10 Ocak 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31360

YÖNETMELİK

İstanbul Atlas Üniversitesinden:

İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde uygulanan eğitim-öğretim, sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde; öğrenci kabulü ve kayıt, devam işlemleri, eğitim-öğretim, sınav, başarı değerlendirmeleri, diploma, kayıt dondurma ve kayıt sildirme işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin o derse ilişkin hedeflenen öğrenme kazanımlarına ulaşabilmek için dersle ilgili olarak yaptıkları tüm pratik çalışmalar, seminerler, alan çalışmaları, bireysel çalışmalar, sınavlar gibi ders saati içinde ve ders saati dışındaki tüm iş yükünün sayısal değerini,

b) Dekan: İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

c) Dekanlık: İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığını,

ç) Ders kurulu: Fakültede dönem I, II ve III’te uygulanmakta olan entegre sistem içerisinde yer alan büyük grup derslerinden oluşan, konu bütünlüğünü esas alıp hücreden sistemlere doğru bütüncül bir yaklaşımla, organ ve/veya sistem temelli birbirini tamamlayan teorik öğretim ve pratik uygulamaları içeren dersler grubunu,

d) Ders kurulu koordinatörü: Fakültede her ders kurulunda verilecek derslerin, uygulamaların, yoklamaların ve sınavların koordinasyonundan sorumlu dekanın önerisi ile Fakülte Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

e) Dönem koordinatörü: Dekanın önerisi ile Fakülte Yönetim Kurulu tarafından atanan, Fakültede ilgili tam dönemde bir yıl boyunca verilecek derslerin, uygulamaların, yoklamaların ve sınavların koordinasyonundan sorumlu öğretim üyesini,

f) Fakülte: İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

g) Fakülte Kurulu: İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulunu,

ğ) Fakülte Yönetim Kurulu: İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulunu,

h) Genel not ortalaması (GNO): Her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının ders kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam ders kredisine bölünmesi yolu ile bulunacak değeri,

ı) Mütevelli Heyet: İstanbul Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

i) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: İstanbul Atlas Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

k) Rektör: İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörünü,

l) Senato: İstanbul Atlas Üniversitesi Senatosunu,

m) Üniversite: İstanbul Atlas Üniversitesini,

n) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Atlas Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul-Kayıt Koşulları

Kontenjanlar

MADDE 5 – (1) Fakülteye kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci sayısı her yıl Senato önerisi üzerine Mütevelli Heyeti onayı ve Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.

Öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Fakülteye öğrenci kabulü ÖSYM tarafından düzenlenen sınav sonuçlarına ve YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Fakülteye kayıt

MADDE 7 – (1) Fakülte programına kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci adayları, YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre ilan edilen süreler içinde, ÖSYM ve Üniversite tarafından belirlenip duyurulan belgeler ile e-Devlet üzerinden veya şahsen ya da noter onaylı vekalete sahip yasal vekili aracılığıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuruları ile kayıt yaptırabilirler.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu, ikametgâhı ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Ancak ilgili kurumların internet sayfalarından sorgulama yapılamaması durumunda adaydan gerekli belgeler istenir. Belgelerinde eksiklik, tahrifat ya da sahtelik bulunan öğrencilerin kayıtları iptal edilir. Bu kişiler, mezun olsalar dahi kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenim ücretleri geri verilmez.

(3) Aynı anda ve aynı düzeyde başka bir örgün yükseköğretim kurumuna kayıtlı olduğu ve/veya kayıt için gerekli şartları taşımadığı anlaşılanların kaydı yapılmaz, yapılmış ise silinir.

Yurt dışından öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Fakülteye yurt dışından öğrenci kabulü, YÖK’ün ilgili mevzuatı, Üniversitenin ilgili yönergeleri ve Senato kararları çerçevesinde yürütülür.

