) İntörnlük-aile hekimliği dönemi: Altıncı sınıfta klinik, poliklinik ve gerekli laboratuvar uygulamalarını içeren on iki aylık eğitim-öğretim sürecini,

j) Koordinatör: Fakültenin eğitim ve öğretiminin, amaç ve hedefler doğrultusunda uygulanması ve denetlenmesi için Dekan tarafından görevlendirilen sorumlu öğretim üyesini,

k) Kurul başarı puanı: Ders kurulları puan ortalamasının %60’ı ile kurul genel sınav puanının %40’ının toplamından elde edilen puanı,

l) Kurul sınavı: Birinci, ikinci, üçüncü yıllarda yıl içerisinde okutulan ders kurullarının bitiminde her ders kurulu için yapılan sınavı,

m) Mütevelli Heyet: İstanbul Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

n) Rektör: İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörünü,

o) Senato: İstanbul Atlas Üniversitesi Senatosunu,

ö) Sınıf koordinatörü: Dekan tarafından görevlendirilmiş, sorumlu oldukları senenin eğitim ve öğretiminin amaç ve hedefleri doğrultusunda planlanması ve uygulanmasından sorumlu öğretim üyesini,

p) Staj sınavı: Dördüncü ve beşinci yıllarda görülen her bir stajın bitiminde yapılan sınavı,

r) Staj: Dördüncü ve beşinci sınıfta Üniversitenin Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi ile Üniversitenin uygun gördüğü diğer merkez ve kliniklerde değişik sürelerde ve değişik kliniklerde yapılan klinik eğitim ve uygulamalarını,

s) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Atlas Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ş) Üniversite: İstanbul Atlas Üniversitesini,

t) Yarıyıl not ortalaması (YNO): İlgili yarıyılda alınmış olan her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının ders kredisi ile çarpılıp toplanması ile elde edilen sayının ilgili yarıyılda alınan toplam ders kredisine bölünmesi yolu ile bulunacak değeri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul-Kayıt Koşulları

Kontenjanlar

MADDE 5 – (1) Fakülteye kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci sayısı her yıl Senato önerisi üzerine Mütevelli Heyeti onayı ve Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.

Öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Fakülteye öğrenci kabulü ÖSYM tarafından düzenlenen sınav sonuçlarına ve YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Üniversiteye kayıt

MADDE 7 – (1) Fakülte programına kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci adayları, YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre ilan edilen süreler içinde, ÖSYM ve Üniversite tarafından belirlenip duyurulan belgeler ile e-Devlet üzerinden veya şahsen ya da noter onaylı vekâlete sahip yasal vekili aracılığıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuruları ile kayıt yaptırabilirler.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu, ikametgâhı ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Ancak, ilgili kurumların internet sayfalarından sorgulama yapılamaması durumunda adaydan gerekli belgeler istenir. Belgelerinde eksiklik, tahrifat ya da sahtelik bulunan öğrencilerin kayıtları iptal edilir. Bu kişiler, mezun olsalar dahi kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenim ücretleri geri verilmez.

(3) Aynı anda ve aynı düzeyde başka bir örgün yükseköğretim kurumuna kayıtlı olduğu ve/veya kayıt için gerekli şartları taşımadığı anlaşılanların kaydı yapılmaz, yapılmış ise silinir.

Yurt dışından öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Fakülteye yurt dışından öğrenci kabulü, YÖK’ün ilgili mevzuatı, Üniversitenin ilgili yönergeleri ve Senato kararları çerçevesinde yürütülür.

Yatay geçiş yolu ile kayıt

MADDE 9 – (1) Kurum içi ya da kurumlar arası yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim

Öğrenim süresi

MADDE 10 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıtlı oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi altı yıl olan tıp programını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir. Yatay geçiş eğitiminin usul ve esasları ile azami öğrenim süreleri, Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre belirlenir.

(2)  Kayıt dondurma süresi, öğrenim süresinden sayılmaz.

(3) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar öğrenim süresine dâhildir.

(4) Öğrencilerin, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunarak burslu veya burssuz, yurt içi/yurt dışı eğitim, staj, araştırma, bilgi görgü arttırmak gibi imkânların doğması durumunda Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile en fazla bir yıla kadar izin verilebilir. Bu izinler, öğretim süresine dâhil olup bu konudaki başvuruların ders ekleme-silme süresinin sonuna kadar yapılması gerekir. Bu öğrenciler de öğrenim ücretinin tamamını ödemekle yükümlüdürler.

