5 Ocak 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31355

YÖNETMELİK

İstanbul Atlas Üniversitesinden:

İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Atlas Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Atlas Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başhekim: Merkezin Başhekimini,

b) Dekan: İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

c) Genel Sekreter: İstanbul Atlas Üniversitesi Genel Sekreterini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Merkez: İstanbul Atlas Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Mütevelli Heyet: İstanbul Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

f) Mütevelli Heyet Başkanı: İstanbul Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

g) Rektör: İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Tıp Fakültesi: İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesini,

h) Üniversite: İstanbul Atlas Üniversitesini,

ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; başta sağlık bilimleri alanında olmak üzere Üniversitenin faaliyet gösterdiği ilgili alanlarda eğitim ve öğretim hizmetleri vermek, bilimsel araştırmalar yapmak, her alanda sağlık hizmeti vermek, her düzeyde sağlık personeli yetiştirmek, öğrencilerin eğitim ve uygulama ihtiyaçlarının, akademik personelin araştırma gereklerinin karşılanmasını sağlamak, sağlık hizmetlerinin çağdaş yönetim ilkeleri doğrultusunda standart, etkin ve verimli bir şekilde koordinasyonunu sağlamak üzere Üniversite bünyesindeki fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri ile yurt içindeki veya yurt dışındaki diğer kurumlarla ilgili mevzuat hükümleri kapsamında iş birliği yapmak ve sağlık hizmetlerinin kaliteli ve verimli düzeyde yürütülmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sağlık hizmeti almak üzere Merkeze başvuran hastalara çağdaş, bilimsel ve güvenilir sağlık hizmeti vermek.

b) Klinik dalları ve diğer disiplinler ile toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda iş birliği sağlamak.

c) Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki sağlık ve araştırma standartlarını izleyerek nitelikli sağlık hizmeti sunmak.

ç) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren tıp ve sağlık bilimleri alanında öncelikli olmak üzere, tüm alanlarda eğitim ve öğretime devam eden öğrencilere eğitimleri ile ilgili hizmetleri sunmak, sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerine ilişkin alt yapıyı hazırlamak.

d) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, danışmanlık yapmak, eğitim programları düzenlemek ve bilimsel görüş ve benzeri hizmetleri vermek.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, süreli ve süresiz yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basında programlar düzenlemek, bilimsel görüş sunmak.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için ilgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör ile iş birliği yapmak.

g) Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

ğ) Sağlık alanında hizmet içi kurslar, paneller, seminerler ve benzeri faaliyetleri düzenlemek.

h) Sağlık hizmetleri alanında yapılan araştırma, eğitim ve uygulamalara destek olmak üzere Merkez bünyesinde uygulama birimleri veya üniteleri kurmak ve işletmek.

ı) İlgili mevzuat kapsamında yataklı tedavi hizmetlerinin yanı sıra, kapsamlı sağlık hizmeti vermek üzere bütün tıbbi anabilim ve bilim dallarında ve sağlıkla ilgili diğer alanlarda Merkez ünite ve poliklinik birimleri kurmak ve işletmek.

i) Merkezin faaliyet göstereceği mekân ve tesisleri bağış, satın alma, intifa veya kiralama yolu ile kurmak ve/veya devir almak ve işletmek.

j) Mütevelli Heyetinin, Rektörün ve Yönetim Kurulunun, Merkezin amaçları doğrultusunda kararlaştıracağı diğer faaliyetleri ve görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Başhekim.

b) Müdür.

c) Yönetim Kurulu.

Başhekim

MADDE 8 – (1) Başhekim, Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektörün önerisi ile Mütevelli Heyet Başkanı tarafından iki yıllık süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten Başhekim yeniden görevlendirilebilir. Başhekim, gerektiğinde görev süresi dolmadan aynı usulle görevden alınabilir.

Başhekimin görevleri

MADDE 9 – (1) Başhekimin görevleri şunlardır:

a) Tıbbi hizmetlerin politika, prosedür ve standartlarının oluşturulmasına ve hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında sağlık hizmetlerinde iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

c) Hastaların, hekimlerin ve öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerine göre mevcut hizmetlerin geliştirilmesi ve bilimsel ve teknolojik değişimlerin Merkeze getirilmesinde önderlik etmek.

ç) Hasta beklenti ve ihtiyaçlarına odaklı kaliteli bir sağlık hizmeti sunumu sağlanabilmesi adına gerekli katkıyı sağlamak.

d) Tıbbi kayıt ve raporların bilimsel esaslara uygun olarak düzenlenmesini denetlemek.

e) Merkeze yararlı olacak hekim ve diğer sağlık personelinin temininde araştırmalar yapmak ve önerilerde bulunmak, sağlık ekiplerinin ve bölümlerin çalışma sonuçlarını değerlendirmek ve geliştirilmesi yönünde katkı sağlamak.

f) Hekimlerin; poliklinik, acil servis, ameliyat için yatan hasta takipleri ile rapor, izin ve kongre gibi sebeplerle geçici olarak görev yapamadığı hallerde hizmetlerin aksamaması için gerekli planlamaları yapmak.

g) Kurul ve komitelerin etkili ve verimli olarak çalışmalarını sağlamak.