Yatay geçiş yolu ile kayıt

MADDE 9 – (1) Kurum içi ya da kurumlar arası yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim

Öğrenim süresi

MADDE 10 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıtlı oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi beş yıl olan Diş Hekimliği programını azami sekiz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir. Yatay geçiş eğitiminin usul ve esasları ile azami öğrenim süreleri, Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre belirlenir.

(2) Kayıt dondurma süresi, öğrenim süresinden sayılmaz.

(3) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar öğrenim süresine dâhildir.

(4) Öğrencilerin, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunarak burslu veya burssuz, yurt içi/yurt dışı eğitim, staj, araştırma, bilgi görgü arttırmak gibi imkanların doğması durumunda ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile en fazla bir yıla kadar izin verilebilir. Bu izinler, öğretim süresine dahil olup bu konudaki başvuruların ders ekleme-silme süresinin sonuna kadar yapılması gerekir. Bu öğrenciler de öğrenim ücretinin tamamını ödemekle yükümlüdürler.

Eğitim-öğretim planı

MADDE 11 – (1) Eğitim-öğretim programı, Fakülte Kurulu kararından sonra Senato onayı ile kesinleşir.

(2) Eğitim-öğretim planlarında haftalık dersler, ders saatleri, uygulama/laboratuvar saatleri, kredisi ile AKTS kredileri belirtilir.

(3) Eğitim-öğretim planında programdan mezun olmak için gerekli toplam kredi, AKTS kredisi yükü ile öngörülen zorunlu ve seçmeli dersler, bu derslerin haftalık, teorik, uygulama ve laboratuvar saatleri ve kredileri ile varsa ön koşulları belirtilir. Ders ve uygulamaların toplam AKTS’si, her bir yarıyıl için 30 veya her bir yıl için 60 ve toplam 300 AKTS kredisi olacak şekilde belirlenir.

Öğrenci danışmanı

MADDE 12 – (1) Fakülteye kesin kayıt yaptıran her öğrenciye programın kadrolu öğretim üyelerinden biri öğrenci sayıları da dikkate alınarak Dekan tarafından danışman olarak atanır. Öğrenci danışmanı, öğrencileri akademik, sosyal ve mesleki oryantasyon ile kariyer planlaması konularında yönlendirir.

Ders kayıtları

MADDE 13 – (1) Üniversiteye karşı mali yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler, danışmanlarının yardımı ve onayı ile güz ve bahar yarıyıllarının başında, akademik takvimde ilan edilen tarihler arasında ders kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve ders kaydı yapmayanlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Mazeretleri Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler, derslerin başlamasını takip eden ilk iki hafta içinde gecikmeli olarak mali yükümlülüklerini yerine getirip ders kayıtlarını yaptırabilirler.

(2) Ön koşullu dersler, derslerin verildiği birimlerin ilgili yönetim kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Ön koşullu olarak kabul edilen derslerde, bir ön koşullu derse kayıt olabilmek için bu derse ön koşul olarak belirlenmiş derslerin alınmış ve başarılmış olması gerekir.

(3) Öğrenciler ilgili diploma programının eğitim-öğretim planlarında belirtilen zorunlu dersler ile eğitim-öğretim planlarında gösterilen türde ve sayıda seçmeli derse, ilgili yarıyıllarda kayıt olmakla yükümlüdürler.

(4) Öğrencilerin daha önce başarısız oldukları dersleri, bu derslerin yeniden açıldığı ilk yarıyılda öncelikli olarak tekrarlamaları gerekir. Tekrarlanacak dersler, seçmeli ise veya sonradan eğitim-öğretim planlarından çıkartılmış ise öğrenciler bu derslerin yerine ilgili yönetim kurulu tarafından onaylanan eşdeğer dersleri alırlar. Bu durumda; eşdeğer dersin kredisinin, tekrarlanması gereken dersin kredisine eşit veya daha fazla olması gerekir. Öğrenciler, tekrarlamak zorunda oldukları derslere kayıt yaptırdıktan sonra, ön koşullarını ve varsa eğitim-öğretim planlarında belirtilen diğer koşulları sağlamış olmak şartıyla önceki yarıyıllardan hiç almadıkları derslere kayıt yaptırmak zorundadırlar.

