5 Ocak 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31355

YÖNETMELİK

İstanbul Atlas Üniversitesinden:

İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Atlas Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Atlas Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başhekim: Merkezin Başhekimini,

b) Dekan: İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

c) Diş Hekimliği Fakültesi: İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

ç) Genel Sekreter: İstanbul Atlas Üniversitesi Genel Sekreterini,

d) Merkez: İstanbul Atlas Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Müdür: Merkezin Müdürünü,

f) Mütevelli Heyet: İstanbul Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

g) Mütevelli Heyet Başkanı: İstanbul Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

ğ) Rektör: İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörünü,

h) Üniversite: İstanbul Atlas Üniversitesini,

ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; başta Diş Hekimliği Fakültesi olmak üzere, Üniversitenin faaliyet gösterdiği ilgili alanlarda eğitim ve öğretim hizmetleri vermek, bilimsel araştırmalar yapmak, öğrencilerin eğitim ve uygulama ihtiyaçlarının, akademik personelin araştırma gereklerinin en üst düzeyde karşılanmasını sağlamak, diş hekimi yetiştirmek, yardımcı sağlık personeli eğitimine destek vermek, ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin çağdaş yönetim ilkeleri doğrultusunda standart, etkin ve verimli bir şekilde koordinasyonunu sağlamak üzere Üniversite bünyesindeki fakülte, enstitü, yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri ile yurt içindeki veya yurt dışındaki diğer kurumlarla iş birliği yapmak, ihtiyaç ve beklentilere uygun, ulaşılabilir, hasta haklarına saygılı modern bir ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ağız ve diş sağlığı ile ilgili alanlarda, Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesi için araştırma ve uygulamalar yaptırmak üzere programlar düzenlemek, araştırma ve uygulamaları gerçekleştirmek amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.

b) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum ağız ve diş sağlığına yönelik araştırmalar konusunda iş birliğini sağlamak.

c) Merkez bünyesinde ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanlık disiplininin tedavi protokolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak, lokal ve genel ameliyatları ile hastaların ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak ve konuyla ilgili birimleri oluşturmak.

ç) Ağız ve diş sağlığı alanında eğitim ve öğretimine devam eden öğrencilere eğitimleriyle ilgili hizmetleri sunmak, ağız ve diş sağlığı uygulama ve araştırma faaliyetlerine ilişkin alt yapıyı hazırlamak.

d) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunabilecek toplum ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında faaliyet alanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör ile iş birliği yapmak, ortak projeler geliştirmek, yürütülmekte olan projeleri desteklemek.

f) Ağız ve diş sağlığı hizmetleri alanında yapılan araştırma, eğitim ve uygulamalara destek olmak üzere, Merkez bünyesinde uygulama birimleri veya üniteleri kurmak ve işletmek.

g) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda bilinç kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

ğ) Merkeze bağlı olarak çalışan, ağız ve diş sağlığı alanında kapsamlı sağlık hizmeti vermek üzere yataklı ve ayaktan tedavi birimleri kurmak ve işletmek, Merkez ünite ve poliklinik birimleri kurmak ve işletmek, bu tesisleri satın almak, bağış veya sair suretlerde devir almak ve işletmek.

h) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.

ı) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek ve danışmanlık hizmetleri vermek.

i) Diş Hekimliği Fakültesi ile iş birliği halinde diş hekimliği ve ağız, diş ve çene sağlığı alanında ulusal ve uluslararası kurumlar ile anlaşmalar yaparak sertifika ve eğitim programları düzenlemek, diş hekimlerine mezuniyet sonrası eğitim vermek, paneller, seminerler, kurslar ve benzeri faaliyetler organize etmek, bilimsel görüşler sunmak.

j) Mütevelli Heyetinin, Rektörün ve Yönetim Kurulunun Merkezin amaçları doğrultusunda kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Başhekim.

c) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; en az lisans düzeyinde eğitim almış ve alanında deneyimli kişiler arasından Mütevelli Heyet Başkanı tarafından iki yıllık bir süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir, gerek görülmesi halinde görev süresi dolmadan aynı usulle görevden alınabilir.

(2) Müdür, Merkez bünyesindeki göreviyle ilişkili tüm ünite ve birimlerin en üst amiridir.

(3) İhtiyaç halinde Müdürün önerisi ve Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile müdür yardımcıları atanabilir.

(4) Müdür yardımcıları, yetkilendirildikleri konularda Müdür adına hareket eder ve Müdüre karşı sorumludur.

(5) Müdür yardımcıları gerek görülmesi halinde görev süreleri dolmadan atandıkları usule uygun olarak görevden alınabilir.

(6) Görevi başında bulunmadığı zamanlarda görevlendireceği yardımcılarından birisi Müdüre vekalet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkez işlerini yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını, stratejik plan ve programını hazırlamak.

c) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımını sağlamak amacıyla girişimlerde bulunmak.