ğ) Merkez bünyesinde ve Merkeze bağlı tüm ünite ve birimlerde tıbbi hizmetlerin kalitesinin sürekli geliştirilmesine katkı sağlamak.

h) Tıp Fakültesi öğrencileri ve uzmanlık eğitimi alanların eğitim ve pratiklerini geliştirmek, Üniversitenin faaliyet gösterdiği ilgili alanlarda eğitim ve öğretime devam eden öğrencilere eğitimleri ile ilgili staj, uygulama ve benzeri alt yapı hizmetlerini sunmak, bu anlamda Merkezdeki hizmetlere katkılarını artırmak ve ortak programlar düzenlemek üzere Dekanlık, bölüm ve ana bilim dalı başkanlıkları ile koordinasyon ve iş birliği içinde olmak.

ı) Merkez ile ilgili Mütevelli Heyet Başkanı, Rektör, Müdür ve/veya Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen ve ilgili mevzuattan kaynaklanan diğer görevleri yapmak.

Müdür

MADDE 10 – (1) Müdür; en az lisans düzeyinde eğitim almış ve alanında deneyimli kişiler arasından Mütevelli Heyet Başkanı tarafından iki yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilir, gerek görülmesi halinde görev süresi dolmadan aynı usulle görevden alınabilir.

(2) Müdür, Merkez bünyesindeki göreviyle ilişkili tüm ünite ve birimlerin en üst amiridir.

(3) İhtiyaç halinde Müdürün önerisi ve Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile müdür yardımcıları atanabilir.

(4) Müdür yardımcıları, yetkilendirildikleri konularda Müdürün adına hareket eder ve Müdüre karşı sorumludur.

(5) Müdür Yardımcıları gerek görülmesi halinde görev süreleri dolmadan atandıkları usule uygun olarak görevden alınabilir.

(6) Görevi başında bulunmadığı zamanlarda görevlendireceği yardımcılarından biri Müdüre vekalet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 11 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin işlerini yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını, stratejik plan ve programını hazırlamak.

c) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımını sağlamak amacıyla girişimlerde bulunmak.

ç) Merkez birimlerine yönetici ve personel istihdamı için Rektörlüğe teklifte bulunmak, Mütevelli Heyet Başkanının onayıyla alım sürecini tamamlamak.

d) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

e) Kendisine bağlı yöneticiler vasıtasıyla Merkezin mali, tıbbi, ticari, kalite, insan kaynakları, bilgi teknolojileri, pazarlama, hasta ilişkileri, halkla ilişkiler başta olmak üzere işletme ile ilgili tüm uygulamalarını, belirlenmiş performans kriterleri doğrultusunda takip etmek.

f) Merkeze bağlı idari, sağlık ve teknik tüm personelin yönetim, koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak, performanslarını izlemek, değerlendirmek ve terfi de dahil düşünülen değişiklikleri Mütevelli Heyet Başkanının onayına sunmak.

g) Merkezin yatak sayısına, personel mevcuduna ve iş hacmine göre tesis edilen tıbbi, işletme, mali ve teknik destek birimleri arasında uyumlu çalışmayı sağlamak.

ğ) Merkezin klinik, poliklinik, acil servis, eczane, ameliyathane, kan merkezi, tanı ve araştırma laboratuvarları, beslenme ve diyet, hasta kabul ve çıkarma, tıbbi dokümantasyon ve arşiv, teşhis, tedavi, bakım ve diğer sağlık, işletme, teknik destek hizmet birimlerinin Merkezin amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkin, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını sağlamak ve bunun için gerekli fiziki şartların oluşturulması, personel ihtiyacının tespiti ve giderilmesi için gerekli planlama, koordinasyon ve denetimi sağlamak ve hizmet içi eğitim alt yapı imkânlarını oluşturmak.

h) Merkeze alınacak her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde giriş ve çıkış, yılsonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılması ile kurulacak muayene kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek.

ı) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımı ile cihaz ve diğer demirbaş malzeme temin ve bakım-onarım ihtiyacının, bina bakım-onarım ihtiyacının tespiti, zamanında temin edilmesi ve yapılması için gerekli tedbirleri almak, koordinasyonu sağlamak ve gerekli girişimde bulunmak.

i) Üniversite bünyesinde oluşturulacak merkeze bağlı yeni ünite ve birimlerinin hazırlanmasına ilişkin önerileri Yönetim Kuruluna sunmak, bunların içinde uygun bulunan ve Mütevelli Heyetçe kabul edilenlerin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

j) Mütevelli Heyet Başkanı ve/veya Yönetim Kurulu tarafından Merkezin amaçları doğrultusunda kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.

