4 Ocak 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31354

YÖNETMELİK

Ordu Üniversitesinden:

ORDU ÜNİVERSİTESİ AİLE HEKİMLİĞİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesi Aile Hekimliği Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Ordu Üniversitesi Aile Hekimliği Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) E-ASM: Eğitim-Aile Sağlığı Merkezlerini,

c) Merkez (ODÜ-AHEM): Ordu Üniversitesi Aile Hekimliği Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Ordu Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Ordu Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalına bağlı olarak çalışan E-ASM vasıtasıyla tıp fakültesi öğrencilerinin ve aile hekimliği uzmanlık öğrencilerinin klinik eğitimleri için uygulama alanı oluşturmak.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Ülkemizde Sağlık Bakanlığına bağlı olarak birinci basamak sağlık hizmetlerini yürüten aile hekimlerinin hizmet içi eğitimlerinin yürütülmesine katkıda bulunmak.

c) Ülkenin sağlık sorunlarının çözümüne yönelik çok merkezli ve geniş katılımcılı toplum tabanlı  klinik araştırmaların yapılmasına olanak sağlamak.

ç) Çeşitli kurumlarla projeler gerçekleştirmek; tıp öğrencisi ve uzmanlık öğrencilerinin araştırma becerilerini geliştirebilmek, Üniversitenin araştırma alanına katkıda bulunabilmek amacı ile uluslararası, ulusal ve yerel araştırma fonlarını kullanarak araştırma projeleri gerçekleştirmek.

d) Merkez kapsamında faaliyet gösterecek olan E-ASM’ye bağlı nüfusa ve çevre halka sağlık hizmeti sunmak ve sağlık konularında halkın bilgilendirilmesini sağlamak.

e) Eğitim ve araştırma alanında Merkezin tanınırlığını artırmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Tıp öğrencilerine, uzmanlık öğrencilerine, birinci basamakta çalışan hekim ve hekim dışı sağlık personeline yönelik hizmet içi eğitimler ve halk eğitimleri vermek.

b) Bilgi temelli ve uygulamalı, etkileşimli eğitimler, bilimsel toplantılar, kurs ve atölye çalışmaları yapmak.

c) Çok merkezli araştırma projeler geliştirmek; yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak; geniş ölçekli topluma dayalı araştırmalar; tek ve çok merkezli klinik araştırmalar yapmak ve bu araştırmaların sonuçlarını bilimsel dergilerde yayımlamak.

ç) Merkez bünyesinde yer alacak olan E-ASM’de çevre halka birinci basamak sağlık hizmet sunumu yapmak, Üniversite içinde mediko-sosyal hizmetleri ve kurum hekimliği hizmetleri vermek.

d) Merkezin amaçlarına uygun olarak tıp eğitimi ile sağlık ve halk eğitimi alanlarında eğitici broşür, kitap, dergi ve benzeri yayınlar ile eğitici film ve diğer dijital eğitim materyali hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.

d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile altı öğretim üyesi veya öğretim görevlisi ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu en az iki ayda bir salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, yurt içinden veya yurt dışından uzmanlar arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından en fazla üç yıllığına görevlendirilen en fazla on iki üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür.