10 Ocak 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31360

YÖNETMELİK

Galatasaray Üniversitesinden:

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde yürütülen kayıt, danışmanlık, geçişler, çift anadal, yandal, öğrenci değişim programları, eğitim-öğretim, sınavlar, başarı değerlendirme sistemi, kayıt silme ve diplomalara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddeleri ile 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununun ek 34 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları öğrenci iş yüküne dayalı ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Bölüm: Fakültenin, amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim dallarından oluşan öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimlerinden her birini,

c) Danışman: Fakültenin lisans programlarında öğrenci danışmanı olarak görevlendirilen kadrolu öğretim üyesini, öğretim görevlisini ve doktor araştırma görevlisini,

ç) Diploma eki: Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğrencilere, uluslararası şeffaflığı ve alınan eğitim sonucunda edindikleri niteliklerin akademik ve mesleki tanınırlığını sağlamak amacıyla Üniversite tarafından diplomalarına ek olarak verilen, ancak diploma ve transkript yerine geçmeyen belgeyi,

d) Fakülte: Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini,

e) Fakülte Kurulu: Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kurulunu,

f) Fakülte Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulunu,

g) Hazırlık sınıfı: Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki yükseköğretime hazırlık sınıflarını,

ğ) Milletlerarası Andlaşma ve Ek Protokol: Bakanlar Kurulunun 4/5/1992 tarihli ve 92/2991 sayılı Kararıyla onaylanan, Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumuna ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Anlaşma ve Bakanlar Kurulunun 24/10/1995 tarihli ve 95/7434 sayılı Kararıyla onaylanan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumuna İlişkin 14 Nisan 1992 Anlaşmasına Ek Protokol ile bu Ek Protokol’e ekli mektuplar ve 19 Ekim 1995 tarihli mektupları,

h) Öğrenci Otomasyon Sistemi: Galatasaray Üniversitesi öğrenci otomasyon sistemini,

ı) Rektör: Galatasaray Üniversitesi Rektörünü,

i) Senato: Galatasaray Üniversitesi Senatosunu,

j) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,

k) Üniversite Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt İşlemleri, Danışmanlık, Çift Anadal, Yandal, Geçişler ve Değişim Programları

Fakülteye kayıt

MADDE 5 – (1) Fakültenin bağlı bölümlerine kayıt yaptırabilmek için Milletlerarası Andlaşma ve Ek Protokol ile diğer ilgili mevzuata göre kayıt hakkını kazanmış olmak ve Galatasaray Üniversitesi Fransızca Hazırlık Sınıfının bütün derslerini başarı ile tamamlamak ya da Senato veya Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yeterli Fransızca seviyesine sahip olunduğu belgelenerek bu sınıftan muaf tutulmak zorunludur.

(2) Kayıt için Senato veya Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen belgeler ile ilan edilen süre içinde başvuruda bulunmak gereklidir.

(3) Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

Kayıt yenileme ve derse yazılma

MADDE 6 – (1) Öğrenciler yükümlü olmaları halinde katkı payı ya da öğrenim ücretini yatırmak suretiyle akademik takvimde belirtilen süreler içinde, eğitim-öğretim programında ilan edilen dersler arasından eğitim durumlarına uygun olanları, varsa önkoşulları da dikkate alarak seçer ve danışmanının onayıyla kayıt yaptırırlar. Kayıt yenilemeleri için tanınacak süreler akademik takvimde düzenlenir. Bu sürelere ilişkin değişiklikler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Yükümlü oldukları halde katkı payını ya da öğrenim ücretini belirtilen süre içinde yatırmayan öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

(3) Öğrencilerin kayıtlarını yenilemedikleri yarıyıllar öğretim süresinden sayılır. Belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından da yararlanamaz.