ç) Merkez birimlerine yönetici ve personel istihdamı için teklifte bulunmak, Mütevelli Heyet Başkanının onayıyla alım sürecini tamamlamak.

d) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

e) Merkezin mali, tıbbi, ticari, kalite, insan kaynakları, bilgi teknolojileri, pazarlama, hasta ilişkileri, halkla ilişkiler başta olmak üzere işletme ile ilgili tüm uygulamalarını belirlenmiş performans kriterleri doğrultusunda takip etmek, hizmet içi eğitim alt yapı imkanlarını oluşturmak.

f) Merkezin yatak sayısına, personel mevcuduna ve iş hacmine göre tesis edilen tıbbi, işletme, mali ve teknik destek birimleri arasında uyumlu çalışmayı temin etmek.

g) Merkeze bağlı idari, sağlık ve teknik tüm personelin yönetim, koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak, performanslarını izlemek, değerlendirmek ve terfi de dahil düşünülen değişiklikleri Mütevelli Heyet Başkanının onayına sunmak.

ğ) Merkeze alınacak her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde giriş ve çıkış, yılsonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılması ile kurulacak muayene kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek.

h) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımı ile cihaz ve diğer demirbaş malzeme temin ve bakım-onarım ihtiyacının, bina bakım-onarım ihtiyacının tespiti, zamanında temin edilmesi ve yapılması için gerekli tedbirleri almak, koordinasyonu sağlamak ve gerekli girişimde bulunmak.

ı) Üniversite bünyesinde oluşturulacak Merkeze bağlı yeni ünite ve birimlerinin hazırlanmasına ilişkin önerileri Yönetim Kuruluna sunmak, bunların içinde uygun bulunan ve Mütevelli Heyetçe kabul edilenlerin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

i) Mütevelli Heyet Başkanı ve/veya Yönetim Kurulu tarafından Merkezin amaçları doğrultusunda kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.

(2) Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyet Başkanı, Rektör, Dekan, Başhekim, Genel Sekreter, Müdür ve Rektörün teklifi ile Mütevelli Heyet Başkanı tarafından iki yıl süre ile görevlendirilecek üyeler olmak üzere en fazla dokuz kişiden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeler, gerek görülmesi halinde görev süreleri bitmeden aynı usulle görevden alınabilir.

(3) Yönetim Kurulunun başkanı Mütevelli Heyet Başkanıdır. Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyet Başkanı başkanlığında yılda en az iki kez, daha önce Başkan tarafından belirlenen gündem doğrultusunda toplanır. Başkan gerektiğinde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(5) Yönetim Kurulu adına icra, Müdür tarafından yürütülür.

(6) Görevinden alınan veya ayrılan üyelerin yerine, bu üyelerin kalan görev süresini tamamlamak üzere yeniden görevlendirme yapılır.

(7) Yönetim Kurulunun raportörlüğünü Müdür yapar. Yönetim Kurulu Başkanı raportörlük görevini gerekli gördüğü hallerde üyeler arasından belirleyeceği bir başka kişiye verebilir.

(8) Yönetim Kurulu toplantılarına gerektiğinde bilgilerine başvurulmak üzere birim sorumluları veya danışmanlar çağrılabilir.

(9) Yönetim Kurulu çalışmalarında Mütevelli Heyetine karşı sorumludur.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetlerinin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını, stratejik plan ve programlarını ve yıllık faaliyet raporunu görüşerek Mütevelli Heyetine sunmak.

c) Merkezin yıllık çalışmalarını denetleyerek sonuçlarını rapor halinde Mütevelli Heyetine sunmak.

ç) Yönetim organlarına bağlı birimlerce veya çalışma grubu ve komitelerce hazırlanan raporları, teklifleri ve projeleri görüşerek karara bağlamak.

d) Ağız ve diş sağlığı hizmetleri alanında yeni ünite veya birimlerin kurulması konusundaki önerileri değerlendirerek Mütevelli Heyetinin onayına sunulmak üzere teklif hazırlamak.

e) Merkez bünyesindeki grup, ünite veya birimlerin çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

f) Merkezin amaçlarına uygun çalışma alanlarında kararlar almak.

g) İlgili mevzuatla verilen diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Başhekim

MADDE 12 – (1) Başhekim, Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektörün önerisi ile Mütevelli Heyet Başkanı tarafından iki yıllık süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten Başhekim yeniden görevlendirilebilir. Başhekim, gerektiğinde görev süresi dolmadan aynı usulle görevden alınabilir.