Akademik yıl

MADDE 11 – (1) Fakültenin eğitim-öğretim süresi, her biri en az 32 haftadan oluşan bir ders yılını kapsayan toplam altı ders yılından oluşur ve entegre (tümleşik) sistem uygulanır. Fakülte Kurulu, gereken hallerde eğitim-öğretim sürelerinin uzatılması ve ders kurullarının sürelerinin değiştirilmesi konularında Senatoya öneri sunabilir.

Akademik takvim

MADDE 12 – (1) Akademik takvim, akademik yıla ilişkin kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetleri kapsar ve Fakülte Kurulu tarafından hazırlanır ve Senatonun onayıyla uygulamaya konur.

(2) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek deprem, salgın, savaş, seferberlik, terör ve benzeri olağan dışı durumlarda ve bunların etkisinin devam ettiği süreçlerde; eğitim ve öğretimin devamının sağlanabilmesi ve öğrenci mağduriyetlerinin önlenebilmesi amacıyla, eğitim-öğretime ilişkin esas ve sürelerde değişiklik yapmaya, yeni kararlar almaya Senato yetkilidir.

Eğitim-öğretim dili

MADDE 13 – (1) Eğitim-öğretim dili Türkçedir. Senatonun önerisi, Mütevelli Heyetin kararı ve YÖK onayı ile yabancı dille eğitim-öğretim yapılmasına karar verilebilir. Yabancı dille eğitim yapılması halinde ÖSYM kılavuzunda belirtilir.

(2) Eğitim-öğretim dili Türkçe olan programlarda yabancı dille ya da eğitim-öğretim dili yabancı dil olan programlarda Türkçe ders açılmasına 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Senato karar verir.

İsteğe bağlı hazırlık

MADDE 14 – (1) Fakülteye kayıt yaptıran tüm öğrenciler isteğe bağlı olarak 1 yıl süreli İngilizce hazırlık sınıfına devam edebilirler. İsteğe bağlı İngilizce hazırlık okumak isteyen öğrenciler de yabancı dil seviye tespit sınavına girmek zorundadır. İsteğe bağlı hazırlık ücrete tabidir.

Eğitim-öğretim planı

MADDE 15 – (1) Her yıl bahar dönemi sonunda, gelecek akademik yılın eğitim-öğretim programı, ders kurulu başkanları ile birlikte, sınıf koordinatörlerince hazırlanıp, Eğitim Komisyonunda değerlendirildikten sonra Dekanlığa sunulur. Fakülte Kurulu tarafından onaylandıktan sonra Senatonun onayına sunulur.

(2) Eğitim-öğretim planlarında haftalık dersler, ders saatleri, uygulama/laboratuvar saatleri, kredisi ile AKTS kredileri belirtilir.

(3) Her yarıyıl en az 30 AKTS kredisinden oluşur, mezun olabilmek için en az 360 AKTS kredisinin tamamlanması gerekir. Fakültede tıp doktorluğu eğitim-öğretimi aşağıda belirtilen üç kademede yapılır:

a) Temel ve klinik tıp bilimleri dönemi: I., II. ve III. sınıflarda temel tıp ve klinik bilimler öğretiminin ilk kademesini oluşturan ağırlıklı olarak teorik ders ve laboratuvar uygulamalarının olduğu eğitim-öğretim dönemidir.

b) Uygulamalı klinik tıp bilimleri dönemi: IV., V. ve VI. sınıflarda klinik tıp bilimlerinde uygulamalı hastane eğitim-öğretimine dayalı stajlardan oluşan dönemdir.

c) İntörnlük-aile hekimliği dönemi: VI. sınıfı kapsayan klinik tıp bilimlerinde eğitim sorumlusu gözetiminde hasta tanı ve tedavisine bizzat katılarak 12 ay süren eğitim-öğretim dönemidir.

(4) Senato tarafından uygun görülen bazı dersler yalnız uzaktan öğretim yoluyla veya uzaktan-örgün öğretim karma şekilde verilebilir.