(5) Önceki yarıyıl/yıl derslerinden VF alarak devamsızlıktan başarısız olan öğrenciler, öncelikle VF aldıkları derslere kayıt yaptırıp varsa çakışan dersi alamazlar.

(6) Klinik uygulama dersleri yerine başka bir ders alınamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ders ve Ölçme Faaliyetlerinin Yapılma Esasları, Notlar,

Başarı Değerlendirme, Sınavlar ve İtiraz

Ders ve ölçme faaliyetlerinin yapılma esasları

MADDE 14 – (1) Her ders kurulu için ders, ders kurulu koordinatörü ve ilgili akademik yıl koordinatörü atanır. Ders kurulu koordinatörü ders tanım ve uygulama bilgilerini, ders kazanımlarını ve program yeterliliklerini temin edecek şekilde hazırlar. Ölçme faaliyetleri, sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması ve başarı notlarının elde edilmesi ders kurulu koordinatörü tarafından yapılır.

(2) Kurul dersleri, kurul dışı mesleki dersler ve klinik uygulamalar, Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senatonun onayı ile düzenlenir.

(3) Kurul dersleri, Diş hekimliği ve tıp temel bilimler meslek derslerinin ilgili tüm anabilim dallarında basitten karmaşığa doğru öğretildiği ders gruplarıdır. Bu dersler bir bütün olarak değerlendirilir ve sınıf geçme sistemine göre verilir.

(4) Kurul dışı mesleki dersler fakülte eğitim ve öğretim programında yer alan ve bir veya iki yarıyıl devam eden diş hekimliği meslek dersleridir ve bu dersler ders seçme sistemine göre verilir.

(5) Diş hekimliği alanı dışı dersler ve seçmeli dersler mezuniyet için koşullu derslerdir. Alan dışı dersler ve seçmeli dersler ders geçme sistemine göre verilir.

(6) Teorik derslere %70, laboratuvar ve klinik uygulama derslerine %80 oranında devam zorunludur. Öğrencilerin derse devam durumu, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Online derslerde de %70 devam zorunluluğu uygulanır. Bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen, devamsızlıktan kalan öğrenci ilgili dersten devamsız sayılır ve o dersin sınavlarına alınmaz. Kurul derslerinde devamsızlık olması durumunda, öğrenci sadece devamsızlığın gerçekleştiği ders kurulu sonu sınavına giremez.

(7) Sınavlara mazeret nedeniyle katılamayan ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenci için mazeret sınavı uygulanır. Sınav tarihi ilgili ders koordinatörü tarafından ilan edilir. Devamsızlık nedeni ile mazeret bildiren öğrencinin mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca uygun görülürse devamsız olarak kabul edilmez ve sınavlara girme hakkı tanınır. Mazeret sınavı tarihini belirleme ve değiştirme yetkisi Fakülte kuruluna aittir.

(8) Tamamen veya kısmen uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerin ölçme faaliyetlerinin elektronik ortamlardan hangi oranlarda ve nasıl uygulanacağı ile sınavlarda alınacak güvenlik önlemleri Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara uygun olarak Senato tarafından tespit edilir.

(9) Öğretim elemanları, öğrencilerin başarılarının değerlendirmesine yönelik olarak yapılan dönem içi çalışma ve faaliyetlerin ölçme-değerlendirme sonuçlarını, çalışmanın yapılıp teslim edildiği tarihi takip eden en fazla üç iş günü içinde öğrenci otomasyon sistemine girmek suretiyle öğrencilere ilan eder.

(10) Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, yıl sonu sınavı, ders kurulu sonu sınavı, ders kurulu yıl sonu genel sınavı, ders kurulu yıl sonu genel bütünleme sınavı, klinik uygulama sonu sınavı, klinik uygulama sonu bütünleme sınavı akademik takvimde belirtilir.

