10 Ocak 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31360

YÖNETMELİK

İstanbul Atlas Üniversitesinden:

İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Atlas Üniversitesinde yürütülen ön lisans ve lisans düzeyindeki her türlü eğitim ve öğretim ile sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Atlas Üniversitesinde yürütülen ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabul, kayıt işlemleriyle ön lisans ve lisans düzeyindeki her türlü eğitim ve öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 43 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin o derse ilişkin hedeflenen öğrenme kazanımlarına ulaşabilmek için dersle ilgili olarak yaptıkları tüm pratik çalışmalar, seminerler, alan çalışmaları, bireysel çalışmalar, sınavlar gibi ders saati içinde ve ders saati dışındaki tüm iş yükünün sayısal değerini,

b) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte ve meslek yüksekokulunu,

c) Genel not ortalaması (GNO): Her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının ders kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam ders kredisine bölünmesi yolu ile bulunacak değeri,

ç) İlgili kurul: Bölümlerde bölüm kurulunu, fakültelerde fakülte kurulunu ve meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

d) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

e) Mütevelli Heyet: İstanbul Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

f) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: İstanbul Atlas Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

g) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ğ) Rektör: İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörünü,

h) Senato: İstanbul Atlas Üniversitesi Senatosunu,

ı) Üniversite: İstanbul Atlas Üniversitesini,

i) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Atlas Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

j) Yarıyıl not ortalaması (YNO): İlgili yarıyılda alınmış olan her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının ders kredisi ile çarpılıp toplanması ile elde edilen sayının ilgili yarıyılda alınan toplam ders kredisine bölünmesi yolu ile bulunacak değeri,

k) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt ve Kabul Esasları

Kontenjanlar

MADDE 5 – (1) Üniversiteye kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci sayısı her yıl Senato önerisi üzerine Mütevelli Heyet onayı ve Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.

Öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Üniversiteye bağlı fakülteler ve meslek yüksekokullarında öğrenci kabulü ÖSYM tarafından düzenlenen sınav sonuçlarına ve YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Üniversiteye kayıt

MADDE 7 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci adayları, YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre ilan edilen süreler içinde, ÖSYM ve Üniversite tarafından belirlenip duyurulan belgeler ile e-Devlet üzerinden veya şahsen ya da noter onaylı vekâlete sahip yasal vekili aracılığıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına doğrudan başvuruları ile kayıt yaptırabilirler.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu, ikametgâhı ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Ancak, ilgili kurumların internet sayfalarından sorgulama yapılamaması durumunda adaydan gerekli belgeler istenir. Belgelerinde eksiklik, tahrifat ya da sahtelik bulunan öğrencilerin kayıtları iptal edilir. Bu kişiler, mezun olsalar dahi kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenim ücretleri geri verilmez.

(3) Aynı anda ve aynı düzeyde başka bir örgün yükseköğretim kurumuna kayıtlı olduğu ve/veya kayıt için gerekli şartları taşımadığı anlaşılanların kaydı yapılmaz, yapılmış ise silinir.

Yurt dışından öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Üniversiteye yurt dışından öğrenci kabulü, YÖK’ün ilgili mevzuatı, Üniversitenin ilgili yönergeleri ve Senato kararları çerçevesinde yürütülür.

Özel öğrenciler

MADDE 9 – (1) Özel öğrenciler, yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup Üniversitede bazı dersleri almalarına izin verilen öğrencilerdir. Özel öğrenciler, Üniversite öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Özel öğrenci olmak amacı ile Üniversiteye başvuranlar, başka bir üniversitenin kayıtlı öğrencisi olduklarını kanıtlamak zorundadır ve kayıtlı olduğu üniversitenin ders alması için öğrenciye izin vermiş olması gerekir.

(3) Özel öğrencilerin herhangi bir yarıyıl için başvuruları, ilgili bölümün görüşü alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır.

(4) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, kayıtlı oldukları dersleri ve varsa aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Özel öğrencilerin Mütevelli Heyet tarafından belirlenen öğretim ücretini ödemeleri gerekir.

(5) Öğrencinin özel öğrencilikte ve değişim programında geçirdiği süre, öğretim süresine dâhildir.

(6) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili yabancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu belgelemeleri gerekir. İlgili belgelerin geçerliliği Senatoca değerlendirilir.

(7) Özel öğrenci kabulü, YÖK’ün konuya ilişkin mevzuatı ve kararları doğrultusunda yapılır.

Yatay geçiş yolu ile kayıt

MADDE 10 – (1) Kurum içi ya da kurumlar arası yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır.

Dikey geçiş yolu ile kayıt

MADDE 11 – (1) Üniversite içinden ya da diğer yükseköğretim kurumlarından yapılacak dikey geçişler, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır.

Çift anadal ve yan dal programlarına kayıt

MADDE 12 – (1) Çift anadal ve yan dal programlarında, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır.