(5) Tamamen veya kısmen uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerin ölçme faaliyetlerinin elektronik ortamlardan hangi oranlarda ve nasıl uygulanacağı ile sınavlarda alınacak güvenlik önlemleri Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkelere uygun olarak Senato tarafından tespit edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Koordinatörlükler, Akademik Danışman

Koordinatör

MADDE 16 – (1) Koordinatör, Dekan tarafından görevlendirilen öğretim üyesidir. Koordinatör, Fakültenin eğitim ve öğretim hedeflerine amaçları doğrultusunda uygulanmasını sağlar ve denetler. Koordinatör görevi başında olamadığı zamanlarda yerine dekan yardımcısı vekâlet eder.

Koordinatörün görevleri

MADDE 17 – (1) Koordinatör, sınıf koordinatörleriyle birlikte programların entegre (tümleşik) sisteme uygun bir şekilde hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.

(2) Ders kurulu başkanları ile birlikte ilgili ders kurullarının bütünlük ve uyum içinde yürütülmesini denetler.

(3) Sınav görevlendirmelerini hazırlar, sınavların aksamadan yürütülmesini sağlar.

Sınıf koordinatörleri

MADDE 18 – (1) Dekan tarafından her sınıf için Fakülte öğretim üyeleri arasından bir sınıf koordinatörü görevlendirilir.

Sınıf koordinatörlerinin görevleri

MADDE 19 – (1) Sınıf koordinatörü sorumlusu olduğu sınıfın akademik takvimini uygular. Sorumlusu olduğu sınıfın programının bütünlüğünü ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

(2) Her ders kurulu sonunda öğretim üyesi ve öğrencilerden gelen geri bildirimleri değerlendirerek Eğitim Komisyonu Kuruluna bilgi verir.

(3) Ders kurulu sınavları, staj sınavları, mazeret sınavları, genel sınav ve bütünleme sınavlarının hazırlanmasında ders kurulu başkanları ile işbirliği yaparak uygulamayı sağlar.

(4) Sorumlusu olduğu sınıfın öğrencilerinin sorunlarının çözümlenmesine yardımcı olur.

Eğitim Komisyonu

MADDE 20 – (1) Dekanın başkanlığında dekan yardımcıları, Dekan tarafından seçilen koordinatör ve sınıf koordinatörlerinden oluşur. Komisyon üyeleri 3 yıl süreyle görev yapar.

(2) Eğitim Komisyonu, her yarıyıl başlamadan en az dört hafta önce ve her yarıyıl bitiminden bir hafta sonra toplanır.

(3) Eğitim Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Her akademik yılda anabilim dallarının görüşleri doğrultusunda eğitim-öğretim ve sınavların genel planlamasını yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

b) Fakültede tüm eğitim ve öğretimin, Fakültenin akademik takvimi ile uyumlu olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

c) Her bahar yarıyılında, bir sonraki akademik yılın akademik takvimini hazırlayarak Fakülte Kuruluna sunmak.

ç) Yapılan tüm öğrenci sınavlarının sonuçlarını her sınavdan sonra incelemek, başarı ve/veya başarısızlık nedenlerini saptamak ve bunları rapor halinde Dekanlığa sunmak.

d) Her akademik yılın sona ermesinden sonraki bir ay içinde o akademik yıla ait değerlendirmeleri yapmak ve sonuçları bir rapor halinde Dekanlığa sunmak.

e) Zorunlu durumlarda eğitim ve öğretimdeki aksamaları önlemek üzere programda değişiklik önerisini Dekanlığın onayına sunmak.

f) Hedeflenen eğitim kalitesine ulaşmak için gereken değişiklikler ve ders eğitim araçları ile bunların alt yapısı hakkındaki görüş ve önerileri Dekanlığa sunmak.

g) İlgili mevzuatta yapılması gereken değişiklikler konusunda görüş ve önerileri belirlemek.

ğ) Devamsızlık veya başka nedenlerle ilişiği kesilme durumuna gelen öğrenciler hakkındaki bilgileri Dekanlığa ulaştırmak.

h) Dekanın eğitim ve öğretimle ilgili olarak istediği diğer çalışmaları yapmak, gerektiğinde görüş bildirmek ve anabilim dalları ile koordinatörlerin görüşlerini aktarmak.

Akademik danışman

MADDE 21 – (1) Tıp Fakültesinde öğrenim gören her öğrenciye, öğrencinin akademik durumunu izlemek ve akademik konularda rehberlik etmek amacıyla Dekanlık tarafından bir akademik danışman atanır.