(4) Öğrencilerin kayıt yaptırdıkları yarıyıla ve diğer yarıyıllara ait olmak üzere alabilecekleri azami AKTS değeri 45, çift anadal ve yandal programına kayıtlı öğrencilerin kayıtlı oldukları her iki programdan bir yarıyılda alabilecekleri azami AKTS değeri 60, kayıtlı oldukları program dışındaki diğer programlardan alabilecekleri azami AKTS değeri 20’dir. Mezuniyet aşamasına gelen öğrenciler için kayıt yaptırdıkları yarıyıla ve diğer yarıyıllara ait olmak üzere alabilecekleri azami AKTS değeri Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla 50 AKTS’ye kadar arttırılabilir.

(5) Ders programlarında yer alan dersler ve AKTS kredileri kayıt dönemi öncesinde ilan edilir.

(6) İlk dört yarıyılda öğrenciler, öğrenim gördükleri bölüm başkanlığı öngördüğü takdirde yarıyıl başına en fazla bir seçimlik ders alabilirler. Diğer yarıyıllarda ise, derslere kayıt süresi içinde, öğrenim gördükleri bölüm başkanlığının uygun bulduğu seçimlik dersler arasından almak istediklerine kontenjanlar dâhilinde kayıt olurlar.

(7) Öğrencinin beşinci yarıyıl derslerine yazılması için birinci, altıncı yarıyıl derslerine yazılması için ikinci yarıyıl derslerinin en fazla biri dışında tamamını başarmış olması gerekir.

(8) Öğrenciler danışmalarının onayını almak koşuluyla ilgili yarıyılın ekle-bırak takvimi içinde yazıldıkları dersi/dersleri bırakabilir ve/veya yeni ders/derslere yazılabilirler. Öğrencinin yazıldığı seçimlik dersler, akademik takvimde belirtilen ekle-bırak tarihi dolduktan sonra artık o yarıyıl için değiştirilemez. Seçimlik derslerin kontenjanları ve dersin açılması için gereken asgari öğrenci sayısı her yarıyıl başında, bölüm başkanlıklarının önerisiyle Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve duyurulur. Kayıt yenileme dönemi sonunda açılmayan dersleri seçen öğrenciler, ekle-bırak ve mazeret kayıtları takvimi içinde diğer seçimlik derslere yazılırlar.

(9) Zorunlu bir dersten başarısız olan öğrenciler, aynı derse tekrar yazılarak, tüm sınav yükümlülüklerini yerine getirmek ve varsa diğer çalışma ve uygulamaları yapmak zorundadırlar. Seçimlik bir dersten başarısız olmuş bir öğrenci danışmanının onayını alarak başvurması durumunda başka bir seçimlik derse (varsa ön koşulunu da yerine getirmiş olması şartıyla) yazılabilir. Öğrenci başarısız olup bıraktığı ve yerine alacağı seçimlik dersi en geç ilgili yarıyılın ders ekle-bırak takvimi sonuna kadar Fakülteye bir dilekçe ile bildirmelidir.

(10) Öğrenciler başarılı oldukları bir derse sonraki yarıyıllarda tekrar yazılamaz ve o dersin sınavlarına katılamazlar.

(11) Kayıt yenileme işlemleri Fakülte tarafından yürütülür.

Kayıt dondurma

MADDE 7 – (1) Öğrencilerin kayıtları, 20/1/2020 tarihli ve 31014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesi hükümlerine göre dondurulabilir.

Danışmanlık

MADDE 8 – (1) Fakülte lisans programlarına ilk kez kayıt yaptıran her öğrenci için, bölüm başkanlıklarının teklifi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu tarafından bir danışman atanır.

(2) Danışmanların görev ve sorumlulukları ile danışmanlık hizmetine ilişkin usul ve esaslar bakımından Üniversite tarafından yayımlanan ilgili yönerge hükümleri uygulanır.