Öğrenci kimlik kartı

MADDE 13 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversitenin öğrencisi olduğuna dair öğrenciliği süresince ve mezun olana kadar kullanabileceği fotoğraflı bir öğrenci kimlik kartı verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim

Öğrenim süresi

MADDE 14 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıtlı oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir. Yatay geçiş ve çift anadal eğitiminin usul ve esasları ile azami öğrenim süreleri, Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre belirlenir.

(2) Kayıt dondurma süresi, öğrenim süresinden sayılmaz.

(3) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar öğrenim süresine dâhildir.

(4) Öğrencilerin, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunarak burslu veya burssuz, yurt içi/yurt dışı eğitim, staj, araştırma, bilgi görgü arttırmak gibi imkânların doğması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile en fazla bir yıla kadar izin verilebilir. Bu izinler, öğretim süresine dâhil olup bu konudaki başvuruların ders ekleme-silme süresinin sonuna kadar yapılması gerekir. Bu öğrenciler de öğrenim ücretinin tamamını ödemekle yükümlüdürler.

Akademik yıl

MADDE 15 – (1) Akademik yıl, her biri en az 14 hafta olan güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Senato kararıyla yarıyıl süreleri uzatılabilir. Yarıyıl sonu sınav günleri bu sürelere dâhil değildir. Gerek görülmesi halinde yıllık dersler açılabilir.

(2) Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak yaz okulu öğretimi açılabilir. Yaz okulu öğretimine ilişkin usul ve esaslar, yönerge hükümleri ve Senato kararları ile belirlenir.

Akademik takvim

MADDE 16 – (1) Akademik takvim, akademik yıla ilişkin kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetleri kapsar ve akademik birimlerin görüşleri alınmak suretiyle Rektörlük tarafından hazırlanır ve Senatonun onayıyla uygulamaya konur.

(2) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek deprem, salgın, savaş, seferberlik, terör ve benzeri olağan dışı durumlarda ve bunların etkisinin devam ettiği süreçlerde; eğitim ve öğretimin devamının sağlanabilmesi ve öğrenci mağduriyetlerinin önlenebilmesi amacıyla, eğitim-öğretime ilişkin esas ve sürelerde değişiklik yapmaya, yeni kararlar almaya Senato yetkilidir.

Öğretim dili

MADDE 17 – (1) Yabancı dil zorunluluğu olduğu belirtilen programların dışında, Üniversitede öğretim dili Türkçe’dir. Senatonun önerisi, Mütevelli Heyetin kararı ve YÖK onayı ile Üniversitenin bazı diploma programlarında kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim-öğretim yapılmasına karar verilebilir. Hangi programların yabancı dille yapılabileceği ÖSYM kılavuzunda belirtilir.

(2) Eğitim-öğretim dili Türkçe olan programlarda yabancı dille ya da eğitim-öğretim dili yabancı dil olan programlarda Türkçe ders açılmasına 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Senato tarafından belirlenir.

Yabancı dil seviye tespit sınavı

MADDE 18 – (1) Üniversite Türkçe lisans programlarına kayıtlı tüm öğrencilerin alacağı İngilizce dersleri için öğrencilerin seviyelerine uygun ders görebilmeleri adına tüm lisans öğrencilerine eğitim-öğretim başlangıcından önce yabancı dil seviye tespit sınavı yapılır.

(2) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan diploma programlarına kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları diploma programının öğretim diline ilişkin yabancı dil seviye tespit sınavına tabi tutulurlar.

Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 19 – (1)  Yabancı dil seviye tespit sınavının sonucuna göre; yabancı dil seviyesi yeterli bulunanlar ile sınavdan muaf tutulanlar, doğrudan birinci sınıfa başlarlar. Yabancı dil seviye tespit sınavına katılmayan veya bu sınavın sonucuna göre yabancı dil düzeyi yeterli bulunmayanlar zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederler.

(2) Yabancı dil seviye tespit sınavından muaf olma şartları, sınavın niteliği ve uygulanma şekli, başarı ölçütleri ile yabancı dil öğretimine ilişkin diğer konular Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Senato tarafından belirlenir.

İsteğe bağlı hazırlık

MADDE 20 – (1) Üniversiteye kayıt yaptıran tüm öğrenciler isteğe bağlı olarak 1 yıl süreli İngilizce hazırlık sınıfına devam edebilirler. İsteğe bağlı İngilizce hazırlık okumak isteyen öğrencilerin de yabancı dil seviye tespit sınavına katılmaları gerekir. İsteğe bağlı hazırlık ücrete tabidir.

Eğitim-öğretim planı

MADDE 21 – (1) Eğitim-öğretim planı, ilgili bölüm tarafından düzenlenir ve ilgili fakülte veya meslek yüksekokul kurulu kararından sonra Senato onayı ile kesinleşir.

(2) Eğitim-öğretim planlarında haftalık dersler, ders saatleri, uygulama/laboratuvar saatleri, kredisi ile AKTS kredileri belirtilir.

(3) Ön lisans ve lisans programlarında yer alan ve Senato tarafından uygun görülen bazı dersler yalnız uzaktan öğretim yoluyla veya uzaktan-örgün öğretim karma şekilde verilebilir.

