10 Ocak 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31360

YÖNETMELİK

Galatasaray Üniversitesinden:

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde yürütülen kayıt, danışmanlık, geçişler, çift anadal, yandal, değişim programları, eğitim-öğretim, sınavlar, başarı değerlendirme sistemi, kayıt silme ve diplomalara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununun Ek 34 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları öğrenci iş yüküne dayalı ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Bölüm: Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim dallarından oluşan öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimlerinden her birini,

c) Danışman: Öğrenci danışmanı olarak görevlendirilen kadrolu öğretim üyesini, öğretim görevlisini ve doktor araştırma görevlisini,

ç) Dekanlık: Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığını,

d) Diploma eki: Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğrencilere, uluslararası şeffaflığı ve alınan eğitim sonucunda edindikleri niteliklerin akademik ve mesleki tanınırlığını sağlamak amacıyla Üniversite tarafından diplomalarına ek olarak verilen, ancak diplomanın yerini almayan belgeyi,

e) Fakülte: Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesini,

f) Fakülte Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kurulunu,

g) Fakülte Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulunu,

ğ) Fakülte Sekreterliği: Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sekreterliğini,

h) Hazırlık Sınıfı: Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki yükseköğretime hazırlık sınıflarını,

ı) Milletlerarası Andlaşma ve Ek Protokol: Bakanlar Kurulunun 4/5/1992 tarihli ve 92/2991 sayılı kararıyla onaylanan, Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumuna ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Anlaşma ve Bakanlar Kurulunun 24/10/1995 tarihli ve 95/7434 sayılı kararıyla onaylanan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumuna İlişkin 14 Nisan 1992 Anlaşmasına Ek Protokol ile bu Ek Protokole ekli mektuplar ve 19 Ekim 1995 tarihli mektupları,

i) Öğrenci Otomasyon Sistemi: Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Otomasyon Sistemini,

j) Rektör: Galatasaray Üniversitesi Rektörünü,

k) Senato: Galatasaray Üniversitesi Senatosunu,

l) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,

m) Üniversite Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt İşlemleri, Danışmanlık, Çift Anadal, Yandal, Geçişler ve Değişim Programları

Kayıt

MADDE 5 – (1) Fakülteye kayıt yaptırabilmek için Milletlerarası Andlaşma ve Ek Protokol ile diğer ilgili mevzuata göre kayıt hakkını kazanmış olmak ve Senato veya Üniversite Yönetim Kurulunca tespit edilen belgelerle birlikte ilan edilen süre içinde başvuruda bulunmak gerekir.

(2) Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

(3) Fakülteye kayıt yaptırma hakkını kazananlar Senato veya Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenmiş yeterli Fransızca seviyesine sahip olduğunu belgelemek ya da Fransızca Hazırlık Sınıfını başarıyla tamamlamak zorundadır.

Kayıt yenileme ve derslere kayıt olma

MADDE 6 – (1) Öğrenciler yükümlü olmaları halinde katkı payı ya da öğrenim ücretini yatırmak suretiyle akademik takvimde belirtilen süreler içinde, eğitim-öğretim programında ilan edilen dersler arasından eğitim durumlarına uygun olanları, varsa önkoşulları da dikkate alarak seçer ve kayıt yaptırırlar. Kayıt yenilemeleri için tanınacak süreler akademik takvimde düzenlenir. Bu sürelere ilişkin değişiklikler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Yükümlü oldukları halde katkı payını ya da öğrenim ücretini belirtilen süre içinde yatırmayan öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

(3) Öğrencilerin kayıtlarını yenilemedikleri yarıyıllar öğretim süresinden sayılır. Belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Öğrencilerin kayıt yaptırdıkları yarıyıla ve diğer yarıyıllara ait olmak üzere alabilecekleri azami AKTS değeri 45, çift anadal ve yandal programında kayıtlı öğrencilerin kayıtlı oldukları her iki programdan bir yarıyılda alabilecekleri azami AKTS değeri 60’tır.