Devam durumu

MADDE 22 – (1) Ders kurullarındaki laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, saha ve klinik çalışmaları gibi uygulamalı derslere ve teorik derslere devam zorunludur.

(2) Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda ilgili ders kurulunda yer alan toplam teorik derslere %70 devam sağlamadığı belirlenen öğrenci ilgili ders kurulu kapsamında yapılan teorik sınava giremez. Ders kurulunda yer alan herhangi bir anabilim/bilim dalı pratiğinde %80 devam sağlamadığı belirlenen öğrenci, o ders kurulu sınavı kapsamında yapılan ilgili anabilim/bilim dalı pratik sınavına giremez.

(3) Dördüncü, beşinci ve altıncı sınıftaki stajların her birinin %20 ve fazlasına mazeretli olsa dahi katılmayan öğrenci, o stajdan başarısız kabul edilir ve stajı tekrarlar. %20’den az olan devamsızlık anabilim dalı tarafından mesai dışı saatlerde öğrenciye telafi ettirilir.

Kurul dışı dersler

MADDE 23 – (1) Ders kurulları dışında kalan bütün dersler kurul dışı dersler olarak adlandırılır. Bu dersler zorunlu ve seçmeli olarak gruplandırılır. Zorunlu derslerden Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili dersleri birinci veya ikinci dönemde okutulur. İngilizce dersleri ise birinci dönemde zorunludur. Seçmeli dersler, Üniversitede açılmış olan seçmeli ders havuzundan seçilir.

(2) Bütün dönemlerde Fakülte Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile kurul dışı ek ders/dersler konulabilir ve bunlar zorunlu veya seçmeli ders olarak okutulabilir.

(3) Bu dersler, Senato tarafından uygun görülmesi halinde, sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebileceği gibi bazı dersler hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.

(4) Öğrenci açılan seçmeli derslere ve Üniversite ortak zorunlu derslerine belirlenmiş olan kurallar çerçevesinde kayıt olmak zorundadır. Bu dersler yarıyıl esasına göre yapılır ve öğrenciler tarafından açıldığı yarıyılda alınması gerekir. Bu dersler Üniversite tarafından merkezi olarak planlanır, eğitimi ve sınavları yapılır.

Sınavların şekli ve uygulaması

MADDE 24 – (1) Sınavlar teorik (sözlü, yazılı -test veya klasik- veya hem sözlü hem yazılı) ve pratik (sözlü, yazılı veya hem sözlü hem yazılı) olarak yapılabilir. Bu sınavların ne şekilde yapılacağı anabilim dalları ve eğitim komisyonu tarafından birlikte düzenlenir. Bir ders veya ders kurulunun teorik ve pratik sınavları birlikte değerlendirilir. İntörnlük sınıfı hariç teorik sınav yapılması zorunludur. Ders kurulu sınavlarında ders kurulunu oluşturan anabilim/bilim dalına ait teorik ve pratik ders ağırlıklarına göre soru sorulur. Staj sonu ve staj sonu bütünleme sınavları pratik ve/veya teorik; yazılı ve/veya sözlü olarak ilgili anabilim dalı tarafından yapılır.

(2) Sınav programı akademik takvim çerçevesinde Dekanlık tarafından belirlenir ve ilan edilir. Dini ve millî bayramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir. Sınav tarihleri ilan edildikten sonra değiştirilemez. Ancak zorunlu hallerde Fakülte Yönetim Kurulu tarafından sınav tarihinden en az 3 gün önceden ilan edilmek koşulu ile değiştirilebilir. Sınav kuralları Eğitim Komisyonu tarafından belirlenir.

(3) Öğrenciler, bütün sınavlar için önceden ilan edilmiş yer, gün ve saatte bulunmak zorundadır. Öğrenci, girmeye hak kazandığı halde Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmaksızın girmediği sınavdan başarısız sayılır ve sıfır notu ile değerlendirilir. Öğrencinin girme hakkının olmadığı bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa dahi bu not geçersizdir ve iptal edilir. Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden veya yardım ettiği belirlenen öğrenci hakkında disiplin soruşturması açılır. Soruşturma sonucunda sınavlarda kopya çektiği, kopyaya teşebbüs ettiği veya yardım ettiği belirlenen öğrenci o sınavdan başarısız sayılır ve sıfır notu ile değerlendirilir.