(4) Tamamen veya kısmen uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerin ölçme faaliyetlerinin elektronik ortamlardan hangi oranlarda ve nasıl uygulanacağı ile sınavlarda alınacak güvenlik önlemleri Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkelere uygun olarak Senato tarafından tespit edilir.

(5) Eğitim-öğretim planlarında ilgili diploma programından mezun olmak için gerekli toplam kredi, AKTS kredisi yükü ile öngörülen zorunlu ve seçmeli dersler, bu derslerin haftalık, teorik, uygulama ve laboratuvar saatleri ve kredileri ile varsa ön koşulları belirtilir. Ders ve uygulamaların toplam AKTS’si, her bir yarıyıl için 30 veya her bir yıl için 60 olacak şekilde belirlenir.

(6) Eğitim-öğretim planlarında ve derslerde yapılacak değişiklikler, öğrencilerin bu değişiklikten nasıl etkilenecekleri de göz önünde bulundurularak, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, ilgili kurulların önerisi üzerine Senato kararıyla yapılır. Değişikliklerin uygulama tarihi, ilgili Senato kararında belirlenir. Değişikliklerden etkilenen öğrencilerin yeni eğitim-öğretim planına denklik ve intibaklarının ne şekilde yapılacağı ilgili yönetim kurulu kararında belirtilir.

(7) Dersler, zorunlu ve seçmeli dersler olmak üzere iki grupta toplanır. Eğitim-öğretim planlarında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil derslerinin bulunması zorunludur.

(8) Seçmeli dersler, ilgili kurullar tarafından bölümlerin ve programların özelliği göz önünde tutularak belirlenir. Senato, seçmeli dersleri niteliklerine göre Üniversite seçmeli, fakülte seçmeli, bölüm seçmeli dersler olarak gruplandırabilir. Bir bölümün/programın aynı isimli ve aynı kodlu seçmeli dersi yalnız bir seçmeli ders kümesinde yer alır. Öğrenciler seçmeli derslerini belirleyerek kayıt yaptırabilir. Üniversite seçmeli kümesindeki dersler, ilgili bölümün/programın yer aldığı fakülte dışındaki derslerden oluşur. Fakülte seçmeli kümesindeki dersler, bölümle/programla ilgili olabileceği gibi, başka bölümlerin/programların öğretim programlarında yer alan dersleri de içerebilir. Bölüm seçmeli ders kümesi, bir bölümün/programın açtığı derslerden oluşur.

Akademik kayıt süresi

MADDE 22 – (1) Her öğrenci kayıtlı bulunduğu akademik programa akademik takvimde belirtilen süre içerisinde Mütevelli Heyet tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde mali yükümlülüklerini yerine getirerek kaydını yaptırır. Belirlenen süre içinde geçerli mazereti olmadan kayıt yaptırmayan öğrenciler geç kayıt ücreti öderler. Geç kayıt ücreti her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Mazeretleri nedeniyle kayıt yaptırmayan öğrencilerin başvuruları üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından mazeretleri geçerli görülenlerin geç kayıt ücreti ödemeden kayıtları yapılır. Kayıt işlemlerini tamamlamayan öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Akademik danışmanlık

MADDE 23 – (1) Üniversitede öğrenim gören her öğrenci için bir öğretim elemanı, ilgili yönetim kurulu tarafından akademik danışman olarak atanır.

(2) Akademik danışman, öğrencinin akademik durumunu öğrenimi süresince izler, haftalık ders programının düzenlenmesi ve diğer akademik ve kariyer planlaması ile ilgili konularda öğrenciye rehberlik eder. Öğrencilerin, ders seçme, ders ekleme-bırakma, dersten çekilme işlemleri danışman onayı ile yapılır.

Derslerin kredi değerleri ve ders yükü

MADDE 24 – (1) Bir yarıyıl süren bir dersin kredisi o ders için haftalık teorik ders saati toplamına, o derse ilişkin olarak yapılan uygulama, laboratuvar veya diğer çalışmaların haftalık saat miktarlarının yarısı eklenmek sureti ile belirlenir. Yıllık derslerde bir dersin toplam kredisi iki katı olarak hesaplanır. Yıllık derslerin kredi ve notları, nihai notun verildiği yarıyıldan itibaren hesaba katılır.

(2) Ders yükü, bir öğrencinin herhangi bir yarıyılda aldığı derslerin toplam kredisidir. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin güz ve bahar yarıyıllarında normal ders yükü kayıtlı oldukları akademik programların ilgili yarıyılı için öngörülen ders yüküdür.

(3) Ders tekrarı durumunda olan öğrenciler bir yarıyılda başarısız olduğu derslerine öncelikle kayıtlanmak ve üst sınıftan ders almamak koşulu ile öngörülen ders yükü üzerine en fazla iki ders/6 kredilik ders alabilir.