(5) Öğrenciler danışmanlarının onayını almak koşuluyla ilgili yarıyılın ekle-bırak takvimi içinde kayıt oldukları dersi/dersleri bırakabilir veya yeni derse/derslere kayıt olabilirler.

(6) Fakültenin ders programında yer alan dersler, kotaları ve AKTS kredileri kayıt dönemi öncesinde Öğrenci Otomasyon Sisteminde ilan edilir. Kayıt yenileme dönemi sonunda açılmayan dersleri seçen öğrenciler, ders ekleme/bırakma ve mazeret kayıtları döneminde açılmış diğer seçmeli derslere kayıt olurlar.

(7) Lisans programlarındaki dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler Yükseköğretim Kurulu veya Senato tarafından belirlenen ve Üniversiteye kayıtlı tüm öğrencilerin almakla yükümlü olduğu ortak zorunlu dersler ile ders programlarında ilgili bölüm için zorunlu olduğu belirtilen derslerdir. Seçmeli dersler ise sayısı ve türü eğitim-öğretim programında tanımlanan ve seçimi öğrenciler tarafından yapılan derslerdir.

(8) Öğrenciler, her yarıyıl başında, eğitim-öğretim programlarında yer alan o yarıyıla ait zorunlu ve seçmeli dersleri belirleyerek eğitim durumlarına uyanlara kayıt yenileme süresi içinde kayıt olurlar. Bu süre içerisinde, kayıtlarını yaptırmayan ve 2547 sayılı Kanunda sayılan geçerli bir mazerete ilişkin yasal bir belge ibraz edemeyen öğrenciler derslere kayıt olma hakkını kaybederler.

(9) Öğrencilerin bir derse kayıt olabilmesi için bu dersin, eğer varsa, ön koşul ders/derslerinden başarılı olması gerekir.

(10) Öğrencinin kayıt olduğu dersler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma süresi dolduktan sonra değiştirilemez.

(11) Öğrenciler başarılı oldukları bir derse, sonraki yıllarda tekrar kayıt olamaz ve o dersin sınavlarına katılamaz.

(12) Zorunlu bir dersten harf notu F ya da NP olan öğrenciler, aynı derse açıldığı ilk dönemde tekrar kayıt olarak, tüm sınav yükümlülüklerini yerine getirmek ve varsa diğer çalışma ve uygulamaları yapmak zorundadır. Seçmeli dersten başarısız olmuş bir öğrenci, danışmanının uygun görüşünü de alarak, varsa ön koşulunu yerine getirmiş olduğu yeni bir seçmeli derse kayıt olabilir.

(13) Kayıt yenileme işlemleri Fakülte tarafından yürütülür.

Kayıt dondurma

MADDE 7 – (1) Öğrencilerin kayıtları,  20/1/2020 tarihli ve 31014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesi hükümlerine göre dondurulabilir.

Danışmanlık

MADDE 8 – (1) Lisans programına ilk kez kayıt yaptıran her öğrenci için, ilgili bölüm başkanının  teklifi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu tarafından bir danışman atanır.

(2) Danışmanların görev ve sorumlulukları ile danışmanlık hizmetine ilişkin usul ve esaslar bakımından Üniversite tarafından çıkarılan ilgili yönerge hükümleri uygulanır.

Geçişler

MADDE 9 – (1) Ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun birinci fıkrasının 45 inci maddesinin (e) bendi uyarınca Fakülteye dikey geçiş yoluyla kabul edilir. Dikey geçiş yoluyla öğrenci alınacak programlar ve bu öğrenciler için ayrılacak kontenjanlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Dikey geçişle kayıt yaptıracak öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan sınavla yerleştirilir. Bu şekilde yerleştirilenler hakkında, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Lisans programına yatay geçiş yapılmasına ilişkin esaslar, kontenjanlar, öğrenci kabulü ve kayıtları; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Üniversite tarafından çıkarılan yönergede belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

(3) Üniversitenin eğitim-öğretim programlarına yatay geçiş veya dikey geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programlarından aldıkları ve başarılı oldukları derslerin intibakları Fakültenin oluşturduğu komisyon tarafından Üniversitenin çıkardığı yönerge hükümlerine göre yapılır.