(4) Her sınavın sonuç ve belgeleri, o sınav tarihinden itibaren en geç on gün içinde Dekanlığa teslim edilir. Sınav sonuçları Dekanlığın belirlediği yöntemle ilan edildiği anda kesinleşir. Sınav sonuçları hakkındaki itirazlar, sonuçlar ilan edildikten sonra en geç beş iş günü içerisinde, yazılı olarak öğrencinin kendisi tarafından Dekanlığa yapılır. Bu itirazlar, ilgili ders kurulundan Dekanlığın belirleyeceği üç öğretim üyesi tarafından maddi hata yönünden yeniden incelenir. Dekanlık itiraz sonuçlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Yönetim Kurulu kararı ile iletir.

(5) Tüm staj devamlarını tamamlamış ve bir staj hariç tüm staj sınavlarından başarılı olmuş olan öğrenci intörnlüğe başlayabilir ancak başarısız olduğu staj için en yakın tarihte yapılacak bütünleme sınavına katılmakla yükümlüdür. Öğrencinin, bu sınavdan başarısız olması halinde stajı tekrarlaması zorunludur.

(6) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş mazeret hakkı olmaksızın kurul sınavına katılmayan öğrencinin girmediği kurul sınavı notu sıfır olarak kabul edilir ve kurul sınavları not ortalaması bu nota göre hesaplanır.

Notlar ve başarı değerlendirme

MADDE 25 – (1) Başarının değerlendirilmesinde, sınavlarda 100 tam puan üzerinden mutlak değerlendirme sistemi uygulanır. Ortak zorunlu ve seçmeli derslerden başarı hesaplaması sene sonunda not ortalamasına eklenir.

 (2) 100 üzerinden mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanan ham başarı notları aşağıdaki tabloda yer alan karşılıklarına göre harf notuna dönüştürülür:

Not Aralığı              Katsayısı                Harf Notu

90-100                        4,00                    AA - Mükemmel/Pekiyi

80-89                          3,50                    BA - Pekiyi

70-79                          3,00                    BB - İyi

65-69                          2,50                    CB - Başarılı

60-64                          2,00                    CC - Yeterli

55-59                          1,50                    DC - Koşullu Başarılı

50-54                          1,00                    DD - Koşullu Başarılı

40-49                          0,50                    FD - Başarısız

00-39                             0                      FF - Başarısız

Devamsız                                               VF - Devamsız

Ders kurulu sınavları ve değerlendirmesi

MADDE 26 – (1) Kurul sınavı; birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda her ders kurulu sonunda yapılan sınavlardır.

(2) Fakülte öğretim programında ilk üç sınıf bir sonraki sınıfın ön koşuludur. Sınıf geçme sistemi uygulanır.

(3) Fakülte öğretim programında ilk üç sınıfta bulunan seçmeli ve zorunlu ortak dersler için ders geçme sistemi uygulanır.

(4) Eğitim-öğretim, I., II. ve III. sınıflarda sınıf geçme esasına göre yapılır. Bu nedenle öğrenci; I., II. ve III. sınıflarda sınıfta kaldığı yılı tekrarlar. Ancak I., II. ve III. sınıfta seçmeli ve zorunlu ortak derslerden başarısız olan öğrenciler bir üst sınıfa devam eder.

(5) Seçmeli ve zorunlu ortak dersler ve seçmeli dersler mezuniyet için koşullu derslerdir.

(6) Kurul dışı dersler ve seçmeli dersler, ders geçme sistemine göre verilir. Başarı puanı 100 üzerinden 60’tır. Fakülteden mezuniyet için bu derslerden başarılı olunması şarttır.

Final, bütünleme sınavları ve değerlendirmesi

MADDE 27 – (1) Yılsonu final sınavı; son ders veya ders kurulu sınavının bitiminden en geç 21 gün sonra yapılan, bütün ders kurullarını kapsayan tek bir sınavdır.

(2) Yılsonu bütünleme sınavı; yılsonu final sınavında başarısız olan öğrenciler için, aynı sınav döneminde ve yılsonu sınavının bitiminden en geç 21 gün sonra yapılan sınavdır.

(3) Yılsonu başarı notu, kurul sınavları not ortalamasının %60'ı ve yılsonu final sınavı veya bütünleme sınavı notunun %40'ının toplamı sonucu elde edilir. Başarılı sayılmak için yılsonu final veya yılsonu bütünleme sınavından 100 üzerinden en az 50 (DD) puan almak gerekir. Sınıf veya staj başarı notu 100 üzerinden en az 60 (CC) ve üstüdür.