(4) Çift anadal öğrencileri, dikey geçiş sınavıyla gelen öğrenciler ve mezuniyeti için gereken toplam kredinin %60'ını başarmış bulunan mezuniyet aşamasındaki son sınıf öğrencileri, bunların üzerine fakülte/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile öngörülen ders yükünün %50’si kadar ilave ders alabilirler. Öğrenci öncelikle başarısız olduğu FF, VF dersleri almak zorundadır.

(5) Alt yarıyıllardan başarısız dersi olmayıp genel not ortalaması (GNO) 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler üst yarıyıllardan bir ders danışman onayıyla alabilir.

Ders kayıtları

MADDE 25 – (1) Üniversiteye karşı mali yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler, danışmanlarının yardımı ve onayı ile güz ve bahar yarıyıllarının başında, akademik takvimde ilan edilen tarihler arasında ders kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve ders kaydı yapmayanlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Mazeretleri Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler, derslerin başlamasını takip eden ilk iki hafta içinde gecikmeli olarak mali yükümlülüklerini yerine getirip ders kayıtlarını yaptırabilirler.

(2) Ön koşullu dersler, derslerin verildiği birimlerin ilgili kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Ön koşullu olarak kabul edilen derslerde, bir ön koşullu derse kayıt olabilmek için bu derse ön koşul olarak belirlenmiş derslerin alınmış ve başarılmış olması gerekir.

(3) Öğrenciler ilgili diploma programının eğitim-öğretim planlarında belirtilen zorunlu dersler ile eğitim-öğretim planlarında gösterilen türde ve sayıda seçmeli derse, ilgili yarıyıllarda kayıt olmakla yükümlüdürler.

(4) Öğrencilerin, daha önce başarısız oldukları dersleri, bu derslerin yeniden açıldığı ilk yarıyılda öncelikli olarak tekrarlamaları gerekir. Tekrarlanacak dersler, seçmeli ise veya sonradan eğitim-öğretim planlarından çıkartılmış ise öğrenciler bu derslerin yerine ilgili yönetim kurulu tarafından onaylanan eşdeğer dersleri alırlar. Bu durumda; eşdeğer dersin kredisinin, tekrarlanması gereken dersin kredisine eşit veya daha fazla olması gerekir. Öğrenciler, tekrarlamak zorunda oldukları derslere kayıt yaptırdıktan sonra, ön koşullarını ve varsa eğitim-öğretim planlarında belirtilen diğer koşulları sağlamış olmak şartıyla önceki yarıyıllardan hiç almadıkları derslere kayıt yaptırmak zorundadırlar.

(5) Önceki yarıyıl/yıl derslerinden VF alarak devamsızlıktan başarısız olan öğrenciler, öncelikle VF aldıkları derslere kayıt yaptırıp varsa çakışan dersi alamazlar.

Ders ekleme-bırakma

MADDE 26 – (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilirler. Ders ekleme-bırakma süresi olarak tanımlanan bu süre sona erdikten sonra derslere kayıt yaptırılamaz.

Devam

MADDE 27 – (1) Öğrenciler, ilk kez aldıkları veya daha önce alıp devamsızlıktan kaldıkları için tekrarlayacakları teorik derslerin en az %70’ine ve varsa teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az %80’ine devam etmek zorundadır.

(2) Önceki yarıyıllarda alınmış ve devam koşulu sağlanmış olan teorik dersler (alan dersleri hariç) tekrar edileceği zaman yeniden devam şartı aranmaz. GNO hesaplamasında, tekrar edilen dersten alınan en son harf notu geçerlidir.

(3) Öğrencilerin derse devam durumu, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen, devamsızlıktan kalan öğrenci ilgili dersten devamsız sayılır ve o dersin sınavlarına alınmaz.

(4) Mazereti veya sağlık sorunu nedeni ile devamsızlık yapılması durumunda raporları fakülte/meslek yüksekokulu yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde geçerli kabul edilir. Öğrencinin raporlu ve diğer devamsızlık günlerinin toplamı, yıllık/dönemlik toplam ders saatinin yarısını aşması durumunda devamsızlıktan kalmış sayılır. Öğrenciler, rapor süresince derslere devam edemezler ve sınavlara giremezler.

Eğitim-öğretim ücreti ve burslar

MADDE 28 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücrete tabidir. Yıllık eğitim-öğretim ücretleri ve ödeme esasları, her yıl Mütevelli Heyet tarafından yeniden belirlenerek ilan edilir.

(2) Öğrenciler, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen esaslara göre eğitim-öğretim ücretini her yıl ödemekle yükümlüdür. Eğitim-öğretim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Yıllık eğitim-öğretim ücreti, yaz okulu öğretimi ücretini kapsamaz. Yaz okulu öğretiminde açılacak derslerin ücreti Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Bu ücret, belirlenmiş süre içinde ödenir.

(4) Normal sürelerde mezun olamayan öğrenciler kayıt olacakları derslere ilişkin eğitim-öğretim ücretini Mütevelli Heyetin belirlediği derslerin kredisi göz önünde tutularak öder.