(4) Kurum içi programlar arası yatay geçişlerde uyulacak esaslar, kontenjanlar, öğrenci kabulü ve kayıtları; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Üniversite tarafından çıkarılan yönergede belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

Çift anadal ve yandal programları

MADDE 10 – (1) Üniversitede kayıtlı oldukları lisans programını başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir lisans programında diploma alabilmelerine olanak sağlayacak çift anadal programlarının ve ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamak amacıyla oluşturulacak yandal programlarının açılması, içeriklerinin, kontenjanlarının ve öğrenci kabulü koşullarının belirlenmesi ile bu programlarda eğitim-öğretim ile başarı değerlendirmesi, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Üniversite tarafından çıkarılan yönergelerde belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

Öğrenci değişim programları

MADDE 11 – (1) Fakültede öğrenim gören öğrenciler Üniversite ile yurt içindeki veya yurt dışındaki Yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalar gereğince değişim programlarından yararlanabilirler.

(2) Bu öğrenim imkanları öğrencilere, Bölüm tarafından, başvuru süresi belirtilerek duyurulur. Bölüm, süresinde yapılan başvuruları dosya üzerinden, esas olarak öğrencinin başarı durumu ile yabancı dil düzeyini ve yapılacak mülakat sonucunu dikkate alarak inceler ve adayların yeterli olup olmadığına ve yeterli adaylardan hangilerinin öğrenci değişim programları çerçevesinde anlaşmalı üniversitelerden hangisine gönderileceğine karar verir.

(3) Öğrencilerin gittikleri üniversitelerde hangi dersleri alacaklarını ve bu derslerin öğrencilerin kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarındaki  karşılıklarını, sorumlu öğretim elemanı belirler. Öğrencilerin değişim programını tamamlamasının ardından, sorumlu öğretim elemanı, öğrencinin değişim programı süresince aldığı dersler ile bu derslerin kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarındaki karşılıklarını ve ilgili mevzuat hükümlerince belirlenen harf notlarını Fakülteye iletir. Bu konudaki son kararı Fakülte Yönetim Kurulu verir.

(4) Öğrenci değişim programları çerçevesinde diğer üniversitelerde geçirilen süreler öğrenim süresine dahildir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim yılı ve süresi

MADDE 12 – (1) Fakültede eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Her bir yarıyıl yetmiş öğretim gününden az olamaz.

(2) Fakültenin eğitim-öğretim programları ile akademik takvimi, Fakülte Kurulunun önerisi üzerine, Senato tarafından kabul ve ilan edilir.

(3) Fakültede lisans öğretim süresi sekiz yarıyıldır.

Eğitim-öğretimin içeriği

MADDE 13 – (1) Bölümlerin eğitim-öğretim programı ile eğitim planı, her yarıyılda öğrencilerin en az 30 AKTS kredilik ders alabileceği şekilde Üniversite tarafından çıkarılan ilgili yönerge hükümlerine göre düzenlenir. Eğitim-öğretim programında yer alan her dersin içeriği ve başarı değerlendirme yöntemi ile haftalık ders programı, akademik takvimde belirlenen yarıyıl kayıt yenileme tarihleri öncesinde ilan edilir ve Dekanlığa bildirilir.

(2) Bölümlerin eğitim-öğretim programı, ders geçme esasına dayanır. Eğitim-öğretim programları bölümlerin ihtiyaçları doğrultusunda teorik derslerden, uygulamalardan, stajlardan, projelerden veya bitirme tezlerinden oluşur.

(3) Hangi dersler için uygulama veya staj yapılacağı ilgili bölümün önerisiyle Fakülte Kurulu tarafından belirlenir. Staj zorunluluğu olan programlarda öğrenciler, ilgili bölüm kurulunun onaylayacağı kurumlarda staj yapabilirler.

