4 Ocak 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31354

YÖNETMELİK

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden:

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GIDA ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Sivas Cumhuriyet Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Üniversiteye bağlı fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki öğretim elemanları ile öğrencilere araştırma ve uygulama imkanı sunmak, gıda endüstrisi ile uğraşanlara hizmet ve eğitim vermek, isteyen tüm kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilerin ürettiği ve/veya tükettiği gıdaların analizini yapmak, gıda üretim ve araştırmalarında yeni teknolojileri uygulamak, bölgesel ve ulusal problemler için çözüm üretmek, üretim girdileri ve son üründe kalite ve standardizasyon denetimleri yapabilecek alt yapıyı oluşturmak, laboratuvar ölçeğinden işletme boyutuna kadar üretim, planlama ve danışmanlık hizmetleri vermek, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak ortak projeler üretmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üretime ayrılan tesislerde katma değer getirecek gıda maddelerinin üretimini gerçekleştirmek, standart kalitede gıda üretmek ve standardizasyonu sağlayacak araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

b) Gıda işletmelerinin, ithalat/ihracat yapan firmaların, araştırmacıların gıda analiz ve kontrol ihtiyaçlarını karşılamak ve araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmalarına hizmet vermek.

c) Gıda sanayinde çalışan firma ve şahısların problemlerine çözüm üretmek, Üniversite ile sanayi kurum ve kuruluşları arası iş birliğinde yardımcı olmak.

ç) Gıda işleme, muhafaza ve araştırmalarında yeni teknolojileri izlemek ve bunların uyum çalışmalarını yapmak.

d) İç Anadolu bölgesine özgü ürün geliştirme, ürün özelliklerinin belirlenmesi ve kalite kontrol ihtiyaçlarının karşılanmasında hizmet vererek, bu işletmelerin ulusal/uluslararası piyasada, rekabet güçlerinin arttırılması yönünde yardımcı olmak, elde edilecek ürünleri değerlendirmek ve pazara hazırlamak.

e) Araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması için çalışmalar yapmak ve üretime uygulamak, bu yolla elde edilecek verilerle bölge, ülke ve dünya gıda endüstrisinin gelişimine yardımcı olmak.

f) İlgili alanda Üniversiteye bağlı fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen mesleki uygulama, pratik çalışma, staj ve tez projeleri ile araştırma projeleri için yer, materyal ve hizmet sağlamak.

g) Teknik personel, öğrenci ve üreticiler için eğitim programları, seminer, konferans ve kurslar düzenlemek.

ğ) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içinde ve yurt dışında bulunan üniversiteler ve diğer kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak, konuyla ilgili yayınlar hazırlamak, veri bankası ve dokümantasyon merkezi oluşturmak.

h) Merkez kapsamında yer alacak laboratuvarların uluslararası boyutta tanınmasını sağlamak.

ı) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında isteyen tüm kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilerin ürettiği ve/veya tükettiği gıdaların analizini yapmak.

i) Gıda kalite ve güvenliği konularında danışmanlık hizmeti vermek.

j) İlgili mevzuat kapsamında Türkiye’de gıda üretimi ve denetimi çalışmalarında bulunmak ve/veya koordinasyonunu sağlamak.

k) Kamuoyunu gıda tüketimi konusunda aydınlatmak amacıyla ulusal ve uluslararası nitelikteki panel, konferans, sempozyum ve kongre gibi toplantılar düzenlemek, yerel, ulusal ve uluslararası basılı, görsel ve işitsel medya organlarında kamuoyunu aydınlatıcı programlar düzenlemek.

l) Merkezin amaçları doğrultusunda yurt dışında ve yurt içinde bulunan kuruluşlarla ilgili mevzuat hükümleri kapsamında işbirliği yapmak, bilgi ve personel değişiminde bulunmak, gıda ile ilgili gelişmeleri izlemek, kamuoyunu bu konularda doğru bilgilendirmek ve düzenli akademik dergi yayımlamak.

m) Üniversite Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı benzeri diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından en az üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla kesintisiz olarak görevi başında bulunamayacağı durumlarda Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi kurum içi ve dışında temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek, yönetim kurulunun gündemini hazırlamak, kurulları toplantıya çağırmak, toplantıları yönetmek, yönetim kurulunun kararlarını uygulamak.

b) Merkeze bağlı olarak yürütülen araştırma-geliştirme faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek, Merkez bünyesindeki cihaz ve gereçlerin verimli ve etkin kullanımı için her türlü tedbiri almak ve uygulamak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslayarak düzenli olarak hazırlamak ve raporu Yönetim Kurulunun onayı ile Rektöre sunmak.