Geçişler

MADDE 9 – (1) Ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun birinci fıkrasının 45 inci maddesinin (e) bendi uyarınca Fakültenin ilgili lisans programlarına dikey geçiş yoluyla kabul edilir. Dikey geçiş yoluyla öğrenci alınacak programlar ve bu öğrenciler için ayrılacak kontenjanlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Dikey geçişle kayıt yaptıracak öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan sınavla yerleştirilir. Bu şekilde yerleştirilenler hakkında, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Lisans programına yatay geçiş yapılmasına ilişkin esaslar, kontenjanlar, öğrenci kabulü ve kayıtları; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Üniversite tarafından yayımlanan yönergede belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

(3) Fakültenin eğitim-öğretim programlarına yatay geçiş veya dikey geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldıkları ve başarılı oldukları derslerin intibakları ve muafiyet durumlarının belirlenmesi, Fakültenin oluşturduğu bölüm komisyonları tarafından Üniversitenin çıkardığı ilgili yönerge hükümlerine göre yapılır.

Çift anadal ve yandal programları

MADDE 10 – (1) Üniversitede kayıtlı oldukları lisans programını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir lisans programında diploma alabilmelerine olanak sağlayacak çift anadal programlarının ve ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamak amacıyla oluşturulacak yandal programlarının açılması, içeriklerinin, kontenjanlarının ve öğrenci kabulü koşullarının belirlenmesi ile bu programlarda eğitim-öğretim ve başarı değerlendirmesi, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Üniversite tarafından yayımlanan ilgili yönergelerde belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

Öğrenci değişim programları

MADDE 11 – (1) Fakültede öğrenim gören öğrenciler, Üniversite ile yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalar gereğince değişim programlarından yararlanabilirler. Değişim programları, başvuru koşulları ve bu programların uygulanması ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(2) Değişim programları ile eğitimlerini Üniversitede sürdürmek üzere gelen öğrencilerin kayıt ve derslere yazılmalarında ve başarı durumlarının düzenlenmesinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim yılı ve süresi

MADDE 12 – (1) Fakültede öğretim güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Her yarıyıl en az yetmiş öğretim günüdür.

(2)  Fakültede lisans öğretimi ders geçme esasına dayanan zorunlu ve seçimlik derslerden oluşur ve lisans öğretim süresi sekiz yarıyıldır.

Eğitim-öğretimin içeriği

MADDE 13 – (1) Fakülte eğitim-öğretim programları ile eğitim planları, her yarıyılda öğrencilerin en az 30 AKTS kredilik ders alabileceği şekilde Üniversite tarafından yayımlanan yönerge hükümlerine göre düzenlenir. Eğitim-öğretim programında yer alan her dersin içeriği ve başarı değerlendirme yöntemi ile haftalık ders programı, akademik takvimde belirlenen yarıyıl kayıt yenileme tarihleri öncesinde Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.

(2) Fakültede zorunlu ve seçimlik dersler Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(3) Fakülte programlarında yer alan dersler, derslerin saat ve AKTS kredisi karşılıkları ile çift anadal ve yandal programlarının içerikleri ve ders seçme esasları ilgili mevzuat çerçevesinde Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(4) Staj ve bitirme ödevi, bölümlerin öğretim programlarında zorunlu veya seçimlik dersler olarak tanımlanır.

(5) Staj ve bitirme ödevi dersleri için usul, uygulama ve değerlendirme esasları Üniversite ve Fakültenin ilgili yönergelerince düzenlenir.

(6) Staj yükümlülüğü olan öğrenciler için staja ilişkin esaslarla bu yükümlülüğü yerine getirmeye yönelik belge sistemi Üniversite Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenir.

(7) Engelli öğrencilerin eğitim ve öğretimlerine yönelik gerekli düzenlemeler ilgili mevzuat çerçevesinde Fakülte tarafından yapılır.

Devam zorunluluğu

MADDE 14 – (1) Öğrencilerin, eğitim-öğretim programlarında yer alan bütün ders ve çalışmalara katılmaları ve devam etmeleri zorunludur.

(2) Bir dersin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına girebilme hakkını elde etmek için, derslere ve yarıyıl içi çalışmalara %70’ten az olmamak koşuluyla katılmak zorunludur.