(5) Üniversitede sağlanan bursların kapsamı, devam koşulları ve dağıtımı gibi konular,  Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Notlar ve Başarı Değerlendirilmesi

Sınavlar

MADDE 29 – (1) Her dersin ya da eğitim-öğretim çalışmasının öğretim elemanı, yarıyıl başında öğrencilerin sorumlu olduğu sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların dönem notu içindeki ağırlıklarını öğrencilere yazılı/elektronik ortamda duyurur. Bir öğrencinin bir dersten aldığı başarı notunun değerlendirilmesinde, o derse ait çalışmalarında gösterdiği başarı düzeyi, yarıyıl/yıl içi sınav ve çalışmalarına ait not ortalaması ile yarıyıl/yıl sonu sınavında aldığı not birlikte değerlendirilir. Klinik uygulamalarda ilgili klinikten gelen değerlendirme raporu ve devam durumu da dikkate alınır.

(2) Yarıyıl/yıl içi sınav ve diğer çalışmaların başarı notu içindeki ağırlığı %40'tan az %70'ten fazla olamaz. İlgili öğretim elemanı uygun gördüğü takdirde ödev, laboratuvar ve benzeri derse bağlı çalışmaları ve yapılan kısa süreli sınavları ayrı ayrı ya da tek bir ara sınav olarak değerlendirebilir. Ancak, bir yarıyılda tek ara sınavı yapılması durumunda bu ağırlık en çok %40 olur. Yarıyıl/yıl sonu sınavları, normal eğitim programını takip eden ve akademik takvimde yer alan sınav dönemi içinde yapılan sınavlardır. Proje, klinik uygulama ve laboratuvar dersleri gibi niteliği gereğince ilgili yönetim kurulu tarafından sınav yapılmasına gerek görülmeyen dersler dışında tüm dersler için yarıyıl/yıl sonu sınavı yapılır.

 (3) Yarıyıl/yıl sonu sınavı sonrasında başarısız olan öğrencilere başarısız oldukları dersler için bütünleme sınavı yapılır. Yarıyıl/yıl sonu sınavına girme koşullarını sağlayamayan öğrenciler bütünleme sınavına giremezler. Bütünleme sınavından alınan not başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl/yıl sonu sınavı notu yerine geçer.

(4) Yarıyıl/yıl sonu sınavı gerektirmeyen laboratuvar, uygulama, atölye, proje, klinik uygulama ve bitirme projeleri gibi uygulamalı derslerden başarısız olan öğrenciler bütünleme sınav hakkından yararlanamazlar.

(5) Öğrenciler başarısız olmadıkları halde istedikleri derslerden not yükseltmek amacıyla, ilan edilen tarihlerde başvuru yapmaları koşuluyla, bütünleme sınavlarına girebilirler. Başvurduğu halde sınava girmeyen öğrenciye o dersten FF notu verilir.

(6) Öğrenciler ancak ilgili yarıyılda kayıtlı oldukları derslerin bütünleme sınavına girebilirler.

(7) Ek sınavlar ve tek ders sınavları için bütünleme sınavı düzenlenmez.

(8) Zorunlu hallerde cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.

Sınav esasları

MADDE 30 – (1) Yarıyıl/yıl sonu sınavlarının tarihleri ve sınavların yapılacağı yerler ilgili bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenerek en geç sınavlardan bir hafta önce ilan edilir.

(2) Öğrenciler, sınavlara önceden belirlenen tarih ve yerlerde girmek, sınava girerken yanlarında kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri ve yardımcı ders araçlarını bulundurmak zorundadırlar.

(3) Yarıyıl/yıl sonu sınavlarına katılabilmek için;

a) İlgili derse kaydını yaptırmış olmak,

b) Teorik derslerin %70'ine katılmış olmak,

c) Uygulamalı derslerde uygulamaların % 80'ine katılmış olmak,

ç) Varsa dersin diğer koşullarını yerine getirmek,

gerekir.

(4) Sağlıkla ilgili mazeretler; öğrencilerin sağlık sorunları ile ilgili aldıkları aşağıda belirtilen istirahat raporlarının tümü, ayrıca kaza, yakınının vefatı ve benzeri sebepler ile ilgili belgeler, ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından, mevzuata uygun düzenlenmiş olup olmadığı değerlendirilerek kabul edilir. Tereddüt halinde Üniversitenin Tıp Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi hastaneleri hakem kurum olarak görev yapar. Mazeret belgesinin 5 iş günü içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe ibra edilmesi ve mazeret sınavlarının en geç dönemin son haftasına kadar yapılmış olması gerekir.

a) Öğrencilerin bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumları vasıtası ile gittikleri Üniversite, Sağlık Bakanlığı hastaneleri, vakıf üniversiteleri hastanelerinden aldıkları onaylı raporlar.

b) Psikiyatrik hastalıklar için özel sağlık kuruluşlarından alınan raporlar.