Notlar ve diğer işaretler

MADDE 15 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, gerekli sınav ve benzeri değerlendirmelerin sonunda o dersin öğretim elemanı tarafından sıfır ile yüz arasında bir not verilir ve bu not, ham not olarak adlandırılır. Hangi ham not aralığının hangi harf karşılığına denk geleceği, ikinci fıkradaki tabloya göre belirlenir ve yıl sonu notları harf notu olarak Rektörlüğe bildirilir.

(2) Notlar şunlardır:

a)

Not Aralığı            Katsayısı          Harf Notu

90-100                       4,00                   AA

85-89                         3,50                   BA

80-84                         3,00                   BB

70-79                         2,50                   CB

60-69                         2,00                   CC

55-59                         1,50                   DC

50-54                         1,00                   DD

49 ve altı                    0,00                    FF

Devamsız                  0,00                   VF

b) Diğer notlar  ve işaretler şunlardır:

1) M: Muaf.

2) T: Transfer.

3) ÖD: Öğrenci değişim.

4) ERA: Erasmus.    

5) E: Eksik.

6) R: Tekrar alınan ders.

7) B: Başarılı.

8) Y: Başarısız.

9) G: Geçti.

10) K: Kaldı.

11) Ç: Dersten çekilme.

12) AG: Akademik gelişim.

(3) Harf notlarının ve diğer işaretlerin anlamları aşağıda belirtilmiştir:

a) FF notu; bir dersten FF notu alan öğrenciler bu dersi verildiği ilk yarıyıl/yıl tekrar almak zorundadırlar. Öğrenciler tekrara kaldıkları seçmeli ders yerine başka bir seçmeli ders, değişen veya kaldırılan dersler yerine bölüm/program başkanlığı tarafından uygun görülen ve kredi bakımından eş veya yakın değerde olan dersleri alabilirler, bu durumda alınan derse devam zorunludur.

b) VF notu; derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. Bu öğrenciler yarıyıl/yıl sonu/bütünleme sınavlarına giremezler. Bu not, not ortalaması hesabında FF notu işlemi görür. VF notu alınan derslerin, dersin açıldığı ilk yarıyıl/yıl alınması ve devam edilmesi zorunludur.

c) E notu; yarıyıl/yıl içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten E notu aldığı takdirde yarıyıl/yıl sonu notlarının ilan tarihinden itibaren bir ay içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Akademik takvimde belirtilen bütünleme notlarının son ilan tarihinden itibaren bir ay içinde nota dönüştürülmeyen E notları otomatik olarak FF’ye dönüşür.

ç) M işareti; ilgili yönetim kurulu kararı ile muafiyet sınavı yapılan, kredi toplamına eklenen ancak not ortalamasını etkilemeyen dersler için kullanılır.

d) T işareti; Üniversite içinde yapılan geçişler ile öğrencinin başka yükseköğretim kurumlarından daha önce almış ve başarmış olduğu intibakı yapılan transfer derslerini gösterir. Bu derslere ilişkin notlar kredi toplamına ve ortalamaya katılır.

e) ÖD işareti; Erasmus Programı dışında kalan öğrenci değişim programları sırasında alınan dersi gösterir. Bu derslere ilişkin notlar ortalamaya katılır.

f) ERA işareti; Erasmus Programı sırasında alınan dersi gösterir. Bu derslere ilişkin notlar ortalamaya katılır.

g) R işareti; tekrar alınan dersi gösterir. Bu derslerde yarıyıl not ortalaması (YNO)/genel not ortalaması (GNO) hesabında son alınan not değerlendirmeye alınır.

ğ) B notu; başarılı olunan, kredi toplamına ve ortalamaya katılmayan dersler için kullanılır.

h) Y notu; başarısız olunan, kredi toplamına ve ortalamaya katılmayan dersler için kullanılır.