Stajlar ve değerlendirmesi

MADDE 28 – (1) IV. ve V. sınıflarda başarı değerlendirmesi staj geçme esasına göre yapılır. Bu nedenle öğrenci, IV. ve V. sınıflarda başarısız olduğu veya devamsızlık yaptığı staj veya stajları tekrarlar.

(2) Staj sonu sınavı; her stajın son gününde yapılan sınavdır.

(3) Tüm stajlara devam etmiş ve biri hariç tüm staj sınavlarından başarılı olmuş öğrenciler intörnlüğe başlayabilir. Ancak başarısız olduğu staj için bütünleme sınavına girmek ve başarısız olduğu takdirde stajı tekrarlamak zorundadır.

(4) Staj sonu bütünleme sınavı; staj sonu sınavlarında başarısız olan öğrenciler bir sonraki staja devam edebilir. Başarısız olunan stajlar için öğrencilere bütünleme sınav hakkı verilir. Bu sınavlara katılabilmek için sınav tarihinden en az iki hafta önce Dekanlığa bir dilekçe ile başvuru yapılması gerekir. Bu sınavda da başarısız olan öğrenciler, tüm stajların sona ermesinden sonra, başarısız olduğu stajı tekrarlar.

Mazeret sınavı

MADDE 29 – (1) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerdeki ders kurullarına devam edip mazeretleri nedeniyle sınava giremeyen öğrencilerin mazeretlerini sınav tarihini takip eden beş iş günü içerisinde bildirmeleri gerekir. Haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde öğrencinin mazeretli sayılmasına Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Fakülte Yönetim Kurulu, öğrencinin her türlü mazeretini değerlendirerek kabul veya ret edebilir. Öğrencinin eğitim süresinde sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için hastalığını, resmî tedavi kurumundan alınacak bir heyet raporu ile belgelendirmesi gerekir. Mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunda kabul edilen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir. Ders kurulları mazeret sınavı yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü yapılabilir. Sağlık mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

(2) Final sınavı, staj sonu ve staj bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz. Kurul dışı derslerin ara sınavlarına mazeretleri nedeniyle giremeyenler için 10/1/2021 tarihli ve 31360 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Atlas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

İntörnlük-aile hekimliği dönemi

MADDE 30 – (1) İntörnlük-aile hekimliği dönemindeki eğitim programının amacı; öğrencinin daha önceki yıllarda edindiği teorik ve pratik bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırmak, öğrenciye hekimlik sanatının uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak ve hekim adayını, yalnız başına kaldığı zaman bu sanatı en iyi biçimde uygulayabileceği düzeye getirmektir.

(2) İntörnlük-aile hekimliği döneminde (altıncı dönem) sınav yoktur. İntörnlük-aile hekimliği döneminde öğrenciler, her anabilim veya bilim dalında yapılan çalışma sonunda klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, aldıkları hasta öyküleri, yazdıkları epikrizler, hastalara davranış ve ilgileri, nöbetler, katıldıkları seminerler, teorik bilgi düzeyleri, genel davranışları ayrı ayrı göz önüne alınarak staj sorumlusu tarafından başarılı, başarısız olarak değerlendirilirler.

(3) İntörnlük-aile hekimliği dönemindeki stajlardan bir veya birkaçından başarısız olan öğrenci, bu staj veya stajları tekrar ederek başarılı olmak zorundadır.

(4) İntörnlük-aile hekimliği stajlarının bir veya birkaçından başarılı olamayan öğrenciye başarısız olduğu staj/stajları başarılı oluncaya kadar tekrarlama hakkı verilir. Bu dönemini başarı ile tamamlayanlara başka bir sınav uygulamaksızın tıp doktoru diploması verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet Derecesi, Diploma ve Unvanlar

Mezuniyet derecesi

MADDE 31 – (1) Öğrencilerin mezuniyet dereceleri her dönem için hesaplanan genel not ortalamaları (GNO) alınarak belirlenir.

Diploma ve unvanlar

MADDE 32 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması; Tıp Fakültesi öğrenimini tamamlayamayıp 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması almaya hak kazanan öğrencilere verilir.

b) Tıp doktorluğu diploması; tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara hekimlik yemini yaptırılarak tıp doktorluğu diploması verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 33 – (1) Öğrenci disiplin işlemleri; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yürütülür.