Sınavların yapılışı

MADDE 31 – (1) Bir dersin yarıyıl içi ve yarıyıl/yıl sonu sınavları, o dersi veren öğretim elemanı tarafından, zorunlu hallerde ise bölüm/program başkanı tarafından belirlenen öğretim elemanının sorumluluğu altında yapılır. Bir sınavda sınavın süresi, sınavda kitap veya diğer kaynaklardan yararlanılıp yararlanılamayacağı öğrencilere bildirilir. Sınava giren öğrenciler ve sınav sorumluları tarafından imzalanan bir liste, sınavın sonunda ilgili öğretim elemanına verilir. Sınav sırasında öğrenciler, sınav sorumlularının her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde sınav sorumluları öğrencilerin oturdukları yerleri değiştirebilir.

(2) Her öğrenci sınav sırasında kimlik kartını yanında bulundurmak zorundadır. Sınav sorumluları kimlik kartını yanında bulundurmayan, tanınmayan veya başka bir yol ile kimliğini belirleme imkânı bulunmayan öğrenciyi sınava almamak veya sınav salonundan çıkarmak yetkisine sahiptir.

(3) Sözlü sınavlar öğretim elemanlarına ve sınavı yapılan dersin öğrencilerine açık olarak yapılır, sözlü sınavda sorulan sorular ve verilen cevaplar bir tutanak ile tespit edilerek ilgili dekanlığa/müdürlüğe teslim edilir.

(4) Engelli öğrencilerin sınavları ile ilgili gereken destek ilgili dekanlık/meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından sağlanır.

Sınav düzenini bozucu hareketler

MADDE 32 – (1) Her türlü sınav, uygulama, laboratuvar, atölye, ödev, proje ve benzeri diğer çalışmalarda, her ne şekilde olursa olsun kopya çeken, intihal yapan, bunlara teşebbüs eden, yapanlara yardım eden veya ilgili evrakın incelenmesinden kopya çektiği sonradan anlaşılan bir öğrenci, o sınav ya da çalışmadan sıfır not almış sayılır. Sınav sırasında her ne şekilde olursa olsun sınavın genel düzenini bozan öğrenciler sınav salonundan çıkarılır ve o sınavdan sıfır not almış sayılır. Belirtilen hallerde ilgili öğrenciler hakkında, ayrıca 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz

MADDE 33 – (1) Ara sınavlar ile yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınav sonuçları sınav dönemini izleyen en geç bir hafta içinde öğretim elemanınca ilan edilir.

(2) Öğrenciler, ilan edilen yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili fakülte dekanlığına/meslek yüksekokulu müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak itiraz edebilirler.

(3) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hatadan kaynaklanan düzeltme talepleri öncelikle dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından incelenir ve karara bağlanır. İtirazın devamı halinde ilgili yönetim kurulu tarafından oluşturulan komisyon itirazı inceler. Sınav sonucunda düzeltme var ise sınav sonucu yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Ders notları ve başarı durumu

MADDE 34 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, gerekli sınav ve benzeri değerlendirmelerin sonunda o dersin öğretim elemanı tarafından sıfır ile yüz arasında bir not verilir; bu not, ham not, olarak adlandırılır. Hangi ham not aralığının hangi harf karşılığına denk geleceği, üçüncü fıkradaki tabloya göre belirlenir ve yıl sonu notları harf notu olarak Rektörlüğe bildirilir.

(2) Her dersin ölçme, değerlendirme yöntemi ve ders planı kapsamındaki çalışmaların ders başarısının ölçümünde ne oranda etkili olduğu, ders izlencesinde belirtilir ve dersin öğretim elemanı tarafından akademik yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.

(3) Notlar şunlardır:

a)

           Not Aralığı                 Katsayısı                      Harf Notu

            90-100                          4,00                               AA

            85-89                            3,50                               BA

            80-84                            3,00                               BB

            70-79                            2,50                               CB

            60-69                            2,00                               CC

            55-59                            1,50                               DC

            50-54                            1,00                               DD

            49 ve altı                       0,00                               FF

            Devamsız                      0,00                               VF

b) Diğer notlar  ve işaretler şunlardır:

1) M: Muaf.

2) T: Transfer.

3) ÖD: Öğrenci değişim.

4) ERA: Erasmus.    

5) E: Eksik.

6) R: Tekrar alınan ders.

7) B: Başarılı.

8) Y: Başarısız.

9) G: Geçti.

10) K: Kaldı.

11) Ç: Dersten çekilme.

12) AG: Akademik Gelişim.

