3 Ocak 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31353

YÖNETMELİK

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden:

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ NÖROTEKNOLOJİ EĞİTİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Nöroteknoloji Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Nöroteknoloji Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Nöroteknoloji Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Nöroteknoloji ve biyomedikal sinyal işleme alanında araştırma, inceleme, ölçüm, izleme çalışmaları yapmak, yeni yöntemler geliştirmek, yapılan çalışmalara katkıda bulunmak.

b) Nöroteknoloji ve biyomedikal sinyal işleme alanında, Üniversite, sektör ve diğer araştırma kurumlarının iş birliği yapmasını sağlamak, elde edilen bilimsel sonuçların üretim sektörüne aktarılmasına katkıda bulunmak.

c) Nöroteknoloji ve biyomedikal sinyal işleme alanında araştırmalar yapan disiplinlerde yapılan çalışmaları desteklemek ve bu disiplinler arasında ortak çalışmalar yapılmasına katkı sağlayacak bir platform oluşturmak.

ç) Nöroteknoloji ve biyomedikal sinyal işleme konusunda ürüne yönelik çalışmalar yaparak Türkiye’nin uluslararası alandaki bilimsel ve ticari rekabet gücüne katkıda bulunmak.

d) Nöroteknoloji ve biyomedikal sinyal işleme alanında çalışma yapmak isteyen araştırmacılara, araştırma imkanları sunmak ve bu konuda ihtiyaç duyulan yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak üzere düzenlenen lisansüstü eğitim programlarına katkı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Nöroteknoloji ve biyomedikal sinyal işleme sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimine yönelik Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek, nöroteknoloji ve biyomedikal sinyal işleme alanında ileri düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak ve teknoloji geliştirmek, yapılan araştırmaları teşvik etmek, desteklemek; çalıştaylar, seminerler, konferanslar ve sempozyumlar düzenlemek, bu alanlardaki sorunları ve hedefleri incelemek, ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak.

b) Nöroteknoloji ve biyomedikal sinyal işleme alanında eğitim ile ilgili program yapmak, eğitim, yönetim ve araçlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, sertifika programları düzenlemek, eğitim faaliyetlerini yürütmek, süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak, ilgili kurum ve kuruluşlara önerilerde bulunmak.

c) Kamu kurumlarını ve özel sektörü bilgilendirmek, bilimsel görüş vermek ve rapor hazırlamak.

ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre nöroteknoloji ve biyomedikal sinyal işleme teknolojileri konusunda araştırma, danışmanlık, tasarım, üretim, bakım, onarım ve benzeri hizmetler sunmak ve gerçekleştirmek.

d) Nöroteknoloji ve biyomedikal sinyal işleme sanayi sektöründe, üniversitelerde, diğer araştırma kurumlarında ve Merkezde çalışan araştırmacı ve teknik personeli eğitmek, kurs ve benzeri eğitim programları düzenlemek.

e) Merkez, kamu kurumları ve ilgili sektör iş birliği ile, gelişen teknoloji ve Türkiye’nin ilgili alandaki ihtiyacını karşılayabilecek, hedef ürün odaklı proje değerlendirme-geliştirme çalışmalarını yürütmek.

f) Merkezin çalışma alanlarına giren konularda yaz-kış okulu, kurs, seminer, sempozyum, kongre, konferans gibi bilimsel toplantılar düzenlemek, gerekirse katılım belgesi vermek, fuar düzenlemek veya bu tür etkinliklere katılmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; nöroteknoloji ve biyomedikal sinyal teknolojiler geliştirmesi konusunda tecrübeye sahip, Üniversitenin profesör unvanlı öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından dört yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı yöntemle tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki üyeyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarından biri, Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Müdürün görev süresi bitince müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün istifa etmesi veya altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün ve müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkezin akademik, idari, mali ve teknik yönden işleyişini planlamak, kamu kuruluşları ya da özel kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak ve Merkez ile ilgili eğitim-araştırma programlarını düzenlemek.

c) Merkezde görev yapacak araştırmacı üyelerin ve diğer personelin seçimi, görevlendirilmesi ile ilgili işlemleri yerine getirmek, Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

ç) Merkezde yapılan bütün işlemlerin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülüp yürütülmediğini denetlemek.

d) Merkezde yürütülen projelerin planlanan amaca ve planlanan sürelere uygun biçimde gerçekleşmesini sağlamak.

e) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaçları, faaliyetleri ve bunlara dayalı olarak yapılacak eğitim ve araştırma çalışmalarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

f) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Vekâlet verildiğinde Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarının sekretaryasını ve Müdürünün gözetim ve denetimi altında Merkezin işlerini yürütmek.

b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarının ve stratejik planının hazırlanmasında ve uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak.

c) Merkezdeki araştırma ve proje çalışmalarında; proje ekiplerinin kurulmasında, koordinasyonunda, yönetiminde, denetiminde ve başkanlarının seçiminde; birim faaliyetlerinin düzenlenmesinde, yürütülmesinde ve denetlenmesinde, yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Üniversitede Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen en az beş, en çok yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi dört yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(3) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan Yönetim Kurulu üyesinin yerine aynı usulle yeni üye belirlenir. Bu şekilde görevlendirilen yeni üyelerin görev süresi, diğer üyelerin görev süresi tamamlanana kadardır.

(4) Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu görevi, Müdüre vekâlet eden müdür yardımcısı veya bir Yönetim Kurulu üyesi yürütür.

(5) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ayda en az bir defa toplanır ve oyçokluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün daveti üzerine olağan ve olağanüstü toplanmak.

b) Merkezin araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerini gözden geçirerek Merkezin çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak.

c) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu değerlendirmek.

ç) Merkez faaliyetlerini geliştirmek amacıyla alt birimler oluşturmak.

d) Bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını hazırlamak, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla yapılacak iş birliğinin esaslarını tespit etmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında araştırma ve uygulamaları ile birikime sahip öğretim üyeleri, istekleri halinde Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından olmak üzere Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından bir yıllığına görevlendirilen en fazla on beş üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, gerekli durumlarda, Rektör veya Rektörün görevlendirdiği Rektör Yardımcısı başkanlığında salt çoğunluk aranmadan toplanır. Danışma Kurulunun kararları tavsiye niteliğindedir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma-geliştirme projeleri, sektör iş birlikleri ve uygulama etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek.

b) Araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak.

c) Yapılan ve yürütülen çalışmaları, sektör iş birliklerini değerlendirmek.

ç) Merkezin faaliyet alanı kapsamında üretim sektörünün ihtiyaçlarını tartışmak ve yeni proje önerilerinde bulunmak.

d) Merkez ile ilgili Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler sunmak.

e) Yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapmak, yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma programı

MADDE 14 – (1) Merkezin çalışma programı, her takvim yılı için Müdür tarafından hazırlanıp Yönetim Kuruluna sunulur. Çalışma programında; ilgili yıl içinde yapılacak faaliyetlerin konuları, amaç ve hedefleri ile yapılacak çalışmaların nitelikleri, türleri ve ağırlıkları sınıflandırılır. Merkez çalışmaları bu programa uygun olarak yürütülür.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Üniversite dışındaki kuruluşlarca desteklenen projeler

MADDE 16 – (1) Müdür, Rektörün onayı ile Üniversite dışındaki kuruluşlarca desteklenen projelere ilişkin protokolleri imzalamaya yetkilidir.

Demirbaşlar

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen projeler kapsamında alınan her türlü teknik cihaz, ekipman ve demirbaşlar, proje bitiminde Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkisi

MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 19 – (1) Merkezde döner sermaye işletmesi hesabına yapılan iş veya hizmetler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.