(4) Bölümlerin eğitim-öğretim programlarında yer alan dersler, bunların saat ve AKTS kredisi karşılıkları ile çift anadal ve yandal programlarının içerikleri ve ders seçme esasları ilgili mevzuat çerçevesinde, Fakülte Kurulunun önerisi ile Senato tarafından belirlenir.

(5) Bitirme projesi ve staj derslerinin usul, uygulama ve değerlendirme esasları, Üniversitenin ve bölümlerin ilgili yönergelerince düzenlenir.

(6) Engelli öğrencilerin eğitim-öğretimlerine yönelik gerekli düzenlemeler ilgili mevzuat çerçevesinde Fakülte tarafından yapılır.

Devam zorunluluğu

MADDE 14 – (1) Öğrencilerin, eğitim-öğretim programında yer alan bütün ders ve çalışmalara katılmaları ve devam etmeleri zorunludur.

(2) Bir dersin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına girebilme hakkını elde etmek için, derslere ve çalışmalara  %70’ten az olmamak koşuluyla katılmak zorunludur. %70 devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler ilgili dersin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına giremez. Öğrencinin derse devamını dersi veren öğretim elemanı denetler. Devamsızlık nedeniyle yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girme hakkı kazanamayan öğrencilerin listesi ilgili öğretim elemanı tarafından sınav döneminden bir hafta öncesinde Dekanlığa verilir. Bu öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

(3) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı bir nedene dayalı olarak, derse/derslere devam edemeyen öğrenciler mazeretli sayılırlar. Haklı neden, en geç mazereti veya mazeretin bildirimini engelleyen durumun ortadan kalkmasını izleyen üç iş günü içinde Fakülteye yazılı olarak bildirilir. Sağlık sorunları ile ilgili mazeretlerin, üniversite hastaneleri veya diğer resmî sağlık kuruluşları ya da hasta kabul yetkisi olan özel sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir. Öğrencinin, devam zorunluluğunun %20’sini aşan mazeretleri dikkate alınmaz.

(4) Derslere devam yükümlülüğünü yerine getirip başarısız olan öğrencilerden, o dersi aldıkları daha sonraki yarıyıllarda devam zorunluluğu aranmaz. Ancak, öğrenci ders ile ilgili sorumluluklarını (uygulama, ödev, proje ve benzeri) yerine getirmekle yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Başarı Değerlendirme Sistemi

Sınavlar

MADDE 15 – (1) Lisans programında başarı değerlendirmesi, yarıyıl içi çalışmaları, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı şeklinde yapılır. Sınavların, yazılı, yazılı ve sözlü veya  uygulamalı yapılmasına ilişkin başarı değerlendirme yöntemi, dersin öğretim elemanı tarafından belirlenerek, ilgili yarıyılın başında öğrencilere ve Dekanlığa bildirilir.

(2) Başarısız olduğu tek ders nedeniyle mezuniyeti bir ya da iki yarıyıl gecikme durumunda olan öğrenciye, en geç bütünleme sınav sonuçlarının tümüyle ilanından itibaren üç iş günü içinde talepte bulunması halinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınavı, kararı izleyen iki hafta içinde yapılır.

(3) Sınavlar, Fakülte yönetiminin denetiminde, ders ve çalışmaları yürüten öğretim elemanlarınca yapılır.

Yarıyıl içi çalışmaları ve ara sınavlar

MADDE 16 – (1) Yarıyıl içi çalışmaları; ödev, laboratuvar/uygulama, araştırma/inceleme, kısa konu sınavı, sunum, ara sınav ve benzeri faaliyetlerin bütünüdür.

