8 Ocak 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31358

YÖNETMELİK

Biruni Üniversitesinden:

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 28/10/2019 tarihli ve 30932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Biruni Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Bir başka yükseköğretim kurumunda yüksek lisans ya da doktora programına kayıtlı öğrenciler, ilgili anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ile enstitüde açılmış bulunan derslere özel öğrenci statüsünde kabul edilebilirler.

(2) Özel öğrencilere ilişkin esaslar şunlardır:

a) Özel öğrenci olarak ders almak isteyenlerin kayıtlı oldukları enstitüden izin almış olmaları gerekir.

b) Özel öğrenciler derslere kayıt olabilmeleri için mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

c) Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrenciler aldıkları derslerin, derse devam, sınav, disiplin ve bunlara benzer tüm yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

ç) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili yabancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu belgelemeleri gerekir.

d) Özel öğrencilere diploma veya derece verilmez. Ancak, kayıtlı oldukları dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencinin enstitüye kayıt olmadan önce ve/veya sonra bir yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumundan aldığı ve başarmış olduğu lisansüstü derslerin hangilerinden muaf sayılabileceği, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından değerlendirilir ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kayıt yaptırdığı programa transfer edilebilir. Öğrencinin not ortalaması belirlenirken, öğrencinin transfer edilen derslerinin başarı notları, lisansüstü derslerin başarı notlarına katılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Tezli programlarda bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin alınması zorunludur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“a) Ara sınav: Başarılı/başarısız olarak değerlendirilen dersler dışındaki dersler için, ara sınav yapılır. Ara sınav sonuçları yarıyıl/yılsonu döneminden önce ilan edilir.”

“(4) Dersin özelliğine göre yarıyıl süresince yapılmış olan proje, ödev, laboratuvar ve benzeri çalışmalar sınav yerine sayılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci, ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde ve dördüncü fıkrasında yer alan “Tez çalışması devam ediyor.” ibaresi “Ders/proje, tez çalışması devam ediyor.” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Bir dersin başarı durumu başarı notu ile belirlenir. Başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde aldığı notların birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ders başarı notunun hesaplanmasında ara sınav ve yarıyıl/yılsonu sınavı sonuçlarının katkısı %40’tan az, %60’tan fazla olamaz. Bu oranların hesabında küsuratlar aynen korunur, ancak başarı puanının hesabında küsuratlı sayılar en yakın tam sayıya yuvarlanır.

(2) Ders geçme notu yüksek lisansta 65, doktorada ise 75’tir. Ancak bir dersin başarı notunun hesaplanabilmesi için final/bütünleme sınavından yüz üzerinden en az yüksek lisansta 60, doktorada 70 alınması zorunludur. Final ve bütünleme sınavından belirtilenlerin altında puan alınması durumunda başarı notu hesaplanmaz ve öğrencinin harf başarı notu FF olarak sonuçlanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin başlığı “Akademik danışmanlık ve tez danışmanlığı” olarak değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Öğretim üyelerinin yöneteceği tez ve proje danışmanlıklarının sayısı 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Özel öğrenciler ve bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrenciler alacakları her bir ders için; İngilizce eğitim veren lisansüstü programlarda İngilizce Dil Hazırlık programına katılan öğrenciler ise program için,  her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenen ücreti öderler.

(4) Kaydını donduran, izinli veya raporlu sayılan öğrencilerin bu süreler içerisindeki mali yükümlülükleri devam eder.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenci alacağı derslerin en çok ikisini lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla lisans derslerinden ve/veya enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçebilir. Bu dersler ders yüküne ve kredisine sayılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunu olup yüksek lisans programlarına başvuranlarda ALES şartı aranmaz. Bu öğrencilerin programa kabulünde 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere Senato tarafından belirlenerek başvuru şartlarında ilan edilen puan, öğrencilerin ALES puanı olarak kabul edilerek hesaplamalara dâhil edilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Mezuniyet için gerekli tüm koşulları sağlamış öğrenciye üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunan yüksek lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 41 – (1) Mezuniyet için gerekli tüm koşulları sağlamış öğrenciye üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunan yüksek lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Doktora programı öğrencileri daha önce aynı dersin alınmamış olunması koşuluyla Üniversitede verilmekte olan yüksek lisans derslerinden ve/veya ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan yüksek lisans derslerinden de ders seçebilirler. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en fazla iki, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en fazla dört ders seçebilirler.

(4) Yüksek lisans derslerinden seçilen derslerin sadece ikisi doktora kredisine sayılır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Bu öğrencilerin programa kabulünde 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere Senato tarafından belirlenerek başvuru şartlarında ilan edilen puan öğrencilerin ALES puanı olarak kabul edilerek hesaplamalara dâhil edilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav için verilen süre 45 dakikadan az, 90 dakikadan fazla olamaz. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci en az 45 en çok 90 dakikalık sözlü sınava alınır. Yeterlik sınav notu iki sınavın ortalamasıdır. Öğrencinin değerlendirilebilmesi için yazılı sınav notunun en az 70 olması gerekir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tez çalışması kabul edilen öğrenci jüri üyelerinin önerileriyle enstitü yazım kılavuzuna uygun şekilde hazırlanarak son haline getirilmiş, ciltlenmiş tezin en az üç kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde danışmanına sunar. Danışman yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ve elektronik ortamdaki bir kopyasını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.”

MADDE 17 – Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Biruni Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

28/10/2019

30932