(3) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı bir nedene dayalı olarak, derse/derslere devam edemeyen öğrenciler mazeretli sayılırlar. Haklı neden, en geç mazereti veya mazeretin bildirimini engelleyen durumun ortadan kalkmasını izleyen üç iş günü içinde Fakülteye yazılı olarak bildirilir. Sağlık sorunları ile ilgili mazeretlerin, üniversite hastaneleri veya diğer resmî sağlık kuruluşları ya da hasta kabul yetkisi olan özel sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir. Öğrencinin, devam zorunluluğunun %20’sini aşan mazeretleri dikkate alınmaz.  

(4) Derslere devam yükümlülüğünü yerine getirip başarısız olan öğrencilerden, o dersi aldıkları daha sonraki yarıyıllarda devam zorunluluğu aranmaz. Ancak, öğrenci ders ile ilgili yükümlülüklerini (uygulama, ödev, proje ve benzeri) yerine getirmek zorundadır.

(5) Öğrencinin derse devam durumunun denetimi, Fakülte bünyesinde dersin öğretim elemanı tarafından yapılır. Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yarıyıl sonu sınavlarına girme hakkı kazanamayan öğrencilerin listesi yarıyıl sonu sınav döneminden bir hafta önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilmek üzere Fakülteye teslim edilir. Bu öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Başarı Değerlendirme Sistemi

Sınavlar

MADDE 15 – (1) Lisans programında başarı değerlendirmesi, yarıyıl içi çalışmaları, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı şeklinde yapılır. Sınavların; yazılı, yazılı ve sözlü, uygulamalı veya yazılıdan sonra belli şartlarla sözlü yapılmasına ilişkin başarı değerlendirme yöntemi, dersin öğretim elemanı tarafından belirlenerek, ilgili yarıyılın başında Fakülteye ve öğrencilere bildirilir.

(2) Başarısız olduğu tek ders nedeniyle mezuniyeti bir ya da iki yarıyıl gecikme durumunda olan öğrenciye akademik takvimde belirtilen tarihlerde başvurması ve bölüm başkanlığının uygun bulması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınavı, akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır.

(3) Sınavlar, Fakültenin denetiminde, ders ve çalışmaları yürüten öğretim elemanlarınca yapılır.

Yarıyıl içi çalışmaları ve ara sınavlar

MADDE 16 – (1) Yarıyıl içi çalışmaları; ödev, laboratuvar/uygulama, araştırma/inceleme, kısa konu sınavı, sunum, ara sınav ve benzeri faaliyetlerin bütünüdür.

(2) Ara sınavlar ve/veya ara sınav yerine geçen çalışmalar her ders için bir yarıyılda en az bir defa olmak üzere yapılır. Ara sınavların yapılacağı gün ve saatler dersin sorumlusu öğretim elemanları tarafından belirlenerek, sınav tarihinden en az yedi gün önce sınav düzeninin sağlanması için Fakülteye yazılı olarak bildirilir ve Öğrenci Otomasyon Sisteminde tanımlanarak öğrencilere duyurulur.

(3) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı bir nedene dayalı olarak, belirtilen tarihlerde ara sınava giremeyen öğrencilere aynı yarıyıl içinde mazeret sınavı yapılabilir. Haklı neden, en geç ara sınavı veya mazeretin bildirimini engelleyen durumun ortadan kalkmasını izleyen üç iş günü içinde Fakülteye yazılı olarak bildirilir. Sağlık sorunları ile ilgili mazeretlerin üniversite hastaneleri veya diğer resmi sağlık kuruluşları ya da hasta kabul yetkisi olan özel sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

Sınav programları ve sınavlarda disiplin

MADDE 17 – (1) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları, Üniversitenin akademik takviminde belirtilen tarihlerde, Fakülte Yönetim Kurulunca onaylanarak Üniversitenin internet sitesinde ilan edilen programa göre yapılır.