Başhekimin görevleri

MADDE 13 – (1) Başhekimin görevleri şunlardır:

a) Tıbbi hizmetlerin politika, prosedür ve standartlarının oluşturulmasına ve hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

b) Sağlık hizmetlerinde iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

c) Hastaların, hekimlerin ve öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerine göre mevcut hizmetlerin geliştirilmesi ve bilimsel ve teknolojik değişimlerin Merkeze getirilmesinde önderlik etmek.

ç) Hasta beklenti ve ihtiyaçlarına odaklı kaliteli bir sağlık hizmeti sunumu sağlanabilmesi adına gerekli katkıyı sağlamak.

d) Tıbbi kayıt ve raporların bilimsel esaslara uygun olarak düzenlenmesini denetlemek.

e) Merkeze yararlı olacak hekim ve diğer sağlık personelinin temininde araştırmalar yapmak ve önerilerde bulunmak, sağlık ekiplerinin ve bölümlerin çalışma sonuçlarını değerlendirmek ve geliştirilmesi yönünde katkı sağlamak.

f) Hekimlerin; çeşitli sebeplerle geçici olarak görev yapamadığı hallerde hizmetlerin aksamaması için gerekli planlamaları yapmak.

g) Kurul ve komitelerin etkili ve verimli olarak çalışmalarını sağlamak.

ğ) Merkez bünyesinde ve Merkeze bağlı tüm ünite ve birimlerde tıbbi hizmetlerin kalitesinin sürekli geliştirilmesine katkı sağlamak.

h) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri ve uzmanlık eğitimi alanların eğitim ve pratiklerini geliştirmek, Üniversitenin faaliyet gösterdiği ilgili alanlarda eğitim ve öğretime devam eden öğrencilere eğitimleri ile ilgili staj, uygulama ve benzeri alt yapı hizmetlerini sunmak, bu anlamda Merkezdeki hizmetlere katkılarını artırmak ve ortak programlar düzenlemek üzere Dekanlık, bölüm ve ana bilim dalı başkanlıkları ile koordinasyon ve iş birliği içinde olmak.

ı) Merkez ile ilgili Mütevelli Heyet Başkanı, Rektör, Müdür ve/veya Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen ve ilgili mevzuattan kaynaklanan diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Eğitim, uygulama ve akademik faaliyetler koordinatörlüğü

MADDE 14 – (1) Eğitim, Uygulama ve Akademik Faaliyetler Koordinatörlüğü, Merkezin ve Diş Hekimliği Fakültesinin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların, etkin ve verimli şekilde yürütülebilmesi için gerekli iş birliği ve koordinasyonun sağlanmasından sorumludur. Koordinatörlük çalışmaları Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı tarafından yürütülür.

(2) Eğitim, Uygulama ve Akademik Faaliyetler Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır:

a) Öğrenciler ile uzmanlık eğitimi alanların her türlü eğitim, uygulama ve staj hizmetlerinin ilgili mevzuata göre Merkezde yürütülmesine ilişkin gerekli planlama ve düzenlemeleri yapmak ve bu konuda gerekli koordinasyon ve iş birliklerini sağlamak.

b) Tıbbi hizmetlerin sağlıklı, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, aksamaya mahal vermeden sürdürülebilmesi konusunda koordinasyon ve iş birliğini sağlayarak gerekli tedbirleri almak.

c) Merkezin ihtiyaç duyduğu akademik personel, tıbbi hizmetlerin altyapısının oluşturulması ve teknolojik ihtiyaçlarının karşılanması ile Merkeze bağlı tüm ünite ve birimlerinde tıbbi hizmetlerin sürekli geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Merkez ile iş birliği içerisinde olmak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlanması, eğitim programları düzenlenmesi, danışmanlık hizmetleri verilmesi konularında Merkez ile iş birliği içerisinde olarak gerekli katkıyı sağlamak.

d) Ağız ve diş sağlığı, tıp ve sağlık bilimleri alanında ulusal ve uluslararası kurumlar ile anlaşmalar yapılması, sertifika ve eğitim programlarının düzenlenmesi, hekimlere mezuniyet sonrası eğitimler verilmesi, paneller, seminerler, kurslar ve benzeri faaliyetlerin organize edilmesi, bilimsel görüşler sunulması konularında Merkez ile iş birliği içerisinde olarak gerekli desteği sağlamak.

e) Merkez ile ilgili Rektör ve/veya Mütevelli Heyet Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Raporlar

MADDE 15 – (1) Merkezde tedavi görenlere ihtiyaç halinde verilecek istirahat raporları tedaviyi uygulayan hekim tarafından düzenlenir ve Başhekim tarafından onaylanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanı veya Mütevelli Heyet başkanının satın alma konusunda yetki verdiği yöneticidir. Bu yetki uygun görülen ölçüde diğer yetkililere devredilebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun, 23/10/2018 tarihli ve 30574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Atlas Üniversitesi Ana Yönetmeliği, Mütevelli Heyet ve Senato kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü yürütür.