ı) G notu; diğer yükseköğretim kurumlarından alınmış ve not karşılığı olmayan dersler ile Üniversitede alınmış not karşılığı olmayan, başarılı olunan kredi toplamına eklenen ancak not ortalamasını etkilemeyen dersler için kullanılır.

i) K notu; diğer yükseköğretim kurumlarından alınmış ve not karşılığı olmayan dersler ile Üniversitede alınmış not karşılığı olmayan, başarısız olunan, kredi toplamına eklenen ancak not ortalamasını etkilemeyen dersler için kullanılır.

j) AG işareti; öğrencilerin yeteneklerini artırmak için programları dışında krediye ve ortalamaya katılmaksızın aldıkları dersleri gösterir.

k) Ç notu; öğrencinin dersten çekildiği durumlarda verilir. Bu derslere not çizelgesinde yer verilmekle birlikte kredi ve ortalama hesaplarına katılmaz.

Sınavlar

MADDE 16 – (1) Sınavların yapılışı ve sınav esasları “Üniversitenin sınavlara ilişkin kabul etmiş olduğu esaslar ile Fakülte Yönetim Kurulu ve/veya Senato kararları ile düzenlenir.

Sınav notlarına itiraz

MADDE 17 – (1) Sınav notlarına itiraz; öğrenci veya dersin öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu sınavı, yıl sonu sınavı, ders kurulu sonu sınavı, ders kurulu yıl sonu genel sınavı, ders kurulu yıl sonu genel bütünleme sınavı, klinik uygulama sonu sınavı, klinik uygulama sonu bütünleme sınavı notlarının ilanını takip eden en fazla beş iş günü içinde yapılır.

(2) Öğrencinin veya dersin öğretim elemanının itirazı, dekanlığın oluşturacağı ilgili dönem koordinatörü ve ders kurul koordinatörü ve dekanlığın atadığı bir akademisyen dâhil üç kişiden oluşan komisyon tarafından, o derse ilişkin değerlendirme ölçütleri çerçevesinde değerlendirilir. Öğrencinin veya dersin öğretim elemanının itirazına ilişkin kararı Fakülte Yönetim Kurulu sonuçlandırır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet ve Diploma

Öğrenimi bitirme ve derecesi

MADDE 18 – (1) Programın tüm derslerini ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış, 300 AKTS kredisini tamamlayarak GNO’sunu en az 2,00 düzeyine çıkarmış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır.

(2) Öğrenciye mezuniyetinde öğrenim süresince aldığı bütün ders, kredi, not ve dereceleri gösteren mezuniyet transkripti ve diploma eki verilir.

(3) Yabancı dil hazırlık programında geçen süre hariç, diş hekimliği programlarını 5 normal eğitim öğretim süresi içerisinde tamamlayarak mezuniyet durumuna gelen öğrencilerden, disiplin cezası almamış olmak kaydıyla mezuniyet GNO’su 3.00-3.49 arasında olan öğrencilere onur, 3.50 ve üzerinde olan öğrencilere ise yüksek onur belgesi verilir.

Diploma

MADDE 19 – (1) Beş yıllık eğitim programını başarı ile tamamlayanlara diş hekimi unvanı verilir.

(2) İlk iki yılının tüm derslerini ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış olmaları ve ağırlıklı genel not ortalamalarının en az 2.00 olması halinde öğrencilere talep ettikleri takdirde, Yönetim Kurulu kararı ile 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, temel diş hekimliği bilimleri önlisans diploması verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 20 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre içerisinde eğitim-öğretime ve sosyal faaliyetlere katılamaz ve Üniversitenin tesislerine giremezler.