(2) Öğrencilerin sınavlara ilan edilen programa göre hazırlanan listelerdeki gün, saat ve sınıflarda girmeleri ve öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekir.

(3) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarına girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilmez.

(4) Sınavların, dersi veren öğretim elemanının sorumluluğu ve Fakülte tarafından görevlendirilen gözetmenlerin gözetimi altında yapılması esastır.

(5) Sınav süresi dersin öğretim elemanı tarafından toplam haftalık ders saatini geçmeyecek şekilde belirlenir. Sınav süresi sonunda öğrenciler, cevap kâğıtlarını gözetmenlere teslim etmekle yükümlüdürler.

(6) Öğrencilerin sınavlarda yanlarında bulunduramayacakları araç/gereçler ilgili öğretim üyesinin istekleri doğrultusunda Fakülte tarafından belirlenir ve sınavlardan önce öğrencilere duyurulur.

(7) Bitirme ödevi ve staj dışındaki derslerin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları yazılı olarak yapılır.

(8) Öğrenciler sınavların ilk 15 dakikası içinde sınav salonunu terk edemezler. Sınava geç kalan öğrenciler ilk 15 dakika içinde sınav salonuna alınırlar. Cevap kâğıdını ilgili öğretim elemanı veya gözetmenlere teslim ettikten sonra sınav salonundan çıkan öğrencilerin sınav bitmeden yeniden sınav salonuna girmelerine izin verilmez.

(9) Sınavlarda kopya çeken, kopya çektiren, bunlara teşebbüs eden öğrenciler ile sınav yerine geçen çalışmalarda intihal yapan veya bu fiilleri işledikleri sonradan anlaşılan öğrencilerin durumları bir tutanakla tespit edilir ve bu öğrencilere 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(10) Öğretim elemanları yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarını değerlendirerek, sonuçlarını belirtilen süre içinde öğrenci otomasyon sisteminde kayıt ve ilan ederler. Bu sınavların sonuçlarının imzalı bir çıktısı, öğrencilerin cevap kağıtları ve sınav evrakı ilgili öğretim elemanı tarafından en geç bir hafta içinde Fakülteye teslim edilir.

(11) Yazılı sınav belgeleri, sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle saklanır. Bu süre sonunda sınav belgeleri Fakülte tarafından imha edilir ve durum bir tutanakla tespit edilir. Ancak, bir davaya konu olan belgeler, yargılamanın sonuna kadar saklanır.

(12) Engelli öğrenciler için sınavlar ilgili mevzuata göre düzenlenir.

Sınavlarda değerlendirme ve başarı notu

MADDE 18 – (1) Bir dersin başarı notu; ara sınav notları ile varsa diğer yarıyıl içi çalışmalarındaki notlar ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notların ağırlıklı ortalamasına göre hesaplanır.

(2) Her yarıyılın başlangıcında, o yarıyılda açılacak derslere ait yarıyıl içi çalışmaların türleri, sayısı ve başarı notuna katkılarını gösteren başarı değerlendirme formu, dersten sorumlu öğretim elemanları tarafından doldurularak otomasyon sisteminde ilan edilir. Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40’tan az, % 60’tan fazla olamaz.

(3) Başarı notları öğretim elemanları tarafından notların istatistiksel dağılımı ve öğrencilerin genel başarı durumu göz önünde bulundurularak harflerle ifade edilir. Başarı notları ve katsayılar aşağıdaki gibidir:

Başarı Notu           Katsayısı

      AA                     4.00

      BA                      3.50

      BB                      3.00

      CB                      2.50

      CC                      2.00

      F                         0.00

(4) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birisini alan öğrenci o dersi başarmış; (F) notu alan öğrenci başaramamış sayılır.

(5) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere IA notu verilir; bu notu alan öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

(6) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere, yarıyıl içi çalışmalarına bakılmaksızın NP notu verilir. Bu not, not ortalamaları hesabında F notu işlemi görür.