(4) Harf notlarının ve diğer işaretlerin anlamları aşağıda belirtilmiştir:

a) FF notu; bir dersten FF notu alan öğrenciler bu dersi verildiği ilk yarıyıl/yıl tekrar almak zorundadırlar. Öğrenciler tekrara kaldıkları seçmeli ders yerine başka bir seçmeli ders, değişen veya kaldırılan dersler yerine bölüm/program başkanlığı tarafından uygun görülen ve kredi bakımından eş veya yakın değerde olan dersleri alabilirler, bu durumda alınan derse devam zorunluluğu vardır.

b) VF notu; derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. Bu öğrenciler yarıyıl/yıl sonu/bütünleme sınavlarına giremezler. Bu not, not ortalaması hesabında FF notu işlemi görür. VF notu alınan derslerin, dersin açıldığı ilk yarıyıl/yıl alınması ve devam edilmesi zorunludur.

c) E notu; yarıyıl/yıl içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten E notu aldığı takdirde yarıyıl/yıl sonu notlarının ilan tarihinden itibaren bir ay içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Akademik takvimde belirtilen bütünleme notlarının son ilan tarihinden itibaren bir ay içinde nota dönüştürülmeyen E notları otomatik olarak FF’ye dönüşür.

ç) M işareti; ilgili yönetim kurulu kararı ile muafiyet sınavı yapılan, kredi toplamına eklenen ancak not ortalamasını etkilemeyen dersler için kullanılır.

d) T işareti; Üniversite içinde yapılan geçişler ile öğrencinin başka yükseköğretim kurumlarından daha önce almış ve başarmış olduğu intibakı yapılan transfer derslerini gösterir. Bu derslere ilişkin notlar kredi toplamına ve ortalamaya katılır.

e) ÖD işareti; Erasmus Programı dışında kalan öğrenci değişim programları sırasında alınan dersi gösterir. Bu derslere ilişkin notlar ortalamaya katılır.

f) ERA işareti; Erasmus Programı sırasında alınan dersi gösterir. Bu derslere ilişkin notlar ortalamaya katılır.

g) R işareti; tekrar alınan dersi gösterir. Bu derslerde yarıyıl not ortalaması (YNO)/genel not ortalaması (GNO) hesabında son alınan not değerlendirmeye alınır.

ğ) B notu; başarılı olunan, kredi toplamına ve ortalamaya katılmayan dersler için kullanılır.

h) Y notu; başarısız olunan, kredi toplamına ve ortalamaya katılmayan dersler için kullanılır.

ı) G notu; diğer yükseköğretim kurumlarından alınmış ve not karşılığı olmayan dersler ile Üniversitede alınmış not karşılığı olmayan, başarılı olunan kredi toplamına eklenen ancak not ortalamasını etkilemeyen dersler için kullanılır.

i) K notu; diğer yükseköğretim kurumlarından alınmış ve not karşılığı olmayan dersler ile Üniversitede alınmış not karşılığı olmayan, başarısız olunan, kredi toplamına eklenen ancak not ortalamasını etkilemeyen dersler için kullanılır.

j) AG işareti; öğrencilerin yeteneklerini artırmak için programları dışında krediye ve ortalamaya katılmaksızın aldıkları dersleri gösterir.

k) Ç notu; öğrencinin dersten çekildiği durumlarda verilir. Bu derslere not çizelgesinde yer verilmekle birlikte kredi ve ortalama hesaplarına katılmaz.

Ders muafiyeti

MADDE 35 – (1) ÖSYM sınavına girerek Üniversitenin bir bölümüne/programına yerleştirilmiş olan, herhangi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı, mezun veya herhangi bir nedenle ayrılmış olan öğrenciler ders muafiyet talebinde bulunması halinde, eskiden okumuş olduğu derslerin hangilerinden muaf sayılabileceği bölüm veya program tarafından Üniversitenin intibak yönergesine göre değerlendirilerek ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır ve öğrencinin muafiyeti işlenir.

(2) Bu dersler başarı durum belgesindeki açıklama kısmında T işareti ile gösterilir ve ortalamaya katılır.

(3) Ders muafiyet talebinde bulunan öğrenci fakülte/meslek yüksekokulu yönetim kurulunca muaf edilen derslerden kendi isteği ile muafiyetinin iptali yapılamaz.

Mezuniyet

MADDE 36 – (1) Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için ilgili programın tüm derslerini ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış olması ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

(2) Başarısız dersi bulunmamakla beraber mezuniyet için gerekli 2.00 GNO’sunu sağlayamayan öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararı ile bütünleme sınavlarını takip eden bir ay içinde daha önce almış oldukları derslerden kendi seçtikleri sadece bir ders için not yükseltme sınavı açılır. Not yükseltme sınavı sonucunda GNO’sunu 2.00 yapamayan öğrenci takip eden dönemde ders tekrarı yapmak zorundadır.

(3) Zorunlu stajını tamamlamamış öğrenciler, stajları tamamlanıncaya kadar mezun olamaz ve her kayıt dönemi için kayıtlarını yenilemek zorundadır.

(4) Disiplin cezası almamış olmak kaydıyla mezuniyet GNO’su 3.00-3.49 arasında olan öğrencilere onur, 3.50 ve üzerinde olan öğrencilere ise yüksek onur belgesi verilir.

Diploma

MADDE 37 – (1) Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GNO’su 2.00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

(2) Lisans diplomalarında Dekan ve Rektörün, ön lisans diplomalarında Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Rektörün imzası bulunur.