Kayıt dondurma

MADDE 21 – (1) Öğrenciler belgelemek koşuluyla; sağlık, askerlik, ailevi, öğrenci değişim programları dışında yurt dışında öğrenim görme, beklenmedik zorunlu olaylar gibi nedenlerle bağlı bulundukları birimlere, akademik takvimde belirlenen sürede kayıt dondurma için başvuru yapabilir. İlgili yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin kaydı dondurulabilir. Bu süreler arasında öğrenci izinli sayılır ve kayıt dondurulan süreler öğrenim sürelerine dahil edilmez. Kayıt dondurma süresi Akademik Takvimde belirlenir.

(2) Derslerin başlama tarihini takip eden altıncı haftanın son iş gününden sonra yapılan kayıt dondurma talepleri değerlendirmeye alınmaz.

(3) Bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere, toplamda normal öğrenim süresinin en çok yarısı kadar kayıt dondurulabilir. Zorunlu hallerde, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler uzatılabilir. Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet hallerinde ise kayıt dondurma süresi, bu hallerin süresi kadardır.

(4) Kayıt dondurma başvurusu onaylanan ve mali yükümlülüklerini yerine getiren öğrencilerin, ilgili yarıyılda aldıkları dersler dönem kayıtlarından düşürülür.

(5) Kayıt dondurulan yarıyıllara ait eğitim-öğretim ücretinin yarısı ödenir.

(6) Kayıt donduran öğrenciler, izin süresince Üniversitenin sağladığı imkânlardan ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(7) Öğrenciler, izinlerinin bitimini izleyen yarıyılda, eğitim-öğretim ücretlerini ödeyerek ve ders kayıtlarını yaparak öğrenimlerine devam ederler. İzin bitiş tarihinden önce Üniversiteye dönmek isteyen öğrencilerin, Dekanlığa dilekçeyle başvuru yapmaları gerekir.

İlişik kesme

MADDE 22 – (1) Merkezi yerleştirme ile yapılan kayıtlar, kayıt sayılarının ÖSYM’ye bildirim tarihinden sonra kaydının silinmesini talep etmesi durumunda eğitim-öğretim ücretinin tamamını ödemek şartı ile kayıt sildirme işlemini gerçekleştirebilir.

(2) Mevcut öğrenci; kaydının silinmesini talep etmesi durumunda akademik yıl başladıktan sonra eğitim-öğretim ücretinin tamamını ödemek şartı ile kayıt sildirme işlemini gerçekleştirebilir.

(3) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olan öğrencinin kaydı silinir.

(4) Dört yıl üst üstte öğrenim ücretini ödemeyen ya da ders kaydını yenilemeyen öğrencinin Senato kararı ve YÖK onayı ile ilişiği kesilebilir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 23 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Fakülteye kayıt esnasında bildirdiği adrese kargo veya posta aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak suretiyle veya kesin kayıt işlemleri tamamlanan öğrencilere verilen e-posta adresine yazılı olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Öğrenciler iletişim adreslerinde meydana gelen değişiklikleri en geç bir hafta içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak bildirmek ve/veya öğrenci otomasyon sistemi üzerinde güncellemek zorundadırlar. Bu şekilde değişiklik bildiriminde bulunmamış, yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrencilere dosyalarında mevcut en son adreslerine gönderilen tebligat, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre kendilerine tebliğ edilmiş sayılır.

E-posta adresi

MADDE 24 – (1) Fakülteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere Bilişim Teknolojileri ve Güvenliği Daire Başkanlığı tarafından bir e-posta adresi verilir. Üniversite veya fakülte ile ilgili duyurular bu e-posta adresine yapılır.

(2) Öğrenci, e-posta adresini aktif durumda tutmak ve takip etmekle yükümlüdür.

(3) E-posta ile gönderilen duyurular tebliğ edilmiş sayılır.

(4) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen öğrencilerin e-posta adresleri iptal edilir.

(5) E-posta adreslerini ilgili mevzuat hükümlerine aykırı kullananların e-posta adresleri iptal edilir ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler

MADDE 25 – (1) İlçe, il veya Ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu Yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar Senato ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından ayrıca belirlenebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 10/1/2021 tarihli ve 31360 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Atlas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü yürütür.