(7) Seminer ve benzeri gibi uygulamalı derslerde başarı durumu P (başarılı) ve F (başarısız) olarak değerlendirilebilir.

(8) Tek ders sınavına girme hakkı tanınmış öğrencilerin başarı notu, yarıyıl içi notu dikkate alınmaksızın, tek ders sınavında aldığı nota göre belirlenir.

(9) Ağırlıklı genel not ortalaması, bir öğrenci tarafından alınan tüm derslerin başarı notunun katsayı karşılıklarının, bu derslerin AKTS kredileriyle çarpılmasıyla elde edilen toplamın, öğrencinin aldığı AKTS kredisi toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Başarı durumu P ile değerlendirilen çalışmalara ait AKTS kredileri ağırlıklı genel not ortalaması hesabına dahil edilmez.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 19 – (1) Öğrenciler, sınavların veya sınav yerine geçen çalışmaların sonuçlarının ilanından itibaren üç iş günü içinde bir dilekçe ile Fakülteye başvurarak, sonuçların maddi hata yönünden incelenmesini isteyebilirler.

(2) Fakülte itirazın değerlendirilmesi için üç kişilik bir komisyon oluşturur. Komisyon değerlendirme sonucunu en geç 10 iş günü içinde Fakülteye bildirir. Fakülte sonucu öğrenciye iletir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kayıt Silme ve Diplomalara İlişkin Esaslar

Kayıt silme

MADDE 20 – (1) Aşağıdaki hallerde Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile öğrencinin kaydı silinerek Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Öğrencinin Fakülteye yazılı başvuruyla kaydının silinmesi talebinde bulunması.

b) Öğrenci hakkında verilen yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezasının kesinlik kazanması.

c) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca öğrencinin kaydının silinmesi hallerinin ortaya çıkması.

(2) Kaydı silinen öğrenciye talep etmesi halinde son öğrenim durumunu gösteren bir belge verilir.

Diplomalara ilişkin esaslar

MADDE 21 – (1) Öğrencilere verilecek olan geçici mezuniyet belgesi, diploma, diploma eki ve diğer belgelerin düzenlenmesinde Üniversite tarafından yayımlanan ilgili yönerge hükümleri uygulanır.

Ön lisans diploması

MADDE 22 – (1) Fakültede öğrenim gören öğrencilere, ilk dört yarıyılın bütün derslerinden başarılı olduktan sonra kayıtlarını sildirmeleri veya daha sonraki yarıyıllarda herhangi bir nedenle ilişiklerinin kesilmesi durumunda ilgili bölümün ön lisans diploması ve diploma eki verilir.

Lisans diploması

MADDE 23 – (1) Fakülteye bağlı bölümlerin eğitim-öğretim programlarında yer alan en az 240 AKTS kredilik zorunlu ve seçimlik dersleri başaran öğrenci öğrenimini tamamlamış olur. Bu öğrencilere, mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağladıkları takdirde, ilgili mevzuat hükümlerine göre, Fakültenin ilgili bölümünün lisans diploması ve diploma eki verilir.

Diploma eki ve diploma yerine geçen belgeler

MADDE 24 – (1) Diploma almaya hak kazanan öğrencilere diploma ile birlikte diploma eki verilir.

(2) Öğrencilere diplomaları hazırlanıncaya kadar bir defaya mahsus geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

(3) Diplomasını kaybeden öğrencilere bir defaya mahsus duplikata verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları, Fakülte Yönetim Kurulu kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 26 – (1) 4/10/2013 tarihli ve 28785 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2013-2014 eğitim-öğretim yılı öncesinde Fakülteye kayıt yaptırmış öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalaması, bir öğrenci tarafından alınan tüm derslerin başarı notu katsayı değerlerinin, bu derslerin haftalık kredi saatleriyle çarpılmasıyla elde edilen toplamın, öğrencinin aldığı haftalık kredi toplamına bölünmesi suretiyle hesaplanır.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.