4 Ocak 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31354

YÖNETMELİK

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden:

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 26/5/2009 tarihli ve 27239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nevşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci ve 17 nci maddelerinin birinci fıkraları ile 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde yer alan “Nevşehir Üniversitesi” ibareleri “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi” olarak değiştirilmiş, aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “Nevşehir Üniversitesini” ibaresi “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Kamu ve özel sektöre, ulusal ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda uzaktan veya yüz yüze eğitim yöntemleriyle kurslar, sertifika programları, seminerler, konferanslar, çalıştaylar, kongreler, sempozyumlar, paneller, eğitim ve geliştirme programları ve benzeri etkinlikler düzenlemek, bu etkinliklerin koordinasyonunu sağlamak, bu alanda Üniversite imkânlarının tanıtımını yaparak bu tür etkinlikleri desteklemek,”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

26/5/2009

27239