3 Ocak 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31353

YÖNETMELİK

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden:

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma/koordinasyon grubu: Merkezin faaliyet alanlarında Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma/koordinasyon grubunu,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Dış paydaş: Kamu kurum ve kuruluşu, vakıf, sivil toplum kuruluşu, yerel yönetim, teknoloji geliştirme bölgesi, organize sanayi bölgesi ve özel sektör kuruluşlarını,

ç) İç paydaş: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi fakültelerini, enstitülerini, yüksekokullarını, meslek yüksekokullarını, uygulama ve araştırma merkezlerini,

d) Koordinatör: Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının çalışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için Müdür tarafından görevlendirilen kişiyi,

e) Merkez: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

f) Müdür: Merkezin Müdürünü,

g) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

ğ) Rektör: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörünü,

h) Senato: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Senatosunu,

ı) Üniversite: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini,

i) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Sportif performansın artırılması amacıyla spor bilimlerinin çeşitli alanlarında eğitim, araştırma ve uygulamalar yapmak.

b) Halk sağlığının korunması ve sporun yaygınlaştırılması amacı ile herkes için spor anlayışı doğrultusunda spor bilimlerinin çeşitli alanlarında eğitim, araştırma ve uygulamalar yapmak.

c) Merkeze başvuran ve spor içerisinde olan tüm bireylere (sporcu, antrenör, hakem, taraftar, idareci, personel, aile, egzersiz katılımcısı ve benzeri) ihtiyaçları dahilinde gerekli hizmeti sunmak.

ç) Merkeze başvuran iç ve dış paydaşlara ihtiyaçları dahilinde gerekli hizmeti sunmak.

d) Spor bilimleri alanlarında ihtiyaç duyulan personel (hizmet öncesi, hizmet içi) yetiştirmek.

e) Spor bilimlerinin çeşitli alt disiplinlerindeki eğitim, araştırma ve uygulama hizmetlerinin kaliteli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, spor/rekreasyon ile ilgili konularda, iç ve dış tüm paydaşlarla iş birliği yapmak.

f) Spor bilimleri ile ilgili tüm hizmetlerin verimliliğini ve niteliğini artırmak.

g) Spor bilimleri ile ilişkili araştırma ve uygulamaların güncel bilimsel yaklaşımlar ışığında, Merkezin imkanları dahilinde en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak.

ğ) Merkezin stratejik planı ve hedefleri çerçevesinde modern spor bilimleri eğitim, uygulama ve araştırma merkezleri işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve spor bilimlerinin alt disiplinlerinde ulaşılabilir ve kaliteli hizmet sunulmasını sağlamak.

h) Spor bilimleri alanında, beden eğitimi ve spor pedagojisi, egzersiz ve spor fizyolojisi, fiziksel aktivite, spor ve sağlık, hareket ve antrenman, spor biyomekaniği ve motor kontrol, rekreasyon, sporda sosyal alanlar, spor yönetimi, egzersiz metabolizması ve beslenme ile ilgili ülkemizde karşılaşılan sorunlara yönelik araştırma yapmak isteyenlere kaynak sağlamak.

ı) Her yaş grubunda profesyonel ve amatör sporcuların sportif performans gelişimlerine yönelik olarak danışmanlık yapmak.

i) Her yaş grubunu içine alan sağlıklı yaşam ve beslenme için aktiviteler düzenlemek ve önermek.

j) Özel gruplar ve engellilere yönelik sosyal ve sportif rehabilitasyon programları geliştirmek, engelli ve özel grupları çalıştırmak ve bu amaçlar doğrultusunda ekipman ve malzeme desteği sağlamak, spor tesislerini engellilerin de kullanabileceği şekilde tasarlamak ve bu kişilerin ulaşımlarını planlamak.

k) Yaralanmış sporculara spora dönüş dönemlerinde destek olmak; bölge spor adamları ve sporcularına egzersiz ve spor bilimi ile ilgili eğitim vermek.