(3) Lisans  düzeyinde öğrenim gören öğrencilere, hazırlık hariç ilgili programın ilk dört yarıyılının tüm derslerini ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış olmaları ve genel not ortalamalarının en az 2.00 olması halinde talep ettikleri takdirde, Yönetim Kurulu kararı ile 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması verilir.

Diploma eki

MADDE 38 – (1) Diploma almaya hak kazanan öğrenciye Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından diploma eki verilir. Bu belgede öğrencinin ders planında bulunan dersler ile standart diploma eki bilgileri yer alır.

(2) Diploma eki, diploma yerine kullanılamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 39 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre içerisinde eğitim-öğretime ve sosyal faaliyetlere katılamaz ve Üniversitenin tesislerine giremezler.

Kayıt dondurma

MADDE 40 – (1) Öğrenciler belgelemek koşuluyla; sağlık, askerlik, ailevi, öğrenci değişim programları dışında yurt dışında öğrenim görme, beklenmedik zorunlu olaylar gibi nedenlerle bağlı bulundukları birimlere, akademik takvimde belirlenen sürede kayıt dondurma için başvuru yapabilir. İlgili yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin kaydı dondurulabilir. Bu süreler arasında öğrenci izinli sayılır ve kayıt dondurulan süreler öğrenim sürelerine dâhil edilmez. Kayıt dondurma süresi akademik takvimde belirlenir.

(2) Derslerin başlama tarihini takip eden altıncı haftanın son iş gününden sonra yapılan kayıt dondurma talepleri değerlendirmeye alınmaz.

(3) Bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere, toplamda normal öğrenim süresinin en çok yarısı kadar kayıt dondurulabilir. Zorunlu hallerde, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler uzatılabilir. Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet hallerinde ise kayıt dondurma süresi, bu hallerin süresi kadardır.

(4) Kayıt dondurma başvurusu onaylanan ve mali yükümlülüklerini yerine getiren öğrencilerin, ilgili yarıyılda aldıkları dersler dönem kayıtlarından düşürülür.

(5) Kayıt dondurulan yarıyıllara ait eğitim-öğretim ücretinin yarısı ödenir.

(6) Kayıt donduran öğrenciler, izin süresince Üniversitenin sağladığı imkânlardan ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(7) Öğrenciler, izinlerinin bitimini izleyen yarıyılda, eğitim-öğretim ücretlerini ödeyerek ve ders kayıtlarını yaparak öğrenimlerine devam ederler. İzin bitiş tarihinden önce Üniversiteye dönmek isteyen öğrencilerin, bağlı bulundukları fakülte dekanlığına/meslek yüksekokulu müdürlüğüne dilekçeyle başvuru yapmaları gerekmektedir.

İlişik kesme

MADDE 41 – (1) Merkezi yerleştirme ile yapılan kayıtlar, kayıt sayılarının ÖSYM’ye bildirim tarihinden sonra kaydının silinmesinin talep edilmesi durumunda eğitim-öğretim ücretinin tamamının ödenmesi şartı ile kayıt sildirme işlemi gerçekleştirilebilir.

(2) Mevcut öğrenci; kaydının silinmesini talep etmesi durumunda akademik yıl başladıktan sonra eğitim-öğretim ücretinin tamamını ödemek şartı ile kayıt sildirme işlemini gerçekleştirebilir.

(3) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olan öğrencinin kaydı silinir.

(4) Dört yıl üst üstte öğrenim ücretini ödemeyen ya da ders kaydını yenilemeyen öğrencinin Senato kararı ve YÖK onayı ile ilişiği kesilebilir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 42 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt esnasında bildirdiği adrese kargo veya posta aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak suretiyle veya kesin kayıt işlemleri tamamlanan öğrencilere verilen e-posta adresine yazılı olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Öğrenciler iletişim adreslerinde meydana gelen değişiklikleri en geç bir hafta içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak bildirmek ve/veya Öğrenci Otomasyon sistemi üzerinde güncellemek zorundadırlar. Bu şekilde değişiklik bildiriminde bulunmamış, yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrencilere dosyalarında mevcut en son adreslerine gönderilen tebligat, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre kendilerine tebliğ edilmiş sayılır.

E-posta adresi

MADDE 43 – (1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere Bilişim Teknolojileri ve Güvenliği Daire Başkanlığı tarafından bir e-posta adresi verilir. Üniversite veya ilgili fakülte/meslek yüksekokulu eğitim-öğretimi ile ilgili duyurular bu e-posta adresine yapılır.

(2) Öğrenci, e-posta adresini aktif durumda tutmak ve takip etmekle yükümlüdür.

(3) E-posta ile gönderilen duyurular tebliğ edilmiş sayılır.

(4) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen öğrencilerin e-posta adresleri iptal edilir.

(5) E-posta adreslerini ilgili mevzuat hükümlerine aykırı kullananların e-posta adresleri iptal edilir ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler

MADDE 44 – (1) İlçe, il veya Ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu Yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından ayrıca belirlenebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, ilgili yönetim kurulu ve ilgili kurul kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü yürütür.