(2) Yönetim Kurulu; Mütevelli Heyet Başkanı, Rektör, Dekan, Başhekim, Genel Sekreter, Müdür ve Rektörün teklifi ile Mütevelli Heyet Başkanı tarafından iki yıl süre ile görevlendirilmek üzere en fazla dokuz kişiden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeler, gerek görülmesi halinde görev süreleri bitmeden aynı usulle görevden alınabilir.

(3) Yönetim Kurulu Başkanı, Mütevelli Heyet Başkanıdır. Yönetim Kurulu, yılda en az iki defa olmak üzere, önceden Başkan tarafından belirlenen gündem ile olağan toplantı yapar. Yönetim Kurulu Başkanı gerektiğinde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya da çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(5) Yönetim Kurulu adına icra Müdür tarafından yürütülür.

(6) Görevinden alınan veya ayrılan üyelerin yerine, bu üyelerin kalan görev süresini tamamlamak üzere yeniden görevlendirme yapılır.

(7) Yönetim Kurulunun raportörlüğünü Müdür yapar. Yönetim Kurulu Başkanı raportörlük görevini gerekli gördüğü hallerde üyeler arasından belirleyeceği bir başka kişiye verebilir.

(8) Yönetim Kurulu toplantılarına gerektiğinde bilgilerine başvurulmak üzere birim sorumluları veya danışmanlar çağrılabilir.

(9) Yönetim Kurulu, çalışmalarında Mütevelli Heyetine karşı sorumludur.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetlerinin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını, stratejik plan ve programlarını ve yıllık faaliyet raporunu görüşerek Mütevelli Heyetine sunmak.

c) Merkezin yıllık çalışmalarını denetleyerek sonuçlarını rapor halinde Mütevelli Heyetine sunmak.

ç) Yönetim organlarına bağlı birimlerce veya çalışma grubu ve komitelerce hazırlanan raporları, teklifleri ve projeleri görüşerek karara bağlamak.

d) Sağlık hizmetleri alanında yeni ünite veya birimlerin kurulması konusundaki önerileri değerlendirerek Mütevelli Heyetinin onayına sunulmak üzere teklif hazırlamak.

e) Merkez bünyesindeki grup, ünite veya birimlerin çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

f) Merkezin amaçlarına uygun çalışma alanlarında kararlar almak.

g) İlgili mevzuatla verilen diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Eğitim, Uygulama ve Akademik Faaliyetler Koordinatörlüğü

MADDE 14 – (1) Eğitim, Uygulama ve Akademik Faaliyetler Koordinatörlüğü, Merkezin ve Tıp Fakültesinin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların, etkin ve verimli şekilde yürütülebilmesi için gerekli iş birliği ve koordinasyonun sağlanmasından sorumludur. Koordinatörlük çalışmaları Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından yürütülür.

(2) Eğitim, Uygulama ve Akademik Faaliyetler Koordinatörlüğünün Merkezdeki görevleri şunlardır:

a) Öğrenciler ile uzmanlık eğitimi alanların her türlü eğitim, uygulama ve staj hizmetlerinin ilgili mevzuata göre Merkezde yürütülmesine ilişkin gerekli planlama ve düzenlemeleri yapmak ve bu konuda gerekli koordinasyon ve iş birliklerini sağlamak.

b) Tıbbi hizmetlerin sağlıklı, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, aksamaya mahal vermeden sürdürülebilmesi konusunda koordinasyon ve iş birliğini sağlayarak gerekli tedbirleri almak.

c) Merkezin ihtiyaç duyduğu Akademik personel, tıbbi hizmetlerin altyapısının oluşturulması ve teknolojik ihtiyaçlarının karşılanması ile Merkeze bağlı tüm ünite ve birimlerinde tıbbi hizmetlerin sürekli geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Merkez ile iş birliği içerisinde olmak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlanması, eğitim programları düzenlenmesi, danışmanlık hizmetleri verilmesi konularında Merkez ile iş birliği içerisinde olarak gerekli katkıyı sağlamak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında tıp ve sağlık bilimleri alanında ulusal ve uluslararası kurumlar ile anlaşmalar yapılması, sertifika ve eğitim programlarının düzenlenmesi, hekimlere mezuniyet sonrası eğitimler verilmesi, paneller, seminerler, kurslar ve benzeri faaliyetlerin organize edilmesi, bilimsel görüşler sunulması konularında Merkez ile iş birliği içerisinde olarak gerekli desteği sağlamak.

e) Merkez ile ilgili Rektör ve/veya Mütevelli Heyet Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Raporlar

MADDE 15 – (1) Merkezde tedavi görenlere ihtiyaç halinde verilecek istirahat raporları, tedaviyi uygulayan hekim tarafından düzenlenir ve Başhekim tarafından onaylanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanı veya Mütevelli Heyet başkanının satın alma konusunda yetki verdiği yöneticidir. Bu yetki uygun görülen ölçüde diğer yetkililere devredilebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun, 23/10/2018 tarihli ve 30574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atlas Üniversitesi Ana Yönetmeliği, Mütevelli Heyet ve Senato kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü yürütür.