l) İhtiyaç duyulan yerlerde Merkezin amaçları kapsamındaki konularla ilgili danışmanlık hizmeti vermek, araştırmalar yapmak ve araştırmalara destek sağlamak yoluyla yeni uygulama modelleri ortaya koymak.

m) Araştırma yapmak isteyen lisans ve lisansüstü öğrencilere önerileri konusunda uzman öğretim üyeleriyle görüşebilecekleri ve uygulamaya geçebilecekleri bilimsel araştırma zeminini hazırlamak.

n) Spor ile ilgili araştırma grubunu ve diğer alanlarla ilgili bilimsel araştırma gruplarını kurmak; bu gruplara, araştırmalarını sürdürürken ve tamamladıktan sonra çalışabilecekleri bilimsel ortamı sunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Spora katılım ve halk sağlığı ilişkisi içerisinde halk sağlığını olumsuz etkileyen nedenlere yönelik araştırmalar yapmak.

b) Spor yapan bir toplumun geliştirilmesini sağlamak amacı ile iç ve dış paydaşlar ile iş birliği yapmak.

c) Toplumun spora katılım, spor-sağlık ilişkisi konularında bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla; kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar; kurs, seminer, konferans, sempozyum ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

ç) Üniversite öğrencilerinin spor yapma alışkanlığı kazanmaları, öğrencilerin spor bilimlerinin farklı alanları hakkında bilinçlenmeleri ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak ve bu amaçlar doğrultusunda eğitsel faaliyetlerde bulunmak, spor bilimleri alanlarında çalışmak isteyenleri desteklemek.

d) Spor bilimleri alanlarında hizmet almak üzere başvuran bireylere, iç ve dış paydaşlara çağdaş, bilimsel ve güvenilir bir şekilde talep edilen hizmeti sunmak.

e) Spor bilimleri alanında istihdam edilecek personeli yetiştiren fakülte ve diğer eğitim-öğretim birimleri için spor bilimleri araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin altyapıyı hazırlamak ve uygulama yapmalarına katkıda bulunmak.

f) Spor bilimleri alanlarındaki tüm faaliyetlerin (eğitim, araştırma, uygulama) Türkiye’deki kalitesinin korunması ve geliştirilmesi için iç ve dış paydaşlarla iş birliği içinde çalışmak.

g) Ulusal ve uluslararası iç ve dış paydaşlarıyla Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim vermek, bilimsel görüş ve benzeri hizmetleri sunmak.

ğ) Merkezin faaliyet alanları kapsamında Rektörün ve Merkezin yönetim organlarının kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

h) Üniversite bünyesinde sporla ilgili branşlarda eğitim gören öğrencilerin uygulama alanındaki bilgi ve becerilerini artırmalarına yardımcı olmak, spor bilimleri alanında araştırmalar yapmak, lisans ve lisansüstü programlara ve araştırmalara bilimsel kaynak, katkı ve destek sağlamak.

ı) Profesyonel ve amatör sporculara yönelik beslenme, sağlıklı yaşam, antrenman programları düzenlemek ve uygulamak; tüm spor branşları ile ilgili federasyonlarla iş birliği yapmak, bu branşlarla ilgili yaz kış spor okulları, sertifika programları, akreditasyon, kurslar ve benzeri faaliyetler düzenlemek, bu branşlarla ilgili olarak spor bölümü öğrencilerine staj imkanı sağlamak; çocuk, genç ve yetişkinlere spor eğitimi vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanında çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir veya Rektör gerekli gördüğü durumlarda Müdürü, görev süresi bitiminden önce görevden alabilir.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere iki öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Görev süresi biten müdür yardımcıları aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya görev süresi bitiminden önce aynı usulle görevden alınabilir.

(3) Müdür yardımcıları, görevlendirildikleri konularda Merkez hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olurlar.

(4) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Göreve vekâletin altı aydan fazla olması durumunda yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin ilgili mevzuat hükümlerine göre yönetilmesinden Rektöre karşı sorumlu olup görevleri şunlardır:

a) Merkezin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda gelişmesi için gerekli tedbirleri almak, gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak.

b) Merkeze bağlı akademik, idari ve teknik personelin yönetim, koordinasyon, denetim ve genel gözetimini ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmak.

c) Merkezin mesai sonrası çalışma, nöbet ve yönetim hizmetleri ile ilgili düzenlemelerini belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.