Kayıt dondurma

MADDE 34 – (1) Öğrenciler belgelemek koşuluyla; sağlık, askerlik, ailevi, öğrenci değişim programları dışında yurt dışında öğrenim görme, beklenmedik zorunlu olaylar gibi nedenlerle bağlı bulundukları birimlere, akademik takvimde belirlenen sürede kayıt dondurma için başvuru yapabilir. Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin kaydı dondurulabilir. Bu süreler arasında öğrenci izinli sayılır ve kayıt dondurulan süreler öğrenim sürelerine dâhil edilmez. Kayıt dondurma süresi akademik takvimde belirlenir.

(2) Derslerin başlama tarihini takip eden altıncı haftanın son iş gününden sonra yapılan kayıt dondurma talepleri değerlendirmeye alınmaz.

(3) Bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere, toplamda normal öğrenim süresinin en çok yarısı kadar kayıt dondurulabilir. Zorunlu hallerde, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler uzatılabilir. Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet hallerinde ise kayıt dondurma süresi, bu hallerin süresi kadardır.

(4) Kayıt dondurma başvurusu onaylanan ve mali yükümlülüklerini yerine getiren öğrencilerin, ilgili yarıyılda aldıkları dersler dönem kayıtlarından düşürülür.

(5) Kayıt dondurulan yarıyıllara ait eğitim-öğretim ücretinin yarısı ödenir.

(6) Kayıt donduran öğrenciler, izin süresince Üniversitenin sağladığı imkânlardan ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(7) Öğrenciler, izinlerinin bitimini izleyen yarıyılda, eğitim-öğretim ücretlerini ödeyerek ve ders kayıtlarını yaparak öğrenimlerine devam ederler. İzin bitiş tarihinden önce Üniversiteye dönmek isteyen öğrencilerin fakülte dekanlığına dilekçeyle başvuru yapmaları gerekmektedir.

İlişik kesme

MADDE 35 – (1) Merkezi yerleştirme ile yapılan kayıtlar, kayıt sayılarının ÖSYM’ye bildirim tarihinden sonra kaydının silinmesini talep etmesi durumunda eğitim-öğretim ücretinin tamamını ödemek şartı ile kayıt sildirme işlemini gerçekleştirebilir.

(2) Mevcut öğrenci; kaydının silinmesini talep etmesi durumunda akademik yıl başladıktan sonra eğitim-öğretim ücretinin tamamını ödemek şartı ile kayıt sildirme işlemini gerçekleştirebilir.

(3) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olan öğrencinin kaydı silinir.

(4) Dört yıl üst üstte öğrenim ücretini ödemeyen ya da ders kaydını yenilemeyen öğrencinin Senato kararı ve YÖK onayı ile ilişiği kesilebilir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 36 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin fakülteye kayıt esnasında bildirdiği adrese kargo veya posta aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak suretiyle veya kesin kayıt işlemleri tamamlanan öğrencilere verilen e-posta adresine yazılı olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Öğrenciler iletişim adreslerinde meydana gelen değişiklikleri en geç bir hafta içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak bildirmek ve/veya Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinde güncellemek zorundadırlar. Bu şekilde değişiklik bildiriminde bulunmamış, yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrencilere dosyalarında mevcut en son adreslerine gönderilen tebligat, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre kendilerine tebliğ edilmiş sayılır.

E-posta adresi

MADDE 37 – (1) Fakülteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere Bilişim Teknolojileri ve Güvenliği Daire Başkanlığı tarafından bir e-posta adresi verilir. Üniversite veya Fakülte ile ilgili duyurular bu e-posta adresine yapılır.

(2) Öğrenci, e-posta adresini aktif durumda tutmak ve takip etmekle yükümlüdür.

(3) E-posta ile gönderilen duyurular tebliğ edilmiş sayılır.

(4) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen öğrencilerin e-posta adresleri iptal edilir.

(5) E-posta adreslerini ilgili mevzuat hükümlerine aykırı kullananların e-posta adresleri iptal edilir ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler

MADDE 38 – (1) İlçe, il veya Ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu Yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar Senato ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından ayrıca belirlenebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, İstanbul Atlas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü yürütür.