(2) Ara sınavlar ve/veya ara sınav yerine geçen çalışmalar her ders için bir yarıyılda en az bir defa olmak üzere yapılır. Ara sınavların yapılacağı gün ve saatler dersin sorumlusu öğretim elemanları tarafından belirlenerek sınav tarihinden en az yedi gün önce sınav düzeninin sağlanması için Dekanlığa yazılı olarak bildirilir ve öğrenci otomasyon sisteminde tanımlanarak öğrencilere duyurulur.

(3) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı bir nedene dayalı olarak, belirtilen tarihlerde ara sınava giremeyen öğrencilere aynı yarıyıl içinde mazeret sınavı yapılabilir. Haklı neden, en geç ara sınavı veya mazeretin bildirimini engelleyen durumun ortadan kalkmasını izleyen üç iş günü içinde ilgili Fakülteye yazılı olarak bildirilir. Sağlık sorunları ile ilgili mazeretlerin üniversite hastaneleri veya diğer resmi sağlık kuruluşları ya da hasta kabul yetkisi olan özel sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

(4) Bu Yönetmelikte belirtilen süre içinde bildirdiği mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilenler mazeret sınavına girebilir. Bu sınavın tarihi ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenciye bildirilir.

Sınav programları, sınavların düzeni ve sınavlarda disiplin

MADDE 17 – (1) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları, Dekanlık tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan ve Fakülte Yönetim Kurulunda onaylanan sınav programına göre yapılır. Sınav programı sınavlardan en az yedi gün önce ilan edilir.

(2) Öğrencilerin sınavlara ilan edilen programa göre hazırlanan listelerdeki gün, saat ve sınıflarda girmeleri ve öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekir.

(3) Bir dersin sınavının düzenlenmesi, gerçekleştirilmesi ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, dersi veren öğretim elemanının sorumluluğundadır. Sınavın uygulanması ile ilgili yardıma ihtiyaç duyan öğretim elemanına, en az bir hafta öncesinden talep etmesi halinde Fakülte tarafından gözetmen görevlendirilir. Sınavların, dersi veren öğretim elemanının sorumluluğu altında ve Fakülte tarafından görevlendirilen gözetmenlerce yapılması esastır. Bu kişilerin mazereti halinde Fakülte yönetimi sınav için başka öğretim elemanlarını görevlendirebilir.

(4) Sınav süresi dersin öğretim elemanı tarafından belirlenir. Sınav süresi sonunda öğrenciler, cevap kâğıtlarını  gözetmenlere teslim etmekle  yükümlüdürler.

(5) Öğrenciler sınavların ilk 15 dakikası içinde sınav salonunu terk edemezler. Sınava geç kalan öğrenciler ilk 15 dakika içinde sınav salonuna alınırlar.

(6) Sınavlarda kopya çeken, kopya veren, bunlara teşebbüs eden öğrenciler ile sınav yerine geçen çalışmalarda intihal yapan veya bu fiilleri işledikleri sonradan anlaşılan öğrencilerin durumları bir tutanakla tespit edilir ve bu öğrencilere Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(7) Öğrencilerin sınavlarda yanlarında bulunduramayacakları araç/gereçler, Fakülte tarafından belirlenir ve sınavdan önce öğrencilere duyurulur.

(8) Yazılı sınav belgeleri, sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle saklanır. Bu süre sonunda sınav belgeleri Fakülte tarafından imha edilir ve durum bir tutanakla tespit edilir. Ancak, bir davaya konu olan belgeler, yargılamanın sonuna kadar saklanır.

(9) Engelli öğrenciler için sınavlar ilgili mevzuata göre düzenlenir.

(10) Bir dersten başarı notu olarak F alarak başarısız olan veya yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrencilere bütünleme sınav hakkı tanınır.

(11) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarına girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilmez.

Sınavlarda değerlendirme ve başarı notu

MADDE 18 – (1) Bir dersin başarı notu; ara sınav notları ile varsa diğer yarıyıl içi çalışmalarındaki notlar ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notların ağırlıklı ortalamasına göre hesaplanır.  Bütünleme sınavı notu yarıyıl sonu sınavı notunun yerine geçer.

(2) Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40’tan az %60’tan fazla olamaz.