ç) Her yılın ocak ayının ikinci haftasının son iş günü Merkezin gerekçeli bütçe-ödenek ve personel ihtiyaçlarına ilişkin önerisini ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Merkez için bir arşiv kurmak.

e) Merkezin hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımının gerçekleştirilmesi ile cihaz ve diğer demirbaş malzemeleri temin ve bakım-onarım ihtiyacının, bina bakım-onarım ihtiyacının tespitini sağlamak ve bu ihtiyaçların zamanında temin edilmesi için gerekli tedbirleri almak, koordinasyonu sağlamak ve girişimde bulunmak.

f) Merkeze alınacak her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat çerçevesinde giriş-çıkış, yılsonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılmasına yönelik görevleri yerine getirmek ve kurulacak muayene kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek.

g) Merkez ile ilişkili dekanlık, bölüm başkanlığı ve anabilim dalı başkanlıklarının Merkezin hizmetlerine ilişkin talep ve faaliyetlerinde gerekli koordinasyonu sağlamak.

ğ) Merkez bünyesindeki birimlerin verimli çalışmasını sağlamak; çalışma kurul ve komisyonlarının verimli çalışması için olanak sağlamak.

h) Her yılın aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlük onayına sunmak.

ı) Gerekli durumlarda koordinasyon/çalışma gruplarının oluşturulması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak.

i) Gerekli durumlarda koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının çalışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için bir Koordinatör görevlendirmek.

j) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun periyodik toplantılarının yanı sıra gerekli hallerde yapılacak toplantılar için gündem maddelerini oluşturmak, bu kurulları toplantıya çağırmak ve bunlara başkanlık etmek, bu kurulların kararları ile çalışma programının ve Merkezin diğer çalışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

k) Merkeze bağlı birimlerin veya koordinasyon/çalışma gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

l) Merkezin amaç ve faaliyetlerine ilişkin Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen üç öğretim elemanından oluşur. Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyesi yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine, üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır, eşitlik halinde Müdürün oyu belirleyicidir. İzinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste iki kez veya bir yılda toplam üç kez Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün onayı ile sona erdirilir.

(3) Yönetim Kurulunun raportörlüğü, Müdürün görevlendirdiği müdür yardımcılarından birisi tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez bünyesinde eğitim, araştırma, uygulama faaliyetleri ile verilen tüm hizmetlerin yürütülmesi için gerekli kararları almak.

b) Müdürlükçe hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistiki verileri değerlendirmek ve gerektiğinde Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak.

c) Merkezin daha iyi hizmet verebilmesi için yönetim esaslarını, ilgili birimlerle iş birliği içinde hazırlamak.

ç) Merkezin mali kaynaklarını inceleyerek bütçe teklifi hakkında Rektörlüğe sunulmak üzere görüş hazırlamak.

d) Gerekli durumlarda Müdür tarafından sunulan koordinasyon/çalışma gruplarının oluşturulmasına yönelik önerileri, görevlerini, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağını ve görev süresinin ne kadar olacağına ilişkin hususları karara bağlamak.

e) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve iç/dış paydaşlar arasında Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

f) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesine yönelik Rektöre sunulacak önerileri karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; konuyla ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları ve Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek spor bilimleri alanında çalışan kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen on üyeden oluşur. Danışma Kuruluna, Müdür başkanlık eder, müdür yardımcıları da kurulun doğal üyesidir. Görev süresi bitmeden görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak için aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Görev süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkez projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Koordinasyon/çalışma grupları

MADDE 13 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, bir veya daha çok hizmet dalı için işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla, süreli/süresiz görev yapacak koordinasyon ve/veya çalışma grupları oluşturulabilir. Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevleri, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağı ve görev süresinin ne kadar olacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü yürütür.