ç) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini Yönetim Kurulu ile birlikte değerlendirerek Merkezin yıllık eylem planını hazırlamak.

d) Merkezin finans kaynaklarının takibi, geliştirilmesi ve yönetimi için çalışmalarda bulunmak ve Merkezin finansal sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almak.

e) Merkezin insan kaynakları stratejisini belirlemek, bu strateji çerçevesinde insan kaynaklarını yönetmek, akademik ve idari personelin gelişimini sağlamak.

f) Merkez bünyesinde görev yapacak akademik ve idari personel ile ilgili görev tanımlarını belirlemek ve bu personelin ihtiyaçlarını gerekçeleri ile birlikte hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

g) Merkezin kullanımı, mesai saatleri içinde ve dışında çalışma prensipleri ile ilgili esasları belirlemek.

ğ) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikaları ile bunlara dayalı eğitim, araştırma ve danışmanlık programlarını hazırlamak.

h) Yönetim Kurulunun onayı ile Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşlarla temasa geçmek, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında iş birliği yapmak ve usule uygun karşılıklı ilişkiler geliştirmek.

ı) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak, verdiği diğer görevleri ve devrettiği yetkiler çerçevesindeki görevleri yerine getirmek.

i) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen temel ilkeler çerçevesinde Merkezin kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile hizmet bedellerini ve çalışma ilkelerini belirlemek ve uygulamak.

j) Merkez bünyesinde faaliyette bulunan laboratuvarlar ve üretim merkezlerinin kendi kaynaklarını oluşturması için rasyonelliği ve verimliliği sağlamak, finansal yapıyı takip etmek, muhasebe ve yönetim konularında, özel ustalık ve beceri gerektiren işlerde ve akademik konularda gerekli hallerde finansal konularda danışmanlık hizmeti alınmasına karar vermek.

Müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 10 – (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin kadrolu öğretim elemanlarından en fazla iki kişi, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdür ile iş birliği içerisinde Merkezin etkinliklerini yürütür, kendilerine bağlı laboratuvar ve Merkez birimlerinin amaçlarına uygun olarak işleyişini sağlar, bunlarla ilgili gerekli tüm tedbirleri alır ve uygular. Müdürün olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder.

(2) Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine aynı usulle yenisi görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisiyle Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli ve Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç öğretim elemanı ile beraber en fazla altı üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden aynı usulle görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan veya altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak, yönetim ve çalışmaları ile ilgili konularda karar almak, çalışma düzenini tespit etmek, Merkezde çalışacak personelin niteliklerini belirlemek, Merkez ile ilgili plan ve çalışma programlarını görüşüp karara bağlamak.

b) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

c) Danışma Kurulundan gelen teklif ve önerileri incelemek ve değerlendirmek.

ç) Diğer kurumlarla ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapılacak iş birliği esaslarını Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak üzere belirlemek.

d) Merkez bünyesinde kurulabilecek laboratuvarlar ve üretim merkezlerinde görevlendirilecek akademik ve idari personel ile ilgili olarak Müdürün önerilerini incelemek, Müdüre öneri ve tavsiyelerde bulunmak, Müdürün getireceği her türlü konuyu karara bağlamak.

e) Merkezin ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilgili mevzuat hükümleri kapsamında iş birliği yapmasına karar vermek, ilgili esasları belirlemek ve Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak üzere Müdüre teklif etmek.

f) İlgili mevzuat hükümleri ile verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Üniversitenin öğretim elemanları ile ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen beş üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür ve müdür yardımcıları Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısıyla toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında Merkezin işlevleriyle ilgili olarak her türlü öneriyi sunmak, alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş bildirmek.

b) Ülkedeki sanayi kuruluşları ile diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla ilgili mevzuat hükümleri kapsamında iş birliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine katkıda bulunacak kararlar almak.

c) Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek.

ç) Merkezin amaç ve faaliyet alanlarıyla ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin alınmasına imkân sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinde kullanılır.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.