(3) Başarı notları, öğretim elemanı tarafından, notların istatistiksel dağılımı, öğrencilerin genel başarı durumu göz önünde bulundurularak harflerle ifade edilir. Başarı notları ve bunların katsayı değerleri aşağıdaki gibidir:

a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birisini alan öğrenci o dersi başarmış; (F) notu alan öğrenci başaramamış sayılır.

b) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere IA notu verilir; bu notu alan öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

c) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere, yarıyıl içi çalışmalarına bakılmaksızın NP notu verilir; bu not, not ortalamaları hesabında F notu işlemi görür.

ç) Laboratuvar çalışmaları, seminer, dönem projeleri gibi uygulamalı derslerde başarı durumu P (başarılı) ve F (başarısız) olarak değerlendirilebilir.

d) Tek ders sınavına girme hakkı tanınmış öğrencilerin başarı notu, yarıyıl içi notu dikkate alınmaksızın, tek ders sınavında aldığı nota göre belirlenir.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 19 – (1) Öğrenciler, sınavların veya sınav yerine geçen çalışmaların sonuçlarının ilanından itibaren üç iş günü içinde bir dilekçe ile Fakülteye başvurarak, sonuçların maddi hata yönünden incelenmesini isteyebilirler.

(2) Fakülte itirazın değerlendirilmesi için üç kişilik bir komisyon oluşturur. Komisyon, değerlendirme sonucunu en geç 10 iş günü içinde Fakülteye bildirir. Fakülte, sonucu öğrenciye iletir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kayıt Silme ve Diplomalara İlişkin Esaslar

Kayıt silme

MADDE 20 – (1) Aşağıdaki hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin kaydı silinerek Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Öğrencinin Fakülteye yazılı başvuruyla kaydının silinmesi talebinde bulunması.

b) Öğrenci hakkında verilen yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezasının kesinlik kazanması.

c) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca öğrencinin kaydının silinmesi hallerinin ortaya çıkması.

(2) Kaydı silinen öğrenciye, talep etmesi halinde, son öğrenim durumunu gösteren bir belge verilir. Üniversiteye girişte alınan belgelerden sadece lise diploması iade edilir. Diplomanın bir fotokopisi dosyasında saklanır.

Diplomalara ilişkin esaslar

MADDE 21 – (1) Öğrencilere verilecek olan geçici mezuniyet belgesi, diploma, diploma eki ve diğer belgelerin düzenlenmesinde Galatasaray Üniversitesi Geçici Mezuniyet Belgesi, Diploma ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge hükümleri uygulanır.

Ön lisans diploması

MADDE 22 –  (1) Fakültede öğrenim gören öğrencilere, ilk dört yarıyılın bütün derslerinden başarılı olduktan sonra kayıtlarını sildirmeleri veya daha sonraki yarıyıllarda herhangi bir nedenle ilişiklerinin kesilmesi hallerinde ön lisans diploması ve diploma eki verilir.

Lisans diploması

MADDE 23 –  (1) Bölüm eğitim-öğretim programında yer alan tüm dersleri  başararak 240 AKTS ders yükünü dolduran öğrenci öğrenimini tamamlamış olur. Bu öğrencilere, mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağladıkları takdirde, ilgili mevzuat hükümlerine göre, kayıtlı oldukları bölümün lisans diploması ve diploma eki verilir.

(2) Diplomaları ilgili bölüm başkanı, Dekan ve Rektör imzalar.

Diploma eki ve diploma yerine geçen belgeler

MADDE 24 – (1) Diploma almaya hak kazanan öğrencilere diploma ile birlikte diploma eki verilir.

(2) Öğrencilere diplomaları hazırlanıncaya kadar bir defaya mahsus geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

(3) Diplomasını kaybeden öğrencilere ilgili mevzuat hükümlerine göre bir defaya mahsus duplikata verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu,  Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 26 – (1) 14/10/2013 tarihli ve 28795 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.